Uppföljning och inköp av certifierade beställare

 

Nu är förslag till budget för 2017 klart och har passerat Kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslut tas i november av Kommunfullmäktige. Det är en budget som ger stora möjligheter då samliga förvaltningar har fått sina ramar uppräknade jämfört med förra året. Det innebär inte att vi kommer att göra samma saker på samma sätt under 2017 utan det kommer att innebära att vissa områden kommer få mindre pengar och andra mer även om budgetramarna räknats upp. Vi mäter i stort sett allt och vi jämför oss inom olika områden med andra kommuner och med oss själva. Det vi är bra på men kan bli bättre på är att jobba med resultaten av det vi mäter eller analyserar och att också aktivt bestämma oss över vad det är vi vill åstadkomma och på vilket sätt vi tror vi kommer att göra det – och inte bara invänta nästa mätning – för att hela tiden kunna göra förbättringar inom ramen av den verksamhet och den budget vi har.

Ett område är sjukfrånvaron där vi har bestämt oss för att helt enkelt öka frisknärvaron i kommunkoncernen, att alla ska tycka att det är roligt och meningsfullt att komma till jobbet var dag och också ha en känsla av att ha kontroll över sin situation och kompetens för att klara sitt uppdrag. Utbildningen i Hälsofrämjande ledarskap inleddes med en föreläsning för samtliga ledare inom kommunkoncernen den 7 oktober. Denna föreläsning kommer att följas av ytterligare 3 tillfällen där samtliga deltagare har fått uppdrag att jobba med inför första utbildningstillfället. Var chef har av projektledare Lena Persson fått i uppdrag att tillsammans med sina medarbetare – och friskvårdsinspiratörer där dessa finns – att diskutera och ta fram vad det är som vi mår bra av på arbetsplatsen, att identifiera 3 frisk-/glädjefaktorer på respektive arbetsplats.

När det gäller mätningar så kommer medarbetarundersökningar att genomföras under november, Resultaten för vårdtyngdsmätningen som genomfördes v. 41 är nu klara. Generellt har vårdtyngden lättat, med vissa undantag. Brukarundersökning har genomförts under oktober när det gäller ekonomiskt bistånd.

Momsanalysen är också genomförd där utvärderande företag har gett mycket beröm till kommunens ekonomer och ekonomiassistenter i organisationen. Utredande företag lyfter också fram att vi har gjort justeringar utifrån tidigare analyser och tagit till oss.

Samhällsutvecklingsavdelningen startar en detaljplaneändring uppe vid Brännaregårdsskolan för att skapa möjligheten att bygga hyreslägenheter i två plan, detta för att tillmötesgå ett önskemål från en privat aktör.

Säsongens asfaltsarbete är i sitt slutskede, bland annat har Ljungrydavägen och vägen till Fritzatorpet fått ett ansiktslyft.

Inom äldreomsorgen pågår planering för byggnationer, ritningarna är klara för Garvaregården och anbud ska tas in. För Holjegården pågår grovplanering.

Inom utbildningsförvaltningen pågår också byggnationer och markarbeten. Markarbeten vid Kyrkhults förskola påbörjas nästa vecka, detta för att vara klara då de nya lokalerna levereras v 47. Arbetet med den nya förskolan(Vilboken) är i sitt slutskede och markarbetena kommer nu att färdigställas.

 Funktionsstöd har nu en arbetsterapeut för hela verksamheten, hon heter Maria Ekman. Det innebär att det finns en resurs för att arbeta med kognitiva hjälpmedel till våra brukare.

EU-kommissionen har valt ut två projekt som presenterades den 10/10 för regerings-representanter vid EU-kommissionen i Bryssel. Man valde ut ett från Italien och ett från Sverige, Blekinges Unga Lyfter (BUL). Magnus von Schenck från Region Blekinge som arbetar som projektsamordnare presenterade Blekinge i Bryssel. Blekinges projekt – BUL – är med sina 2.500 deltagande ungdomar Sveriges största projekt i Europeiska Socialfondens sysselsättningsinitiativ. Projektet är också särskilt intressant eftersom så många samhällsaktörer tillsammans samarbetar mot ett gemensamt mål. Genom att samla sina resurser och dra lärdom och inspirera varandra ökar effekten av aktörernas samlade insatser. Kommunerna har samlat sig bakom namnet Navigatorcentrum och möter unga som varken arbetar eller studerar på lokala mötesplatser. Blekinges samverkan för unga syns framförallt genom alla aktiviteter som genomförs för de som varken arbetar eller studerar.

När det gäller upphandlingar så kommer samtliga som genomför inköp i organisationen att erbjudas att gå en utbildning för att bli certifierade beställare. För att kunna göra beställningar efter 1 december 2016 så behöver man dock vara certifierad beställare. Det är många som gör beställningar i organisationen, preliminärt är det 342 personer som ska bli certifierade.

 Pågående upphandlingar (när annonsering har skett)

Arbetskläder och arbetsskor (Sölvesborg), 2016-10-01 (planerad avtalsstart)

Bemanningssystem, förnyad konkurrensutsättning, 2017-01-01

Mejerivaror (Karlshamn), 2017-02-01

Mobiltelefoner (Sölvesborg och Source Skills AB)

Kommande upphandlingar

Klienter, förnyad konkurrensutsättning

Köks- och serveringsutrustning (Sölvesborg), 2017-02-01 (planerad avtalsstart)

Leasingbilar, förnyad konkurrensutsättning

 

Bredband, digitalisering, kost & städ och budget 2017

 

Detta bildspel kräver JavaScript.

Förslag till budget för 2017 antogs av Kommunstyrelsens arbetsutskott i tisdags. I dag förhandlas förslaget till budget med facken. Därefter går förslaget vidare till KS och slutligen till KF för beslut den 28 november. Vi har inte behövt göra några besparingar totalt sett utan var nämnd/förvaltning har fått en utökning av ramen jämfört med årets budget. Det innebär dock inte att verksamheterna är oförändrade utan att vi hela tiden arbetar med att få bästa möjliga verksamhet med de resurser vi har och att vi gör förbättringar kontinuerligt.

Budget liksom lagstiftning utgör ramen för vår verksamhet. Det som varken ram och mycket sällan lagstiftning anger är hur vi ska göra det vi gör och inte heller vad det är vi fokuserar på eller hur långt vi vill nå inom olika områden. Vi har 3 övergripande mål som KF beslutat och dessa mål bryts ner i de olika verksamheterna. Var nämnd/bolag/förbund tar sina egna mål utifrån de övergripande målen.

Under 2017 kommer vi att fortsätta att fokusera på att förbättra arbetsmiljön och att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi kommer också att arbeta strukturerat och samordnat med digitaliseringen under 2017. I förra veckan var vi 10 personer från de olika förvaltningarna som deltog i E-förvaltningsdagarna och fick då många idéer, förslag och information om hur vi kan jobba framöver i olika verksamheter.

Digitalisering består av flera olika delar, både teknik och program, och innebär också nya sätt att arbeta och nya möjligheter. En förutsättning är att det finns bredband och senast 2020 är målet i Olofström att 95 % ska ha tillgång till ett bredband på minst 100 Mbit. Kraftbolaget fortsätter utbyggnad av bredband och projekterar just nu området i Gränum och norr om Gränum upp till Orlundssjön. Tänkta utbyggnadsområden under 2017 är Kopparmåla-Mörkamåla-Skjutsmåla samt eventuellt Olofström-Snöfleboda-Slagesnäs.

Bredbandsföreningarna Hemsjö/Gaslunda och Gränum har i samarbete med IP-Only en tänkt utbyggnad av sitt område med start 2017. De har även fått bidrag för att bygga ut denna del av området. Här har vi haft en första träff för att se om vi kan samordna några av deras tänkta grävsträckor med en ombyggnad av vårt elnät.

Bredbandsföreningen Farabol/Skälmershult har också ett samarbete med IP-Only men har till dags datum inte fått bidrag för sin utbyggnad. Det skall delas ut nya pengar under året och troligtvis även under nästa år.

Det är inte bara villatomter vi har efterfrågan på utan även industrimark. Arbetet med ny detaljplan runt Agrasjön är uppstartat och antagande av plan räknas vara klar under våren 2017.

Idag genomförs informationsmöte vid ”Brända tomten” när det gäller kommande byggnationer på fastigheten.

Vi ingår nu i Vega-projektet tillsammans med klimatkommunerna i hela Sverige och i samarbete med Världsnaturfonden. Syftet med projektet är att öka andelen vegetarisk kost och minska matsvinnet.  http://www.klimatkommunerna.se/Vad-vi-gor/Pagaende-projekt/VEGA/

Vi kommer succesivt att övergå till att erbjuda det vegetariskt alternativ även till de som av etniska eller kulturella skäl inte väljer köttalternativet.

Att vi ökar i invånarantal är positivt och något vi strävar efter. Det innebär att vi exempelvis i skolan behöver ytterligare utrymmen och detta innebär nu i sin tur att vi kommer att behöva rekrytera ytterligare medarbetare inom lokalvården.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Höst

Nu har hösten verkligen gjort entré. Det finns fortfarande mer färglada löv på träden än under dem men kvällar och nätter börjar bli rätt kyliga.

Jag var i går ute i Källarbacken i Jämshög. Där pågick höststädning för fullt ute och inne tillverkades vackra bras-bricketer och det förbereddes för tillverkning av julkort. Tillbaka vid kommunhuset så planterade medarbetarna på parkavdelningen mängder av tulpanlökar. Lökar som till våren kommer att bilda ett hav av tulpaner i olika nyanser av en speciell färg.

Årets skördedag äger rum nu på lördag, den 8 oktober. Redan lördagen den 29 oktober är det igen dags för fest i Olofström, men denna gång är det Halloween-party, skattjakt, godis och priser till bäst utklädd. Tiden är mellan kl. 11.00 – 14.00 och arrangör då är Handla i Olofström.

Denna vecka, dvs. vecka 40, kommer alla medarbetare i kommunen att få möjlighet att ta del av någon hälsofrämjande aktivitet vid ett tillfälle. När och vilken aktivitet anpassas efter verksamheten. Jag vet dock att många valt promenad eller någon avslappningsövning. Denna aktivitet är en del i det pågående projektet Heja Hälsan.

Delåret för kommunkoncernen är nu klart och det preliminära resultatet för hela kommunkoncernen är knappt 40 mkr och för enbart kommunen ca 15 mkr. Att gå med vinst är inget självändamål för kommunen men det är plusresultatet som skapar möjligheter till  investeringar nu och i framtiden och som också ger en stabilitet i verksamheterna. Det är inte bara kommunen det går bra för utan även för handeln i Olofström. För första gången sedan 2011 har omsättningen ökat, en ökning med 5 % som också innebär att vi passerat omsättningen för 2011.  I dag är vi dessutom 13 315 invånare vilket är 145 fler än 1/1 2016 och 177 fler än 1/11 2015!!! Vi närmar oss sakta men säkert vår vision om 14000 invånare i ett stolt och expansivt Olofström!

Samhällsutvecklingsavdelningen arbetar nu med uppförandet av moduler innehållande två förskoleavdelningar tillsammans med skolan och Olofströmshus. Dessa räknas vara klara att använda i februari 2017.  Samtidigt utreds också möjlighet att uppföra 2 bostadsmoduler som en typ av instegsboenden. Skogen på det nya villaområdet Övrestrandplan är nu avverkad och många står i kö för att få börja bygga i området.

För parkeringarna i centrum gäller 2 timmar. Nästa vecka kommer Kommunstyrelsen att förordna parkeringsvakt och innan dess kommer vi att dela ut P-skivor.

När det gäller upphandling så ska samtliga i kommunen som gör inköp vara certifierade. Denna certifiering får man först efter genomförd utbildning och detta ska vara klart senast den 1 december då det från och med detta datum kommer att krävas en certifiering för att kunna genomföra inköp.

Vi har nu tecknat nya avtal inom ;

Vinterväghållning med Ekne Gård och Håkanssons Maskinstation. Avtal som gäller mellan 2016-11-01 och 2020-03-31 med option på 2 år.

Just nu pågår upphandlingar inom arbetskläder och arbetskor och vi kommer att upphandla följande;

Klienter – förnyad konkurrensutsättning, Köks- och serveringsutrustning, Mejerivaror, Leasingbilar och Mobiltelefoner.

Bemanningsenheten

Projektet har växt och ändrat inriktning. Detta innebär att vi kommer att behöva göra en upphandling. Sanne och Martina har börjat titta på olika upphandlingsalternativ, men hur vi än gör så kan vi räkna med att det tar 4-6 månader innan vi har ett nytt system upphandlat och klart. Delvis har, som Karl tidigare redan nämnt, ett större behov framkommit från våra verksamheter, men också vetskapen om att vi under nästa år ska ha en handlingsplan klar för våra medarbetares rätt till heltid har gjort att projektet ändrat karaktär. Vi skulle då eventuellt behöva ett bemanningssystem och ett schemaläggningssystem som ”pratar med varandra” för att säkerställa att vi inte bryter mot arbetstidslagen. Med nuvarande system, Heroma, och ett bemanningssystem från en annan leverantör kommer vi för hand att behöva säkerställa dessa saker, men med två system som pratar med varandra kan systemen själv varna för detta. Detta skulle innebära att vi ytterligare skulle kunna underlätta vikarieförsörjningen samtidigt som våra medarbetare som så önskar kan få en högre sysselsättningsgrad och samtidigt utöka sin kompetens till andra enheter.