Nytt boende i Jämshög för ensamkommande barn

Olofströms kommun tar emot ensamkommande barn tillsammans med Sölvesborgs och Ronneby kommun. För att mottagandet ska bli så bra som möjligt har vi valt att göra detta via Cura Individ som är ett av de förbund som Olofström är medlem i.

Olofströms kommun har avtal med Migrationsverket om att ha 15 boendeplatser tillgängliga varav minst 4 platser ska vara för barn som inte fått uppehållstillstånd. Vi har därför ungdomar i Sölvesborg och Ronneby idag som vi tar emot. När boendet öppnar i Olofström så kommer det på samma sätt att finnas ungdomar som tas emot enligt vårt avtal men också enligt Ronnebys och Sölvesborgs avtal.

Det första boendet öppnades i Ronneby i augusti 2011, Cura Park. Då beslutades även att Sölvesborg och Olofström skulle öppna boende efter hand som behov uppkom. För knappt två år sedan öppnades Cura Vik i Sölvesborg,

Från och med nästa vecka kommer vi att öppna boende även i Olofström. Boendet kommer att finnas i Jämshög i lokaler ägda av Folkhögskolan. Inledningsvis kommer det att finnas plats för 8 boende. Det kommer också att finnas möjlighet att utöka med ytterligare 8 platser om behov finns. Boendet är bemannat dygnet runt. Ungdomarna kommer att vara mellan 15 -18 år när de kommer hit och kommer att gå i skolan under dagarna.

På G i kommunkoncernen – Kraftbolaget

Miljön är viktig för Olofströms kommun och vi bidrar på olika sätt i koncernen för en hållbar kommun, allt från krav i upphandlingar till att installera solceller på offentliga byggnader och Eco Living. Genom bl.a. Kraftbolaget har vi stor möjlighet att göra skillnad.

Per-Ola Svensson är nu ny vd sedan 1 juli. Han efterträdde Jörgen Nilsson som gick i pension inför semestern. Det är mycket som är på G i Kraftbolaget när det gäller miljön. Kraftbolaget köpte för några månader sedan del av industrimarken i området bakom IUC, norr om PDS. På fastigheten kommer en ny pelletspanna att installeras nu under hösten, en panna som ska vara igång i början av januari enligt plan. Tanken är att vi ska kunna producera mer miljövänlig fjärrvärme och använda mindre gasol. Företaget Wugang kommer under hösten att kopplas in på fjärrvärmenätet och är en av anledningarna till att pelletspannan byggs.

Olofströms kraft äger en kraftstation norr om Backaryd, i Ronneby ån. Kraftstationen är gammal, togs i produktion 1935. Den behöver renoveras för att fungera framöver. Detta kommer också att ske under hösten. Idag producerar vi 4 500 000 kWh men efter ombyggnaden kommer vi att kunna producera 5 400 000 kWh. Ombyggnaden innebär förutom en fortsatt drift och en utökad kapacitet – och bidrar också till en bättre miljö. Hela projektet med ombyggnaden bidrar till att minska klimatpåverkan och därmed hushålla med naturresurser. Den utökade produktionen innebär att oljeberoendet minskar med 100 kubikmeter olja eller annat fossilt bränsle vilket innebär att vi får elcertifikat för produktionen, certifikat som idag är värda 15-20 öre per kWh.

Skärmavbild 2014-08-22 kl. 17.16.46

På G i kommunkoncernen – Räddningstjänsten

Tanken var inledningsvis att skriva ett nyhetsbrev med en sammanfattning av vad som är på G i kommunkoncernen. Många får redan idag nyhetsbrev från många ställen i mejlen och hinner inte läsa dessa när de kommer. Jag har därför valt att lägga detta i bloggen i stället under kategorin ”På g i kommunkoncernen”. Under den fliken publicerar jag korta sammanfattningar av den information som jag själv får in från alla i koncernchefsgruppen kontinuerligt. De som vill kan då gå in och läsa och vill man sedan gå tillbaka till tidigare så finns allt sparat i bloggen. Detta blir första inlägget under ”På g i kommunkoncernen”.

Det första inlägget under denna flik gäller Räddningstjänsten.

Den nya förbundschefen för Räddningstjänsten börjar den 1 oktober. Han heter Kenneth Jensen och arbetar för närvarande som VA-chef i Skövde. Även rekrytering av Räddningstjänstchef pågår och intervjuer kommer att genomföras i slutet av augusti. Branden i Västmanland innebar att Länsstyrelsen begärde stöd från hela landet och vår räddningstjänst hade en beredskap att skicka 7 man från Västra Blekinge. Dock behövde Blekinge aldrig skicka personal då personalbehovet i första hand löstes med räddningstjänstpersonal i närområdet av branden.

Kris- och säkerhetssamordningen har skötts av Räddningstjänsten och görs nu under 2014. Karlshamn har fattat beslut om förändring av förbundsordningen som bland annat innebär att den tjänsten flyttas över till respektive kommun. Samma förslag till förändring av förbundsordningen finns även i Sölvesborg och Olofström.

Skärmavbild 2014-08-21 kl. 05.54.01

https://www.facebook.com/raddning#!/raddning

Lean & värdegrund

När vi beslutade om att arbeta med Lean i kommunkoncernen gjorde vi det för att ha fokus på förbättringar och utveckling. Vi ville ha ett gemensamt arbets- och synsätt när det gällde förbättringar och vi ville också att allas goda idéer skulle tas till vara. Att det skulle krävas tid och uthållighet var vi väl medvetna om då organisationen är så stor och verksamheterna så skiftande.

När vi började med Lean använde vi oss av Kunskapslyftet och förutom förvaltningschefer och ordförande utbildades då också flera medarbetare. Tanken var då att dessa medarbetarna skulle initiera arbete och sprida detta i organisationen.
Det jag kan konstatera efter några år är att det inte räcker med mycket vilja utan det krävs stöd och kompetensutveckling inledningsvis. För att förbättringsarbetet sedan ska fortsätta så krävs ett synliggörande och engagemang av förändringsarbetet från oss chefer.

I koncernchefsgruppen insåg vi att vi behövde ta ett omtag. Vi var också överens om att vi skulle börja med oss själva i koncernchefsgruppen denna gång tillsammans med den förvaltningsövergripande ledningsgruppen för att därefter kunna stödja och leda det fortsatta arbetet med implementering av Lean.

Nu innan sommaren påbörjade vi en utbildning tillsammans med företaget Innovation Tech.

Första steget var att hitta en gemensam värdegrund för hur vi arbetar i kommunkoncernen, vad som kan förväntas av oss. Eftersom vi tidigare arbetat mycket med värdegrund både för medarbetare och ledare, värdegrunder som vi gemensamt tagit fram, ville vi inte ta bort dessa och börja om. I stället valde vi att ta tillvara de värdegrunder som vi redan har och är överens om. Den gemensamma värdegrunden för kommunorganisationen kommer därmed att vara resultatet av det vi står för som medarbetare och ledare.

Nästa steg blir nu att arbeta med ett par olika processer för att hitta arbetssättet för Lean. Valet kommer att ske utifrån att de ska vara lätta att överblicka, kunna användas för att visa arbetssättet, att vara bra exempel och också involvera/påverka flera olika verksamheter inom förvaltningar och bolag.

Lena Olsson, personalchef, Anders Emgård, Plan- och byggchef, och Magnus Lindahl, VD för Olofströms hus är styrgrupp för Lean-arbetet. De kommer att ge stöd, information och lämna förslag på Lean-utbildningar för att vi ska kunna föra arbetet vidare i hela organisationen.

Samtliga chefer träffas regelbundet vid KL-Info och vid nästa möte den 1 september kommer vi att ha valt vilka processer som vi kommer att starta upp med. Information kommer sedan att ske via intranätet och via chefer på de olika arbetsplatserna.

Augusti…

Augusti – Vissa månader är lite bättre än andra. Augusti är en sådan månad, en månad då man känner att man har gott om tid kvar av året att genomföra det man tänkt, det är fortfarande ljust både på morgnar och kvällar, energi-nivån är hög och det känns bra att ta tag i saker både på arbete och hemma. Många är nu tillbaka på arbetsplatserna igen och det märks! De flesta känner nog att de i år fått så mycket sol och värme som de önskar. En del tycker till och med att det har varit för mycket av om inte solen så i alla fall värmen. För mig finns det två tydliga tecken på att sommaren är över, det är när nämndssammanträden startar upp igen och skolorna börjar. I dag hade vi säsongens första Arbetsutskott och nästa vecka börjar skolan.

Det kommer att bli en intensiv höst både med verkställigheten av organisationsförändringarna vad gäller sammanläggning av Samhällsbyggnadsförvaltning med Kommunledningsförvaltning, överflyttning av Kostverksamhet till Kommunledningsförvaltning, överflyttning av näringslivsprojekt från Kommunledning till Näringslivsbolaget samt verksamhetsövergång av fastighet och vaktmästarorganisation till Olofströmshus. Förändringarna ska vara genomförda senast den 31 december i år men de flesta medarbetare har eller kommer att flytta över till sina nya chefer och grupper nu efter sommaren. Förändringarna genomförs efter hand som det är lämpligt och möjligt och vid olika tidpunkter. Förutom den organisatoriska förändringen innebär det också byte av arbetsplats för många medarbetare.

Näringslivsbolaget har tillsammans med projektledare i Jobb till 1000 flyttat till Vällaregatan och finns från och med nu i augusti i samma byggnad som Komvux och IUC. (IUC/OSAS är ett bolag som arbetar med bla. forskning och utveckling – där kommunen och Volvo är de största aktieägarna) Även studiecentrum finns i samma byggnad.

Elisabeth Johnsson, förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen, går i pension under oktober. Rekrytering av hennes efterträdare pågår och annons kommer att komma ut i lokaltidning till helgen. Annonsering kommer även att ske i tidningen Dagens Samhälle.

OFM_SYMBOL_sv

Ny gemensam personaltidning för hela kommunkoncernen

Vi har gett ut personaltidningen Himla Nytt under många år i kommunen. Under senare år har vi övergått till en digital tidning och också lagt den tillgänglig för även de medarbetare som finns i de kommunala bolagen. Dock har tidningen innehållit enbart material från kommunorganisationen, inte från våra helägda bolag. För att stärka Olofströms kommun och våra verksamheter arbetar vi för att skapa en helhet inom koncernen och har då även diskuterat personaltidningen. För samtliga medarbetare och ledare inom kommunkoncernen gäller samma värdegrund och alla har också möjlighet att vara med i samma personalklubb. Som ytterligare ett led i samordningen och helhetstänket inom kommunkoncernen kommer personaltidningen från och med i höst att vara gemensam för hela kommunkoncernen.

Detta innebär att det nummer av Himla Nytt som skulle kommit ut i augusti inte kommer att komma ut. I stället kommer arbetet med den nya tidningen att påbörjas. Även utformningen av tidningen kommer att ske i samverkan inom koncernen.

Namnet på den nya tidningen kommer däremot inte att vara klart i oktober – utan tidningen kommer att innehålla en namntävling med många fina priser till de bästa förslagen. Du har alltså möjlighet att redan nu börja fundera på namn för den nya tidningen.

Jag är övertygad om att en gemensam tidning kommer att bidra till en starkare vi-känsla inom kommunkoncernen, ökad kunskap och kännedom om de olika verksamheterna och därmed också en större förståelse för varandras verksamheter och respekt för helheten.

Tidningen blir så bra som vi gör den till. Idéer och förslag på innehåll i tidningen lämnas för detta nummer som tidigare till Karin Andersson, informatör, karin.andersson@olofstrom.se Från och med nästföljande nummer, dvs. i december, kommer det att finnas en särskild e-postadress för förslag avseende personaltidningen.

Himlanytt

Invånarantalet och en positiv utveckling

Olofström har under många år minskat sin befolkning. Detta vände vi under 2012 och den 1 november 2012 hade vi för första gången på 22 år ett ökat antal invånare. Även förra året så hade vi ökat vår befolkning den 1 november 2013. Just nu är vi 12 965 personer vilket är 63 personer fler än den 1 november 2013 liksom den 31 december 2013. Förutsättningarna för en fortsatt ökning även under 2014 måste därför anses goda.

Just datumet den 1 november är intressant för oss i kommunen för det är invånarantalet det datum som våra skatteintäkter bygger på. Det är i den kommun som var och en av oss är folkbokförda den 1 november året innan som vi kommer att betala skatt oavsett var vi bor i december eller det år då skatten ska betalas.

Den positiva utvecklingen märks även på boendeområdet där vi behöver fler lägenheter men också vad gäller tomter och med det nybyggnation.

Av de 6 nya tomterna på Näset är redan 3 bokade och byggnation påbörjade på den första tomten. Vi har också ett unikt område i Jämshög där vi snart kommer att kunna gå ut med tomter avsedda för hästgårdar och där även gemensam hage för sommarbete kommer att vara en del av konceptet. I anslutning till hästgårdarna kommer det även att finnas ”vanliga” tomter. Området ligger nära allt, ridhus, ridvägar, skola, kollektivtrafik och affär. Detaljplan etc har vunnit laga kraft men vi avvaktar just nu bara Länsstyrelsens beslut för att kunna marknadsföra och sälja tomter även här.

Vi håller nu på att ta fram ett samlat material om kommunens tomter och att bygga nytt i kommunen. Materialet kommer dels att vara tillgängligt via kommunens hemsida men också på vårt besökscentrum Visit Olofström i Folkets hus.

Skärmavbild 2014-08-01 kl. 08.25.49

http://www.olofstrom.se/hastgardar