På G i kommunkoncernen – Socialförvaltningen & ny film av BTH-studenter

heja olofström Renates

Vi arbetar hela tiden med att utveckla verksamheten, oss själva och kommunen. Ett sätt är att jämföra oss med andra kommuner, att lära av andra och att dela med oss av egen kunskap och erfarenhet.

Socialförvaltningen har under en längre tid arbetat aktivt med att erbjuda sysselsättning i stället för försörjningsstöd. Öppna Jämförelser” (Socialstyrelsens statistik) har nyligen presenterat resultat när det gäller försörjningsstöd. Olofströms kommun är bäst i landet avseende andelen personer som får ett mycket långvarigt utbetalt försörjningsstöd. Resultatet visar genomgående att Olofström är den bästa kommunen i Blekinge avseende samtliga mått.

Kommunstyrelsen har beslutat att det skall genomföras en genomgående översyn av hela kommunens ekonomi. Utvecklingen inom äldreomsorgen leder till stora kostnadsökningar som inte ryms inom budgetramarna. Syftet med översynen är att få en budget i balans år 2016. Socialförvaltningens ledningsgrupp ser fram emot översynen och kommer att föreslå socialnämnden att förvaltningen går med i SKL-projektet ” Kostnad Per Brukare (KPB). I projektet jämförs kommunens kostnader per brukare med många andra kommuners kostnader. Deltagande i projektet ger även möjligheter att göra prognoser över de kommande årens behov.

Vem är Olofström – BTH studenter har återgett i film den bild de fått av Olofström. Följ gärna länken och se filmen, varar 3 minuter. https://www.youtube.com/watch?v=_G8qNPtpbXE&feature=share

Filmen Olofström