På G i kommunkoncernen – socialförvaltning, turism och Näringslivsbolag

Team Gearing Up

Nu pågår arbetet med att rekrytera ny förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen. Samtidigt så har ny förvaltningschef, Camilla Munther, tillträtt på Socialförvaltningen. Camilla började den 9 september och har nu hunnit jobba en dryg vecka.

Flera it-projekt på Socialförvaltningen är på gång och planeras vara klara under hösten. Från och med oktober kommer alla avvikelser inom äldreomsorg och funktionsstöd (tex läkemedelsavvikelser, anmälan om missförhållanden, SoL-avvikelser) att rapporteras in digitalt i Procapita. Mobil hemsjukvård kommer under nov/dec. Det vill säga att man genom att ha en windowsplatta med sig ute hos patienterna kunna dokumentera direkt, samt få möjlighet att läsa sina journaler mobilt. Prator med SITHS-korts inlogg för hsl-personal, handläggare och enhetschefer kommer att vara klar under hösten. Samtliga Siths-kort kommer även att bytas ut under hösten. Inom kort kommer genomförandeplanerna inom äldreomsorg och funktionsstöd att finnas digitalt i Procapita.

Inom arbetsmarknadsenheten har man varit på Reglab och deltagit i arbetet med att hitta samarbetsformer mellan kommunerna och regionerna. Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling.

Höstens första omgång av Ung Möjlighet har dragit igång. Det är 14 ungdomar som är igång nu.

Föreläsning i ekonomismart hålls den 8-9/10 på Navigatorcentrum. Det vänder sig till ungdomar upp till 24 år. Är du intresserad eller vet någon annan som är, kan ni kontakta Cecilia Leanderson tel 932 28.

Individ och familjeomsorgen har annonserat om flera familjehem, jourfamiljehem etc främst åt ensamkommande flyktingbarn. Man har glädjande nog fått ett stort gensvar på detta.

Inom socialpsykatrin pågår ett länsövergripande arbete med att revidera samverkansavtalen mellan Kommun och landsting. De tre nuvarande avtalen för barn, vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och avtal för personer med riskbruk, missbruk-och beroendeproblematik ska göras till ett samlat avtal. Nuvarande avtal gäller året ut.

Inom äldreomsorgen håller man att rekrytera flera undersköterskor, samt personal som under 6 månader ska arbeta med hanteringen av trygghetslarmen i hela kommunen.

Projektledaren för det sociala investeringsprojektet Trygghemgång har nu kommit i gång i projektet.

Kommunledningsförvaltningen har inte tillsatt tjänsten som turism- och besökssamordnare på grund av besparingar. Vi jobbar dock efter att hitta alternativa lösningar genom samverkan med Folkets hus, Näringslivsbolaget och det regionala bolaget Visit Blekinge.

Näringslivsbolaget kommer att arbeta mer med turismföretagen framöver och har nu genomfört en del företagsbesök hos kommersiellt inriktade turismföretag – och fler kommer att genomföras nu under hösten.

Den sista lediga industrilokalen är nu uthyrd till företaget Tetrafix.

Näringslivsbolaget planerar ett utbildningspaket för företagsföreningens medlemmar tillsammans med Lunds universitet och företagarföreningens styrelse.

ONABs nya logga

På G i kommunkoncernen – från kultur till vatten

OFM_SYMBOL_sv

Trots att vi började med budgetarbetet för 2016 redan i december 2014 pågår arbetet för fullt. Det handlar om att prioritera så att besparingar genomförs och budgeten är i balans samtidigt som utveckling och framtid verkligen är i fokus. Arbetet kräver nya lösningar och beslut om att välja bort. Det är bara genom satsningar och fokusering på vision och mål som vi kan säkra den framtida kommunen och välfärden. När det gäller utveckling, varumärke, och upplevelse av kommunen så krävs långsiktighet och uthållighet. När besparingar ska göras är våra övergripande mål än viktigare; Barnen i Centrum, Nära till Allt, och Jobb till 1000.

När det gäller målsättningen Barnen i Centrum så pågår förberedelse för ny förskola för fullt. SBVT har antagit NCC som entreprenör för ombyggnad av va-ledningar och cykelväg vid Vilbokens förskola. Genomgång med Eon-gas inför flyttning av gasledningen har också genomförts. Alternativ A är att försöka sänka ledningen i befintlig sträckning om det går på grund av berg. Fungerar inte det så krävs ett mer omfattande arbete. Även flytt av fjärrvärme, hög-och lågspänningskablar och telekablar pågår.

Målsättningen Nära till Allt innebär bl.a. att vi ska ha en trygg boendemiljö och möjlighet till olika typer av boende. Ett led i detta är att säkra dricksvattnet och att erbjuda hästgårdstomter. SBVT, driftbolaget som hanterar vatten och avlopp, har startat arbetena med sista etappen på vatten ledningen från Bromölla och håller nu på att gräver vid vattenverket och längs Rosenforsvägen (som nu är avstängd) Projektering av hästgårdarna är inne i sitt slutskede och arbetena kommer att utföras i samband med Bromöllaledningen.

En viktig del i målsättningen Nära till Allt är kollektivtrafik. Idag har några av oss varit i Ronneby för en genomgång av trafikförsörjningsprogrammet och kollektivtrafikens betydelse för ett attraktivt Blekinge. Vad är viktigt för att vara en attraktiv plats 2050? Olofström är en viktig del av det pussel som är Blekinge och den frågan behöver vi även fundera på när det gäller Olofström och vårt påbörjade arbete med Attraktiva Olofström – boende. Sydostlänken är given i vår målbild men det finns mer. Vi deltar nu i Kairos Futures arbete om flyttmönster och framtida boende och kommer att använda bl.a det materialet för att ta fram en strategi för boende, nu och i framtiden, i Olofström.

Cykelbanan längs med Östra storgatan är snart klar. Arbetet pågår nu på sista delen och är då framme vid bron över Riksväg 15.

Vi har även nära till omvärlden och igår anlände årets sista vistelsestipendiat, Jonas Gren poet, journalist och miljökämpe, till Olofström. Han kom direkt till Olofströms bibliotek för att hålla föreläsningen ”Att vägra hålla käften för att överleva” och inledde därmed höstens föreläsningsserie med tema Östeuropa.

Föreläsningen handlade om litteraturens okuvliga kraft i krisernas och konflikternas Ukraina. Jonas har själv besökt Ukraina vid ett flertal tillfällen och bland annat medverkar han som journalist i tidningen 10TALs Ukraina-nummer, som beskrivs som en unik introduktion till samtida ukrainsk litteratur, konst och kultur­debatt. http://www.10tal.se/?p=9567

Jonas presenterade också två av sina egna, kritikerrosade diktsamlingar som ger perspektiv på makt och territorier i det stor och det lilla.

Camilla Carnmo, projektledare för Berättarkraft 2015 har nu påbörjat sin tjänst hos Kultur- och Fritidsförvaltningen Förvaltningen har också hunnit ha föreningsmöte med föreningar som vill engagera sig i vårens Berättarkraft.

Årets kulturpristagare har utsetts och priset delas av Urban Hansson och Bror Hellström för lång och trogen tjänst i Olofströms offentliga musikliv. Vi har också hat en ”palestinsk lejonhjärta på Sverigebesök”. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/arabisk-lejonhjarta-pa-sverigebesok Den 14 september gavs föreställningen Nangijala på arabiska som familjeföreställning i Folkets hus. Gavs även som skolföreställning och det kan inte beskrivas som annat än succé! Arrangörer var Teaterföreningen, ABF, KulturFritid och Mångkulturella gruppen.

Team Gearing Up

På G i kommunkoncernen – socialförvaltning, förskolebygge, delår och upphandlingar mm

OFM_SYMBOL_sv

Nu har hösten verkligen gjort entré och alla kommunala verksamheter är i full gång. Även om vi började tidigt med budgetarbetet så är det fortfarande intensivt och kommer att vara ett tag till då planerade förändringar ska förhandlas fackligt, dels för var nämnd, men också sedan det gemensamma förslaget som sedan slutligen ska beslutas av fullmäktige. När fullmäktige beslutar budget så kommer också en vision för Olofström att antas och även en justering av mätning och beskrivning av våra tre övergripande mål, Barnen i Centrum, Nära till Allt och Jobb till 1000.

Just nu gläds vi särskilt åt att våra tomtmarker väcker så stort intresse och efterfrågas och att invånarantalet stiger! Det är viktigt att jobba för ytterligare invånare men en spännande utmaning är att de nya och gamla invånare vi har ska se Olofström som det perfekta valet, en plats för framtiden. Här finns en trygg miljö med många alternativa boendeformer med bra pendlingsmöjligheter till jobb och utbildning. Vi är bra och kan bli ännu bättre med gemensamma krafter från alla våra verksamheter i förvaltningar, förbund och bolag. Ett uppdrag som vi alla har fått via fullmäktiges övergripande mål.

Sommaren för Socialförvaltningen och då inom äldreomsorgen och funktionsstöd har periodvis varit kämpig. Både med nya och förändrade ärenden men även svårigheten med att hitta sommarvikarier. Under vecka 33 fick äldreomsorgen och funktionsstöd besök av högstadieelever i och med projektet ”Vårdsommar”. Det var 20 elever från årskurs åtta och nio som under en vecka fick prövar på att praktisera och få inblick i omsorgsarbetet. Vi hoppas att flera av dem tycker att det är intressant och väljer någon form av vårdarbete i framtiden.

Via Socialstyrelsen har äldreomsorgen fått möjlighet att ansöka om medel för att öka bemanningen i äldreomsorgen för att därigenom öka tryggheten för de äldre.

Projekt Trygg hemgång startas nu upp med sjuksköterskan Marie Olofsson som projektledare.

Under sommaren har det kommit många ensamkommande barn. Från juni månad har det kommit 11 barn. Detta innebär en betydande arbetsinsats innan barnen är på rätt plats och placering. Fram till augusti har det kommit 18 ensamkommande det är vad som kom under hela 2014. Vi beräknar att det kommer minst 10 till innan årets slut.

Under hösten kommer Olofström tillsammans med övriga Blekingekommuner att starta ett nätverk gällande ekonomiskt bistånd.

Inom Arbetsmarknadsenheten är det stort fokus på ungdomsarbetslösheten. Blekinges kommuner arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen och region Blekinge med Delegationen för unga till arbete (DUA). Ett länsgemensamt uppstartsmöte har varit likaså har man haft besök av regeringens delegation, då man informerade om DUA. På www.dua.se kan ni läsa mer om detta projektet.

Personalavdelningen har nu genomfört upphandlingen av företagshälsovård och det är Feelgood som kommunen även fortsättningsvis kommer att anlita.

Kommunen har nu haft våra RUS-dokument, Resultat- och utvecklingssamtals underlag, under ett flera år. Det är nu dags att utveckla löneöversynen – ett arbete som personalchefen leder och som påbörjas inom lokalvård/kost och socialförvaltningen. Syftet med arbetet är att öka förståelsen för lönesättningen d.v.s. att medarbetarna bättre ska förstå varför man har den lön man har. En uppdaterad version av löneprocessen kommer också att presenteras under hösten.

Ekonomiavdelningen är nu inne i arbetet med delårsredovisningen. På måndag stänger vi augusti i ekonomisystemet. De är för tidigt att ge någon hint om vad prognosen för 2015 kommer att bli men sannolikt är att vi inte ska behöva dras med någon ”ryggsäck” in i 2016.

På budgetfronten förbereds ett ärende om fullt köp- och sälj inom it-verksamheten till 2016 där nämnderna budgetmässigt kommer att kompenseras fullt ut för den tredjedel som IT-avdelningen idag har egen budget för.

Pågående upphandlingar (när annonsering har skett)

Finansiella tjänster, 2016-01-01 (planerad avtalsstart), OHAB, OKAB, ONAB deltager, Förband, kompression och gipsprodukter (Landstinget Blekinge), 2016-02-01

Kommande upphandlingar

Biblioteksutrustning med RFID-teknik (Sölvesborg), Färskt kött och charkprodukter, 2016-03-01 (planerad avtalsstart), Hyra av utrustning samt analyser av tätortsluft (Karlshamn), 2016-01-01, Inkontinensprodukter, katetrar, urinuppsamlingsmaterial med tillbehör (Region Kronoberg), 2016-10-01, Leasingbilar, 2016-07-01, Verkstadstjänster, 2015-12-01, OHAB, ONAB deltager

Teknisk samordnare Sven Olofsson arbetar vidare med att få fram till handling och ritningar för lagning av övergångskonstruktion viadukten Storgatan. Nu pågår också arbete med renovering och handikappanpassning av gång- och cykelväg längs Östra Storgatan.

Han har också träffat entreprenör och projektledare för vattenledningen från kommungränsen till vattenverket. Dessa skall även utföra arbetena för hästgårdarna.

Nu pågår arbetet med flyttning och samordning av el tele opto kabeltv gas och va ledningar för nya förskolan i Vilboken. Målet är att vara klara till vecka 45 då byggarna vill ha tillträde. Det som kan påverka tiden negativt är behovet av sprängning för VA-ledningar.

Skärmavbild 2014-08-01 kl. 08.25.28

På G i kommunkoncernen

Denna vecka är vi 13 114 invånare i Olofström vilket är en ökning sedan årsskiftet med 83 personer. Det som påverkar antalet invånare är antalet 1) födda/avlidna, 2) inflyttade/utflyttade, och 3)invandrade/utvandrade. Denna liksom förra veckan gick vi plus i samtliga kategorier.

Det är inte bara utvecklingen vad gäller invånare som är positiv, utan även försäljning av tomter. Nu har vi bl.a. 4 familjer som är intresserade av att bygga en egen hästgård på våra hästgårdstomter!

Det innebär att vi nu jobbar med både att hitta och exploatera nya områden för villatomter och industrimark. När det gäller villatomter så påverkas våra möjligheter av strandskyddet. Strandskyddet gäller då inte bara stränder utan områden runt alla vattenområden hur igenvuxna och otillgängliga områden än är. Strandskyddet är viktigt för allas våra möjligheter att bada, röra oss i områden vid vatten och för att skydda djurliv i denna typ av områden. Däremot så skjuter bestämmelserna över målet i många fall. I Olofström är inte vatten och mark runt vatten någon bristvara utan vi har över 200 sjöar i kommunen, åar och vattenområden. På tisdag i nästa vecka kommer Anders Emgård, samhällsutvecklingschef, Sara Rudolfsson, S, och Rolf Jönsson, C, att delta från Olofström i möte med strandskyddsdelegationen och Länsstyrelsen för att diskutera just strandskyddet.

Under Välfärdsrådet igår deltog Anders Knutsson, ny lokalpolischef för Karlshamn. I polisområdet ingår förutom Karlshamn, Olofström, Sölvesborg och Bromölla. 2 kommunpoliser kommer att arbeta i området. Anders tanke är att vi delar kommunpolis med Karlshamn och Sölvesborg delar med Bromölla. Kommunpoliserna kommer att ha en hel del administrativa arbetsuppgifter. Det är områdespoliserna som kommer att vara mer synliga och fysiskt knutna till Olofström. För Olofström kommer det att finnas 1-2 områdespoliser som rör sig i kommunen.

På Välfärdsrådet var också frågan om att hitta en organisation för Aktiv Sommar som involverar fler personer. Vi har nu de ”vanliga” kommunala sommarjobben för ungdomar men också Aktiv sommar, Tekniksommar och Vårdsommar för ungdomar under sommarlovet. Även Växtverket är öppet under sommarlovet. Det är aktiviteter som behövs under sommarloven men det är också under den perioden som de flesta av oss vill ha semester.

Kalashuset invigdes i onsdags och det är nu fritt fram att boka kalashuset kostnadsfritt för barnkalas, max 4 timmar åt gången.

Idag har vi Regionchefsmöte i Ronneby och kommer bl.a. att diskutera samverkan för ökad etablering av företag i länet, besöksnäringen, folkhälsoarbetet och styrgrupp för LSVO ( Ledning för samverkan vård och omsorg). Vi avslutar dagen med länssamverkan runt en regional ANDT-strategi och handlingsplan med Länsstyrelsen.

OFM_SYMBOL_sv

Denna vecka är vi 13 114 invånare i Olofström vilket är en ökning sedan årsskiftet med 83 personer. Det som påverkar antalet invånare är antalet 1) födda/avlidna, 2) inflyttade/utflyttade, och 3)invandrade/utvandrade. Denna liksom förra veckan gick vi plus i samtliga kategorier.

Det är inte bara utvecklingen vad gäller invånare som är positiv, utan även försäljning av tomter. Annika Blissing, samhällsvägledare och inflyttarlots, jobbar med tomtförsäljning och har många intressenter på de tomter vi har. Nu har vi bl.a. 4 familjer som är intresserade av att bygga en egen hästgård på våra hästgårdstomter!

Det innebär att vi nu jobbar med både att hitta och exploatera nya områden för villatomter och industrimark. När det gäller villatomter så påverkas våra möjligheter av strandskyddet. Strandskyddet gäller då inte bara stränder utan områden runt alla vattenområden hur igenvuxna och otillgängliga områden än är. Strandskyddet är viktigt för allas våra möjligheter att bada, röra oss i områden vid vatten och för att skydda djurliv i denna typ av områden. Däremot så skjuter bestämmelserna över målet i många fall. I Olofström är inte vatten och mark runt vatten någon bristvara utan vi har över 200 sjöar i kommunen, åar och vattenområden. På tisdag i nästa vecka kommer Anders Emgård, samhällsutvecklingschef, Sara Rudolfsson, S, och Rolf Jönsson, C, att delta från Olofström i möte med strandskyddsdelegationen och Länsstyrelsen för att diskutera just strandskyddet.

Under Välfärdsrådet igår deltog Anders Knutsson, ny lokalpolischef för Karlshamn. I polisområdet ingår förutom Karlshamn, Olofström, Sölvesborg och Bromölla. 2 kommunpoliser kommer att arbeta i området. Anders tanke är att vi delar kommunpolis med Karlshamn och Sölvesborg delar med Bromölla. Kommunpoliserna kommer att ha en hel del administrativa arbetsuppgifter. Det är områdespoliserna som kommer att vara mer synliga och fysiskt knutna till Olofström. För Olofström kommer det att finnas 1-2 områdespoliser som rör sig i kommunen.

På Välfärdsrådet var också frågan om att hitta en organisation för Aktiv Sommar som involverar fler personer. Vi har nu de ”vanliga” kommunala sommarjobben för ungdomar men också Aktiv sommar, Tekniksommar och Vårdsommar för ungdomar under sommarlovet. Även Växtverket är öppet under sommarlovet. Det är aktiviteter som behövs under sommarloven men det är också under den perioden som de flesta av oss vill ha semester.

Kalashuset invigdes i onsdags och det är nu fritt fram att boka kalashuset kostnadsfritt för barnkalas, max 4 timmar åt gången.

Idag har vi Regionchefsmöte i Ronneby och kommer bl.a. att diskutera samverkan för ökad etablering av företag i länet, besöksnäringen, folkhälsoarbetet och styrgrupp för LSVO ( Ledning för samverkan vård och omsorg). Vi avslutar dagen med länssamverkan runt en regional ANDT-strategi och handlingsplan med Länsstyrelsen.

Hejaolofström