På G i kommunkoncernen – integration

Team Gearing Up

Antalet nyanlända har ökat i kommunen under 2014. I Olofström finns drygt 400 personer i anläggningsboenden. 49 personer kommunplacerades i kommunen under förra året. Därutöver tillkommer anhöriginvandring och personer som först varit kommunplacerade i annan kommun men valt att flytta till Olofström.

I början av veckan hade vi möte med Länsstyrelsen och Migrationsverket om mottagandet för 2015. För länet och för var kommun finns en beräkning på hur många ensamkommande barn respektive hur många personer som vi ska kunna ta emot som fått uppehållstillstånd. Enligt dessa beräkningar ska Olofström ta emot 10 ensamkommande barn utan uppehållstillstånd och vi ska också kunna anvisa boende till 163 personer som fått uppehållstillstånd.

När det gäller ensamkommande barn så kom en ny lagstiftning 2014 som innebär att det inte är frivilligt för någon kommun att ta emot ensamkommande barn och unga. Under hösten så öppnade Cura Individomsorg upp ett boende även i Olofström, Cura Boda. Vi har nu tecknat avtal med Migrationsverket för 10 asylsökande barn. Tidigare hade vi avtal om 4 barn.

När det gäller mottagandet av kommunplacerade har vi en dialog med Länsstyrelsen och Migrationsverket om nytt avtal.

Vi har idag inget avtal där vi förbinder oss att anvisa platser men arbetar för att kunna få fram ett förslag till avtal, ett förslag som spegla våra faktiska möjligheter. Beslut kommer att tas av fullmäktige under början av våren.

Samtliga förvaltningar arbetar för att integrationen ska bli så bra som möjligt. Den kommunala organisationen kan bidra till detta men vi kan inte åstadkomma det ensamma. Alla behövs i arbetet och vi försöker på olika sätt att samordna de resurser vi har tillsammans med bl.a.  statliga myndigheter, frivilligorganisationer, föreningar och privatpersoner. Kommunen i sig är en stor organisation där vi själva behöver samordna våra resurser. Under hösten har vi diskuterat hur vi bäst gör det och kommit fram till att det behöver ske en samordning även i kommunen och att denna samordning ska göras via Kommunledningen där också det övergripande ansvaret för integration kommer att finnas. Tanken är att vi också kopplar arbetet till Visit Olofström för att skapa en väg in i kommunen. Rekryteringen av integrationssamordnare påbörjades i slutet av förra året och nu är vi i hamn.

Den 16 februari 2015 börjar Catharina Ahlström som integrationssamordnare på Kommunledningsförvaltningen, Samhällsutvecklingsavdelningen. Catharina arbetar redan idag i Olofströms kommun, som SFI-lärare. I förra veckan började Adnan Samardzic göra sin praktik på kommunledningsförvaltningen. Adnan kommer att vara hos oss under hela våren. Han läser Statsvetenskap i Lund, sista året. Adnan kommer bl.a. att arbeta med Lean och med integration.

Team Gearing Up

På G i kommunkoncernen – Näringslivsbolaget & Kommunledningsförvaltningen

OFM_SYMBOL_sv

Olofströms näringsliv AB har i uppdrag av Olofströms kommun att arbeta med kommunens mål  ”Jobb till Tusen”. Olofströms Näringsliv kommer att arbeta inom fyra huvudsakliga verksamhetsområden under 2015. Företagsservice, företagsutveckling, handelsutveckling och fastighetsförvaltning av lokaler med målet att skapa ett attraktivt Olofström genom ett bra företagsklimat och nya arbetstillfällen. De flesta företagare kommer någon gång i kontakt med kommunen eller andra myndigheter i samband med sin näringsverksamhet. Det kan gälla bygglov, markköp, tillstånd etc. Olofströms Näringsliv AB skall vara företagens väg in i kommunen.

Fullmäktige beslutade 2012 om 3 övergripande mål för Olofströms kommun där ett av målen är Jobb till 1000. Målet innebär att företagsklimatet ska vara bra och det ska vara enkelt för företagen att komma i kontakt med kommunen. Alla företag ska uppleva att de i kontakt med kommunen får bra service och vägledning. Vid tillståndshandläggning ska processen vara effektiv och förutsägbar. Dessutom ska arbetsmarknaden inom teknikbranschen breddas och spetskompetensen som finns inom produktion och formning ska utvecklas. Antalet arbetstillfälle ska under perioden 2012 – 2015 öka med 200 nya jobb och 2 nya medelstora företag ska ha etablerat sig i kommunen. Vi ska också förbättra vår placering i Svenskt näringslivs ranking i den del som avser attityd och service.

På Kommunledningens Samhällsutvecklingsavdelning har nu webbansvarige Bengt-Ove gått i pension. Carolina som är ny webbansvarig kommuner under januari och februari att informera om hur nytt arbetssätt och rutiner ska göra vår webb så bra som möjligt. Vi ligger i startgroparna för en ny webb, arbetet börjar under januari månad och kommer att fortgå under våren 2015.

Processen med att anställa en Integrationssamordnare pågår, arbete framöver med att hitta och skapa samarbetsytor mellan förvaltningar och myndigheter kommer bli en stor utmaning men samtidigt mycket intressant.

Kost och städavdelningen jobbar med den nya organisationen och ser också över möjligheter till kombinationstjänster framöver samt arbetar med en kost- och en städpolicy. Kostpolicyn är ute på remiss till Utbildningsnämnden och Socialnämnden nu.

Ekonomiavdelningen har lagt in samtligas budget i ekonomisystemet och arbetar nu med att dessa också ska vara periodiserade inom några dagar. Och som alltid i januari så pågår arbetet med årsbokslutet och resultatet för  2014.

OFM_SYMBOL_sv

 

 

 

 

 

 

2015!!!

Problem solvers are here

Nytt år och ny organisation! Från och med den 1 januari 2015 är vi nu 4 i stället för 5 förvaltningar i kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningen är nu en del av Kommunledningsförvaltningen. På Kommunledningen finns nu sedan en dryg vecka 7 avdelningar; ekonomi, administrativa, tekniska, IT, personal, kost & städ samt samhällsutveckling. Fastighetsorganisationen flyttade över till Olofströmshus. Projektledning Jobb till 1000 har flyttats över till Näringslivsbolaget och slutligen har kostverksamheten flyttats över till kommunledningen och Kost- och städavdelningen.

Ekonomiavdelningen har nu även inköp och därmed upphandlare på sin avdelning. Redovisningsansvaret för anläggningar är också överflyttat till avdelningen. Från och med 2016 kommer avdelningen också att ansvara för Stratsys – målstyrningsprogram under implementering.

Administrativa avdelningen svarar nu även för nämndservice till Byggnadsnämnden men har i övrigt oförändrad verksamhet. Samma gäller personalavdelningen och IT-avdelningen där uppdraget i princip är oförändrat.

Kost- och städavdelningen däremot är en helt ny avdelning där de båda verksamheterna nu blir en verksamhet. Uppdraget är att leverera bra service i organisationen vad gäller städning och måltider. Det kommer att läggas stor vikt på miljö och dialog. När det gäller måltiderna så är ett förslag till ny kostpolicy ute på remiss hos Utbildning- och Socialnämnd. Därefter kommer Kommunstyrelsen att ta beslut om ny policy under tidig vår. Målsättningen är också att det genom kombinationstjänster framöver ska öka möjligheterna att erbjuda heltider och då gärna också på samma arbetsplats.

Tekniska avdelningen svarar bl.a. för gata, park, fastighetssamordning, skog, infrastruktur med bl.a. infrastruktur samt krissamordning.

Samhällsutveckling svarar för den fysisks samhällsutvecklingen med bygglov och detaljplaner, miljösamordning, Information och kommunikation, Visit – med besökare i centrum, EU-samordning och projektstöd, samordning av kvalitetsarbete och folkhälsa samt framöver även integrationssamordning.

Den gemensamma målsättningen för alla avdelningar är att arbeta för helheten och utvecklingen i hela kommunkoncernen.

OFM_SYMBOL_sv