På g i kommunkoncernen – kort sagt fullt ös på många fronter samtidigt

 

 

Under föregående år satsade vi mycket på att bygga upp en struktur och ta fram förslag på åtgärder för att skapa förutsättningar för en så kort etableringstid som möjligt för nyanlända.Målsättningen är att alla som bor i kommunen oavsett ursprung ska kunna bidra till samhället och också kunna delta i det som sker i kommunen. Åtgärderna har nu startats upp och vi skulle nu under 2016 lägga stort fokus på frisknärvaron och en hälsofrämjande arbetsplats.

Arbetet är påbörjat men något som också kräver mycket tid, engagemang och resurser på både tjänstemanna- och förtroendemanna-nivå är lokalfrågor. Vi behöver omdisponera, bygga, renovera och tänka om – allt detta påverkar olika verksamheter och kräver mycket dialog för att alla berörda ska vara med på samma tåg. Med tanke på de snäva tidsramar och de skiftande behoven så har inte detta alltid lyckats utan en och annan anslutningsbuss har behövts. Det är inte så vi vill jobba med lokalförsörjningen men alla gör sitt yttersta för att det ska bli så bra som det bara är möjligt.  Vi hoppas att under året komma i fas med lokalfrågorna och att vi även under året hittar ramar för ett långsiktigt arbete med Olofströms kommun som en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande arbetsmiljö, ett arbete som vi både vill ska ge effekt på lång och kort sikt.

Under 2017 kommer vi att lägga stor vikt vid digitaliseringen och arbetet för att nå de nationella och regionala målen som är satta för 2025. Bredband har vi planer för och jobbar kontinuerligt med via Kraftbolaget.  Men övriga delar behöver vi ta ett samlat grepp om. Detta är oerhört viktigt då alla kommuner i landet redan om ett par år kommer att  behöva höja skatten rejält för att kunna bibehålla den välfärd vi har idag. Anledningen är på ett sätt positiv – att livslängden efter att vi gått i pension är lång. Det som är negativt är att det är färre som jobbar i förhållande till de som inte gör det.

Storleken på skattehöjningen är beroende av vår förmåga att tänka nytt. Att jobba fortare är inte en lösning utan vi behöver hitta andra sätt som gör att vi kan bibehålla en bra välfärd. Digitaliseringen har setts som en lösning. Ju mer abstrakt det begreppet varit/är desto större tilltro har vi till den – och därmed behöver vi inte göra så mycket annat än invänta digitaliseringen. Riktigt så enkelt är det inte men däremot så är jag övertygad om att vi kommer att kunna utveckla och förbättra verksamheter med hjälp av digitaliseringen/teknikutvecklingen under förutsättning att vi inte alltid måste göra som vi alltid gjort. Utmaningen är inte målen får det vi vill uppnå utan processen, själva sättet, vi vill nå målet. Detta i kombination med att vi gärna vill tro att vi vet bäst vad andra vill ha eller i vart fall vad de borde vilja ha.

Tyvärr har vi pratat om digitaliseringen hur länge som, vi har regionala och nationella agendor för att nå dit men i praktiken så innebär det att ingen egentligen vet var vi är på väg och alla väntar eller förväntar sig att det är någon annan som ska peka ut riktningen. Tänk om vi gör fel eller det blir fel? Under tiden som kommunala och statliga myndigheter funderar och diskuterar (men inte med varandra) så jobbar resten av världen vidare med alla möjligheter, allt från att du kan sköta alla bankärenden via dator till att köra bil utan att behöva hantera bil eller trafik.   Nu fokuserar regeringen ytterligare på att vi ska komma framåt genom att civilminister Ardalan Shekarabi också får i uppgift att tillsammans med bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson får till uppgift att ansvara för digitalisering/e-förvaltning där Shekarabi kommer att ha fokus på offentlig förvaltning.

Hur går det då för oss i Olofström? Vi jobbar med att digitalisera men i många fall handlar det om att göra det vi redan gör och på samma sätt men att våra processer ska vara digitala. Vi har insett att det inte kommer att komma en färdig lösning som passar alla kommuner och som vi kan jobba efter utan håller nu på att samla ihop det vi redan gör, därefter kommer vi att diskutera vad det är vi vill och hur vi når dit, att få en plan som är Olofströms kommuns egen agenda. Hur kan vi jobba annorlunda och göra mer av det som skapar värde och mindre av det som inte gör det – och här kommer lean-tänket att kunna ge oss metoden för hur vi ska arbeta för att förbättra och förenkla – och också ha fokus på vad de vill som vi finns till för, inte vad vi tror är bäst för andra.

Ett hållbart samhälle och boende är en förutsättning för framtiden. Olofströms hus arbetar kontinuerligt med detta och har nu dragit igång projektet Energy Hunter, som innebär att en energiinventering av alla lägenheter påbörjats. Även djurhållningen har utökats till att omfatta biodling.

Olofströmshus har lämnat in bygglovshandlingar för att kunna påbörja byggnation av nya marklägenheter vid Bomarviken. Det kommer att bli bostäder med närhet till natur, skog och sjö, in på knutarna. Olofströmshus har själva också fått flytta och är nu lokaliserade i tidigare affärslokal på Östra Storgatan, den lokal där Mixxed tidigare drev rörelse. Under juni kommer dock vidareflytt att ske till Ådalsvägen 1.

Glädjande så fortsätter ungdomsarbetslösheten att sjunka. I april var den under 20 % för första gången på länge. Den hamnade på 19,9 %, motsvarande siffra för ett år sen var 25,9%. Navigatorcenter börjar bli väl känt i kommunen, en mötesplats med många positiva omdömen.

Socialförvaltningen kommer att utöka sina insatser mot missbruk i form av en öppenvård i en lättillgänglig lokal utanför socialförvaltningen. Hit skall man kunna komma även som orolig anhörig .

Semesterplanering pågår för fullt inom Äldreomsorgen och Funktionsstöd, det finns fortfarande möjlighet att sommarjobba  inom vården i Olofström.

Gamla Holjeskolan har bytt namn till Holjegården och planeringen för verksamheter pågår.

Det är även mycket på gång inom Hälso- och sjukvården i länet som påverkar kommunens arbete. Ett förändringsarbete pågår på Blekingesjukhuset. En del är avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), ett nytt koncept för akut omhändertagande samt specialiserad rehabilitering i hemmet (SPRIH) Detta förändringsarbete har tre viktiga aktörer, primärvården, Blekingesjukhuset och kommunerna.

Vi har nu genomfört intervju av HR-chef och valt att gå vidare med 3 kandidater för fördjupade intervjuer och tester.  Målsättningen är att vi inom 14 dagar ska vara klara med dessa.

Rekryteringar, integration och Nässelfrossa mm

Igår var det KS där redovisning gjordes av de projekt som KS beslutat tidigare. Alla är nu på G. Dock har det av naturliga skäl tagit längre tid att komma igång där vi ska projektanställa medarbetare. I Servicecenter i Folketshus är 2 nya medarbetare på plats, Nirouz Fido och Azizulah Yususi, och den 3:e, som är en socialpedagog, på väg att börja. Vi har också en kommunikatörstjänst där ny medarbetare Viktoria Unosson börjar den 18 juli. Hälsoinspiratören är i full gång och har tillsammans med fritidskonsulenten och integrationssamordnaren börjat promenera/motionera med ett antal nyanlända kvinnor.

Kommunstyrelsen beslutade också att anta vår Lokala överenskommelse, LÖK:en, med AF, Försäkringskassan och Migrationsverket. Det blev en avsiktsförklaring där vi i stället låter själva handlingsplanen vara ett levande dokument som verksamheterna kan förändra efter läge och behov kontinuerligt.

självutlåning

På tisdag nästa vecka är det premiär för bibliotekets självutlåningssystem så nu arbetas det för fullt. På fritidssidan är man i full gång med övergången från vår till sommar med allt vad det innebär med bryggor, campingar et cetera. En utmaning framöver är det bristande intresset för att nattvandra och man arbetar på olika sätt med att försöka hitta nya nattvandrare, kanske inte främst genom föreningar utan via föräldrar. Detta görs i samverkan med skola och socialtjänst.

Årets Nässelfrossa temat ”Människan och maskinen”. Nässelfrossa är verkligen unikt och genuint. Vi är kanske många som funderat över framgångsfaktorn i just Nässelfrossa. Förvaltningschef för kultur och fritid har dock funderat lite extra och kommit fram till följande. ”Självklart är det flera olika faktorer men en tänkvärd aspekt är att man genom olika teman, och därmed med olika glasögon, ser på sin egen hembygd och lär sig mer om såväl den som om det specifika temat.” Från och med i morgon är det möjligt att börja boka olika aktiviteter under årets Nässelfrossa.

Nässelfrossa

Arbetet med att rekrytera medarbetare till bemanningsenheten pågår för fullt och leds av ekonomichef Karl Andrae tillsammans med personalhandläggare från Utbildningsförvaltningen, Malin Gullberg, och Socialförvaltningen, Karolin Gustafsson.

Sven Olofsson har gått i pension och från och med den 1 juni har vi Ola Karlsson på plats som ny teknisk samordnare – infrastruktur. Ola jobbar idag i Tingsryds kommun som gatuchef.

Själv kommer jag att ägna dagen åt planering bl.a. intervju av ny HR-chef, möte med regionchefsgruppen och avsluta med en vigsel i kommunhuset. Platsen för möte med regionchefsgruppen varierar i idag kommer vi att vara i Olofström. Förutom länets kommunchefer/direktörer ingår landstingsdirektör, regiondirektör och länsrådet från Länsstyrelsen. På dagens agenda finns bl.a. Visit Blekinge och Folkhälsodagen.

Vision

Förvaltningschef, sociala investeringsfonden och tomtförsäljning

Vision

Ny förvaltningschef för utbildningsförvaltningen är Margareta Gabrielsson. Hon arbetar för närvarande i Osby kommun som rektor och gymnasieansvarig samt chef för rektor på Yrkeshögskola. Hon har tidigare bla. arbetat som verksamhetsutvecklare inom skolan i Östra Göinge och med HR-relaterade frågor på Ikea. Margareta börjar som förvaltningschef i Olofström i augusti.

Rekrytering av ersättare för Ingegerd Carlsson, verksamhetschef elevhälsan, pågår då Ingegerd nu i juni börjar som chef inom Landstinget.

Efterfrågan av tomter i kommunen är stor. Näsets sista tomt är tecknad och två står på kö för att få den om den som tecknat tomten inte fullföljer. Även hästgårdarna har börjat bokas, till och med en där inte avstyckningen är klar. Olofströms hus kommer också att bygga vid Bommarviken vilket kommer att bli ett lyft med lägenheter i ett toppenläge nära Halen.

Skärmavbild 2014-08-01 kl. 08.25.28

Vi har inför 2017 inga övergripande besparingar att genomföra. Det innebär dock inte att vi inte behöver se över våra verksamheter, att det tillkommer olika delar och kostnader och att vi då också måste välja bort andra. Inför 2017 har vi dock kunnat fördela ut en ram som täcker volymökningar, lönehöjningar och kostnadshöjningar.

Utöver det som ryms inom ramarna har vi också flera olika projekt igång inom den sociala investeringsfonden och inom verksamhet 60 – integration. Här finns möjlighet att finansiera projekt som på sikt ger bättre resultat i verksamhet och därmed i pengar på sikt.

Sociala investeringsfonden används för åtgärder eller projekt som ska öka möjligheterna inför framtiden. Det innebär att vi tar kostnader idag som längre fram skulle bli mycket större och minskar risker. I vissa projekt så är det på gruppnivå och i andar på individnivå. Ett av de projekt som vi nu kör är Bemanningsenheten. Vad har då bemanningsenheten med minskade kostnader och nytta på sikt att göra? Vid de undersökningar som är gjorda  inom ramen för ett annat socialt investeringsprojekt  Rehab och arbetsmiljö, visar det sig att i vissa verksamheter går så mycket tid till att få tag på vikarier att cheferna inte har tid för medarbetarna. Att sakna en chef att vända sig till eller styrning och ledning av arbetsgruppen är en orsak till arbetsmiljöproblem. Detta innebär också en stressfaktor för cheferna som också riskerar att leda till hög chefsomsättning. Syftet med Bemanningsenheten är att frigöra tid för cheferna att använda för att möta medarbetarna och därmed minska stress och bidra till en bättre arbetsmiljö.

Pengar kan bara sökas av kommunens förvaltningar men kan med fördel innehålla en samverkan med andra myndigheter. Finns tankar inom någon kommunal verksamhet som skulle innebära ökade vinster i framtiden för ex. invånare, medarbetare, kommunen i stor eller elever så finns möjlighet att finansiera detta via ett projekt inom ramen för sociala investeringsfonden. Regler och mall för att ansöka finns på kommunens intranät och beslut fattas av kommunstyrelsen.

Ett annat projekt är Hemmasittare som riktar sig till de barn/unga som av olika skäl inte går i skolan. Det är några få personer detta gäller men insatsen är av avgörande betydelse för dessa barns framtid och innebär stora kostnader för främst den enskilde men också för samhället om vi inte lyckas.

Utöver ovanstående projekt pågår följande projekt. Vi har

  • Kvalitetsregistret, ett projekt som sker i samverkan med landstinget och övriga kommuner i länet. Här byggs ett systematiskt arbetssätt upp för att förebygga fall, undernäring, trycksår mm för personer över 65 år i boende, eller som har hemtjänst eller hemsjukvård.
  • Ökad läsförståelse som ska leda till att öka elevers möjlighet till en lyckad skolgång för alla.
  • Tryggare hemgång där vårdtagare över 65 år med omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av sjukdom, skada eller ålder ska få en tryggare hemgång från sjukhus, och därmed minska risken för att minska risken att det blir en återinläggning på sjukhus inom 30 dagar.
  • Heja Hälsan – som omfattar kommunanställda och som på sikt ska leda till en öka frisknärvaro.
  • Seniorkonsult som ska öka möjlighet till sociala aktiviteter för äldre.

Att ha möjlighet att utveckla verksamheterna och att testa olika sätt för att på sikt ge en än bättre verksamhet och kommun är en stor styrka. Är resultatet bra kan man därefter implementera arbetssättet i ordinarie verksamhet. Blev inte resultatet positivt så finns möjlighet att pröva ett annat sätt. Vi har samma arbetssätt när det gäller integration där vi ser det som en möjlighet att kunna genomföra olika projekt eller extra satsningar för att öka integrationen och takten på den för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för framtiden. Det är kommunstyrelsen som fattar beslut inom båda områden, förslag och underlag kommer från verksamheterna.

Förutsättningarna för en solig helg är stora just nu och oavsett om det är jobb eller ledighet som väntar så blir det alltid lite roligare när solen skiner.

Vision