SMART-möte!

Business collage

Idag har vi haft SMART-möte vilket innebär att samtliga ordförande för kommun med förbund och helägda bolag samlas tillsammans med förvaltnings-, förbundschefer och VD:ar. SMART står för strategi, mål, ansvar, resultat och tillit. Fokus på dagens möte var på investeringar.

En viktig parameter vid investeringar är befolkningsutvecklingen, den påverkar behov, ekonomi och investeringsutrymme. Vi är nu så nära 13000-strecket nu, idag är vi 12 977 invånare!

När beslut togs om organisationsförändring i våras bestämdes samtidigt att vi inte skulle föra över fastigheter från kommunen till Olofströms hus. Nu behöver vi bestämma hur vi gör framöver med nya byggnader. Vem ska äga nya skolor och äldreboende? Under dagens möte tittade vi på ägandet ur skattehänseende och sammanfattningsvis så har det ingen betydelse när det gäller skolor. När det gäller boende inom äldreomsorgen är det en fördel om det är kommunen som äger. Ägandet har inget att göra med förvaltningen av fastigheterna som kommer att skötas av Olofströms hus från och med årsskiftet. Vi kommer att titta vidare på ägandet men foten måste sättas ner inom de närmaste månaderna.

Vi kommer också att bestämma hur processen ska se ut för investeringar framöver, vem som initierar, vilket underlag som ska finnas med etc. Främst handlar det om fastigheter för kommunens verksamheter men här bör vi också titta på förbunden och bolagens investeringar. Förbundens investeringar påverkar inte kommunens investeringsutrymme men däremot i driftbudget. När det gäller bolagen påverkar det inte kommunens driftbudget men däremot investeringsutrymmet.

Utöver detta så har vi dessutom att förhålla oss till komponentavskrivningar för fastigheter och då ska samtliga fastigheter hanteras på samma sätt inom en koncern. Detta ska vara genomfört till årsbokslutet vilket innebär ett rejält arbete främst för ekonomerna.

Samtliga redogjorde för behov av investeringar, där det inte fanns någon skiljaktig uppfattning av behovet. Det som kan diskuteras är hur behovet kan lösas och vad det kommer att kosta.

Särskilt positivt, förutom invånarantalet, var då också att vi kunde öka ramutrymmet från majprognosen med ca 6,5 mkr tack vare invånarantal och under året inlösta pensioner!

Business collage

Lean på IT-living

Idea concept

Igår hade Kommunledningens chefer, förvaltningscheferna och bolagscheferna Lean-utbildning med Ola Johansson, Part development. Det är så inspirerande att höra hur andra tänker och resonera men framför allt är det kul att höra hur den egna gruppen funderar. På kommunens chefsdagar, 2 sammanhängande dagar per år då koncernens alla chefer samlas, så kommer vi att arbeta vidare med det arbete vi påbörjade på Lean-mötet tillsammans med kommunkoncernens alla chefer.

Det var också första gången vi hade möte i den nya möteslokalen på IT-living, en lokal där vi kan välja mellan att sitta på stolar som kan sitta ”vanligt” på alternativt gunga till på eller att sitta på kuddar. Salen bokas via Olofströms hus men kommer framöver att kunna bokas på kommunens intranät genom att länkas.

Idea concept

Flytt av fastighets- och vaktmästarorganisationen samt rekrytering av ny förvaltningschef

Life values

I måndags flyttade medarbetarna på vaktmästeri och fastighet ut från kommunhuset och över till Olofströms hus. Flytten lämnade ett tomrum både efter dem som personer men också deras tomma arbetsrum. Även på parkeringen utanför kommunhuset märks skillnad. Samtidigt så har dessa medarbetarna inte flyttat långt bort. Jag tror också att det är bra att verkställa beslut så snart det är möjligt. Perioden mellan beslut och verkställighet skapar lätt ett vakuum med plats för oro och ovisshet, man vet vad man har men man vet inte hur det blir. All organisationsförändring tar energi men jag är övertygad om att vi på sikt kan behålla en hög kompetens och blir mindre sårbara när vi samordnar kompetensen inom organisationen och det är flera som arbetar med samma eller liknande uppgifter. Från och med denna vecka så har vi samordnat vår kompetens inom fastighetsdrift till Olofströms hus.

Rekryteringen av ny förvaltningschef för Kultur- och fritid pågår. Rekryteringsföretaget har nu gjort en gallring av de sökande och överlämnat fyra förslag. I morgon kommer vi att påbörja intervjuerna av aktuella sökande.

Life values

På G i kommunkoncernen v.38

Team Gearing Up

September månad är nog den intensivaste månaden i kommunal verksamhet. På Kommunledningsförvaltningen sker arbetet med budget och delårsbokslut sparallellt, både att se bakåt på hur har det blivit under året och också att se framåt mot 2015. September 2014 har dessutom innehållit valet. För kommunen är nu resultatet klart och Länsstyrelsen arbetar med att ta fram vilka personer som kommer att sitta i fullmäktige som ledamöter och ersättare från och med oktobers fullmäktige. När det gäller styrelse och nämnder kommer detta inte att vara klart förrän i slutet på året och de nya ledamöterna kommer inte att börja förrän 2015.

Ekonomiavdelningen arbetar med prognosen för 2014. En nämnd har ännu inte kommit in med prognos men utifrån deras majprognos pekar kommunens sammanlagda resultat för helåret mot – 8 mkr.
Uppgifterna har skickats över till PWC som hanterar den konsolidering som ska göras av koncernen.

Nästa vecka påbörjar ekonomichefen en certifierade styrelseledamot utbildning.

Kultur och fritidsförvaltningen avtackas förvaltningschef Elisabeth Johnsson den 30 september 2014 kl. 12.00 – 14.00. Vill du delta så anmäler du dig till Åsa Nilsson på e-post asa.nilsson@olofstrom.se

Programmet i Berättarkraft – litteraturfestivalen är snart klart. Ronneby är nu med i det regionala projektet. Då Bromölla är med blir det ett interregionalt samverkansprojekt. Roligt!

I helgen arrangerades junior SM i tyngdlyftning i Dannfältshallen.
Arrangemanget lockade 60-70-talet deltagare från Sundsvall i norr till Trelleborg i söder. Arrangemanget fick högsta betyg av Tyngdlyftningsförbundet och man är intresserade av att lägga fler stora tävlingar i Olofström. Extra roligt var att en Olofströmare, Adam Biske, tog guldet i sin klass.

Under den senaste veckan har återigen fler konstverk försvunnit från biblioteket. Två mindre skulpturer och en porslinsskål.

Hos Socialförvaltningen kan du nu ansöka om Kompiskort. Ett flertal föreningar och organisationer har tecknat sig för Kompiskort.
Nu blir det lättare för många som behöver extra stöd att deltar i kultur och fritidslivet.
Målgruppen är de som tillhör S O L och LSS. Ett flertal har redan ansökt – en bra förmån för denna målgrupp.

Olofströms hus arrangerar områdesfest på Ekerydsplan den 20 september och kommer där att slå ett extra slag för stadsodling och ekologi i parken på Ekerydsplan!

Tisdagen den 16 september gästade Niklas Wennberg oss för en föreläsning och inspiration till vår fortsatta satsning på Ecco Living. Det blev en oerhört givande, intressant och rolig berättelse om ekologi, närodlat och biologisk mångfald. När vår sanna eldsjäl från Stadsjord i Göteborg gästade oss hade runt 150 åhörare sökt sig till Folkets Hus och både villaägare, hyresgäster, volontärer, vår personal och personal från kommunens parkförvaltning i alla åldrar fanns på plats, vilket var väldigt roligt. Glädjande var även att representanter från Olofströms Kraft var på plats, däribland parkchefen Siv Magnusson.
Då det var en föreläsning som anordnades tillsammans med Olofströms kommun hade vi även miljösamordnare och EU-handläggare representerade från kommunen samt Annelie Robertsson och Kristin Lendl från Hyresgästföreningen.Olofströms hus har nu upprättat ett preliminärt köpekontrakt för vårt nästa fastighetsförvärv Ekdungen i Jämshög, som tidigare varit ett populärt pensionärshem och nu åter kommer att vara ett boende för våra äldre i kommunen. Socialförvaltningen kommer att bli hyresgäst och planering för verksamhet är redan i gång.

De första skisserna på om och tillbyggnad på Garvaregården i Kyrkhult har nu tagits fram tillsammans med personalen.

Ett nytt spännande projekt är en hundlekplats på Ekerydsplan där vi tillsammans med kommunen och ett gäng positiva hundägare kommer att skapa en mötesplats på slänten ner mot Maxi.

Growth concept

Näringslivsbolaget hälsar Utbildningsföretaget Humanus Syd välkommen till Olofström. De kommer att hyra Olofströms Näringsliv AB:s gamla kontor på Västra Storgatan 12 till att börja med.
Under året har 26 nya bolag startats upp i Olofström vilket är kul. Till dessa skall läggas ett antal enskilda firmor. Målet för hela året är 40 företag.
Två näringslivsprojekt som vi driver har beviljats statligt stöd via Region Blekinge. Vi kallar dem Teknikinitiativet och kompetensinitiativet. Uppstart av projekten sker nu under september.
Idag har vi hyresgästmöte för alla hyresgäster som vi har i Innovation park. Tillsammans jobbar vi med att utveckla stadsdelen.

Det går bra för Olofström nu, jobben ökar, lägenhetsbrist och huspriser på väg upp.
Räddningstjänsten arbetar med äldres säkerhet i fokus.Vi vet att personer som själva har svårt att sätta sig i säkerhet vid t.ex. en brand utgör en riskgrupp och där man med en del enkla medel kan förebygga svåra skador. Dialogen med olika riskgrupper är något som är prioriterat hos oss. Förberedelserna för den stora regionala övningen, RÖ 2015, har börjat. Länsstyrelsen är sammanhållande länk mellan kommunerna, räddningstjänstförbunden, polisen, landstinget och försvarsmakten som är deltagande organisationer. Planeringsarbetet kommer att ta en hel del resurser under hösten och hela nästa år, något som berörda organisationer är överens om och har prioriterat. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap stöttar med kompetens så att rätt förutsättningar ges till deltagarna och högt ställda förväntningar kan infrias. Vilka områden som ska övas liksom scenariot är inte fastställt, detta gör arbetsgruppen med representanter för berörda organisationer. Övningen genomförs under maxmialt 48 timmar nov/dec 2015.

Olofströms Kraft AB har gjort en anmälan om miljöfarlig verksamhet till Miljöförbundet för att ansluta två mindre pelletspannor till fjärrvärmenätet. Bolaget har redan ett frivilligt tillstånd att utöka befintlig anläggning med ytterligare en större panna. Istället för att utnyttja detta tillstånd väljer bolaget att anmäla två mindre pannor. Anmälan om förändring gjordes i april och har legat eftersom ärendet samordnats med handläggningen av bygglovet och detta behövde kompletteras. Ärendet kommer med i denna rapport eftersom bygglovsärendet tas upp i nämnden nu.

Lantbruksinspektörerna har gått en 1,5-dagars utbildning i Hässleholm med inriktning energieffektivisering i lantbruket, vår förhoppning är att vi ska kunna bidra till en bättre energieffektivisering inom näringen.

Olofströms krafts anläggning i Jämshög orsakade strömavbrott i Jämshög och Olofström fredagen den 12 september. I Olofström hade väl alla fått tillbaka det inom 20 minuter medan det i delar av Jämshög var strömlöst till 21 tiden. Det var en kortslutning i en transformatorkiosk som ledde till det omfattande felet.

Bredbandsföreningen Fågleboda
Vi har påbörjat arbetet med att samförlägga delar av detta område med el och fiberkablar. Vi har delar av projektet som vi utför till föreningen medan andra delar utförs av andra entreprenörer som faller utan för vårt elnät. Hela projektet skall vara slutfört innan årsskiftet.

Högvattenproblematiken i Olofström
Arbetet med att ta fram en lösning på hur man skall undanröja hotet från översvämningar i Olofström vid ett högvatten pågår. Det finna många intressen att ta hänsyn till alltifrån fiske och jordbruksintresse till tillverkning av bilar och utspädning av vatten ifrån reningsverket.

Holding the world

Koncerngruppsutveckling

th[3]

Vi har idag bl.a. haft koncernchefsmöte där vi tillsammans arbetat med att utveckla vårt arbete och hur vi tillsammans skapar en helhet. Det var ett arbete vi påbörjade innan sommaren och som vi kommer att fortsätta med under hösten. Frågor vi bl.a. jobbar vidare med är
– att fortsätta utveckla informationen mellan förvaltningar, bolag och förbund – och att informationen sprids ut så att alla vet vad som händer i de olika verksamheterna.
– att bli bättre på att skryta och lyfta fram varandra och varandras verksamheter – high five! Att våra budskap, mål, ska synas överallt, på våra visitkort, bilar etc.
– att lyfta olika strategiska frågor för diskussion och beredning.
– att skapa ett lärande.

När det gäller att lära sig skryta så bör kanske en målsättning vara att vi ska ha den bästa koncerngruppsutvecklingen 2015.

Till vår hjälp i det arbetet har vi Stefan Karlsson, PWC. Stefan har många olika kompetenser – tänker här nedan bjuda på en av dem – Stefans Karlshamnsbilder.

Karlssons gubbar Karlshamn

Ledningssamverkan & kris- och säkerhetssamordning

Team Gearing Up
Vi har nu en krissamordnare och en säkerhetssamordnare gemensamt för Olofströms, Sölvesborg och Karlshamn anställd hos Räddningstjänsten. Beslut i ärendet fattades av fullmäktige i måndags kväll. Från och med årsskiftet kommer var kommun att själv svara för kris- och säkerhetssamordningen. Jag diskuterar nu tillsammans med Roger Zetterqvist, kommundirektör i Sölvesborg, en gemensam lösning där vi kan dela på en tjänst för båda kommunerna. Vi har redan idag kompetensen på Kommunledningsförvaltningen och behöver sannolikt inte rekrytera en kris- och säkerhetssamordnare externt.

bild-13

I måndags startade också årets Ledningssamverkan på Ronneby Brunn, och avslutades i dag onsdag.
Samverkan sker mellan länets 5 kommuner, ländstinget, länsstyrelsen, polisen och militären. Med på plats var dessutom representanter från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi lär oss hela tiden och det vi framför allt lär oss är att vi behöver både samverka och öva. Vi kommer aldrig att kunna ha en manual som reglerar allt men ju mer vi övar desto bättre blir vi på att backa bak, se helheten och fundera över vår egen roll och uppgift. Det vi framför allt behöver tänka på är att var och en fortsätter göra det som vi är bäst på så långt det går.

bild-16

På G i kommunkoncernen – v.36/14

Jag publicerar här en kort sammanfattning jämna veckor med information från bolag, förbund och förvaltningar. Utöver det kommer jag att lyfta vissa frågor särskilt under rubriken På G i kommunkoncernen.

Problem solvers are here

Utbildningsförvaltningen har nu en enkät ute för rektorer och förskolechefer som ett led i arbetet med resultatet av medarbetarenkäten. Dessutom träffas arbetsgruppen för en eventuell organisationsförändring inom socialförvaltningens- och utbildningsförvaltningens områden. En annan fråga som förvaltningen nu arbetar för att få fram en lösning på är frågan om nattis för föräldrar som jobbar sena kvällar och nätter.

Räddningstjänsten har under den gångna veckan fortsatt med intervjuer av ny räddningschef. Nästa steg är urval med fördjupad intervju och tester. Räddningstjänsten påbörjar denna vecka utbildning av elever i ÅK 7. Utbildningen skiljer sig markant ifrån tidigare utbildningar från Räddningstjänstens sida. Nu pratar man mer ”mjuka frågor” med eleverna och försöker prata och föra in ett konsekvenstänk t.ex. vad kan hända om du kör moped utan hjälm eller vad får den anlagda branden för konsekvens för dig om du anlägger. Till detta kommer teambildning. I branschen som helhet diskuteras mycket konsekvenserna efter den stora skogsbranden i Västmanland. Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppdrag att bland annat belysa hur samhällets samlade resurser (materiellt, personellt, frivilliga) har nyttjats.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar vidare med berättarfestivalen och planerar nu för skrivarpedagoger hos skolan, för åk 3 och åk 6. Förvaltningen har beviljats bidrag för detta från Kulturrådet. Det är köbildning på biblioteket, många som vill förtidsrösta där.

Eldhstatyetten ”Ungdom” hämtades hem från Polisen i Karlshamn för 3 veckor sedan. För 1 vecka sedan försvann en annan Eldhstaty ”Flickan med gloria” från Aniaraparken.

Förvaltningschef Elisabeth Jonsson är idag, den 4 september, i Kalmar och berättar för kulturförvaltningen där om Nässelfrossa. Kalmar har planer på att arbeta fram en liknande kulturvecka där.

Ekonomiavdelningen – KLF har från och med den 1 september 2 nya medarbetare. Marie Ahonen, ekonom, och Mikael Särnevång, inköpssamordnare. De flyttar över till ekonomi som ett led i verkställigheten av den beslutade omorganisationen.

En ny skatteprognos kom förra veckan med ett förbättrat resultat om 300 tkr. Pensionsskuldeberäkningen visar att vi genom det partiella inlösen av pensionsskuld som gjordes i slutet av augusti redan nästa år sänker våra kostnader med 2,8 mkr. Även invånarantalet har ökat jämfört med när KS tog den preliminära budgeten i maj och antagandet har ökat från -30 till +50 invånare. Underlag till KSau den 16/9 avseende nämndernas budgetförslag för drift- och investeringsbudget lämnas till kansliet i morgon, fredag den 5/9. På fredag stängs också augusti så idag är sista möjligheten att beslutattestera fakturor för att dessa kostnader ska finnas med i delårsbokslutet. Därefter kan man om det är akut kontakta ekonomi för en interimsbokning.

Kraftbolaget har nu anslutit den första föreningen till kommunens fibernät. Det är ett 25-tal fastigheter från Boafall till Alltidhult som nu har tillgång till fiber.

Administrativa avdelningen -KLF genomför idag pensionärsresan för medarbetare tidigare anställda i Olofströms kommun. Under gårdagen, onsdagen den 3 september genomfördes introduktionsutbildning för nyanställda. Nyanställda som deltog i utbildningen var Lars-Göran Olsson, Olofströmshus AB, Magnus Sjöbeck, Utbildningsförvaltningen, Evelina Wahlgren, Kultur- och fritidsförvaltningen, Elisbeth Svensson och Berenice Toko, Socialförvaltningen samt Anders Borghed, Olofströms Näringsliv.

Olofströms hus – här får bilden tala.

Ecoyra

På G i kommunkoncernen – Samhällsbyggnad & Flygfältet

Flygfältet är idag utfyllt där Lidl finns. Utfyllnad av den plats där byggvaruhandeln planeras startas nu i september. Även resterande del av flygfältet ska fyllas ut för att undvika översvämning. Samråd med Länsstyrelsen, Miljöförbundet, WSP och kommunen har ägt rum och nu väntar vi på en miljödom för att kunna påbörja arbetet.

Sven Olofsson har haft och har i uppdrag att från kommunens sida arbeta med översvämningsrisken från sjösystemet Immeln-Raslången-Halen. Arbetet har nu lett fram till att Volvo, Olofströms kraft och Olofströms kommun undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete gällande reglering av sjösystemet för att undvika översvämningar. Den innebär i korta drag att det kommer att arbetas fram en vattenregleringsdom. Arbetet görs för att minska risken att Olofströms tätort och Volvo Cars fabriker översvämmas med vatten från sjösystemet. Arbetet med att få fram en miljödom beräknas ta några år.

Problem solvers are here