På G i kommunkoncernen – v.40

Det händer väldigt mycket både inom kommunkoncernen och i kommunen! Vi har nu passerat 13000-strecket! Det är en så härlig känsla, en sådan skillnad att inte säga knappt 13000, utan drygt 13000 invånare! Ja vi var 13001 personer för några dagar sedan. 2014 kommer att vara tredje året som vi ökar invånarantalet!

Growth concept

I tisdags avtackades Elisabeth Jonsson som förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen. Även om hon går i pension från organisationen så är jag övertygad om att hon kommer att fortsätta tillföra kommunen mycket även framöver.

I centrum pågår uppfyllnad för att gjuta plattan till Jem o Fix är nu klar. Arbetet med uppfyllnad av resterande parkerings- och kör-ytor återstår .

Renovering av de delar som skall Åtgärdas på Övre Brogatan har startats där det ska asfalteras och breddning av trottoar. Asfaltering av Ljungarydavägen har också startats.

I morgon, lördagen den 4 oktober, är det Skördedag i centrum med möjlighet att njuta av olika aktiviteter.

Learning is fun

Inom Förskolan är vi nu på gång med att fullt ut genomföra ett digitalt hanterande av ansökningar, ändringar och placeringar för föräldrar som har eller önskar plats i förskolan. Vi kommer att ha en centralt placerad barnomsorgsassistent som kommer att implementera och hantera huvuddelen av förskolans ärenden fortsättningsvis.

Vi håller också på med att förenkla vikariebiten inom förskolan och de lägre åren i skolan. Tänket är att vi knyter ett visst antal vikarier till varje enhet, dessa kommer då i första hand att erbjudas arbete på enheten när det finns behov. Dessa är också intervjuade och erbjudna en interimistisk anställning, d.v.s. de är inlagda i systemet och kan enkelt administreras. Förhoppningsvis slipper vi huvuddelen av alla blanketter som snurrar runt gällande lön.

Nordenberg förbereder sig för att ta emot ensamkommande barn genom samarbetet med Cura individutveckling.

Räddningstjänstförbunden i Blekinge har sedan 2008 haft avtal med Landstinget om hjärtstoppsassistans. Samarbetet går under namnet IVPA, I Väntan På Ambulans. Avtalet innebär att räddningstjänstens resurser rycker ut vid larm om hjärtstopp om larmoperatören bedömer att räddningstjänsten kan vara först på plats. Sedan i somras har avtalet utvidgats och nu larmas räddningstjänsterna samtidigt för att larmoperatören inte ska behöva bedöma tidsvinsten. Detta har naturligtvis medfört mer larm hos oss vilket påverkar ekonomin och deltidsbrandmännens situation med huvudarbetsgivaren. Avtalet ska nu utvärderas för att se om hjärtsäkerheten har blivit större i Blekinge och om den samtidiga utlarmningen gav den effekt vi hoppades på.

Den nya organisationen med en förbundschef och en räddningschef sjösätts denna vecka. Ansvarsuppdelningen mellan de båda cheferna hoppas vi ska leda till en tydligare organisation, som gör att förbundet blir än mer effektivt.

Ekonomiavdelningen arbetar parallellt med sammanställning av delårsredovisning och budget för 2015. Delårsredovisningen är klar och visar att kommunen gjort ett plus på 17,2 mkr men att prognosen ligger på -6,8 mkr.

För koncernen ligger resultatet efter finansiella poster på -32,5 mkr och prognosen på -48,3 mkr. Omfattningen är att vinsten vid skapande av äkta koncern om 58,1 mkr elimineras samtidigt som partiella inlösendet av ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser om 69,2 mkr belastar fullt ut.

Budgetarbetet fortskrider och stötestenen är i vanlig ordning att medel saknas. De största posterna som inte inryms i det budgetförslag som hittills varit uppe är de om- och nybyggnationer som ska ske under året med påföljande driftskostnader. För Socialnämndens del handlar det om utbyggnad Garvaregården i Kyrkhult samt utökning i form av korttids på Ekdungen i Jämshög.

Personalavdelningen arbetar nu med rekrytering av förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen. Parallellt pågrå rekrytering av medarbetare på personalavdelningen, systemansvarig. Diskussioner pågår internt vad nuvarande medarbetare vill och kan göra framöver i lönesystemet, detta kommer att påverka den rekrytering som görs.

Löneöversyn 2015 har påbörjats med diskussioner med förvaltningschefsgruppen, nästa steg är att förankra den diskussionen i Kommunstyrelsens personalutskott.
Kollektivavtal för ”nattmamma” är under framtagande och personalsystemet håller på att anpassas efter förändringar i Allmänna bestämmelser.

Näringslivsbolaget planerar just nu för att bygga upp ett ”showroom” där företagen kan ställa ut sina produkter och tjänster. Öppnande av Olofströms Näringslivs facebook sida har blivit succé redan är det 131 personer som gillar sidan. Sidan har varit verksam i knappt två veckor. Även vårt nyhetsbrev Näringslivsnytt som kommer ut minst en gång per månad. Har öppnats av cirka hälften av de som fått nyhetsbrevet. Man får anse det som godkänt.

Vi kan nu med glädje hälsa VA Automotive välkommen till Olofström. Företaget öppnar kontor här och har för avsikt att bygga upp en del av sin verksamhet här.

Presshärdningsseminarium planeras för fullt nu. Seminariet kommer att äga rum den 19 november kl 0900-1300 på Volvos Övre fabrik.

Kraftbolaget har nu gjort en upphandling av området där pelletspannan skall stå är gjord. Tidplanen för färdigställandet för planen är vecka 46. Pelletspannan och installationen av denna skall vara klar till nyår. Då skall vår användning av gasol minska med cirka 230 ton som då ersätts med biobränsle. Wugang industri övergår till fjärrvärme under oktober månad vilket också ger en minskning av gasolanvändningen då de tidigare har fått sin värme från Volvo som eldar gasol för sin uppvärmning. Denna minskning av gasol kan beräknas till cirka 80 ton.

Föreningen Byarna över sjöarna håller fortfarande på att bygga ut fibernätet inom sitt område. Kraftbolaget hjälper dem i detta arbete genom samförläggningar samt fiberdragning. Föreningen skall slutredovisa projektet senast den sista februari 2015.

Det har varit återkommande strömavbrott i Jämshög den senaste tiden. Dessa strömavbrott har berott på kabelfel. Dessa kablar håller nu på att bytas ut för att säkra upp leveranserna. Jobbet beräknas vara klart under oktober månad.

Growth concept