Invånarantal, integration, budget & boende

Hejaolofström

Vi är nu 13 033 Olofströmmare och har under den senaste veckan gått plus på samtliga tre områden som mäts, dvs. födelsenetto, flyttningsnetto och invandrarnetto. Ökningen i invånarantal de senaste åren har bl.a. resulterat i brist på lägenheter och nybyggnation av villor. Vi behöver fler bostadslägenheter, både kommunägda och privatägda. Vi tittar också på nya möjliga villaområden. På tisdag kommer Kommunstyrelsens arbetsutskott att behandla frågan om markanvisning av ”Brända tomten”.Även antalet arbeten inom industrin har ökat de senaste åren och i förra veckan öppnade Jem och Fix intill Lidl. Efterlängtat av oss alla, nya arbetstillfällen till kommunen och dessutom en stor efterfrågan på varorna – vilket märktes tydligt första dagen det var öppet, köer inne i butiken och fullt på parkeringen redan tidigt på morgonen.

Budget i balans finns med oss hela tiden och gör att vi mer än vanligt ifrågasätter arbetssätt, försöker se till helheten och samtidigt som vi bromsar ändå förstår att vi behöver satsa, satsa på framtiden och kommunens utveckling. På tisdag tar Arbetsutskottet förslag till preliminära ramar och veckan efter Kommunstyrelsen. Därefter kommer var nämnd att ta förslag till budget inom den ram Kommunstyrelsen beslutat, förslag som sedan går vidare och slutligen beslutas av Kommunfullmäktige. Ramarna kommer att innebära en besparing på drygt 18 miljoner kronor vilket kommer att märkas. För Kommunledningen har arbetet bl.a. inneburit att vi har stoppat rekryteringen av en Besöks- och turistsamordnare samt att tjänsten som Teknisk chef inte kommer att tillsättas. I stället jobbar vi med inriktning att de samordnartjänster som finns på Tekniska avdelningen blir en del av Samhällsutvecklingsavdelningen.

Viktigt för oss nu är att hitta former för en bra organisation när det gäller integrationsarbetet. Kommunen har genom tiderna varit bra på integration och det vill vi fortsätta vara. Integrationssamordnare Catharina Ahlström tillträdde tidigare i år och vi börjar nu hitta former för ett förvaltningsövergripande arbete och ansvar där förvaltningscheferna är styrgrupp och arbetsgruppen består av funktioner som på olika sätt arbetar med integration inom kommunen. Utöver detta har vi också samverkansgrupper med representanter från statliga myndigheter. Kommunalrådet leder nätverksgruppen där även intresseorganisationer, föreningar och privata aktörer deltar, allt i syfte att möjliggöra den bästa integrationen.

Oavsett vilken fråga eller vilket område vi jobbar med eller hanterar så underlättar det om vi ser verkligheten som den är, inte som vi vill att den ska vara och jobbar utifrån de verkliga förutsättningarna. Det är bara vi själva som kan välja hur vi sedan vill hantera verkligheten, genom att försöka se möjligheterna eller genom att fokusera på svårigheter. Eller för att citera Sokrates ” The secret of change is to focus all of your energy, not to fighting the old, but to building the new”

Skärmavbild 2014-08-01 kl. 08.25.28

På G i kommunkoncernen – personalavdelning, socialförvaltning, budget, personaltidning & lean!

IMG_7346_OkNytt kopia

Intensivt budgetarbete pågår nu som alltid i maj. Skillnaden är detta år att vi började redan i december förra året och att vi hela tiden varit medvetna om att det inte finns några extra medel att fördela utan tvärt om – att vi måste prioritera bort av det vi gör och att vi behöver hitta andra sätt att göra det vi ska fortsätta göra för att kunna lägga en budget i balans. Kan vi lägga en budget där vi gör av med mer pengar än vi har? Kan vi lägga en budget där vi fördelar de pengar vi har men sedan inte hålla den? Nej det kan vi inte då resultatet i så fall skulle bli att vi åren efter måste lägga en budget med motsvarade plusresultat, alltså skulle det då krävas en än större besparing.

Just nu jobbar var förvaltning/nämnd med att se över sin egen verksamhet för att kunna vidta de åtgärder som krävs för att klara att lägga en budget. Ramarna för var förvaltning/nämnd tas av Kommunstyrelsen i juni och därefter kommer sedan var nämnd att lämna ett förslag på budget som slutligen tas av fullmäktige.

Något som också pågår intensivt är arbetet med lean, där tonvikten läggs på värderingar – och att jobba ut dem i organisationen. Nu pågår träning av koncernchefsgruppen samt ytterligare ett antal chefer. Parallellt med denna utbildning så ingår då att vi som går utbildningen genomför träning med våra medarbetare och i de fall dessa är chefer så tränar de vidare med sina medarbetare osv. Den värdegrund som vi beslutat och som ska jobbas igenom hela organisationen är då

  • Mod
  • Engagemang
  • Delaktighet
  • Kvalitet

Som jag nämnt tidigare finns som stöd i arbetet framtagit ett diskussionsunderlag för arbetsplatsträffar, ett material som ska stödja diskussionerna i vad värdegrunden betyder för den egna gruppen.

IMG_3103_2IMG_3101IMG_3093_2IMG_3096_2

Intervju av sökande till förvaltningschef på socialförvaltningen har genomförts och målsättningen är att Kommunstyrelsen ska kunna besluta om ny förvaltningschef i början av juni.

Inom socialförvaltningen så pågår fortfarande arbetet med semestervikarier även om det nu underlättar att sjukskrivningarna minskat. I veckan invigdes Ekdungen i Jämshög men mycket folk på plats. På övre plan är korttidsboende  och växelvårdsboende och på nedre  plan daglig verksamhet inom funktionsstöd.  Inom arbetsmarknadsvadelningen pågår nu arbetet med Navigatorcentrum (mötesplats för unga arbetslösa) som kommer att invigas i slutet av denna månad.

Personalavdelningen och projektledare Marie Wall jobbar strukturerat framåt med sjukfrånvaron/frisknärvaron. Sedan 1 april ska kommunens timanställda registrera sin tid i det digitala systemet Heroma men detta har inte haft fullt genomslag vilket innebär att många fortfarande sitter och fyller i manuellt och då innebär en del merjobb.

Förfrågningsunderlag för upphandling av företagshälsovård är nu klart och vi kommer att gå ut på upphandling med målsättning att nytt avtal ska kunna gälla från 1 oktober.

Det personalpolitiska programmet antogs på 90-talet och ska nu revideras och ett nytt vara klart för antagande under slutet av året.

Nytt nummer av kommunkoncernens personaltidning går nu på tryck och vi kan med spänning se fram emot ett nytt nummer av OK-Nytt under nästa vecka!

IMG_7346_OkNytt kopia

 

På G i kommunkoncernen – Näringslivsbolaget & Utbildningsförvaltningen

ÄlmhultÄlmhult 2

Det finns många sätt att utveckla och för att inte behöva uppfinna hjulet och dessutom göra allt själv så är två säkra kort samverkan och omvärldsbevakning. Idag har vi (KS ordförande, vice ordförande, teknisk chef, näringslivschef och utvecklingschef) varit i Älmhults kommun. Älmhult liknar Olofström på flera sätt och det finns flera frågor som vi har ett gemensamt intresse i och många områden där vi kan lära av varandra.

Det går bra för Olofströms just nu. Huspriserna fortsätter uppåt, Volvo, Shilo och Safeman nyanställer. Näringslivsboaget arbetar med att ta fram en ansökan som handlar om kompetensutveckling av medarbetare i befintliga företag. En tvådagars konferens för företagen planeras i oktober även en del seminare kommer att genomföras, arbetet är i full gång. Ett presentationsmaterial rent allmänt om kommunens näringsliv håller på att plockas fram. Materialet skall vara klart slutet på maj. En road show för att presentera TechTank för teknikföretagen i och runt Olofström planläggs och skall komma igång innan sommaren.

Även kommunens tomter säljs och nu står ”Hästgårdarna” på tur, flera intressenter och vi räknar med att VA och gata i det nya området ska vara klart innan årsskiftet.

Utbildningsförvaltningen har fortsatt med projektet Poolarna, som vi kallar de 70%-iga visstidsanställda en månad till.  Poolarna är utgångsplacerade på våra förskolor efter principen större förskola=fler pooplare. Att utbildningsförvaltningen förlängde ytterligare en månad var för att få ihop tillräckligt underlag för en djupare analys av insatsen. Det vi skall klargöra är : Kostaden i förhållande till hur vi löst frågan tidigare, Orsaken att vikarie behövs, Finns det skillnader mellan olika förskolor, och i så fall varför. Utifrån svaren skall vi ta fram ett bättre koncept för att lösa vikariefrågan, främst då under den perioden dec –  mars/april kommande år.

Också för våra skolor går det bra! Enligt Öppna jämförelser så visar Olofströms kommun på det bästa elevresultatet i länet. Öppna jämförelser finns publicerade på SKL:s hemsida. Syftet med jämförelserna är att vi kommuner ska lära av varandra, bli bättre och mer effektiva och invånarna ska kunna se hur det ser ut i den egna kommunen och jämföra med andra kommuner. (öppna jämförelser görs inom olika områden bla. skola och socialtjänst.

Utbildningsförvaltningen deltar även i Skapande skola som är Kulturrådets satsning på Kultur i skolan. Två syften finns, dels öka kulturutbytet för skoleleverna och dels få in fler kulturutövare i skolans värld. Vi har i år ett koncept där vi huvudsakligen kommer att använda Vanås slott´s utbud. Här finns en stor variation av bra programpunkter för alla årskurser. Vi skall komplettera med författarbesök-skrivande och även filmskapande/nätet. Planering pågår.

Learning is fun