På G i kommunkoncernen v.38

Team Gearing Up

September månad är nog den intensivaste månaden i kommunal verksamhet. På Kommunledningsförvaltningen sker arbetet med budget och delårsbokslut sparallellt, både att se bakåt på hur har det blivit under året och också att se framåt mot 2015. September 2014 har dessutom innehållit valet. För kommunen är nu resultatet klart och Länsstyrelsen arbetar med att ta fram vilka personer som kommer att sitta i fullmäktige som ledamöter och ersättare från och med oktobers fullmäktige. När det gäller styrelse och nämnder kommer detta inte att vara klart förrän i slutet på året och de nya ledamöterna kommer inte att börja förrän 2015.

Ekonomiavdelningen arbetar med prognosen för 2014. En nämnd har ännu inte kommit in med prognos men utifrån deras majprognos pekar kommunens sammanlagda resultat för helåret mot – 8 mkr.
Uppgifterna har skickats över till PWC som hanterar den konsolidering som ska göras av koncernen.

Nästa vecka påbörjar ekonomichefen en certifierade styrelseledamot utbildning.

Kultur och fritidsförvaltningen avtackas förvaltningschef Elisabeth Johnsson den 30 september 2014 kl. 12.00 – 14.00. Vill du delta så anmäler du dig till Åsa Nilsson på e-post asa.nilsson@olofstrom.se

Programmet i Berättarkraft – litteraturfestivalen är snart klart. Ronneby är nu med i det regionala projektet. Då Bromölla är med blir det ett interregionalt samverkansprojekt. Roligt!

I helgen arrangerades junior SM i tyngdlyftning i Dannfältshallen.
Arrangemanget lockade 60-70-talet deltagare från Sundsvall i norr till Trelleborg i söder. Arrangemanget fick högsta betyg av Tyngdlyftningsförbundet och man är intresserade av att lägga fler stora tävlingar i Olofström. Extra roligt var att en Olofströmare, Adam Biske, tog guldet i sin klass.

Under den senaste veckan har återigen fler konstverk försvunnit från biblioteket. Två mindre skulpturer och en porslinsskål.

Hos Socialförvaltningen kan du nu ansöka om Kompiskort. Ett flertal föreningar och organisationer har tecknat sig för Kompiskort.
Nu blir det lättare för många som behöver extra stöd att deltar i kultur och fritidslivet.
Målgruppen är de som tillhör S O L och LSS. Ett flertal har redan ansökt – en bra förmån för denna målgrupp.

Olofströms hus arrangerar områdesfest på Ekerydsplan den 20 september och kommer där att slå ett extra slag för stadsodling och ekologi i parken på Ekerydsplan!

Tisdagen den 16 september gästade Niklas Wennberg oss för en föreläsning och inspiration till vår fortsatta satsning på Ecco Living. Det blev en oerhört givande, intressant och rolig berättelse om ekologi, närodlat och biologisk mångfald. När vår sanna eldsjäl från Stadsjord i Göteborg gästade oss hade runt 150 åhörare sökt sig till Folkets Hus och både villaägare, hyresgäster, volontärer, vår personal och personal från kommunens parkförvaltning i alla åldrar fanns på plats, vilket var väldigt roligt. Glädjande var även att representanter från Olofströms Kraft var på plats, däribland parkchefen Siv Magnusson.
Då det var en föreläsning som anordnades tillsammans med Olofströms kommun hade vi även miljösamordnare och EU-handläggare representerade från kommunen samt Annelie Robertsson och Kristin Lendl från Hyresgästföreningen.Olofströms hus har nu upprättat ett preliminärt köpekontrakt för vårt nästa fastighetsförvärv Ekdungen i Jämshög, som tidigare varit ett populärt pensionärshem och nu åter kommer att vara ett boende för våra äldre i kommunen. Socialförvaltningen kommer att bli hyresgäst och planering för verksamhet är redan i gång.

De första skisserna på om och tillbyggnad på Garvaregården i Kyrkhult har nu tagits fram tillsammans med personalen.

Ett nytt spännande projekt är en hundlekplats på Ekerydsplan där vi tillsammans med kommunen och ett gäng positiva hundägare kommer att skapa en mötesplats på slänten ner mot Maxi.

Growth concept

Näringslivsbolaget hälsar Utbildningsföretaget Humanus Syd välkommen till Olofström. De kommer att hyra Olofströms Näringsliv AB:s gamla kontor på Västra Storgatan 12 till att börja med.
Under året har 26 nya bolag startats upp i Olofström vilket är kul. Till dessa skall läggas ett antal enskilda firmor. Målet för hela året är 40 företag.
Två näringslivsprojekt som vi driver har beviljats statligt stöd via Region Blekinge. Vi kallar dem Teknikinitiativet och kompetensinitiativet. Uppstart av projekten sker nu under september.
Idag har vi hyresgästmöte för alla hyresgäster som vi har i Innovation park. Tillsammans jobbar vi med att utveckla stadsdelen.

Det går bra för Olofström nu, jobben ökar, lägenhetsbrist och huspriser på väg upp.
Räddningstjänsten arbetar med äldres säkerhet i fokus.Vi vet att personer som själva har svårt att sätta sig i säkerhet vid t.ex. en brand utgör en riskgrupp och där man med en del enkla medel kan förebygga svåra skador. Dialogen med olika riskgrupper är något som är prioriterat hos oss. Förberedelserna för den stora regionala övningen, RÖ 2015, har börjat. Länsstyrelsen är sammanhållande länk mellan kommunerna, räddningstjänstförbunden, polisen, landstinget och försvarsmakten som är deltagande organisationer. Planeringsarbetet kommer att ta en hel del resurser under hösten och hela nästa år, något som berörda organisationer är överens om och har prioriterat. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap stöttar med kompetens så att rätt förutsättningar ges till deltagarna och högt ställda förväntningar kan infrias. Vilka områden som ska övas liksom scenariot är inte fastställt, detta gör arbetsgruppen med representanter för berörda organisationer. Övningen genomförs under maxmialt 48 timmar nov/dec 2015.

Olofströms Kraft AB har gjort en anmälan om miljöfarlig verksamhet till Miljöförbundet för att ansluta två mindre pelletspannor till fjärrvärmenätet. Bolaget har redan ett frivilligt tillstånd att utöka befintlig anläggning med ytterligare en större panna. Istället för att utnyttja detta tillstånd väljer bolaget att anmäla två mindre pannor. Anmälan om förändring gjordes i april och har legat eftersom ärendet samordnats med handläggningen av bygglovet och detta behövde kompletteras. Ärendet kommer med i denna rapport eftersom bygglovsärendet tas upp i nämnden nu.

Lantbruksinspektörerna har gått en 1,5-dagars utbildning i Hässleholm med inriktning energieffektivisering i lantbruket, vår förhoppning är att vi ska kunna bidra till en bättre energieffektivisering inom näringen.

Olofströms krafts anläggning i Jämshög orsakade strömavbrott i Jämshög och Olofström fredagen den 12 september. I Olofström hade väl alla fått tillbaka det inom 20 minuter medan det i delar av Jämshög var strömlöst till 21 tiden. Det var en kortslutning i en transformatorkiosk som ledde till det omfattande felet.

Bredbandsföreningen Fågleboda
Vi har påbörjat arbetet med att samförlägga delar av detta område med el och fiberkablar. Vi har delar av projektet som vi utför till föreningen medan andra delar utförs av andra entreprenörer som faller utan för vårt elnät. Hela projektet skall vara slutfört innan årsskiftet.

Högvattenproblematiken i Olofström
Arbetet med att ta fram en lösning på hur man skall undanröja hotet från översvämningar i Olofström vid ett högvatten pågår. Det finna många intressen att ta hänsyn till alltifrån fiske och jordbruksintresse till tillverkning av bilar och utspädning av vatten ifrån reningsverket.

Holding the world