Sista dagarna i november

 

I måndags hade vi årets sista fullmäktige, ett fullmäktige där beslut togs om kommunalskatt – oförändrad på 22,16 , budget för 2017 där samtliga förvaltningar har fått mer resurser än någon gång tidigare – Kommunstyrelsen/KLF 88 291 tkr, Kultur och fritid 35 339 tkr, Utbildning 268 476 tkr, Socialen 326 234 tkr. Fullmäktige tog även beslut om investeringar och taxor och avgifter för 2017.

cesam

Idag har vi haft Cesam, central samverkan, med facken där vi bland annat diskuterade nytt samverkansavtal, leasingbilar – nya bilar som ska leasas och krav som ska ställas vid upphandling, införandet av krav på rekvisition vid första besöket på företagshälsovården – ett pilotprojekt som inledningsvis gäller för socialförvaltningen,

Nu har vi fått diplomet för Kravcertifieringen – det är så otroligt bra jobbat av våra medarbetare, att på bara några år gått från knappt någon ekologisk mat till att nu ha blivit krav-certifierade! Det är den maten vi bjuder våra barn på och den maten som vi levererar i omsorgen.

 

Alla medarbetare i Olofströms kommun bjuds på julbord av respektive förvaltning. Idag har vi på kommunledningen haft arbetsplatsträff och julbord på folketshus. Det blir en speciell form av arbetsplatsträff när man är runt 100 personer då det inte är möjligt med dialog. Däremot är det bra att vid några tillfällen per år träffas tillsammans, att få inblick i varandras verksamheter och uppdrag. På kommunledningen finns 6 avdelningar och 87 olika verksamheter. Det är en enorm bredd på uppdrag och kompetenser men alla är lika viktiga och alla bidrar till en bra verksamhet.

julapt

 

 

Första advent & en knapp månad till jul

FB_Head_advent1 (2)

 

Hösten har verkligen gått snabbt och nu är vi snart framme vid jul. På måndag tar Kommunfullmäktige budget för 2017, en budget som innebär många satsningar  – både i driften och i investeringar. Debatten sänds på webben och fullmäktige börjar kl. 19.00 måndagen den 28 november. Det är dessutom årets sista fullmäktige.

I onsdags hade vi en gemensam krisledningsövning i länet, övriga kommuner, länsstyrelsen, polis, försvar och landsting. Mycket som fungerar bra och det finns alltid några saker som kan förbättras.

Under julskyltningen har Navigatorcentum och biblioteket öppet hus. På biblioteket blir det då möjlighet till bokfiske och att lyssna på Holjekören. (kl. 14 – 17)  Navigatorcentrums förberedelser kan ni se på facebook-länken. https://www.facebook.com/Navigatorcentrum-OIofström-625982367512778/?fref=ts

På det digitala planet börjar vi  nu med arbetet med nytt intranät för att underlätta den interna kommunikationen i kommunkoncernen. Vi har också upphandlat digitalt system för att hantera vikarieplanering och det system som vann upphandlingen blev Time Care.  Olofströms biblioteks nya hemsida har lanserats nu – med målsättning att upplevas mer tillgänglig och användarvänlig.

Nu pågår en utställning i Längan, vid Nebbebodagården, med konst från 7 unga konstnärer, från när och fjärran, alla med koppling till bygden. Utställningen pågår till den 4 december.

 

 

 

Årets chefsdagar 2016

På årets chefsdagar deltog ledare från hela kommunkoncernen. Syftet med dagarna är att de ska bidra till att skapa en helhet inom hela kommunkoncernen. Det är en utmaning i en organisation som består av ca 1500 medarbetare med olika typer av anställningar och framför allt med en enorm spridning av verksamheter. Alla delar är lika viktiga för att vi ska kunna leverera tjänster och produkter med hög kvalitet.  För kund/brukare/invånare har det ingen betydelse vilken organisationsform som vi valt för respektive verksamhet, och det ska inte heller ha någon betydelse – för det är Olofströms kommun. Samma för medarbetare, det ska inte ha någon betydelse vilken del av organisationen som man jobbar i då alla jobbar för Olofströms kommun.

Tanken med dagarna är att vi ska skapa

Samsyn

Samverkan

Samordning

Under årets dagar har vi tittat närmare på förutsättningarna för att nomineras till årets kvalitetskommun 2019 och de olika områden som ingår i kommunkompassen. Två av områden handlar om vår roll som arbetsgivare och ledarskap. Dessa 2 områden arbetade vi vidare med under chefsdagarna i år – och började med medarbetarundersökningen. Hur kan vi jobba med resultatet och då i våra olika arbetsgrupper? Hur genomför vi förbättringar och inom vilka områden? Michael Örknér på Olofsrömshus berättade hur han jobbar med resultatet i sin grupp. Johanna Spånér, HR-chef, har tagit fram material med förslag på hur jobba med medarbetarundersökningen i var grupp.  Vi genomför inte undersökningen vid samma tidpunkt i hela koncernen och just nu pågår undersökningen i  förvaltningarna. Samtliga ledare inom förvaltningarna kommer att få resultatet för sin grupp den 21 januari 2017.

Därefter har vi arbetat med individnivån, hur ge förutsättningar för ett bra resultat- och utvecklingssamtal? Målsättningen är att vi ska ha en gemensam bas för samtalet inom hela kommunkoncernen. En dimension som inte varit med tidigare är den  hälsofrämjande salutogena och här inledde Lena Persson, projektledare för Heja Hälsan, diskussionen med en hel del tänkvärt. Just det hälsofrämjande engagerade med många frågeställningar. Är vi som arbetsgivare ansvariga för fritiden? Kan vi bortse från fritiden? Hur motiverar vi till balans mellan jobb och fritid? Ska, kan och vill vi som arbetsgivare ställa krav på hur medarbetare lever, rör sig och äter? Ska vi motivera till livsstilsförändringar?

Materialet från alla diskussioner kommer att sammanställas och läggas som förslag till den gemensamma basen. Den del som vi diskuterat under chefsdagarna är de öppna frågeställningarna, inte den del som avser värdering av det arbete som är gjort under året eller kriterierna för detta. Den delen kommer att ledas av Hr-chef och pågå nu under våren 2017. Målsättningen är att ett nytt resultat och utvecklingssamtalsmall ska vara framme innan sommaren för att kunna användas från och med augusti 2017.

Vi avslutade dagarna med en föreläsning med Ami Hemviken som handlade om från Ord till Handling, hur arbeta med ledarskap, feedback, kommunikation, förändringar och att kunna coacha medarbetare enligt metoden To Grow. 

To – topic

G – goal

R – reality

O – options

W – will, way forward

Alla ledare inom kommunkoncernen deltog engagerat i diskussioner och det är denna dialog över verksamhetsgränser som faktiskt leder till samsyn, samverkan och samordning – och som också utvecklar oss själva och verksamheterna.

Citat från dagarna som fastnade och som kan vara nyttiga att tänka på med jämna mellanrum.

”Det finns inga förbättringar som inte föranletts av förändringar”

”Värdegrunden ska inte bara sitta på väggarna – utan ska sitta i väggarna!”

Och så streckgubbarna som flyttade sten, där den ena streckgubben ”bara” flyttade sten medan den andra byggde en pyramid – och båda gjorde samma arbete på samma arbetsplats. Så stor betydelse för att förstå sitt eget och arbetets värde, att se helheten.

Det är svårt att se innehåll på bilderna men bilden där det står Engagemang (ett av våra värdeord) så står det att engagemang det uppstår när det finns en balans mellan utmaning och kontroll.  I den bild som består av två tecknade bilder så ställs frågan ”Vilka vill ha förändringar – och där räcker alla upp handen” Bilden under så ställs frågan ”Vilka vill förändras – och här räcker ingen upp handen”.

På G i kommunkoncernen – budget, upphandling, Heja Hälsan, utbildning & ännu mer

Budgeten har nu MBL-förhandlats på central nivå och ska beslutas i KF den 28/11. Ekonomiavdelningen ska sedan ha budget på detaljnivå (4-positioners) från respektive förvaltning och stämma av interna delar och därefter lägga in budgeten så att den finns på plats till årsskiftet 2016/2017.

Inköpssamordnare Mikael Särnevång har nu genomfört flera utbildningstillfällen i certifierad upphandlin. Vid vart tillfälle har det varit ca 60 deltagare. Totalt kommer utbildningen att köras vid 6 tillfällen nu innan årsskiftet. Därefter kommer utbildningen att köras kontinuerligt för nya medarbetare som ska kunna göra inköp.

Ekonomichefen har fått förfrågan från SKL att ingå i deras ekonomichefsnätverk vilket innebär att Olofström är en av de fjorton kommuner som ingår i nätverket.

I väntan på att avropet upphandling bemanningssystem blir klart arbetar bemanningsenheten vidare med introduktionsmaterial och utbildningar för de timvikarierna som kommer ingå i vikariepoolen. Detta sker i samarbete med Malin Gullberg och Karolin Gustafsson. Sanne Persson har också fått i uppdrag att starta en rekryteringsutbildning till våren och kommer göra det tillsammans med Malin Gullberg. Eventuella synpunkter och önskemål gällande rekrytering och introduktion tas tacksamt emot.

Sedan i måndags har lön en praktikant som heter Marianne Pitkänen. Min förhoppning är att hon kommer lära sig lön så hon kan avlasta avdelningen en del administrativt men även vara behjälplig med  lön när det nya bemanningssystemet implementeras som kommer innebära en del arbete även från löns sida. Fungerar det kommer hon även att vara behjälplig på bemanningsenheten.

Lena på Heja Hälsa fortsätter med planering av utbildningar och hur det salutogena ledarskapet ska leva vidare även efter projektets slut. Hon tittar också på att göra om friskvårdsbidraget och hur vi kan få en enklare administrativ process för denna. Hon har också i uppdrag att titta på alla de förslag på åtgärder som Marie Wall tog fram för att se vilka som har mest effekt för de många människorna. När hon är klar med det återkommer jag med er för vidare diskussion. Lena kommer också vara delaktig i arbetet med att ta fram en ny rehabiliteringsutbildning.

På utbildningsförvaltningen pågår planering och arbetet för 2017 års stora satsning Dialogkommun med Skolverket – samt att insatser av  Nationellt Centrum för nyanländas lärande (NC) är igång. Satsningen berör hela grundskolan, samt gymnasiet men kan också implementeras i vuxenutbildningen, men först ut är låg och mellanstadiet. Det är viktigt att poängtera att satsningen kommer på sikt gynna alla elever i Olofströms kommun.  Samtidigt fortsätter allt det fina arbetet som våra IKT-, Matte-, Språk-, och Natur och Teknikpedagoger genomför ute i verksamheterna. Kvalitetsarbetet fortsätter utvecklas och konkretiseras fortlöpande utifrån årshjulet som stärker systematiken.

Olofströms kommun har ett en bra elevhälsa ute på skolorna och  en fortsatt utveckling utifrån elevernas behov sker nu.

Pågående upphandlingar (när annonsering har skett)

Bemanningssystem, förnyad konkurrensutsättning, 2017-01-01 (planerad avtalsstart)

Mejerivaror (Karlshamn), 2017-02-01

Mobiltelefoner (Sölvesborg och Source Skills AB)

Kommande upphandlingar

Klienter, förnyad konkurrensutsättning

Köks- och serveringsutrustning (Sölvesborg), 2017-02-01 (planerad avtalsstart)

Leasingbilar, förnyad konkurrensutsättning

 

 

På G i kommunkoncernen

Idag är vi 13323 invånare vilket är en minskning sedan förra veckan med 4 personer men en ökning med 153 invånarer sedan årsskiftet. Vi har nu ökat invånarantalet sedan 2012 och är inne på 5 året i rad med en ökad folkmängd. Mest positiva är att medelåldern i kommunen blivit lägre vilket på sikt är viktigt och påverkar en fortsatt ökning.

Ett av våra mål är att öka andelen ekologisk mat som vi serverar inom skola och omsorg. Vi vill kunna bjuda på bra mat – god och nyttig. I förra veckan hade vi inte ”bara” lyckats med att öka andelen ekologisk mat utan också blivit krav-certifierade!

Det absolut viktigaste för att åstadkomma en bra verksamhet är alla medarbetare som jobbar för Olofströms kommun. Vi har en otroligt bred verksamhet och det mesta genomförs manuellt och är beroende av engagerade medarbetare. Målsättningen är att alla ska tycka att de har ett meningsfullt arbete och trivas på jobbet. Ett led för att nå detta mål är att samtliga chefer går nu en utbildning i hälsofrämjande ledarskap, ett arbete som ska märkas i arbetet och på sikt leda till en bättre arbetsmiljö och högre frisknärvaro. Under utbildningen ges uppdrag till respektive chef att genomföra i sin egen verksamhet. Uppdraget för närvarande är att diskutera och hitta vad det är som gör att var och en tycker att det är viktigt/roligt att gå till jobbet.

Under den senaste veckan har också genomförts föreläsning om HBTQ och certifierad inköpare. Just nu pågår medarbetarundersökningen i hela kommunen. Under årets chefsdagar på torsdag och fredag kommer vi bl.a. att lägga upp en plan och metod för det kommande arbetet med resultatet från medarbetarundersökningarna.

På måndag, den 21/11, lanserar biblioteket sin nya hemsida. Några märkbara förbättringar är att hemsidan kommer anpassa sig efter besökarens telefon eller surfplatta, samt att den ska vara enklare att navigera än i den gamla – och snyggare än tidigare!  Kyrkhults bibliotek är nu åter öppet och många av besökarna har verkligen saknat sitt bibliotek.

Ett nytt utegym är nu på plats vid Halens el-ljusspår och inom de närmsta veckorna kommer även ett att dyka upp vid slingan i Kyrkhult. Vi hoppas de kommer att användas flitigt.

Slutbesiktning av Vilbokens nya förskola har gjorts i förra veckan. Projektering av översvämningsvallar och utfyllnad av flygfältet har påbörjats, upphandling ut under februari 2017. Arbetet är planerat att utföras under perioden maj 2017 till maj 2018. Ny värme och ventilation kommer att installeras på Himmelsberget och i samband med det arbetet kommer Olofströmshus att renovera lokalerna med start sommaren 2017 på övre plan.

Engagemang