Budget i balans – nuläge den 25 februari 2015

Samtliga chefer som fått ut brev med information om det pågående arbetet Budget i Balans har nu besvarat den medföljande enkäten. Enkätsvaren kommer att sammanställas och redovisas för styrgruppen den 10 mars. Styrgruppen består av Kommunstyrelsens Arbetsutskott kompletterat med samtliga gruppledare.

Gruppen har redan haft ett möte den 10 februari där de informerades om det pågående arbetet. Vid nästa tillfälle i mars så kommer en redovisning att ske av det pågående arbetet centralt och inom olika förvaltningar och utifrån detta kommer en diskussion att genomföras.

Enligt den senaste skatteprognosen så hamnar vi på ett negativt resultat på 5 mkr 2016 redan innan kostnaderna för de nya platserna i särskilt boende och korttidsboende är medräknade. Samma gäller för i år där nya skatteprognosen visar knappt 3 mkr sämre än budget för 2015 och dessutom tillkommer då stora delar av de kostnaderna för särskilt boende och korttidsplatser redan i år, kostnader som inte finns med i budget.

På G i kommunkoncernen

Irene häst island

Är nu tillbaka efter en veckas semester på Island, en vecka med mycket hästar, ridning, god mat och blåst. Inga elavbrott men kan bero på att det knappt finns några träd… En del av Islands inkomster kommer från turismen och hästnäringen. I Blekinge ses just hästnäringen som ett möjligt utvecklingsområde och nu pågår ett projekt Hästnäring i Blekinge. Från Olofströms kommun deltar samhällsutvecklare Annika Blissing. Projektet har nu kommit halvvägs och en förstudie är genomförd i samtliga Blekingekommuner. I Olofström har 10 företag besökts av projektledare Maria Hjelm. I kommunen sysselsätts ca 60 personer inom hästnäringen på hel- eller deltid och omsättningen för dessa företag är 23 miljoner kronor per år. Det dessa företag har uppgett sig ha behov av för ytterligare utveckling är bl.a. ridvägar, underhåll av grusvägar, telefoni och bredband på landsbygd samt också nyttjanderättsavtal. Projektet redovisas den 29-30 maj i år, genom Blekinge Hästmässa på Karlshamns Ridklubb och avslutas den 31 december 2015.

islandshästar föl

En yrkesgrupp där vi har problem att rekrytera är deltidsbrandmän. Räddningstjänsten Västra Blekinge är nu i slutfasen när det gäller rekrytering av deltidsbrandmän. 90 personer sökte tjänsterna och av dessa kallades 25 stycken. Inför sista testet som är arbets-EKG återstår 10 personer vilket innebär att flera kan falla ifrån. För att kunna jobba som deltidsbrandman krävs en bra fysik men också att arbetsgivare tillåter att personen lämnar jobbet vid larm.  Personerna behöver både bo och jobba när den station som är aktuell. De som är arbetslösa har dessutom också problem att ta tjänsten pga de regler som gäller för A-kassan.

Skärmavbild 2014-08-21 kl. 05.54.01

 

 

På G i kommunkoncernen v.7

OFM_SYMBOL_sv

Kommunens förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen Joanna Holden började i förra veckan och var med om nya nämndens första möte i går.

Förvaltningschefen för Socialförvaltningen, Thomas Svensson, kommer att gå vidare till ny tjänst i Emmaboda kommun redan den 1 mars 2015. Under rekryteringsprocessen kommer en tillförordnad chef att utses. Detta sker vid Kommunstyrelsens sammanträde den 24 februari. Upphandling av konsult för rekrytering pågår nu.

Ansökningstiden för Teknisk chef har gått ut och vi kommer att påbörja genomgång av ansökningar under nästa vecka. Nuvarande chef Sven Olofsson vill lämna chefsuppdraget och i stället fokusera på projekt, vägar och markanvändning. Parkchef Per Jönsson kommer att gå ner till halvtid under våren och gå i pension till sommaren.

Under våren kommer handläggare och chefer att arbeta direkt i dokumenthanteringssystemet som ett led i digitaliseringen och som också på sikt ska öka tillgängligheten för allmänhet till kommunens diarium. Detta innebär utbildningsinsatser från Administrativa avdelningen för hela kommunen. Även Samhällsutvecklingsavdelningen kommer att utbilda under våren, men då webbskribenter. Detta för att hemsidan ska ha informativ och aktuell information från alla förvaltningar.

De rosa laddstolparna är på plats och inkopplade – en finns nedanför Himmelsberget mitt emot Sparbanken.

Vi tittar hela tiden efter möjlighet till samordning genom avtal, förbund, nämnder eller bolag. Som ett led i detta kommer nu IT-avdelningen att sköta Olofströmshus lokala IT-support.

Näringslivsbolaget informerar nyanlända om vad de kan hjälpa till med när det gäller att starta företag och vad som krävs för att starta eget.

Kundtjänst har jobbat mycket den sista tiden med att konventera över data från vårt gamla debiteringssystem till det nya. Första fakturan kommer att skickas ut i mars månad från detta.

Trots att Kraftbolaget har grävt ner stora delar av elledningarna så blev det ändå så i senaste stormen att träd föll över ledning som inte vad nedgrävd. Per-Ola Svensson, VD för Kraftbolaget ” Och finns det en luftledning så kan man ge sig tusan på att det skall falla träd på den.  Det var runt 400 fastigheter som blev utan ström i mer än 12 timmar vilket är gränsen för när man skall få ersättning. Däremot hade alla fastigheter fått tillbaka strömmen inom 24 timmar.”

OFM_SYMBOL_sv

Budget i balans

Problem solvers are here

Kommunstyrelsen lämnade i december uppdraget att ta fram förslag på hur vi ska klara att lägga en budget i balans. Det innebär att de kostnader som vi har inte får överstiga de intäkter vi har. Vi ska ta fram ett förslag dels på kort sikt inför budget 2016, dels för framtiden.

Olofströms kommun har under de senaste åren minskat sina skulder och löst in pensionsåtagande vilket innebär att det blivit mer pengar att fördela i budget. Invånarantalet ökar vilket också skapar ett större utrymme. Samtidigt ökar behovet i den kommunala verksamheten vilket gör att vi måste hitta nya lösningar, nya arbetssätt som gör att vi kan leverera det som krävs för att invånarna ska få det de behöver och vi samtidigt ska vara en bra arbetsplats. Vi kan i princip öka våra intäkter genom att öka invånarantalet och höja taxor och priser. Parallellt med att öka intäkterna behöver vi minska kostnaderna.

När det gäller invånarantalet så jobbar vi alla för att Olofström ska vara en bra kommun att bo och leva i. Vi satsar på de invånare vi har och vill att de fortsätter bo i just Olofström och vi välkomnar också nya invånare. Vi har under de senaste tre åren ökat invånarantalet. Samtidigt så ökar behovet av vård och skola. Inom ramen för de intäkter vi har kan vi göra väldigt mycket. Vi behöver tillsammans arbeta för att vår verksamhet ska vara väldigt bra och hålla sig inom ramen för budget.

Det är inte möjligt att vi fortsätter arbeta på samma sätt som vi gör idag i morgon. De resurser vi har räcker inte till detta. Även om de gjort det hade det inte varit det optimala då förväntningar och förutsättningar förändras. När vi lägger till nya tekniker och arbetssätt behöver vi samtidigt också ta bort och förändra det vi gör.

Delar av kommunens verksamhet drivs idag i våra helägda bolag och i förbund – vilka också påverkas av genomsynen. Just nu så har kommunens samtliga chefer fått ut en enkät som ska besvaras gällande budget och förändringar av verksamheten. Parallellt pågår också en sammanställning av de kostnader vi har, hur dessa är fördelade mellan frivillig verksamhet och lagstadgad. När det gäller lagstadgad verksamhet så undantas den givetvis inte från översynen då även den typen av verksamhet kan genomföras på många olika sätt. Socialförvaltningen har också en extern konsult inne som tittar på delar av den verksamheten. Det har redan kommit in många idéer och förslag och utifrån detta kommer vi att arbeta vidare. Viktigt är att alla arbetsplatser blir delaktiga i det långsiktiga arbetet. Här tror vi också att vi kommer att hitta ett långsiktig hållbar process till ständiga förbättringar och utveckling i takt med att vi sakta men säkert får in lena-filosofin i hela organisationen.

Jag kommer att återkomma kontinuerligt med hur arbetet med Budget i balans. Arbetsutskottet utökat med samtliga gruppledare fick en första information i tisdags. Nästa avstämning med styrgruppen kommer att ske den 10 mars och då kommer också en sammanställning med de förslag och tankar som finns att redovisas samt sammanställningen över kostnader fördelade på olika delar av verksamheter. Vid redovisningen kommer samtliga förvaltningschefer att delta.

Problem solvers are here

På G i kommunkoncernen – i bolag & förbund

Olofströms mål

Det händer mycket i hela kommunkoncernen men vi fortsätter alla att fokuserar på våra tre övergripande mål, Barnen i Centrum, Nära till Allt och Jobb till 1000. Fick dessutom en extra påminnelse om våra mål för en stund sedan, i ovanstående teckning. Teckningen ingår i Karlssons gubbar och är gjord av Stefan Karlsson.

För Räddningstjänsten Västra Blekinge pågår nu ett intensivt arbete med att få olika rekryteringar på plats. Till vissa tjänster finns det många sökande att välja mellan, men när det gäller deltidsbrandmännen är det problem. Vi söker särskilt deltidsbrandmän i Svängsta och Mjällby. Då inställelsetiden är kort vid larm krävs det att man både jobbar och bor nära stationerna.

En ny brandingenjör började efter årsskiftet, Simon Älgne, och håller nu på att introduceras. Han kommer att vara klar att ha beredskap som Räddningschef i Beredskap från tidig sommar.

Efter olyckan med en brandman i Olofström vid en utryckning kommer Räddningstjänsten nu att se över sina rutiner bland annat vad gäller när och hur avstängning vid olycka sker.

Näringslivsbolaget arbetar nu på att skriva fram en EU-ansökan avseende ett industriellt klusterinitiativ. Från och med första januari har Näringslivsbolaget en ny logga – en logga som förstärker helheten.

ONABs nya logga

Olofströmshus är också i behov av att rekrytera, två fastighetsskötare och en trädgårdsmästare som bland annat ska lyfta projektet ECO Living ytterligare. Bolaget har dessutom ökat antalet anställda genom överflyttningen av driften av de kommunägda fastigheterna. Det är nu ca 50 personer anställda i Olofströmshus.

Holjeskolan kommer fortsatt att ägas av Olofströms kommun. Det kommer att bli en ombyggnation av fastigheten för Särskilt boende. Även fasad och tak kommer att förändras.

Även särskilt boende i Kyrkhult kommer att utökas med 8 nya platser under året.

Just nu pågår ombyggnad av Ekdungen i Jämshög, där totalt 14 rum kommer att fördelas på tio kortisplatser och fyra växelvårdsrum. Även arbetsmarknads verksamhet på Jägargatan kommer att flyttas till Ekdungen. Tanken är att de kommer att sköta en stor del av trädgården samt den djurhållning som kommer att finnas på Ekdungen. Lokalerna på Jägargatan är därmed möjliga att bygga om till bostadslägenheter.

Kraftbolagets vindkraftverk skadades vid senaste stormen och står fortfarande still i väntan på reparation. Testkörningen av den ombyggda vattenkraftstationen, Långgölamåla, testkörs nu i februari och kommer att invigas fram åt våren.

I förra veckan kopplade rosa snabladdstolpar in i Olofström på olika ställen. Bland annat finns en rosa stolpe utanför kommunhuset. Per-Ola Svensson, VD på Kraftbolaget, utreder på uppdrag av Kommunfullmäktige förutsättningarna för att etablera en snabbladdstation för elbilar.

IMG_7346_OkNytt kopia