På g i kommunkoncernen – kort sagt fullt ös på många fronter samtidigt

 

 

Under föregående år satsade vi mycket på att bygga upp en struktur och ta fram förslag på åtgärder för att skapa förutsättningar för en så kort etableringstid som möjligt för nyanlända.Målsättningen är att alla som bor i kommunen oavsett ursprung ska kunna bidra till samhället och också kunna delta i det som sker i kommunen. Åtgärderna har nu startats upp och vi skulle nu under 2016 lägga stort fokus på frisknärvaron och en hälsofrämjande arbetsplats.

Arbetet är påbörjat men något som också kräver mycket tid, engagemang och resurser på både tjänstemanna- och förtroendemanna-nivå är lokalfrågor. Vi behöver omdisponera, bygga, renovera och tänka om – allt detta påverkar olika verksamheter och kräver mycket dialog för att alla berörda ska vara med på samma tåg. Med tanke på de snäva tidsramar och de skiftande behoven så har inte detta alltid lyckats utan en och annan anslutningsbuss har behövts. Det är inte så vi vill jobba med lokalförsörjningen men alla gör sitt yttersta för att det ska bli så bra som det bara är möjligt.  Vi hoppas att under året komma i fas med lokalfrågorna och att vi även under året hittar ramar för ett långsiktigt arbete med Olofströms kommun som en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande arbetsmiljö, ett arbete som vi både vill ska ge effekt på lång och kort sikt.

Under 2017 kommer vi att lägga stor vikt vid digitaliseringen och arbetet för att nå de nationella och regionala målen som är satta för 2025. Bredband har vi planer för och jobbar kontinuerligt med via Kraftbolaget.  Men övriga delar behöver vi ta ett samlat grepp om. Detta är oerhört viktigt då alla kommuner i landet redan om ett par år kommer att  behöva höja skatten rejält för att kunna bibehålla den välfärd vi har idag. Anledningen är på ett sätt positiv – att livslängden efter att vi gått i pension är lång. Det som är negativt är att det är färre som jobbar i förhållande till de som inte gör det.

Storleken på skattehöjningen är beroende av vår förmåga att tänka nytt. Att jobba fortare är inte en lösning utan vi behöver hitta andra sätt som gör att vi kan bibehålla en bra välfärd. Digitaliseringen har setts som en lösning. Ju mer abstrakt det begreppet varit/är desto större tilltro har vi till den – och därmed behöver vi inte göra så mycket annat än invänta digitaliseringen. Riktigt så enkelt är det inte men däremot så är jag övertygad om att vi kommer att kunna utveckla och förbättra verksamheter med hjälp av digitaliseringen/teknikutvecklingen under förutsättning att vi inte alltid måste göra som vi alltid gjort. Utmaningen är inte målen får det vi vill uppnå utan processen, själva sättet, vi vill nå målet. Detta i kombination med att vi gärna vill tro att vi vet bäst vad andra vill ha eller i vart fall vad de borde vilja ha.

Tyvärr har vi pratat om digitaliseringen hur länge som, vi har regionala och nationella agendor för att nå dit men i praktiken så innebär det att ingen egentligen vet var vi är på väg och alla väntar eller förväntar sig att det är någon annan som ska peka ut riktningen. Tänk om vi gör fel eller det blir fel? Under tiden som kommunala och statliga myndigheter funderar och diskuterar (men inte med varandra) så jobbar resten av världen vidare med alla möjligheter, allt från att du kan sköta alla bankärenden via dator till att köra bil utan att behöva hantera bil eller trafik.   Nu fokuserar regeringen ytterligare på att vi ska komma framåt genom att civilminister Ardalan Shekarabi också får i uppgift att tillsammans med bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson får till uppgift att ansvara för digitalisering/e-förvaltning där Shekarabi kommer att ha fokus på offentlig förvaltning.

Hur går det då för oss i Olofström? Vi jobbar med att digitalisera men i många fall handlar det om att göra det vi redan gör och på samma sätt men att våra processer ska vara digitala. Vi har insett att det inte kommer att komma en färdig lösning som passar alla kommuner och som vi kan jobba efter utan håller nu på att samla ihop det vi redan gör, därefter kommer vi att diskutera vad det är vi vill och hur vi når dit, att få en plan som är Olofströms kommuns egen agenda. Hur kan vi jobba annorlunda och göra mer av det som skapar värde och mindre av det som inte gör det – och här kommer lean-tänket att kunna ge oss metoden för hur vi ska arbeta för att förbättra och förenkla – och också ha fokus på vad de vill som vi finns till för, inte vad vi tror är bäst för andra.

Ett hållbart samhälle och boende är en förutsättning för framtiden. Olofströms hus arbetar kontinuerligt med detta och har nu dragit igång projektet Energy Hunter, som innebär att en energiinventering av alla lägenheter påbörjats. Även djurhållningen har utökats till att omfatta biodling.

Olofströmshus har lämnat in bygglovshandlingar för att kunna påbörja byggnation av nya marklägenheter vid Bomarviken. Det kommer att bli bostäder med närhet till natur, skog och sjö, in på knutarna. Olofströmshus har själva också fått flytta och är nu lokaliserade i tidigare affärslokal på Östra Storgatan, den lokal där Mixxed tidigare drev rörelse. Under juni kommer dock vidareflytt att ske till Ådalsvägen 1.

Glädjande så fortsätter ungdomsarbetslösheten att sjunka. I april var den under 20 % för första gången på länge. Den hamnade på 19,9 %, motsvarande siffra för ett år sen var 25,9%. Navigatorcenter börjar bli väl känt i kommunen, en mötesplats med många positiva omdömen.

Socialförvaltningen kommer att utöka sina insatser mot missbruk i form av en öppenvård i en lättillgänglig lokal utanför socialförvaltningen. Hit skall man kunna komma även som orolig anhörig .

Semesterplanering pågår för fullt inom Äldreomsorgen och Funktionsstöd, det finns fortfarande möjlighet att sommarjobba  inom vården i Olofström.

Gamla Holjeskolan har bytt namn till Holjegården och planeringen för verksamheter pågår.

Det är även mycket på gång inom Hälso- och sjukvården i länet som påverkar kommunens arbete. Ett förändringsarbete pågår på Blekingesjukhuset. En del är avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), ett nytt koncept för akut omhändertagande samt specialiserad rehabilitering i hemmet (SPRIH) Detta förändringsarbete har tre viktiga aktörer, primärvården, Blekingesjukhuset och kommunerna.

Vi har nu genomfört intervju av HR-chef och valt att gå vidare med 3 kandidater för fördjupade intervjuer och tester.  Målsättningen är att vi inom 14 dagar ska vara klara med dessa.