På G i kommunkoncernen

 

Det har varit en hektisk sommar och precis som alla andra år är vi så beroende av våra sommarvikarier som möjliggör semestrar och en bra verksamhet. Denna sommar har vi också haft många ombyggnationer/renoveringar inom skolor och förskolor. Trots att planeringen var snäv så har det fungerat tack vare engagerade medarbetare och entreprenörer. Det har krävts en hel del omplaneringar inom verksamheterna och lokalvårdare, vaktmästare och hantverkare har gjort ett fantastiskt jobb.

Det är svårt att skriva här nu utan att nämna de bränder som sker och det stora engagemang som finns hos invånare, medarbetare, polis, räddningstjänst, föreningar och samverkansgrupper mfl.  Det är så sorgligt och alla drabbas direkt eller indirekt av det som händer.På kommunens FB och intranät finns kontinuerligt information att tillgå och har du funderingar eller frågor så kontakta vår krissamordnare Per Drysén.

Olofströmshus har flyttat till Ådalsvägen och har nu lätt-tillgängliga och fina lokaler intill vattnet med Taxigrillen på andra sidan ån. Arbetet med nya förskola i Vilboken pågår för fullt och byggnationer av marklägenehterna vid Bommarviken böjar ta fart. Alla 11 lägenheterna som byggs är redan uthyrda och inflyttning blir den 15 mars 2017. Nu i veckan publicerades en undersökning i tidningen där Olofsrömshus utsågs till bästa bostadsbolaget.  Särskilt positivt för hyresgästerna är de låga hyrorna. Snart kommer även ombyggnationen av Garvaregården att sätta igång.

Kyrkhults kök deltog förra helgen på matmässan Sovel och bjöd på mustig köttsoppa och pannacotta inklusive recept. Vi gillar nöjda matgäster och strävar efter att använda så bra råvaror som möjligt. Nu är 32 % av det vi köper in ekologiskt och vi serverar 3000 luncher var dag. Vi lagar mat i 12 kök och det är 30 anställda i köken som levererar mat 7 dagar i veckan. Att maten är populär märks på mängden mat som tillagas och påverkar budet. Portionsberäkningarna stämmer inte längre med antal personer som äter. Det är inte bara inom skolan utan även inom äldreomsorgen som det äts mer per person.

 

Planering av pensionärsträff pågår för fullt och träffen kommer att äga rum den 19 september.

Kommunens arbete med budget pågår nu samtidigt med delårsbokslutet. En del i budget är de taxor och avgifter som vi tar ut inom olika verksamheter. Förslag på taxor kommer att presenteras på AU den 18 oktober och antas av fullmäktige under november.

Vi har många förväntningar på våra verksamheter oavsett inom vilket område de avser. Utmaningen är att kunna möta dessa inte bara idag utan även i framtiden och på ett sätt som ger alla möjligheter – inte bara vissa grupper. Vi tycker att vi är så jämställda och jämlika men hur visar det sig? Vi hade ett dialogmöte med landstinget för någon vecka sedan där planeringsdirektören för landstinget Ralph Harlid presenterade information. Något som jag reagerade särskilt över var livslängden, att den skiljer hela 5 år i Sverige mellan en högskoleutbildad och en icke högskoleutbildad, och också vilken stor skillnad  det var just på medellivslängden inom olika bostadsområden. Det klart att det inte är själva lägenheten eller utbildningen som direkt påverkar livslängden men det är ändå något som vi måste ha med i all vår verksamhet.

Vi kommer dessutom att vara färre som jobbar i förhållande till de som inte gör det i takt med att livslängden ökar vilket också påverkar våra möjligheter att kunna leverera bra verksamheter. Detta innebär att vi inte kan fortsätta göra det vi gör på samma sätt utan att vi hela tiden måste utveckla våra verksamheter och tänka nytt.

Vi håller på att ta fram en struktur på hur vi systematiskt jobbar med förbättringar och utveckling av verksamheterna inom olik områden för de som bor och verkar i kommunen. En helt avgörande förutsättning för att kunna leverera bra verksamhet är våra medarbetare. Vi vill att alla ska arbeta efter vår värdegrund, vara stolta över sitt jobb och Olofström, må bra och veta att alla är så viktiga och bidrar oavsett område eller tjänst.  Under hösten kommer alla chefer att utbildas i ett hälsofrämjande ledarskap för att kunna vara med och aktivt bidra till en bra arbetsmiljö.  Det kommer att ske olika aktiviteter i projektet Heja Hälsan som både på kort och lång sikt kommer att stödja en hälsofrämjande arbetsplats.

 

Vision

Heja Olofström

 

Ytterligare en vecka där vi ökar i invånarantal! Nu idag är vi 13245 personer och 75 fler än 1 januari. Vi strävar vårt mot vår vision Heja Olofström – en stolt och expansiv kommun med 14000 invånare år 2025.

Ett ökat invånarantal ger oss förutsättningar för att bibehålla och utveckla välfärden, att bedriva bra verksamhet för alla som bor och verkar i Olofström. Det ställer samtidigt krav på organisationen, dels vad gäller verksamheterna, dels vad gäller samhällsplanering. Förutom ökat krav på lokaler för kommunal verksamhet finns också en stor efterfrågan på bostäder.

Vi vill veta vad invånarna tycker och genomför årligen en medborgarundersökning via SCB. En del som mäts är hur nöjda invånarna är med Olofströms kommun som geografiskt område, Nöjd Region Index, dvs inte den kommunala verksamheten. Index för Olofström är 62 vilket i sig inte säger så mycket. Men exempelvis Karlshamn har 61, Älmhult 55, Tingsryd 56 och Östra Göinge 51. Ju högre desto bättre. Index sammanfattar den totala bedömningen som består av bl.a trygghet, kommunikationer, fritidsmöjligheter och bostäder.

När det gäller bostäder så har vi tappat i nöjdhet och där behöver vi göra mer. Invånarna tycker att det är svårt att hitta bra bostäder och att utbudet av olika boendeformer borde vara bättre. Här tror vi dock att vi har förutsättningar att förbättra oss. Mycket är på gång och Kommunfullmäktige kommer att anta ett bostads-försörjningsprogram under hösten. De 11 lägenheter som kommer att byggas nu under hösten vid Bommarviken är redan uthyrda och de nya hyresgästerna beräknas kunna flytta in i februari 2017. Det är marklägenheter som kommer att byggas, 2:or och 3:or.

Brända tomten förbereds också för byggnation och när Holjegården byggt så kommer även Västralid att byggas om för att användas som ”vanliga” lägenheter i stället för särskilt boende.

Och som alltid, när det gäller Fritidsmöjligheter – tillgång till natur, grönområden, kultur, idrott och fritidsaktiviteter så ligger vi högt när invånarna själva får bedöma, med ett index på 66.  Jämfört med exempelvis Karlshamn på 62, Älmhult på 51, Tingsryd på 57 och Östra Göinge med ett index på 54. Så med fler bostäder så kan Olofström bli en bra boendekommun för än fler invånare och fler kan få tillgång till kommunens olika evenemang och föreningar.

Hejaolofström