På G i kommunkoncernen

OFM_SYMBOL_sv

Denna vecka har det varit både kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Det var sista fullmäktige som Kjell-Åke Karlsson var ordförande för fullmäktige, ett uppdrag som han haft i 18 år. Kjell-Åke kommer från den 1 mars 2016 att vara kommunalråd på heltid, ett uppdrag som han delar med Sara Rudolfsson, och när Sara är ledig kommer Kjell-Åke också att gå in som kommunstyrelsens ordförande. Kjell-Åkes uppdrag sträcker sig fram till och med den siste december 2017. Sara kommer att vara föräldraledig till viss del under denna period. Denna lösning innebär att vi har en flexibilitet i kommunalrådsuppdraget och underlättar också under en period när kommunens verksamheter behöver byggas ut och upp med hänsyn till det ökade invånarantalet.

Från och med nästa fullmäktige går Jan Björkman in som ordförande i fullmäktige.

Vi har en social investeringsfond som består av pengar som kommer från tidigare plus-resultat som öronmärkts för att användas till åtgärder som är tillfälliga och som kommer att leda till minskade kostnader framöver. I tisdags på kommunstyrelsen beslutades att starta två projekt som finansieras av dessa medel, båda med syfte att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron inom verksamheterna. Det första projektet handlar om en Bemanningsenhet, en enhet inom kommunledningen som ska hantera vikarie-behovet inom ett antal verksamheter. Detta arbete görs idag av chefer inom olika verksamheter och leder i många fall till mycket stress och gör att tiden inte räcker till att vara närvarande bland medarbetare och i verksamheten. Detta leder i sin tur till att medarbetarna upplever stress och saknar närvaro och kontinuitet.

Det andra projektet handlar om hur vi ska kunna utvecklas till en ”friskare arbetsplats”. Projektet inriktar sig på organisation, ledarskap och den enskilda medarbetaren. Projektet går under benämningen Heja Hälsan. Båda projekten följs upp under projekttiden.

Arbetet med årsredovisningen är nu avslutat och resultatet för kommunen blev 15,9 mkr och för hela kommunkoncernen innan skatt blev ca 36 miljoner kronor. Vi har ökat antalet anställda i kommunen och om vi bortser från de tjänster som flyttats över till Olofströms hus har vi ökat antalet medarbetare under året med ca 70 personer och medelåldern har minskat från 46,9 år till 46,8 år. Årsredovisningen godkänns av fullmäktige den 21 mars. Samtidigt så pågår nu budgetarbetet för full för 2017. I dag är det 13140 personer som är folkbokförda i kommunen vilket är oförändrat mot förra veckan. Det är 2 personer fler än den 1 november 2015 (det datum som skatteintäkterna beräknas från).

Utbildningsförvaltningen planerar för ett nyckellöst inpasserings- och bevakningssystem på Kyrkhults skola efter inbrottet för några veckor sedan. Detta för att undvika att nycklar är på drift, slippa manuell låsning och öppningar och därmed få en bättre kontroll över fastighetens säkerhet. För att öka tryggheten i skolorna kommer vi att införa namnskyltar på anställd personal samt också tydligare skylta inom skolan. Förvaltningen har under veckan deltagit i rekryterings-mässa på Linnéuniversitetet för att marknadsföra kommunen som en framtida arbetsgivare främst för lärare.

Vi har en bra bredbandstäckning i kommunen men det återstår en del fortfarande. Olofströms Kraft har ansökt om medel för att fortsätta utbyggnaden och det finns även föreningar i kommunen som väntar på besked från Länsstyrelsen för att kunna komma igång. Vi arbetar nu på att ta fram förslag på revidering av IT-infrastrukturprogrammet nu under våren.

Vision

På G i kommunkoncernen – årsbokslut och byggplaner

Nu är det första året med vår nya vision där målsättningen är att vi år 2025 ska vara 14000 invånare. Här krävs en kombination av vilja, uthållighet och strategi. Den 27 januari hade vi Kairos Future här i Olofström för en redovisning av den stora flytt och boendestudien. Kairos studie tillsammans med material från workshops den 27/1 kommer att utgöra grunden för vår strategi att nå vår vision. Material kommer att sammanställas under våren och en strategi arbetas fram.

En viktig fråga är boendet. Olofströmshus håller på att ta fram förslag till  enplans radhus på Bommareviken i det skissförslag som finns framme så innebär det 11 nya marklägenheter – 2 och 3 rummare – med sjöutsikt. Kostnadskalkyler och förslag med boendekostnader beräknas kunna sända ut nu under slutet av februari till de som är intresserade av lägenheterna.

Arbetet pågår med bokslutet även om det är i det sista nu. Redovisning av resultatet sker till AU i morgon och nästa vecka till Kommunstyrelsen. Vi har gjort ett bra resultat och också levererat en bra verksamhet. Det positiva resultatet underlättar framtida investeringar, investeringar som vi behöver göra i skolor och boenden bland annat.

En investering som redan är på G är Vilbokens förskola. Kickoff för vår nya förskola i Vilboken har nu ägt rum. Det var en samling med glada barn och pedagoger som kom gående till arbetsplatsen. Ett antal barn kom åkande med häst och vagn och hade sällskap av kommunstyrelsens ordförande Sara Rudolfsson och utbildningsnämndens ordförande Michael Henriksson.

Förutom investeringar i nya byggnader behöver vi också investera i befintliga byggnader samt underhålla dem. Efter en byggnadsteknisk undersökning av Vilboksskolan framkom att delar av fastigheten är fuktskadad och i behov av renovering. Beslut togs av Utbildningsnämnden om att påbörja renoveringen med en gång vilket också har gjorts. Samtidigt med övriga arbeten så kommer man också att passa på att tilläggsisolera och rusta upp lokalerna.

Socialförvaltningen lämnade ett negativt resultat men ett betydligt bättre resultat än det som befarades under hösten. Samtliga verksamheter inom socialförvaltningen har under andra halvåret arbetat mycket aktivt i sin strävan att nå budgeten.

Slutligt resultat för hela socialförvaltningen blev ett underskott  4,1 mkr. Tidigare prognoser under året pekade på betydligt större underskott.

Socialförvaltningen kommer att 2016 fokusera på arbetsmiljöfrågor tillsammans med de fackliga representanterna, parallellt med god kvalitet till kommuninvånarna och en budget i balans.

Välkommen till ett värdeskapande arbetsområde inom vård och omsorg – .Sommar-rekryteringarna har påbörjats i samtliga verksamheter inom socialförvaltningen.

Garvaregården i Kyrkhult fick 2015 motta Bravås hederspris för sitt goda förbättringsarbete, att öka självbestämmandet och inflytandet för våra äldre. Nu har detta ytterligare uppmärksammats på Äldreomsorgsbloggen och de har utsetts till ÅRETS BÄSTA 2015.

I samarbete med personalchefen och studie- och yrkesvägledare på Högavång så har kommunen haft speed-dejting för niondeklassarna på Navigatorcentrum. Det innebar att ungdomarna fick träffa 14 olika kommunala yrkeskategorier och bland annat fick de information om vilken utbildning som krävs, vad yrket innebär och hur läget på arbetsmarknaden ser ut. Några yrkesgrupper som de fick möta var: ekonom, sjuksköterska, kock, IT-tekniker, personlig assistent och kommunikatör. Det var ett uppskattat arrangemang som vi hoppas blir återkommande.

Ekonomiavdelningen har arbetat hårt med flytten av ekonomisystemet Agresso till Unit4. Vi har en del problem med att användare inte kan sina lösenord och inte får mail med dem. Vi arbetar med detta och anmäler dagligen problem till Unit4. Förhoppningsvis ska allt snart ha löst sig.

Pågående upphandlingar (när annonsering har skett)

Förband, kompression och gipsprodukter (Landstinget Blekinge), 2016-02-01 (planerad avtalsstart)

Kommande upphandlingar

Färskt kött och charkprodukter, 2016-05-01 (planerad avtalsstart)

Försäkringsmäklare (Ronneby), 2016-10-01, OHAB, OKAB, ONAB deltager

Inkontinensprodukter inkl. distribution och övriga tjänster (Landstinget Blekinge), 2016-10-01

Leasingbilar, 2016-07-01

Revisionstjänster, 2017-01-01

Telefoni som tjänst (Karlskrona), 2