På G i kommunkoncernen – Utbildningsförvaltningen, Kommunledning och Kultur- och fritidsförvaltningen

Hejaolofström

Sommaren är här och i morgon går vi in i juli. Det känns som tiden går fortare och fortare och just i natt så stämmer det, vi blir av med en sekund. Det försvinner en sekund här och där för att vi ska bibehålla ljus på dagtid och mörker på nätterna. Å andra sidan får vi en extra dag vart fjärde år.

Vi annonserar nu efter en ny medarbetare på IT-avdelningen och går för första gången ut med annons på både svenska och engelska. Vi är alla medvetna om att det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att komma ut i arbete. När det inte är nödvändigt att kunna uttrycka sig på svenska i tal och skrift utan att det inledningsvis fungerar lika bra på engelska så vill vi tydligt visa och ge möjligheten även för icke svensktalande att söka tjänster. Det finns idag inte ett språkkrav gällande svenskan för arbeten inom kommunen utan kraven beror på tjänsten. Den formella utbildningen och eller spetskompetens inom aktuellt yrke kan vara betydligt viktigare. Dock begränsar vi möjligheten att söka genom att våra annonser är på svenska och om man inte kan läsa annonsen så innebär det indirekt att vi bara kommer att få svensktalande sökande. Ju fler kompetenta sökande för våra tjänster desto bättre för Olofströms kommun.

Let's play something

Skolorna har slutat sedan några veckor. När eleverna gått på sommarlov genomfördes en ”Lärmässa” för alla lärare. Dagen börjades med en kortare gemensam samling där terminens resultat visades. Både vad gäller elevenkät, betygsresultat och resultaten på de Nationella proven redovisades positiva resultat överlag. 15 stationer fanns med på mässan vilka presenterades av lärare från olika skolor. Matematik, språkutveckling, digitala ”lärmedel”, programmering, appar, e-twining var några av de workshops/föreläsningar som erbjöds. En mycket uppskattad dag enligt de flesta.

Årets resultat visade att för de nationella proven årskurs 3 i matte och svenska förbättrats med 6 %. Betygspoängen för årskurs 6 var 222 poäng , 1 poäng mindre än år 2014.

Genomsnittliga betygspoängen för årskurs 9 på Högavång var 203 poäng (2014) och 210 (2015) Betygspoängen i snitt Nordenberg 13.5 (2014) till 14.1 (2015)

Andel med gymnasieexamen 86.4% (2014) till 91.4% (2015)

En klart positiv utveckling och visar att en bra skola blir bättre!

Nässelfrossan är nu över för denna gång. Trots vädret var många av programmen är helt fullbokade.

Det första gänget feriearbetare som föreningar tar del av är på plats och har hälsats välkomna. Diskussion pågår om ett lämpligt upplägg för hur/var/när årets kulturpris ska dela ut.

Båtplatser för Näset kommer att börja hyras ut nu i sommar. Syftet med beslutet att anlägga bryggan 2014 var att öka attraktionsvärdet för kommunens tomter på Näset och minska risken för olämpliga och otillåtna bryggor i Halen. Målsättningen är att överlåta bryggan till en samfällighet framöver.

Samhällsutvecklings-avdelningen svarar för allt från detaljplane-, informations- och kommunikations-, kvalitets- och utredningsarbete till miljö-, folkhälso-, integrations-, och EU-stödsarbete. Från och med 1 juli kommer den Tekniska avdelningen att vara en del av samhällsutvecklingsavdelningen vilket innebär att även bl.a. krissamordning, kollektivtrafik, exploateringar, park- och skog samt jakt kommer att tillföras avdelningen.

Detaljplanen för Forneboda kommer att antas vilket innebär att det nu blir möjligt att utveckla området till ett spännande besöksmål. När det gäller integrationsarbete har vi sökt projektstöd från § 37 A medel med 200 tkr för Mötesplats Olofström för att ytterligare förbättra och underlätta integration.

Vi upphandlar just nu färskt bröd och konditorivaror, förband, kompression och gipsprodukter samt företagshälsovård.

Hejaolofström

Midsommar, Kultur och fritidsförvaltningen & Socialförvaltningen

Hejaolofström

Vid rekrytering av ny förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen pratade en av de sökande, Joanna Holden, om kulturens betydelse för folkhälsan.  Det är kanske inget som vi dagligen går och tänker på men när tanken väl fastnat så sitter den där. Hur fattiga skulle våra liv inte vara om det som går in under begreppet kultur hade saknats oss. En vardag utan böcker, filmer och tavlor på väggarna hade varit ihålig. Nu är Joanna vår förvaltningschef vilket inte bara berodde på den insikten utan att hon tillför oss mycket annat inom många områden.

Årets Blekingedag som arrangeras av Region Blekinge i september kommer också att handla om kultur, bl.a. kulturen som drivkraft för regional utveckling, vid lärande, vid samhällsutveckling, som mötesplats. I år kommer dagen att genomföras i Ronneby på Kulturcentrum.

Olofströms kommun har ett rikt utbud när det gäller både kultur och fritid och just nu närmar vi oss Nässelfrossan som pågår under perioden den 21 till 28 juni. Årets tema är I flyktens spår och hela utbudet inklusive anmälan kan göras på http://nasselfrossa.se/home/index.php.

Kultur och fritid håller nu på att rekrytera projektledare till festivalen Berättarkraft men målsättning att personen ska vara på plats redan i augusti. Projektledaren kommer att jobba över hela Blekinge och Bromölla.

Nu under sommaren har vi många spännande gäster i form av vistelsestipendiater i Nebbebodaskolan. Stipendiet kan sökas av alla verksamma inom olika konstnärliga områden, såsom litteratur, musik, bildkonst, film, teater, dans mm. Företräde får utövare som arbetar i Harry Martinsons och/eller Sven Edvin Saljes anda.

Olofströms kommun delar tillsammans med Harry Martinson-sällskapet och Saljesällskapet ut vistelsestipendier varje år. Stipendiet innebär ett par veckors hyresfri vistelse i lärarbostaden alternativt i den ”lilla” lägenheten i Nebbeboda skola under maj tom september.

I Nebbeboda gick Harry Martinson i skola. Det var sannolikt här som han under sin barndom trivdes bäst. Andra barn beskrevs som barn som gick hem från skolan medan Harry beskrevs som pojken som gick hem till skolan.  Det var också i Nebbeboda Martinson träffade läraren Staaf, som han kom att tycka mycket om.

Vistelsestipendiet har tagits fram i samarbete mellan Harry Martinson-sällskapet, Saljesällskapet och Olofströms kommun. Bedömning och urval görs av en arbetsgrupp bestående av en representant för vardera Harry Martinson-sällskapet, Saljesällskapet och Olofströms kommun.

Vistelsetipendiet såg dagens ljus för första gången 2010 och var då förlagt till Alltidhults skola. 2013 flyttades stipendiet till Nebbeboda, men Alltidhult skola har också fortsatt stipendiater under sommaren. Thomas Bannerhed är en av de mer kända som har fått stipendiet och han har också återvänt till bygden i ett antal sammanhang. Bland annat lät han sig intervjuas av kultursekreterare Anna Lundholm på scen i samband med Nässelfrossa 2014.

2015 gästas skolan av sex stipendiater:

Jenny Cleveson frilansjournalist och översättare, Jenny Wrangborg poet , Maja Tinnerwall författare, Eija Hetekivi Olsson författare, Serkan Günes  fotograf, Jonas Gren  poet/författare

Socialförvaltningen arbetas det just nu arbetas det intensivt med introduktion av semestervikarier samt i viss mån även tillsättning av dessa. I år har det varit extremt svårt att hitta sommarvikarier till alla behoven. Även budgetarbetet för 2016 och ekonomiuppföljning för 2015 har under sista tiden tagit mycket tid i anspråk. Det är stora besparingar som ska arbetas in dels för att nå årets budget och även för att få ihop nästa års budget.

Inom äldreomsorgen har nu det nya Korttids och växelvårdsboendet på Ekdungen kommit igång. De 14 lägenheterna på Brännaregården som tidigare inrymde denna verksamhet har nu fått nya permanenta hyresgäster. Fortfarande är trycket högt och en kö finns till våra särskilda boenden inom äldreomsorgen.  Planering sker därför för utbyggnad av Garvaregården i Kyrkhult. Hemtjänsten i Olofström har under lång tid haft för små lokaler sedan i måndags utgår därför halva hemtjänstegruppen från nya lokaler i Gamla hotellet (mitt emot Kommunhuset). En ny enhetschef är rekryterad till denna verksamhet. Detta är dock endast en tillfällig lösning eftersom man önskar ha hela hemtjänstgruppen samlad. Även nya lokaler för den kylda maten är så gott som klara. De nya lokalerna är på Oredslund. Även dessa är tillfälliga tills även dessa kan få plats på samma ställe som hemtjänsten.

Inom funktionsstöd har man kommit i ordning med sin dagliga verksamhet på Ekdungen efter flytten från Jägaregatan. Ett av boendena inom funktionsstöd har utökat sina platser från 6 till 9 under senaste månaderna. En enhetschef har valt att gå till andra uppdrag och en ny är på gång in för personlig assistans.

Inom arbetamarknadsenheten har Navigatorcentrum invigts och kommit igång med sin verksamhet för ungdomar. Även feriearbetarna är i startgroparna inför sommaren.

Ny förvaltningschef är rekryterad Hon heter Camilla Munther och vi hälsar henne välkommen den 9 september!

Nu börjar det bli läge att ta fram paraply och regnställ. Jordgubbar smakar lika bra i alla väder och med det önskar jag er alla en härlig Midsommarhelg!

heja olofström Renates

På G i kommunkoncernen – Kraftbolaget, Miljöförbundet & Kommunledningen

Team Gearing Up

Dagen har handlat mycket om utveckling både i organisationen och i kommunen. Första mötet handlade om kompetensutveckling av medarbetare inom kommunkoncernen och de möjligheter som finns att söka projektmedel för detta. Den 15 juli kommer det att utlysas EU-medel möjliga att söka för kompetensutveckling och ansökan ska vara inne senast den 15 september. Två koncernövergripande områden som vi bl.a har för avsikt att söka pengar för är det fortsatta Lean-arbetet och fortsatt digitalisering. Utöver detta så kommer var förvaltning att identifiera verksamhetsspecifika utbildningsbehov och om möjligt också söka pengar för detta. Tanken är att var förvaltning inför augustimötet har en klar bild av inom vilka områden vi behöver utbilda och att vi då också kan skriva fram våra ansökningar. Våra medarbetare är den viktigaste resursen vi har och just möjligheten till kompetensutveckling är betydande för både den enskilde medarbetarens och för kommunens utveckling.

På dagens andra möte diskuterade vi bredbandsutbyggnad. Vi vill ha en utbyggnad där alla är med men de nya reglerna för ansökningar gör att vi inte kan gå in med några offentliga medel vare sig från kommunen eller Kraftbolaget. Däremot samarbetar vi i möjligaste mån med samläggning av el och fiber vilket sänker kostnaderna för föreningarna. Vi har planer för en utbyggnad av kommunens nät och vi hoppas tillsammans med föreningarna att nå över det nationella målet som innebär möjlighet för minst 90 % av hushållen att ansluta till en hastighet av minst 100 Mbit. Under sommaren kommer vi också att jobba om bredbandsstrategin för antagande under hösten.

OKAB arbetar också med förslag om en enhetlig tariffstruktur för hur man ska debitera elnätsavgifterna är på gång. Energieffektiviseringsdirektivet kräver vissa förändring och kunder som vill kunna påverka sina elnätsavgifter får en möjlighet. En ny tariff kommer förmodligen att utformas så att det blir en

  • grundavgift /mån
  • Effektavgift/mån
  • Överföringsavgift

Idag betalar alla en säkringsavgift + en överföringsavgift men tanken är framöver att kunden genom att minska toppbelastningen ska kunna påverka priset.

Kommunens nya kommunikatör Damla Mol började jobba hos oss i måndags. Hon har tidigare gjort praktik hos oss under sin utbildning. Även kommunens nya kvalitetsstrateg Adnan Samardizic har gjort praktik hos oss på kommunledningen nu under våren. Och med Daniel Ottosson, ny teknisk samordnare – offentlig miljö, har vi på kort tid fått tre nya bra medarbetare som kommer att tillföra oss mycket.

Miljöförbundet har genomfört tillsyn på skolorna under perioden februari till april. Tillsynen är gjord i enlighet med folkhälsomyndighetens projekt om inomhusmiljöer i skolor och avser städning och ventilation. Förbundet ska ha in skriftliga rutiner senast den 15 juli både vad gäller städning men också service och underhåll av ventilationssystem.

Flera projekt pågår nu vad gäller vägar och asfaltering i kommunen. Bland annat så har Idrottsvägen och vissa anslutningar försetts med ny toppbeläggning. Idrottsväges övergångsställe vid Toffelvägen är nu ansluten till idrottsfälet vid Jem & Fix. Korsningen med Sturevägen är flyttad som en trafiksäkerhetsåtgärd. Teknisk chef håller också på med åtgärder för att kunna åtgärda viadukten till Volvo där den befintliga konstruktionen snarast måste bytas ut.

Administrativa avdelningen har anordnat Pul-utbildning för anställda.  Totalt var 37 personer från samtliga förvaltningar och lärde sig mer om hur vi får hantera personuppgifter. Det har även utbildats ett personuppgiftsombud på varje förvaltning. Testperiod av dokumenthanteringssystemet Ephorte fortsätter.

Under perioden den 3-19/6 kommer Ann-Christine Mattsson att bemanna kommunens växel.