På G i kommunkoncernen – Näringslivsbolaget & Kommunledningsförvaltningen

OFM_SYMBOL_sv

Olofströms näringsliv AB har i uppdrag av Olofströms kommun att arbeta med kommunens mål  ”Jobb till Tusen”. Olofströms Näringsliv kommer att arbeta inom fyra huvudsakliga verksamhetsområden under 2015. Företagsservice, företagsutveckling, handelsutveckling och fastighetsförvaltning av lokaler med målet att skapa ett attraktivt Olofström genom ett bra företagsklimat och nya arbetstillfällen. De flesta företagare kommer någon gång i kontakt med kommunen eller andra myndigheter i samband med sin näringsverksamhet. Det kan gälla bygglov, markköp, tillstånd etc. Olofströms Näringsliv AB skall vara företagens väg in i kommunen.

Fullmäktige beslutade 2012 om 3 övergripande mål för Olofströms kommun där ett av målen är Jobb till 1000. Målet innebär att företagsklimatet ska vara bra och det ska vara enkelt för företagen att komma i kontakt med kommunen. Alla företag ska uppleva att de i kontakt med kommunen får bra service och vägledning. Vid tillståndshandläggning ska processen vara effektiv och förutsägbar. Dessutom ska arbetsmarknaden inom teknikbranschen breddas och spetskompetensen som finns inom produktion och formning ska utvecklas. Antalet arbetstillfälle ska under perioden 2012 – 2015 öka med 200 nya jobb och 2 nya medelstora företag ska ha etablerat sig i kommunen. Vi ska också förbättra vår placering i Svenskt näringslivs ranking i den del som avser attityd och service.

På Kommunledningens Samhällsutvecklingsavdelning har nu webbansvarige Bengt-Ove gått i pension. Carolina som är ny webbansvarig kommuner under januari och februari att informera om hur nytt arbetssätt och rutiner ska göra vår webb så bra som möjligt. Vi ligger i startgroparna för en ny webb, arbetet börjar under januari månad och kommer att fortgå under våren 2015.

Processen med att anställa en Integrationssamordnare pågår, arbete framöver med att hitta och skapa samarbetsytor mellan förvaltningar och myndigheter kommer bli en stor utmaning men samtidigt mycket intressant.

Kost och städavdelningen jobbar med den nya organisationen och ser också över möjligheter till kombinationstjänster framöver samt arbetar med en kost- och en städpolicy. Kostpolicyn är ute på remiss till Utbildningsnämnden och Socialnämnden nu.

Ekonomiavdelningen har lagt in samtligas budget i ekonomisystemet och arbetar nu med att dessa också ska vara periodiserade inom några dagar. Och som alltid i januari så pågår arbetet med årsbokslutet och resultatet för  2014.

OFM_SYMBOL_sv