På G i kommunkoncernen, utbildnings- och socialförvaltning samt HR-avdelningen

Arbetet med värdegrunden pågår runt om i kommunkoncernen, ett arbete som är otroligt viktigt. De fyra ord som är vår värdegrund, Kvalitet, Engagemang, Delaktighet och Mod är egentligen bara ord. Det är först när vi diskuterar vad de innebär för oss i vårt arbete som de påverkar och gör skillnad. Den diskussionen behöver vara kontinuerlig över tid och vi behöver alla hjälpas åt att lyfta värdegrunden i olika sammanhang – men också själva fundera på vårt eget agerande.

ModdelaktighetkvalitetEngagemang

Ansökningstiden för tjänsten som förvaltningschef för utbildningsförvaltningen har nu gått ut. Positivt är att många kvalificerade personer sökt tjänsten. Totalt har 31 personer sökt tjänsten.

Engagemang

Kommunfullmäktige beslut i måndags kväll att g e ett tilläggsanslag för nybyggnation av ny förskola i Vilboksområdet vilket innebär att den totala budgeten är 47 300 tkr. På fullmäktige var även en interpellation (fråga) upp om barnomsorg på obekväm arbetstid – då det poängterades att vi alltid löser det.
Arbetssättet på förskolan i Kyrkhult har lyfts fram av Lärarförbundet som ett gott exempel. Personalen på förskolan i Kyrkhult har byggt upp ett arbetssätt efter mottot ”Ett hus- Allas barn”. Man har lyckats hitta arbetsformer där man har en fungerande samverkan mellan alla avdelningar helt utan revirtänkande. Man samverkar kring resurser så att personalen fördelas där den behövs bäst och man har en gemensam ekonomi för alla avdelningar.

ny förskola

Detta arbetssätt har lett till större arbetsglädje, bättre arbetsmiljö och högre kvalitet i verksamheten. Den gemensamma ekonomin gör att man kan göra större investeringar och kan ha gemensamma förråd med förbrukningsmaterial och pedagogiskt material som kan hämtas vid behov. Man upplever även att man har bättre beredskap för förändringar än vad man hade tidigare eftersom personalen har blivit mer flexibel. Kyrkhult har även framgångsrikt provat metoden med ”tredagars- inskolning” eller föräldraaktiv inskolning som det formellt kallas. En pusselbit i framgångsberättelsen är ett aktivt deltagande av förskolechefen, som enligt personalen, varit engagerad och uppmuntrande samtidigt som hon varit tydlig med att sätta gränser för vad som är rimliga krav och målsättningar.

Lönekartläggningen presenterades för Personalutskottet i fredags vilket innebär att den snart är avslutad, dock återstår analysen av befattningar som kanske har oförklarliga löneskillnader mellan män och kvinnor.
De lönepolitiska riktlinjerna för 2016 antogs av Personalutskottet och innebär att prioriterade grupper blir: Lärare, förskollärare, socialsekreterare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter. Även den uppdaterade löneprocessen antogs vilket innebär att vi fortsättningsvis kommer att arbeta efter den.
På HR-avdelningen arbetar vi också tillsammans med Arbetsmarknadsenheten för att ta fram en ”praktikplatsportal” vilket innebär att alla praktikanter ska ha en väg in i organisationen.

kvalitet

Äldreomsorgen har nu startar upp den nya larmorganisation samt att utökat servicegrupp till att arbeta över alla hemtjänstområdena. Det är nu klart att det blir Madelene Danielsson och Cecilia Grahn som ska arbeta tillsammans med Stefan Berntsson i larmorganisationen. Till vår servicegrupp ansluter sig Tina Emchen-Karlsson från Kyrkhult samt Camilla Herbertson från Jämshög. Planering för igångsättning av projektet, Trygg Hemgång pågår.

Hemsjukvård gör stora satsningar på Palliativa vården genom bl.a. en heldagsföreläsning för sjuksköterskorna .

Funktionsstöd är med i samarbetsprojektet UFFE tillsammans med arbetsförmedlingen och försäkringskassan .Syftet är att öka anställningsbarheten för unga vuxna med aktivitetsersättning. Olofströms kommun har nu fått ut sin första deltagare i detta projekt. Det innebär att deltagaren nu har gått över till en praktik genom arbetsförmedlingen och detta kan för hoppnings leda till en framtida anställning.
Arbetslöshetsstatistiken för september 2015 visar på en nedgång mot september 2014. I Olofström är den totala arbetslösheten 12,9% mot 13,9% samma period 2014. Tittar man på gruppen ungdomar 18-24 år, så är det 24,7% som är arbetslösa mot 31,7% 2014.
Arbetsmarknadsenheten har deltagit i en studieresa, anordnad av Region Blekinge, till Skottland. Där fick gruppen bland annat besöka Princes Trust som motsvarar vårt Navigatorcentrum och GalGael som var som vårt Arbetscenter. Dessutom fick vi en inblick i deras socialförsäkringssystem genom besök på Jobcenter plus.

Kommunen får stort inflöde o anvisningar av ensamkommande flyktingbarn. Många frivilliga tar emot tillfälligt i denna akuta situation och arbetsgivare omkring oss, likväl vi själva hjälper till med tjänstledighet för de personer som ställer upp. De flesta som kommer just nu är Afghaner.

IFO har startat COPE-utbildning för tonårsföräldrar och är i full gång med detta. Vi jobbar med att eventuellt förändra missbruksvården i kommunen o förhoppningsvis börja bygga ut vårt öppenvårdsarbete där Landstinget är intresserade av ett samarbete.

delaktighet

På G i kommunkoncernen – Kommunledning, Socialförvaltning & Näringslivsbolaget

Vi märker nu mer än någon sin hur vi påverkas av omvärlden och andra länders beslut och inte bara av riksdagen och Sveriges egen lagstiftning. Angela Merkel besöker nu Turkiet och öppnar upp för att gå vidare med Turkiets medlemskap i EU och samtidigt lämna ett större ekonomiskt stöd för de 2 miljoner syriska flyktingar som finns i Turkiet idag. Detta kan påverka flyktingströmmarna men det finns ett stort behov av boende nu och behovet kommer att öka framöver. Samtliga kommuner i Sverige har inventerat sina möjligheter att bidra med akutboende för flyktingar och vi håller nu på med att inventera även privata alternativ. Länsstyrelserna i vart län samordnar kommunerna i detta arbete. Under morgondagen, dvs. måndag den 19 oktober, är vår målsättning att en första kartläggning av privata alternativ på boende är klar.

Den kommande veckan är intensiv. Under måndagen kommer den årliga pensionärsträffen att äga rum. Det är administrativa avdelningen som håller i denna och planerat upplägget. Träffen riktar sig till tidigare kommunanställda som gått i pension och genomförs för första gången på plats i Olofström.

TTCONF-webbild

Landshövdingen Berit Andnor Bylund besöker också Olofström och Techtank på måndag. Besöket inleds med en presentation av Techtank på Näringslivsbolaget. Därefter blir det besök hos några av de företag som ingår i Techtank, Volvo, Safeman och EBP.

Inom arkivet pågår planering för att delta som utställare på Arkivets dag i Bräkne-hoby den 12/11.

På tisdag behandlas samtliga förvaltningars budget på AU för att därefter förhandlas fackligt och till slut beslutas av fullmäktige. Även om budgeten innehåller ett antal neddragningar så görs dessa för att kunna göra satsningar inom äldreomsorgen. Vi har alltså inte mindre pengar, tvärt om. Däremot behöver vi göra neddragningarna för att kunna göra de satsningar som behövs. Förutom att göra neddragningar för att göra satsningar framöver så behöver vi göra det vi gör fast på annat sätt. Vi kommer att behöva satsa mer på digital tillgänglighet och digitala lösningar.

OFM_SYMBOL_sv

På tisdag kommer även förslag på vision och justering av övergripande mål. De tre övergripande målen ligger fast dvs. Barnen i centrum, Nära till allt och Jobb till 1000 men är något justerade och inriktade på hållbarhet.

Bosse på IT går formellt i pension den sista oktober men har redan lämnat arbetet. Jan-Inge har meddelat att han har för avsikt att gå i pension under nästa år. För att förbättra leveranssäkerheten och underlätta arbetet på IT har vi beställt uppgraderingar av två system, ett för nätverksövervakning och ett för effektivare hantering av installation och uppdatering av datorerna.

När det gäller löneöversyn 2016 så träffade HR-chefen samtliga fackliga organisationer i förra veckan för att ”starta upp” löneöversynen. De fick ta del av den tillgängliga lönestatistiken samt den uppdaterade versionen av löneprocessen men fick också en inbjudan till överläggning inför löneöversynen.  Under de senaste veckorna har Kommunal och HR-chef varit ute i verksamheterna och introducerat utvecklingsarbetet av RUS-dokumentet. Syftet med utvecklingsarbetet är att skapa en större förståelse för varför man har fått den lön man har. Det ska självklart förenkla dialogen mellan chef och medarbetare också.

Nu återstår att presentera ledningsgruppens prioriteringar för Personalutskottet så PU kan fastställa vilka grupper som ska prioriteras.

I äldreomsorgen pågår denna och nästa vecka ett flertal mätningar. Vi tittar på vårdtyngd, personalkontinuiteten i hemtjänsten, nattfastan, om våra genomförandeplaner stämmer med beviljade insatser och det vi utför, med mera.

SKL har varit i kontakt med Socialförvaltningen angående vårt arbete med ekonomiskt bistånd då de uppmärksammat våra låga utbetalningar. De var intresserade om hur vi arbetar och vilka våra framgångsfaktorer är. Socialförvaltningen har fått förfrågan om vi vill delge vårt arbete på en konferens och det ställer vi oss givetvis positiva till. I Öppna Jämförelse ligger Olofströms kommun på sjunde lägsta plats gällande utbetalt ekonomiskt bistånd.

På Navigatorcentrum har vi haft den första företagsträffen – 1 timme, två företag, många möjligheter. Det var Olofströmshus och Racks AB som presenterade sina verksamheter och vad som krävs för att arbeta hos dem. Ett 20-tal ungdomar kom och lyssnade på företagen.

Traineejobben inom Vård och Omsorg är på gång, det innebär att man får en anställning på halvtid och att man utbildar sig på halvtid. Anställningen vänder sig till ungdomar 20-24 år som har fullföljt gymnasiet, varit inskrivna på AF i minst nio månader och arbetslösa i sex av dessa. Förhoppningen är att vi får igång de första anställningarna redan i november.

Se länken för mer information: http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.71475a6414dd5d0d2a246f33/1439976661953/traineejobb_ag.pdf

Hejaolofström

Integration, flyktingmottagning och nuläge

Flyktingströmmarna är nu stora och enligt Migrationsverkets prognoser kommer trycket att fortsätta vara stort framöver. Migrationsverket ser ett behov av ytterligare ca 60 000 platser.

I mitten av september gick Migrationsverket ut och frågade samtliga kommuner, via Länsstyrelsen, om beredskapsplatser i kommunerna. Då handlade det om lokaler eller verksamheter där kommunen var huvudman. För att kunna erbjuda beredskapsplatser krävdes förutom tak över huvudet även mat och att de ”vanliga” myndighetskraven var uppfyllda. Olofströms kommun hade inte då någon möjlighet att erbjuda detta.

I Olofström har vi sedan årsskiftet 135 personer som bosatt sig i Olofström. Migrationsverket har dessutom ca 550 personer i olika typer av boende i Olofström – och då främst på anläggningsboende.

Vi rapporterar nu in veckovis in till Länsstyrelsen hur det ser ut i våra verksamheter och hur arbetet med beredskapsplatser går. Igår fick vi också frågan om privata huvudmän för beredskapsplatser så nu jobbar vi med att gå igenom vilka möjligheter som finns privat.

Kort kan jag säga att trycket nu är hårt i alla delar av kommunens verksamheter. Förskolorna är fullbelagda och det finns barn i kö, ett behov som vi kommer att lösa med att öppna ytterligare en avdelning i Jämshög nu i november. Dock ser vi att ytterligare behov kommer att uppstå. När det gäller skolan så är samtliga förberedelseklasser inom grund- och gymnasieskolan fullbelagda och för ytterligare tillströmning saknas pedagoger och lokaler. När det gäller Komvux finns idag 50 personer i kö trots två nystartade grupper och vi kan inte erbjuda plats för nyanlända inom en månad. Den största utmaningen är bristen på pedagoger. Att vi idag har många pedagoger som inte är behöriga eller saknar erfarenhet gör också att trycket på övriga lärare ökar. När det gäller ensamkommande barn räcker inte kommunalförbundet Curas platser till vilket gör att kommunen har akuta boendeproblem dagligen.

Bristen på goda män är också en utmaning då det hela tiden krävs fler och dessa också ska utbildas. Som god man går du in i vårdnadshavarens ställe för de eller det ensamkommande barn du är god man för. Det innebär att du bl.a. kan komma att ansöka om uppehållstillstånd, biträda barnet vid olika utredningar, söka bidrag, se till så att barnet kommer i skola och delta i utvecklingssamtal och på annat sätt vara ett stöd för barnet. Är du intresserad av att bli god man kontakat Lena Löfstedt eller Anita Skarphagen. Du når dem via kommunens växel på 0454-93000. Gå gärna in och på kommunens hemsida och läs mer. http://www.olofstrom.se/godman

Bostadsbristen i landet gör att många som fått uppehållstillstånd blir kvar på anläggningsboende, platser som egentligen skulle kunnat användas för de som väntar på beslut. Detta är inget vi löser på några veckor men däremot är det något som vi alla måste jobba aktivt med för att kunna lösa på lång sikt. Hos Olofströmshus börjar det nu snart bli tid för byggstart av de 7 nya lägenheterna på Ö. Storgatan 45. Lägenheterna är redan uthyrda och hyresgästerna har fått vara med att designa vissa delar av lägenheterna.

 

 

 

Techtank, Visit Olofström och Techtank

TTCONF-webbild

På dagens arbetsutskott har många frågor behandlats. Vi började dagen sent, klockan ett, jämfört med att vi normalt börjar mötet 8.30. Anledningen till att vi började senare var att flera ledamöter deltog på möte i Karlshamn under förmiddagen.

Första punkten var en redovisning av nuläget för Techtank. Techtank är ett av resultaten från EU-projektet Entreprenörskap i Olofström. Techtank är ett klusterinitiativ där vi samlar teknikföretag och samarbetspartners med målet att stärka de företag som är medlemmar och regionens konkurrenskraft som jobbar med bl.a. affärs-, teknik-, och kompetensutveckling. Utvecklingschef Anders Borgerhed redovisade nuläget och berättar bl.a. om pågående arbete, Englandssatsning och Techtank Conference den 26-27 november där dag ett handlar om materialutveckling och dag två om Industrin i framtiden. Föreläsare kommer både från företag och från högskola. Läs gärna mer på http://www.techtank.se/Life valuesSamtliga nämnder har också redovisat sina budgetförslag för arbetsutskottet. För kommunledningens del så kommer vi som en del i vår besparing att innebära en neddragning avseende turismen. Vad händer då i stället? De företag som finns inom besöksnäringen kommer Näringslivsbolaget att arbeta med på samma sätt som med företag inom andra branscher. Kommunen betalar också för det regionala bolaget Visit Blekinge som också har till uppgift att arbeta med våra lokala företag. Visit Olofström i Folketshus vill vi fortstätta ha som en ingång i kommunen och en plats där information finns, inte bara för turister utan för all form av besökare; boende, nyinflyttade och tillfälliga besökare. Vi har därför jobbat för att hitta en lösning genom samverkan. Resultatet är att vi genom ett avtal med Folketshus hittat ett bra sätt där vi jobbar ihop med öppethållande, evenemang och information. Vi kommer att ha öppet minst två timmar per dag som huvudregel. Under perioden maj till september kommer vi att ha längre öppettider då vi bedömer behovet som större under sommarmånaderna. Då kommer vi att rekrytera säsongsanställd samt också sommarjobbande ungdomar.Life valuesFrån och med 1 januari 2015 gick samordning av integration över till Kommunstyrelsen och kommunledningen från Socialförvaltningen. Målsättningen med övergången var att öka samordning internt och externt och därmed förbättra integrationsarbetet. Integrationsarbetet pågår både regionalt och kommunalt och det gäller att arbetet sker samordnat för att få bästa effekt. För det regionala arbetet har vi en överenskommelse, Röken. Den reglerar samverkan mellan kommun, länsstyrelse, Migrationsverk och Arbetsförmedling. Denna har varit upp idag för yttrande och utvärdering. På det lokala planet jobbar vi med att få fram en lokal överenskommelse mellan samma parter med undantag av Länsstyrelsen.

Vi har ett lokalt nätverk som består av föreningar och andra externa parter som vill arbeta för en bra integration. Här har också startats upp en Mötesplats under förra veckan. På Mötesplatsen kan nyanlända vuxna, barn och ungdomar få information om olika aktiviteter och föreningar. Du kan också få en språkvän eller själv bli en.

Det interna samarbetet och det arbete och ansvar som ligger på kommunen sker genom en styrgrupp där det förutom jag själv ingår övriga tre förvaltningschefer. Till styrgruppen finns det en arbetsgrupp som leds av integrationssamordnare Catharina Ahlström och där medarbetare från de olika förvaltningarna ingår samt en ekonomigrupp som leds av ekonomichefen.

En fråga som ofta kommer upp är kostnaderna. För kommunens del så får vi bidrag från staten. Vissa får vi direkt utan någon särskild ansökan och vissa behöver vi söka. För närvarande finns 37 olika bidrag och vi har sökt de som vi kan söka. Intäkterna för kommunen är för närvarande mycket högre än kostnaderna för integration.

Förutom Mötesplats, som startade under förra veckan, finns också förslag på Servicecenter och förslag på Mottagningsenhet i kommunen.

De personer som idag finns i kommunen är i unga vilket påverkar vår medelålder på ett positivt sätt. 75 % av de som beviljats uppehållstillstånd i kommunen är under 40 år. 40 % av de som är här är kvinnor och 60 % män. Flertalet har också genomgått utbildning efter grundskola.

Kommunen har ett avtal med Länsstyrelsen där vi ansvarar för att 30 personer bosätter sig i kommunen. Detta motsvarar ungefär 10 lägenheter per år. Övriga som väljer Olofström som boendeort gör det på samma sätt som övriga invånare och ordnar då själva boende och annat.

För närvarande finns ett stort tryck på Migrationsverket vilket innebär att vi kommuner behöver fundera på om vi har möjlighet att upplåta bl.a. lokaler tillfälligt för personer som precis kommit över gränsen och ska vidare till boende. Det innebär också att det sker en förtätning på de boende där det är möjligt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har fått ett uppdrag att stödja och samordna olika aktörer på grund av den rådande flyktingsituationen. Vi ska senast under morgondagen rapportera in till Länsstyrelsen vad kommunen kan bidra med och Länsstyrelsen kommer därefter att sammanställa samtliga kommuners möjligheter och rapportera in dessa för att få en samlad bild om vår beredskap. Och som alltid ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Life values

På G i kommunkoncernen – kultur- och fritid samt socialförvaltningen

IMG_5149
IMG_5140

Årets Blekingedag ägde rum i Ronneby i onsdags, på Kulturcentrum med kultur som tema. Det var många som deltog från bl.a. kommunerna och fick ta del av flera spännande föreläsningar. Om jag ska sammanfatta de olika föreläsningarna i en slutsats på en mening så är det att ”Kultur skapar möjligheter och utveckling oavsett bransch eller verksamhet”. Tankeväckande är de citat som  Kerstin Brunnberg lyfte fram där en av bröderna Warner säger ”Who the hell wants to hear the actors talk” och en tidigare teknikchef på SR ”Här köps inget förrän den tekniska utvecklingen avstannat”.  Intressant var också Lars Lindqvist, Linnéuniversitetet, som talade under rubriken Kulturens roll för regional utveckling.

OFM_SYMBOL_sv

Barnen i Centrum är ett av våra tre övergripande mål och det målet innebär att vi fokuserar på att Olofström ska vara en trygg plats att växa upp på och ge förutsättningar för en bra utveckling genom bla. skola och fritid. Vår fritidsgård Växtverket har nu en mycket positiv utveckling genom att fler och fler målgrupper hittar dit. Kontaktpersoner med sina brukare, tillströmning av yngre ungdomar och fler och fler tjejer. Tidigare har det varit övervägande pojkar. Ungdomsarbetslösheten i gruppen 18 – 24 år har minskat från 30,3 % 2014 till 24,7 % nu. Den totala arbetslösheten i Olofström är 12,8% mot 13,2% samma period 2014.

Barn o Unga jobbar nu med förebyggande arbete genom att starta upp COPE- föräldrastödsgrupp den 15/10. Det är Ulf Clang och Izabela Szabo som håller i dessa grupper. Samtidigt jobbar dessa personer samt flera andra med elever i skolmiljön. Vi startar nästa vecka med teambildningsprojektet på Nordenbergsskolan, Romulus Andrea är ansvarig för detta.

Betyder då målsättningen Barnen i Centrum att det bara är barnen vi fokuserar på? Nej det gör det ju inte. Barnen finns i ett sammanhang och det sammanhanget är bla. samhället och familjen. Vår målsättning Nära till Allt innebär att det ska finnas en närhet till såväl natur, människor och det demokratiska styret och att den service kommunen erbjuder ska vara bra. Avgörande är då vad våra invånare tycker och detta får vi reda på genom olika undersökningar. Årligen deltar vi i SCB:s medborgarundersökning (som genomförs på våren).  SKL har tagit fram en brukarundersökning för Individ- och familjeomsorgen som vi också kommer att delta i. Undersökningen kommer att genomföras under oktober månad. Resultatet kommer att publiceras i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) och i kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).

Arbete pågår med en organisationsanpassning inom funktionsstöd för att möta behov och hålla budget. I arbetet ingår att skapa en hållbar situation för enhetscheferna.

Inom äldreomsorgen pågår arbete med att utveckla servicegruppen till att arbeta över alla hemtjänstområden. Vi har sett att detta är ett bra arbetssätt som bl.a. ökar personalkontinuiteten för den enskilde. Tillsammans med den planerade larmgruppen kommer detta att avlasta för hemtjänstgrupperna.

Socialförvaltningen har också delat ut det första kvalitetspris, vilket gick till plan 3 på Brännaregården för deras arbete med Senior Alert, där de har minskat på nattfastan, minskat behov av nattmediciner med mera.

TAAARTA

Inom kommunen jobbar vi aktivt med att säkerställa tillgång till hjärtstartare på våra arbetsplatser. Då handlar det inte bara om att köpa in hjärtstartare utan om att även utbilda våra medarbetare inom hjärt- och lungräddning. Civilförsvaret är nu i full gång med utbildningar i hjärt-och lungräddning inom äldreomsorgen. Här ingår då också att hantera hjärtstartare.

Hjärtstartarregistret

Om några timmar startar skördedagen och det ser ut som denna lördag blir en härlig höstdag som gjord för ett besök.