På G i kommunkoncernen – koncernchefsmöte & näringslivsbolaget

Team Gearing Up

Koncernchefsmöte idag med visionsdiskussioner. Redan under förra mandatperioden bestämdes att visionen skulle arbetas om, att det skulle bli en kort vision för Olofströms kommun som var lätt för alla att komma ihåg och ta till sig. Innan sommaren så diskuterades visionen i SMART-gruppen (koncernchefsgrupp plus ordförandegrupp) Diskussionen då gav många tankar och nästan lika många postit-lappar. Dessa lappar har vi idag jobbat med för att få ner till ett konkret förslag.

Igår genomfördes introduktionsutbildning med kommunfullmäktiges nya ledamöter. De fick då också möjlighet att träffa kommunens förvaltningschefer och VD:ar för de helägda kommunala bolagen.

Innan i veckan så gjorde kommunen tillsammans med Näringslivsbolaget ett företagsbesök hos HK Bygg i Jämshög inom ramen av företagarnas projekt Stolt företagare.

Arbete med att ta fram ett nytt avtal mellan Olofströms Näringsliv AB och Citybolaget pågår. Citybolaget har på uppdrag av Olofströms kommun/näringslivsbolaget drivit på handelsutvecklingen i Olofström. Detta har under gångna året resulterat i ett antal nya butiker i Olofström till gagn för kommuninvånarna. Som förhoppningsvis alla känner till så byggs ett nytt affärshus i centrum där tre nya butiker kommer att finnas. Storbilds TV på torget och Wi-Fi och mycket mera har skett det senaste året. Näringslivsbolaget arbetar just nu med planering av en verksamhetsdag för Styrelsens ledamöter är i full gång och vi kommer att ha en genomgång med styrelseordförande under dagen.

Team Gearing Up

Tisdag den 28 oktober

Igår var första gången som det nya fullmäktige sammanträdde. Första mötet börjar med att ordförande och första och andra vice ordförande väljs. Den som sitter ordförande tills det valet är genomfört är ålderspresidenten, dvs den som suttit sammanlagt längst i fullmäktige. Hos oss var det Lars-Göran Karlsson, tidigare ordförande på Kraftbolaget, som är ålderspresident.

Ordförande för fullmäktige är oförändrat Kjell-Åke Karlsson, S, och första vice Anita Skarphagen, S, och andre vice Gert Hoff, M. Det betyder att fullmäktiges presidium är det samma som innan valet.

Det nya fullmäktige fick börjas sitt första möte med delårsbokslutet vilket innebär en redovisning av dels vad som hänt under året fram till och med augusti men också en prognos på hur hela året kommer att gå.

Det som gick mindre bra var tekniken, ingen bild på kanonen vid redovisning, ingen bild på bordet som visade kamera läget och ingen bild på webbsändningen första halvtimmen. Trots det var det flera som följde fullmäktige på webben, men såg något gjorde de inte. Nästa fullmäktige ska dock kunna följas via webben – och då är det budget för 2015 som ska behandlas liksom val till nämnder, styrelser och förbund samt flera andra ärenden.

Arbetet med organisationsförändringen pågår parallellt med all övrig verksamhet. I eftermiddag och kväll arbetar kost och städ tillsammans för att lägga grunden till en bra gemensam verksamhet från och med 1 januari 2015. Det sägs att ljudvolymen vid grupparbete är ett index för trivsel och kreativitet. Efter att ha avlyssnat ljudnivån kan jag säga att det kommer att hända mycket framöver på den nya Kost- och städserviceavdelningen.

IMG_0308-1.JPG

IMG_0316.JPG

IMG_0312-2.JPG

IMG_0310-1.JPG

IMG_0313-2.JPG

IMG_0314-0.JPG

IMG_0305-0.JPG

Rekryteringsläget – koststrateg & förvaltningschef för Kultur och fritid.

Denna vecka har gått otroligt fort!

Jag var in som tf. förvaltningschef på Kultur – och fritid en kort period i avvaktan på annan lösning under rekryteringsfasen. Från och med i onsdags så har i stället fritidschef Stefan Mårtensson gått in som tf. Det är alltid spännande med att få extra insyn i olika verksamheter men jag uppskattar verkligen att Stefan tar detta ansvar fram till vi avslutat den pågående rekryteringsprocessen av ny förvaltningschef.

En rekrytering som nu är avslutad är koststrategen. Från och med årsskiftet kommer kostverksamheten att vara en del av kost- och städserviceavdelningen på Kommunledningsförvaltningen. Nuvarande kostchef Britt Kilsäter kommer att gå i pension vid årsskiftet. Jens Stjernkvist tillträder tjänsten som koststrateg den 1 december 2014. Jens är bl.a. känd för att ha drivit verksamhet på Eriksbergs Natur och vilt och Jämshögs gästgiveri.

mat

Anledning att fira – tårta!

TAAARTA

Olofströms kommun med bolag och förbund har under de senaste 3 åren haft många anledningar att fira det goda resultat som alla verksamheter bidragit till.

Exempelvis har vi sedan 2011 visat mycket bra resultat i de mätningar som SCB genomför årligen, mätningar som både avser kommunen som geografiskt område men också hela kommunkoncernens verksamheter. Vi har blivit utsedda till årets kulturkommun 2013, bästa bostadsbolaget i Sverige, 10:e bästa bostadskommun för barnfamiljer mm. Vi har under denna period dessutom blivit utsedda till bästa näringslivskommunen i Blekinge, bästa skolkommun, bästa betyget av äldreomsorg och hemtjänst mm i Blekinge, samt mycket mer. Detta är ett resultat som ni alla bidragit med på olika sätt.

Vi är en stor organisation vilket gör att det är svårare med spontana firande. Samtidigt är det viktigt att vi trots stor organisation faktiskt också kan fira framgång.  Därför kommer alla arbetsplatser att fira med rosa Heja Olofströms tårtor. Av praktiska skäl kan vi inte alla träffas samtidigt utan i stället blir tårtan till gemensam fika på respektive arbetsplats där arbetsplatsen själv avgör vilkens dag det blir tårta till kaffet.

På G i kommunkoncernen v.42

OFM_SYMBOL_sv

Nu har vi redan hunnit fram i halva oktober. Det har varit en intensiv höst och det kommer att vara fullt ös fram till jul då vi har så mycket på gång just nu. På kommunledningen håller vi på att verkställa organisationsförändringen, vi har delårsbokslutet samt budget för 2015 som är på väg till fullmäktige, implementering av nytt ärendehanteringssystem och nytt målstyrningssystem, produktion av en ny personaltidning för hela kommunkoncernen och omtag på chefsnivå när det gäller Lean-arbetet, rekryteringar och mycket mer samtidigt som det ”vanliga” arbetet ska rulla på. Kommunstyrelsen beslutade igår att anta en regional folkhälsopolicy, en policy som arbetat fram tillsammans med landsting, länsstyrelsen och övriga kommuner. Personalavdelningen håller på med rekrytering av ny systemansvarig. I fredags gav Personalutskottet personalchefen i uppdrag att ta fram handlingsplan som syftar till att få ner sjukfrånvaron. Dessutom fastställdes de lönepolitiska ställningstagandena inför 2015 inklusive satsningar på vissa personalgrupper. Personalchefen har också påbörjat arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av företagshälsovård.

Budgetarbetet pågår även i våra bolag och förbund. För Kraftbolaget innebär detta också att hantera taxor och lämna förslag på VA-taxa till fullmäktige. Kraftbolaget arbetar också med utbyggnad av fibernät och när föreningar bygger så samarbetar bolaget med föreningarna genom att samtidigt lägga ner el. Föreningen Byarna över sjöarna börjar bli klara med sitt arbete och Fågleboda föreningen har också kommit igång. Arbetet ska vara klart till årsskiftet och slutredovisning av projekten ska ske senast siste februari 2015. Vindkraftverket som bolaget idag äger och som är placerade på ECwinds fastighet har tillfälligt bygglov, ett bygglov som går ut nästa år. Kraftbolaget har nu ansökt om permanent bygglov då kraftverket är en viktig symbol för en förnyelsebar energikälla.

Idea concept

Sedan den 1/10 har Räddningstjänsten Västra Blekinge ny ledning med Kenneth Jensen som ny förbundschef, samt med Melissa Millbourn som ny Räddningschef. Det bör förtydligas att det inte har skapats fler tjänster, utan att det som tidigare benämndes Räddningschef har ersatts av Förbundschef och tidigare befattningen Stf Räddningschef har nu ersatts av Räddningschef. Detta för att skapa tydligare roller. Det som nu ligger i fokus för den nya ledningen är att skapa en organisation som är tydlig i sina roller och som bygger på kärnverksamheten. Förra veckan representerade vi Blekinge vid skogsbrandseminariet vilket hölls i Ramnäs med anledning av skogsbranden i Västmanland i somras. Seminariet var intressant och givande. Framöver kommer vi att se över den befintliga skogsbrandplanen samt följa den utveckling och ta del av de utvärderingar som kommer att utföras.

Life values

Socialförvaltningen arbetar med att skapa fler platser inom äldreomsorgens särskilt boende. Garvagården skall byggas till och Ekdungen ska användas som korttidsboende/växelvård och frigör 14 platser på Brännargården. Åtta platser tillkommer på Garvargården. Vi har idag 32 personer i kö till särskilt boende. Olofström är ett föredöme för hela Blekinge i ANDT-frågor. Länsstyrelsen har uppmärksammat Olofströms kommun vid genomgång av kommunens förebyggande arbete vad gäller alkohol, narkotika, doping och tobaksfrågor då Olofströms kommun satsat mycket. Försörjningsstödet fortsätter att minska. Prognosen visar att kostnaden minskat med 1 mkr från 4 mkr till 3 mkr. Anledningen till minskningen är att försörjningsstödsgruppen och arbetsmarknadsenheten har lyckats få personer i egen försörjning i högre grad.

Tillsammans med projektet Stolt Företagare som företagarföreningen i Olofström är projektägare för gör Näringslivsbolaget och kommunen var vecka ett företagsbesök. I dag besöktes Kv Lindbacken AB, Råd & Reklam. Region Blekinges regionstyrelse besökt idag Näringslivsbolaget och hade också sitt möte där. Näringslivsbolaget redovisade då hur långt arbetet kommit vad gäller Teknikinitiativet och uppdraget med organisationsstruktur för kompetensförsörjning till regionens Teknikföretag. Under veckan kommer Näringslivsbolaget att träffa Volvo för att diskutera logistikfrågor. Bland annat försöker vi få till ett seminarium som handlar om utvecklingstendenser inom fordonsindustrins försörjningskedja. Seminariet kommer att ledas och genomföras av Fordon Komponent Gruppen (FKG) i Sverige.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjar sista etappen på gc-vägen mellan Motionshallen och Bruksgatan. Etappen sträcker sig från strandplanen till Ingenjörsgatan. Gc-vägen blir ca 2,5m bred och vägbredden minskas till ca 5m, allt för att öka trafiksäkerheten och få ner hastigheten.

Beläggningsarbete och renovering av Östra Brogatan börjar bli klart.

Arbetena med renovering av gång och cykelväg (GC-väg) längs Ö.Storgatan  har påbörjats. Detta innebär att vi kommer att ta bort ränndalen som orsakat en hel del olyckor. Gångytans beläggning kommer att bestå av grå betongplattor och cykelbanan blir asfalt. Detta görs för att synskadade med käppen ska kunna känna skillnad i ytstruktur samt skilja på olika färgnyanser.

Olofströmshus har nu köpt Ekdungen i Jämshög och kommer att tillträda fastigheten den 15 november. Renoveringen av Gränums Bränneri fortsätter som planerat, dock har det visat sig att byggnaden är i sämre skick än vad förväntats. Förhoppningen är att Länsstyrelsen ställer upp med ytterligare medel. Under denna vecka kommer det sista omklädningsrummet att stå klar i ishallen. Nu återstår bara arbetet med utrymningsvägar och plåtarbetet på fasaden. Life values

På G i kommunkoncernen – v.40

Det händer väldigt mycket både inom kommunkoncernen och i kommunen! Vi har nu passerat 13000-strecket! Det är en så härlig känsla, en sådan skillnad att inte säga knappt 13000, utan drygt 13000 invånare! Ja vi var 13001 personer för några dagar sedan. 2014 kommer att vara tredje året som vi ökar invånarantalet!

Growth concept

I tisdags avtackades Elisabeth Jonsson som förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen. Även om hon går i pension från organisationen så är jag övertygad om att hon kommer att fortsätta tillföra kommunen mycket även framöver.

I centrum pågår uppfyllnad för att gjuta plattan till Jem o Fix är nu klar. Arbetet med uppfyllnad av resterande parkerings- och kör-ytor återstår .

Renovering av de delar som skall Åtgärdas på Övre Brogatan har startats där det ska asfalteras och breddning av trottoar. Asfaltering av Ljungarydavägen har också startats.

I morgon, lördagen den 4 oktober, är det Skördedag i centrum med möjlighet att njuta av olika aktiviteter.

Learning is fun

Inom Förskolan är vi nu på gång med att fullt ut genomföra ett digitalt hanterande av ansökningar, ändringar och placeringar för föräldrar som har eller önskar plats i förskolan. Vi kommer att ha en centralt placerad barnomsorgsassistent som kommer att implementera och hantera huvuddelen av förskolans ärenden fortsättningsvis.

Vi håller också på med att förenkla vikariebiten inom förskolan och de lägre åren i skolan. Tänket är att vi knyter ett visst antal vikarier till varje enhet, dessa kommer då i första hand att erbjudas arbete på enheten när det finns behov. Dessa är också intervjuade och erbjudna en interimistisk anställning, d.v.s. de är inlagda i systemet och kan enkelt administreras. Förhoppningsvis slipper vi huvuddelen av alla blanketter som snurrar runt gällande lön.

Nordenberg förbereder sig för att ta emot ensamkommande barn genom samarbetet med Cura individutveckling.

Räddningstjänstförbunden i Blekinge har sedan 2008 haft avtal med Landstinget om hjärtstoppsassistans. Samarbetet går under namnet IVPA, I Väntan På Ambulans. Avtalet innebär att räddningstjänstens resurser rycker ut vid larm om hjärtstopp om larmoperatören bedömer att räddningstjänsten kan vara först på plats. Sedan i somras har avtalet utvidgats och nu larmas räddningstjänsterna samtidigt för att larmoperatören inte ska behöva bedöma tidsvinsten. Detta har naturligtvis medfört mer larm hos oss vilket påverkar ekonomin och deltidsbrandmännens situation med huvudarbetsgivaren. Avtalet ska nu utvärderas för att se om hjärtsäkerheten har blivit större i Blekinge och om den samtidiga utlarmningen gav den effekt vi hoppades på.

Den nya organisationen med en förbundschef och en räddningschef sjösätts denna vecka. Ansvarsuppdelningen mellan de båda cheferna hoppas vi ska leda till en tydligare organisation, som gör att förbundet blir än mer effektivt.

Ekonomiavdelningen arbetar parallellt med sammanställning av delårsredovisning och budget för 2015. Delårsredovisningen är klar och visar att kommunen gjort ett plus på 17,2 mkr men att prognosen ligger på -6,8 mkr.

För koncernen ligger resultatet efter finansiella poster på -32,5 mkr och prognosen på -48,3 mkr. Omfattningen är att vinsten vid skapande av äkta koncern om 58,1 mkr elimineras samtidigt som partiella inlösendet av ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser om 69,2 mkr belastar fullt ut.

Budgetarbetet fortskrider och stötestenen är i vanlig ordning att medel saknas. De största posterna som inte inryms i det budgetförslag som hittills varit uppe är de om- och nybyggnationer som ska ske under året med påföljande driftskostnader. För Socialnämndens del handlar det om utbyggnad Garvaregården i Kyrkhult samt utökning i form av korttids på Ekdungen i Jämshög.

Personalavdelningen arbetar nu med rekrytering av förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen. Parallellt pågrå rekrytering av medarbetare på personalavdelningen, systemansvarig. Diskussioner pågår internt vad nuvarande medarbetare vill och kan göra framöver i lönesystemet, detta kommer att påverka den rekrytering som görs.

Löneöversyn 2015 har påbörjats med diskussioner med förvaltningschefsgruppen, nästa steg är att förankra den diskussionen i Kommunstyrelsens personalutskott.
Kollektivavtal för ”nattmamma” är under framtagande och personalsystemet håller på att anpassas efter förändringar i Allmänna bestämmelser.

Näringslivsbolaget planerar just nu för att bygga upp ett ”showroom” där företagen kan ställa ut sina produkter och tjänster. Öppnande av Olofströms Näringslivs facebook sida har blivit succé redan är det 131 personer som gillar sidan. Sidan har varit verksam i knappt två veckor. Även vårt nyhetsbrev Näringslivsnytt som kommer ut minst en gång per månad. Har öppnats av cirka hälften av de som fått nyhetsbrevet. Man får anse det som godkänt.

Vi kan nu med glädje hälsa VA Automotive välkommen till Olofström. Företaget öppnar kontor här och har för avsikt att bygga upp en del av sin verksamhet här.

Presshärdningsseminarium planeras för fullt nu. Seminariet kommer att äga rum den 19 november kl 0900-1300 på Volvos Övre fabrik.

Kraftbolaget har nu gjort en upphandling av området där pelletspannan skall stå är gjord. Tidplanen för färdigställandet för planen är vecka 46. Pelletspannan och installationen av denna skall vara klar till nyår. Då skall vår användning av gasol minska med cirka 230 ton som då ersätts med biobränsle. Wugang industri övergår till fjärrvärme under oktober månad vilket också ger en minskning av gasolanvändningen då de tidigare har fått sin värme från Volvo som eldar gasol för sin uppvärmning. Denna minskning av gasol kan beräknas till cirka 80 ton.

Föreningen Byarna över sjöarna håller fortfarande på att bygga ut fibernätet inom sitt område. Kraftbolaget hjälper dem i detta arbete genom samförläggningar samt fiberdragning. Föreningen skall slutredovisa projektet senast den sista februari 2015.

Det har varit återkommande strömavbrott i Jämshög den senaste tiden. Dessa strömavbrott har berott på kabelfel. Dessa kablar håller nu på att bytas ut för att säkra upp leveranserna. Jobbet beräknas vara klart under oktober månad.

Growth concept