På G i kommunkoncernen – kompetensförsörjning, pågående upphandlingar mm.

Kompetensförsörjningen är en otroligt viktig fråga för oss. Målsättningen är att både kommun och företag ska kunna få den kompetens som behövs för verksamheterna och att våra invånare ska kunna få bra jobb.

De medarbetare vi har idag är de absolut viktigaste och vil vill att alla våra medarbetar ska veta att de alla bidrar till att skapa välfärd och ett bättre samhälle för våra invånare, alla ska känna till våra övergripande mål, vision och värdegrund. Vi arbetar på många olika sätt med detta och arbetar särskilt med att stärka och förbättra arbetsmiljön. Just nu pågår bl.a. en utbildningsserie för samtliga ledare inom kommunkoncernen gällande ett hälsofrämjande ledarskap. Men det är inte ”bara” kompetensutveckling i ledarskapet som har betydelse utan att vi har och kan erbjuda kompetensutveckling på olika sätt för alla medarbetare. Kompetensutveckling behöver inte bara vara färdiga utbildningar utan kan också vara studiebesök eller liknande. Vi kan också erbjuda de som väljer att studerar på distans vid högskola hjälp med studentlitteratur och tid för tenta.

 

På Utbildningsförvaltningen kommer förskolechefer, rektorer och stabspersonal att ha en gemensam pedagogisk afton idag, den 8 feb,  där kvalitetsarbetet är i fokus.

För samtliga som köper in och eller upphandlar varor och tjänster genomförs certifierad upphandlare av vår inköpare Mikael Särnevång. Nästa utbildningstillfälle för nya certifierade beställare hålls den 15/2 och kommer att genomföras under ytterligare tre tillfällen under året; vi återkommer med datum.

Vi startar nu upp ett projekt gällande trainee-tjänster för personer med högskoleutbildning eller motsvarande. Projektet riktar sig under detta året till utlandsfödda med utländsk examen – men målsättningen är att under året bygga upp en modell som vi kan använda under kommande år alla med en examen i svensk eller utländsk högskola.

När det gäller näringslivet så jobbar vi på olika sätt med kompetensförsörjning nu och i framtiden. Jag återkommer till Techtank längre ner i texten. När det gäller hur vi som kommun arbetar för att ge våra barn möjlighet att skapa en framtid med jobb och bidra till att våra företag kan driva en bra verksamhet i kommunen så pågår även här mycket. I början av denna vecka träffads Sara, Kjell-Åke och jag för att stämma av och diskutera hur vi jobbar framåt med skapa intresse för de tekniska yrkena och hur vi kan jobba i samverkan med näringslivet.  Igår genomfördes den årliga teknikmässan.

Via Techtank kan vi också köra utbildningar tillsammans med näringslivet. Vi har flera medarbetare som kommer att delta i utbildning för de som leder utan att vara chefer och nästa vecka arrangerar Techtank en utbildning på Volvo i SWE (vilket kan vara intressant ur ett LEAN-perspektiv), läs mer här: https://bokning.techtank.se/utbildningar/verksamhetsutveckling/3743-swe-simulated-work-environment/

Techtank har nu slutfört arbetet med 2017 års verksamhetsplan. Teknikföretagen växer kraftigt och optimismen inför 2017 är mycket god. Då 70% av Techtanks medlemmar har svårt att hitta rätt kompetens kommer denna fråga bli en av de viktigaste under 2017.

Många rekryteringar pågår just nu. Vi genomför se sista intervjuerna avseende koststrateg denna vecka. Ny rektor på Vilboken är rekryterad, Eva Areschoug Mårtensson, som börjar hos 31 mars. Vi söker kontinuerligt timvikarier inom kost- och städavdelningen. Vi söker även en vikarierande personalsekreterare till HR-avdelningen för 2017. Ytterligare och aktuella tjänster finns på vår hemsida.

Det har varit flera om- och tillbyggnader inom skolan under det senaste året och Ekerydsskolans elever är på gång att flytta upp till Brännargården efter renoveringar och tillbyggnader. När barnen flyttar upp i v.9 kommer vi dock att ha kvar arbete i köket vilket innebär att det kan bli vissa utmaningar under v.9 och 10 gällande maten.

Årsbokslutet börjar nu klart och kommer att tas upp på Au den 14 februari.

Vi har under en tid haft problem med fakturahanteringen, problem som inneburit mycket extraarbete för ekonomiavdelningen. De tidigare 600 fakturona som inte lästes in har blivit inlästa genom manuellt arbete från Unit4:s sida. Problemen med att vissa fakturor inte kommer inte är emellertid inte lösts och vi har ett pågående ärende hos unit4 för att lösa detta. Fortsatt extraarbete för ekonomiavdelningen att hålla koll på vad som går in och inte. Stort missnöje med att Unit4 inte har löst detta ännu. Även arbete med införande av periodiska fakturor pågår.

Upphandlingar – Nytecknade avtal

Mejerivaror RP Frukt 2017-02-01 – 2019-01-31 med option på 1 + 1 år

Profilprodukter Svens Profil & Reklam AB 2017-02-01 – 2019-01-31

 Avbruten upphandling  Köks- och serveringsutrustning

 Pågående upphandlingar (när annonsering har skett) Leasingbilar, förnyad konkurrensutsättning, 2017-02-01 (planerad avtalsstart)

Kommande upphandlingar Bevakningstjänster (OHAB), 2017-04-01 (planerad avtalsstart), ONAB deltager, Klienter, förnyad konkurrensutsättning, Köks- och serveringsutrustning (Sölvesborg), Laddsystemlösning (Karlshamn)

På G i kommunkoncernen

rekrytering

 

Februari – och jag återkommer än en gång till budget – just för att dessa första månader på året handlar mycket om året som varit, historiken, året som är, och året som kommer med budgetarbetet. Budget utgör ramen för våra verksamheter och här ska vi tillsammans skapa välfärd på bästa sätt. Hur gör vi det då? För att veta var vi ska behöver vi vara överens om och känna till de övergripande målen och visionen. Både koncernledningsgruppen och ordförandegruppen har stort fokus på var vi ska. 4 gånger om året har vi gemensamma möten i det som då kallas SMART-grupp. SMART står för Strategi, Mål, Ansvar, Resultat och Tillit.

Samsyn och samordning är otroligt viktigt då vi har så många olika verksamheter och organisationsformer inom kommunkoncernen. För att lyckas riktigt bra med vårt uppdrag så behöver vi ha en gemensam bild av var vi är och var vi ska. Vi har nu haft gemensamt möte och kommer under året att jobba än mer med att fokusera på resultatet och utveckla verksamheterna genom tydligt målfokus. Vill verksamheterna har stöd i utformning av mål eller val av indikatorer så kontakta Adnan Samardzic kvalitetsstrateg för stöd. Ny personalpolicy är under framtagande och diskuterades under det senaste SMART-mötet. Policyn kommer nu att hanteras av koncernchefsgruppen innan den går på remiss. Målsättningen är att den ska antas av Fullmäktige innan sommaren.

Denna vecka är vi 13 430 antal invånare vilket är 260 fler än för drygt ett år sedan den 1 januari 2016. I kommunen finns det 100 nationaliteter där de flesta som inte är födda i Sverige är från Syrien med 623 personer. Därefter kommer Finland med 619 personer, Jugoslavien med 317 personer och Polen med 295 personer.

Vi jobbar med flera olika sätt för att bidra till en så snabb och bra integrering som möjligt. Vi behöver våra invånare och vi behöver olika kompetenser. Ett led i det arbetet är nyföretagarutbildning för invandrare. Förra året körde vi ett program och nu är nästa program på gång. En introduktionsdag genomförs under februari för de som är intresserade av att delta. Nyföretagarföreningen och Galaxen samverkar och planering pågår för att även kunna starta en studiecirkel under våren.

Ett annat projekt som är på gång nu är en form av trainee-program för personer med högskoleutbildning eller motsvarande. Projektet kommer under året att utformas, genomföras och därefter utvärderas. Min förhoppning är att vi hittar bra former för programmet, former som kommande år kan använda för de som är födda och högskoleutbildade i Sverige och i andra länder. Nu första året är projektet inriktat mot nyanlända och målsättningen är att ta tillvara de kompetenser som personerna har. Projektledare för programmet kommer personalsekreterare Hans Nordholme under 2017. Deltagare för programmet kommer att rekryteras under de närmaste månaderna.

Årets första grupp med Ung Möjlighet är nu igång. Det är nio stycken deltagare som gick igång.

rekrytering

Teknik- och rekryteringsmässan kommer att gå av stapeln den 7 februari och vi hoppas på många besökare. Missa inte föreläsningen med Antoni Lacinai som handlar om hur man når sina mål. Det är 29 utställare anmälda till mässan.

Rekrytering av ny koststrateg pågår där vi nu håller på med intervjuer av intressanta sökande.

Vi har rekryterat en ny handledare till Arbetscenter. Det blev Ted Larsson och han börjar sin anställning den 1/3. Rekrytering av arbetsmarknadscoach pågår och intervjuer kommer att hållas nästa vecka. Annons på semestervikarie som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd är ute. Är du eller vet du någon som är intresserad av att jobba här i sommar så är ni välkomna att söka J

I vitvarudemonteringen på Arbetscenter har man fräschat upp lokalerna och berett för fler deltagare i gruppen. På vedbacken håller vi på att bygga lagertält för vedhantering, också detta för att skapa fler praktikplatser.

Individ och familjeomsorgen har haft en stor genomströmning av ärenden som inte liknar något annat. Anmälningar inom barn och unga har ökat betydligt från 349 stycken 2015 till 425 stycken. Samtidigt har vi fått flera ansökningar än tidigare, det har fördubblats på barn-och vuxenenheten under ett år, summan är 80 stycken. 68 anmälningar har inkommit inom vuxenmissbruk. För familjerätt har det inkommit 29 ärenden.

Under 2017 och två år fram så kommer vi driva ett projekt, Öppenvård för beroendeproblematik i Olofströms Kommun. En drogterapeut har anställts. Målet för projektet är att kunna genomföra en mer kvalitativ och uppsökande verksamhet för de med beroendeproblematik och deras anhöriga. Detta projekt kan komma göra en stor förändring av vården på hemmaplan i Olofströms Kommun.

kvalitet