3 projekt

OFM_SYMBOL_sv

Det är många projekt som pågår runt om i kommunen inom olika verksamheter och områden. Vissa gör vi ensamma andra tillsammans med andra kommuner, företag eller och andra länder.  Just nu godkänns sannolikt vår slutredovisning gällande projektet Entreprenörskap i Olofström. Vi har precis fått ytterligare en slutredovisning godkänd gällande ett annat projekt, en projektansökan lämnas in idag och ett projekt har vi idag fått godkänt. Jag tänkte skriva några korta rader om de tre sista och återkomma till Entreprenörskap framöver.

Energieffektiviseringsstödet som gett kommunen 1,4 miljoner kronor för strategiskt arbete med energieffektivisering har nu slutredovisats. Sammantaget innebär detta att det är dags att ta fram en ny strategi för kommunens energiarbete de kommande åren. Miljösamordnare Eva Johansson kommer att påbörja arbetet och också fördela arbetet inom koncernen.

ESF har beviljat stöd för fortsatt arbete mot ungdomsarbetslöshet. Tillsammans med övriga kommuner, landstinget, Arbetsförmedlingen och Regin Blekinge har avsatts 52 Mkr, varav nästan 35 Mkr är stöd, för det fortsatta arbetet med Navigatorcentrum. Olofströms de av helheten är 6,4 Mkr varav 4,5 Mkr i stöd. Det ger oss möjlighet att utveckla stödet till unga arbetslösa genom Navigatorcentrums verksamhet.

Olofströms kommun har mellan 2009 och 2014 deltagit i Energimyndighetens program ”Energieffektivisering för offentlig sektor”. Stödet har inte fått användas till investeringar, utan har bara varit ett stöd för de strategiska delarna i energiarbetet. En stor del av stödet har använts för utredningar och förstudier som sedan i sin tur resulterat i åtgärder som utförts.

Idag lämnade Näringslivsbolaget in en ansökan till Tillväxtverket för Techtank. Syftet är att samla teknikföretag och samarbetspartners i Blekinge och närliggande regioner i ett kluster för att nå nya marknader, attrahera kompetens, driva teknikutveckling genom insatser inom affärs-, teknik- och kompetensutveckling. Vårt mål är att stärka medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft. Se gärna vidare på Techtanks hemsida  http://www.techtank.se/

techtank_logo_RGB

Tomtförsäljning & Innovationsstafetten

Skärmavbild 2014-08-01 kl. 08.25.28

Det är mycket som går framåt just nu i kommunen, dock inte vädret. Där har vi nu högst tillfälligt återvänt till vintern…  Hästgårdarna i Jämshög däremot är nu klara att säljas och bebyggas. Två av tomterna finns det redan idag seriösa spekulanter på. På Nästet finns bara en tomt kvar och det första huset som byggdes på Näset är inflyttningsklart nu i april. De tomter som är kvar i kommunen kommer att marknadsföras under Medvindsmässan och då särskilt tomterna i Bommarviken. Är du intresserad av en tomt eller vill veta mer kontakta gärna Visit Olofström på Folkets hus och eller Annika Blissing via mejl  annika.blissing@olofstrom.se

Olofström kommer tillsammans med övriga Blekingekommuner och Region Blekinge att delta i Innovationsstafetten som drivs av SKL och Vinnova. Projektet är i första hand tänkt för enskilda kommuner men vi väljer att göra det tillsammans med hela Blekinge. Varför är innovation viktigt för oss och vad är då Innovationsstafetten?

När det gäller innovation inom bl.a. kommunal verksamhet skrev regeringen redan sommaren 2004 i  strategin  ”Innovativa Sverige – En strategi för tillväxt genom förnyelse” bl.a. följande.

”Den offentliga sektorn måste tillgodose samhällets behov på ett bra och effektivt sätt. Sektorn står framöver inför ett stort efterfrågetryck, framförallt när det gäller sjukvård och äldreomsorg, bland annat eftersom vi får fler äldre. Personalbrist förutses inom flera av de områden som idag utgör kärnverksamhet inom den offentliga sektorn som vård och omsorg. Den ökade efterfrågan kan delvis mötas genom mer effektiv användning av ny teknik och nya innovativa lösningar, till exempel i form av förändrad arbetsorganisation. För att attrahera kompetent arbetskraft måste offentliga verksamheter också vara attraktiva arbetsplatser, vilket är ett gemensamt ansvar och intresse för arbetsgivare och arbetstagare.”

Och varför ska vi då delta i Innovationsstafetten och dessutom göra det tillsammans med hela Blekinge?

Vi försöker hela tiden att hitta områden där vi blir bättre genom samverkan och gör det inom många områden och med många olika former av organisationer för detta. Här ser vi att vi tillsammans kommer att kunna utveckla våra verksamheter och få många goda idéer från varandra i arbetet.  Innovationsstafetten vill höja kunskapen kring innovationsarbete i offentlig sektor. Det handlar om små förändringar i rutiner, tjänster eller sättet att organisera som kan innebära stora vinster för invånare, kommunen, företagen, medarbetar. Det handlar om att lösa vardagsproblem. Vi ser också att detta arbete ligger i linje med Lean och att deltagandet här kommer att stödja Lean-arbetet.

Se gärna följande filminslag gällande innovationsstafetten.

https://www.youtube.com/watch?v=ega0AoRjOLM  på Youtube. Länken finns också på SKL:s hemsida.

Innovativ miljö

Texten syns inte helt klart men de komponenter som ger en innovativ miljö är  innovativ approach, kundorientering, omvärldsanalyser, mångfaldsgrupper, extraordinär fysisk miljö sam nyckerpersoner

På G i kommunkoncernen

OFM_SYMBOL_sv

Under förra veckan hade vi verksamhetsdag, en heldag i Nordenbergskolans aula. För en del dök gamla minnen från skoltiden upp, för andra gjorde praktiska problem sig påminda i form av knän, höfter, magar och liknande när det skulle upp och ner för trapporna och bord skulle fällas ut samtidigt som stolarna skulle fällas ner… Själv hittade jag min mobil en rad nedanför ”mitt” utfällda bord. Samtliga förvaltningar, förbund och helägda bolag presenterade sina verksamheter, resultatet för 2014 och utmaningar inför 2016. Vi är alla medvetna om det ekonomiska läget och försöker hitta en bra balans när vi kan fortsätta utveckla våra verksamheter och kommunen men inom ramen för de resurser som vi har.

Den viktigaste resurs vi har är våra medarbetare. Efter att ha haft en ökad sjukfrånvaro utan att hitta ett direkt orsakssamband mellan hur vi mår på jobbet, hur meningsfullt vi tycker jobbet är – och sjukfrånvaron har Personalavdelningen anställt en person under ett år, Marie Wall. Marie ska arbeta med att hjälpa till med att utreda och analysera orsakerna till sjukfrånvaron och utifrån detta ta fram handlingsplan med konkreta åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Rollen är också att coacha, ge stöd och utbilda chefer, personalhandläggare samt arbetsmiljöansvariga. Men också hjälpa till med direkta insatser riktade mot arbetsgrupper. Marie kommer att presentera sig och sitt arbete för cheferna på KLINFO i morgon, tisdag.

Överläggningarna inför löneöversyn är nu klar med Vårdförbundet, Vision, Kommunal, FSA, Fysioterapeuterna. Övriga fack utgår personalchefen ifrån inte vill ha kommunövergripande överläggning. I april startar vi med timanställda (Intermittentanställda) i Heroma. Det innebär att vi inte kommer att använda T3-blanketterna utan att man registrerar sina arbetspass digitalt i Heroma och chefen godkänner dem direkt i Heroma. Personalavdelningen kommer att genomföra utbildningar för de timanställda 19/3, 25/3 och 26/3 och det är viktigt att alla timvikarierna deltar vid något av dessa tillfällen.

Ekonomiavdelningen är i full gång med att förbereda konvertering till det nya anläggningsregistret i Agresso. Det stora arbetet med RS-statistiken till SCB pågår också. Det är ett väldigt omfattande arbete som sysselsätter en av våra ekonomer på heltid i ca 2 veckor men pågår i praktiken på deltid under längre tid. Även ekonomerna på Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen kommer att arbeta med detta. Statistiken lämnas varje år till SCB och finns till både för jämförelser samt som grund för olika kostnadsutjämningsdelar.

På inköpsfronten ser det ut enligt nedan:

Pågående upphandlingar (när annonsering har skett)

Fönsterputsning, 2015-06-01 (planerad avtalsstart)

Maskindiskmedel inkl. service (Sölvesborg), 2015-06-01

Kommande upphandlingar

Finansiella tjänster, 2016-01-01 (planerad avtalsstart), OHAB, OKAB, ONAB deltager

Företagshälsovård, 2015-07-01

Mediaservice (Ronneby), 2015-07-01

Vacciner inom skolhälsovården (Landstinget Blekinge)

Verkstadstjänster, OHAB, ONAB deltager

3D man balancing on the rope

På G i kommunkoncernen – näringslivsutveckling – satsningar och besparingar

OFM_SYMBOL_sv

Arbetet med en budget i balans betyder inte bara att arbeta med kostnaderna utan också med intäkterna och även det arbetet måste balanseras. Vi ser över de kostnader vi har, vad vi gör och varför – finns det andra sätt att uppnå det vi vill, är det en efterfrågan på det vi gör eller har efterfrågan förändrats? Samtidigt så behöver vi också fortsätta satsa på bl.a. näringslivsutveckling och boendemiljön. Antalet invånare i Olofström har under mycket lång tid följt tillgången på arbetstillfällen i kommunen. Att Olofström då valt att satsa på just teknikföretag inom ramen för det övergripande målet Jobb till 1000 beror på att ett arbetstillfälle inom tillverkningsindustri ger ytterligare i genomsnitt 2-3 andra arbetstillfällen. När det gäller just teknik så är det inom det området Olofström har en unik kompetens, många företag med hög spetskompetens och IUC med forskning och utveckling.

Teknikföretag och kommunen kraftsamlar genom Techtank

Under de senaste åren har flera företagssamarbeten inom bland annat affärs- och kompetensutveckling pågått genom näringslivssatsningen Jobb till 1000 i Olofströms kommun. Företagen är nu redo att tillsammans med kommunen och andra samhällsaktörer ta samarbetet inom tekniksektorn ett steg vidare genom att bilda ett nytt klusterinitiativ – Techtank – som välkomnar teknikföretag från hela Blekinge och närliggande regioner. Techtank drivs ifrån Olofströms Näringsliv (ONAB) där man just nu jobbar intensivt med att skriva klart en större EU-ansökan för att säkra finansieringen för tre år framåt. Anders Borgehed som leder arbetet med Techtank får frågan varför ett initiativ som detta behövs?

– Med en gemensam agenda ökar vi möjligheterna att möta omvärldens krav. Tillsammans kan vi nå nya marknader, attrahera kompetens, driva teknikutveckling, och lättare nå ut med våra budskap. Målet är att vi genom samarbete kan stärka både medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft, och förhoppningsvis också generera fler jobb.

Lansering av Techtank pågår för fullt. Den 27 mars lanseras Techtank genom en stor kick-off på Folkets Hus i Olofström. På programmet står både information, inspiration och goda exempel från flera av de företag och organisationer som står bakom Techtank. Man hoppas på bred uppslutning till kick-offen för att få fler teknikföretag i regionen att bli intresserad av att gå med i Techtank.

techtank_logo_RGB

Fakta Techtank:

  • Nybildat klusterinitiativ för teknikföretag.
  • Arbetar inom fyra verksamhetsområden: klusterutveckling & marknadsföring, affärsutveckling & tillväxt, teknikutveckling & innovation, kompetensutveckling- & försörjning.
  • Har initierats av kommunens strategiråd för utveckling av tekniksektorn med representanter från: EBP, IUC Olofström, Safeman, Shiloh, Stans & Press, Tre D Mekaniska, Volvo Cars, Wugang Tailored Blanks, ÅF, Blekinge Business Incubator, Blekinge Tekniska Högskola, Netport Science Park, Tech Network, Olofströms kommun, Olofströms Näringsliv.
  • Syftar till att öka medlemsföretagens och därmed också regionens konkurrenskraft.
  • Har siktet inställt på att etablera Techtank som ett internationellt erkänt klusterinitiativ.
  • Drivs ifrån Olofströms Näringsliv.
  • Finansieras av deltagande företag, Olofströms kommun samt Region Blekinge.
  • Mer information finns på www.techtank.se.

techtank_logo_RGB

På G i kommunkoncernen – Kommunledning, Utbildning & Kultur- och fritid

TAAARTA

Idag har vi verkligen kunnat känna att våren är på väg. Trots att jag missade att sätta igång motorvärmaren så var det inga rutor att skrapa, det är ljust tidigare och längre och blommor tittar fram i rabatten. Osäker på vad de heter men gula och tjocka är de och lyser som små solar.

Även om det är ett tag till sommaren och än längre till hösten så pågår redan planering för hösten när det gäller skolan. Vikariehantering och rekrytering tar mycket tid inom flera verksamheter och det är inte alltid möjligt att hitta vikarier. Utbildningsförvaltningen har inlett ett projekt som innebär att vi anställt ett ca: 10st tjänster á 70-75%  under en månad . Syftet är att binda upp personal, undvika jakten på vikarier och skapa en mer hållbar arbetssituation.  Rekrytering efter ny rektor på Jämshög/Gränum fortsätter.

Joanna Holden har nu arbetat för Olofströms kommun i drygt en månad som förvaltningschef för Kultur- och fritid. Det är många områden som hon fått hoppa rakt in i, allt från Budget i balans till implementeringen av Lean utöver det mer nämndspecifika uppdraget. Även om det givetvis är en fördel att känna sin verksamhet och budget så finns det också fördelar med att som i Joannas fall vara ny, att inte ha förutfattade meningar och att inte tänka att vi brukar göra på detta sättet eller vi har alltid gjort så här. I synnerhet nu när vi befinner oss i ett läge när vi mer tidigare måste tänka annorlunda och nytt.

Vi kan nu använda det öppna nätet hejaolofström på Himmelsberget, i biblioteket och i simhallen. Tanken är att det ska kunna användas för surfing för våra besökare men inte att konkurera med befintliga leverantörer. Det är därför inte möjligt att ladda ner filmer och liknande och går inte heller att använda efter 19.00 på kvällar.

Arbetet med överflyttning av fastighetsförvaltningen till Olofströmshus fortsätter med avstämningsmöte månadsvis.Meningen är att det ska finnas hyreskontrakt med de verksamheter som har kommunägda fastigheter. Övriga har redan. Detta ska vara klar 1/5.

Budgetarbetet pågår med att framställa ramfördelningsunderlaget. Parallellt med detta pågår arbetet med budget i balans. Återstår att se hur mycket av detta vi kan räkna hem redan 2016. Att vi löser detta på sikt är självklart. Arbete med övergång till nytt anläggningsregister pågår också och kommer att uppgraderas under våren.

På HR-avdelningen deltog vi förra veckan i Framtidsmässan som anordnades på piren i Karlshamn. Framtidsmässan riktar sig till gymnasieungdomar och innebär att vi ska visa upp oss som arbetsgivare samt inte minst vilka yrken som finns i vår verksamhet. På plats var Robert, socialsekreterare, Anna-Karin, förskollärare och ungdomarna Elias och Martina från ung analys. Vi bjöd på godis i rosa tröjor och vi hade anordnat en tävling som gick ut på att para ihop personer med rätt yrke, vinsten var biobiljett. Förhoppningsvis söker många av ungdomarna sommarjobb hos oss!

Föreberedelserna för att få in de timanställda i Heroma pågår för fullt vilket bl a innebär att vi kommer anordna utbildningar under mars månad för de timanställda samt chefer. Fr o m april räknar vi med att i princip slippa T3:orna d.v.s. papperslistorna och istället hantera alla arbetspass digitalt.

Medarbetarenkäten har genomförts under februari och redovisning kommer att ske framöver, redan nu kan vi konstatera att resultatet är mer positivt än förra mätningen i december 2013.

På måndag 9 mars börjar vår projektanställda sitt arbete med sjukfrånvaro och rehab.

Förslag till ny kostpolicy och handlingsplaner kommer att redovisas till Kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdag. Agneta Sundkvist, kost- och städchef, och Jens Stjernkvist, koststrateg, kommer också att redovisa olika alternativ för att öka användandet av ekologiska varor.

På administrativa avdelningen pågår införandet av dokumenthanteringssystemet för fullt. Andra handläggargruppen har varit inne på utbildning och fler grupper är planerade. Vi har i dagarna också haft första testutbildningen för nämndsadministrationsdelen. Tanken är att hela arbetet från tjänsteskrivelse till protokoll (frånräknat justering) ska ske i systemet. I arbetet med nämndsadministrationen så ser vi också över protokollsmallen som kommer att se annorlunda ut framöver.

Vi har också färdat den klassificeringsstruktur som vi arbetat med tillsammans med ett stort antal kommuner i främst Blekinge, Kronberg och Skåne. Olofström tjuvstartade lite och har därför blivit pilotkommun på området. Nu har vi alltså frångått vår gamla diarieplan helt och använder klassificeringsstrukturen som utgår från processer istället för verksamheter.

Hejaolofström