På G i kommunkoncernen v.42

OFM_SYMBOL_sv

Nu har vi redan hunnit fram i halva oktober. Det har varit en intensiv höst och det kommer att vara fullt ös fram till jul då vi har så mycket på gång just nu. På kommunledningen håller vi på att verkställa organisationsförändringen, vi har delårsbokslutet samt budget för 2015 som är på väg till fullmäktige, implementering av nytt ärendehanteringssystem och nytt målstyrningssystem, produktion av en ny personaltidning för hela kommunkoncernen och omtag på chefsnivå när det gäller Lean-arbetet, rekryteringar och mycket mer samtidigt som det ”vanliga” arbetet ska rulla på. Kommunstyrelsen beslutade igår att anta en regional folkhälsopolicy, en policy som arbetat fram tillsammans med landsting, länsstyrelsen och övriga kommuner. Personalavdelningen håller på med rekrytering av ny systemansvarig. I fredags gav Personalutskottet personalchefen i uppdrag att ta fram handlingsplan som syftar till att få ner sjukfrånvaron. Dessutom fastställdes de lönepolitiska ställningstagandena inför 2015 inklusive satsningar på vissa personalgrupper. Personalchefen har också påbörjat arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av företagshälsovård.

Budgetarbetet pågår även i våra bolag och förbund. För Kraftbolaget innebär detta också att hantera taxor och lämna förslag på VA-taxa till fullmäktige. Kraftbolaget arbetar också med utbyggnad av fibernät och när föreningar bygger så samarbetar bolaget med föreningarna genom att samtidigt lägga ner el. Föreningen Byarna över sjöarna börjar bli klara med sitt arbete och Fågleboda föreningen har också kommit igång. Arbetet ska vara klart till årsskiftet och slutredovisning av projekten ska ske senast siste februari 2015. Vindkraftverket som bolaget idag äger och som är placerade på ECwinds fastighet har tillfälligt bygglov, ett bygglov som går ut nästa år. Kraftbolaget har nu ansökt om permanent bygglov då kraftverket är en viktig symbol för en förnyelsebar energikälla.

Idea concept

Sedan den 1/10 har Räddningstjänsten Västra Blekinge ny ledning med Kenneth Jensen som ny förbundschef, samt med Melissa Millbourn som ny Räddningschef. Det bör förtydligas att det inte har skapats fler tjänster, utan att det som tidigare benämndes Räddningschef har ersatts av Förbundschef och tidigare befattningen Stf Räddningschef har nu ersatts av Räddningschef. Detta för att skapa tydligare roller. Det som nu ligger i fokus för den nya ledningen är att skapa en organisation som är tydlig i sina roller och som bygger på kärnverksamheten. Förra veckan representerade vi Blekinge vid skogsbrandseminariet vilket hölls i Ramnäs med anledning av skogsbranden i Västmanland i somras. Seminariet var intressant och givande. Framöver kommer vi att se över den befintliga skogsbrandplanen samt följa den utveckling och ta del av de utvärderingar som kommer att utföras.

Life values

Socialförvaltningen arbetar med att skapa fler platser inom äldreomsorgens särskilt boende. Garvagården skall byggas till och Ekdungen ska användas som korttidsboende/växelvård och frigör 14 platser på Brännargården. Åtta platser tillkommer på Garvargården. Vi har idag 32 personer i kö till särskilt boende. Olofström är ett föredöme för hela Blekinge i ANDT-frågor. Länsstyrelsen har uppmärksammat Olofströms kommun vid genomgång av kommunens förebyggande arbete vad gäller alkohol, narkotika, doping och tobaksfrågor då Olofströms kommun satsat mycket. Försörjningsstödet fortsätter att minska. Prognosen visar att kostnaden minskat med 1 mkr från 4 mkr till 3 mkr. Anledningen till minskningen är att försörjningsstödsgruppen och arbetsmarknadsenheten har lyckats få personer i egen försörjning i högre grad.

Tillsammans med projektet Stolt Företagare som företagarföreningen i Olofström är projektägare för gör Näringslivsbolaget och kommunen var vecka ett företagsbesök. I dag besöktes Kv Lindbacken AB, Råd & Reklam. Region Blekinges regionstyrelse besökt idag Näringslivsbolaget och hade också sitt möte där. Näringslivsbolaget redovisade då hur långt arbetet kommit vad gäller Teknikinitiativet och uppdraget med organisationsstruktur för kompetensförsörjning till regionens Teknikföretag. Under veckan kommer Näringslivsbolaget att träffa Volvo för att diskutera logistikfrågor. Bland annat försöker vi få till ett seminarium som handlar om utvecklingstendenser inom fordonsindustrins försörjningskedja. Seminariet kommer att ledas och genomföras av Fordon Komponent Gruppen (FKG) i Sverige.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjar sista etappen på gc-vägen mellan Motionshallen och Bruksgatan. Etappen sträcker sig från strandplanen till Ingenjörsgatan. Gc-vägen blir ca 2,5m bred och vägbredden minskas till ca 5m, allt för att öka trafiksäkerheten och få ner hastigheten.

Beläggningsarbete och renovering av Östra Brogatan börjar bli klart.

Arbetena med renovering av gång och cykelväg (GC-väg) längs Ö.Storgatan  har påbörjats. Detta innebär att vi kommer att ta bort ränndalen som orsakat en hel del olyckor. Gångytans beläggning kommer att bestå av grå betongplattor och cykelbanan blir asfalt. Detta görs för att synskadade med käppen ska kunna känna skillnad i ytstruktur samt skilja på olika färgnyanser.

Olofströmshus har nu köpt Ekdungen i Jämshög och kommer att tillträda fastigheten den 15 november. Renoveringen av Gränums Bränneri fortsätter som planerat, dock har det visat sig att byggnaden är i sämre skick än vad förväntats. Förhoppningen är att Länsstyrelsen ställer upp med ytterligare medel. Under denna vecka kommer det sista omklädningsrummet att stå klar i ishallen. Nu återstår bara arbetet med utrymningsvägar och plåtarbetet på fasaden. Life values