Sommar, sommar, sommar

Nu är vi framme i juli månad men värmen har inte riktigt hunnit med kalendern. I lördags var det premiär på vår Olofströmsfilm på torget i samband med barnbion Storkarna. Tyvärr var vädret lite ostadigt och därför så bjuder Handla i Olofström på en repris nästa lördag men med barnfilmen Moana, den 15 juli. Vill du se Olofströmsfilmen på storbild – och därefter barnfilm – så ska du gå till torget då! Kom själv, med eller utan barn,  något och sitta på och njut av filmerna. Vill du även se Olofströmsfilmen  Filmen kan du också se på Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=D9XNpViP1BQ&feature=youtu.be

Handla i Olofström hittar du på fb och där kan du kontinuerligt följa vad som händer i centrum.

På senaste fullmäktige beslutades att införa rätt till heltid för alla i kommunen. Enligt centralt avtal med kommunal beslutades att inom kommunals område från och med maj 2021 men fullmäktige beslutade att utöka så att det omfattar alla i kommunen. Det innebär inte att alla kommer att få jobb inom det område de jobbar idag men att man ska erbjudas jobb inom någon verksamhet i kommunen.  För att kunna erbjuda rätt till heltid senast i maj 2021 så krävs att vi redan nu arbetar med detta och att vi stegvis genomför rätten. Målsättningen är att ha genomfört detta i god tid innan vi är framme vid 2021. För att införa heltid som norm kan vi redan idag identifiera behovet av följande;

  1. En projektledare (vilket vi i dagsläget har en intern lösning på)
  2. Översyn av nuvarande årsarbetstidsavtal samt titta på möjligheten att införa årsarbetstidsavtalet i hela kommunen för de verksamheter där årarbetstidsavtalet hade varit möjligt och lämpligt.
  3. Översyn av nuvarande rekryteringsrutiner
  4. Införande av rutiner för hur kommunen hanterar personer som vill ha högre sysselsättningsgrad
  5. Behov av att informera och kommunicera processen och implementeringen i hela organisationen
  6. Utbildning i att göra hälsosamma scheman(signaler från SKL at dessa kommer erbjuda detta)
  7. Nulägesanalys av kompetensutvecklingsbehov för att möjliggöra medarbetare att arbeta med flera olika arbetsuppgifter än i dagsläget
  8. Förändringar i budgetering där nuvarande övertid, vikarietimmar ligger utöver ordinarie schema till att ligga inom ordinarie budget.
  9. Införande av Time Care Planering i de verksamheter där det är möjligt och lämpligt.
  10. Översyn av kommunens reglementen och vem som är anställande enhet

Tyvärr kommer vår utvecklingschef och klusterledare på Olofströms Näringsliv AB Anders Borgerhed att sluta hos oss för att i stället arbeta som regionchef på Sydsvenska handelskammaren. Vi önskar honom all lycka. Samtidigt så välkomnar vi Ingegerd Carlsson tillbaka men som förvaltningschef för utbildningsförvaltningen. Ingegerd är efterlängtad och börjar den 1 september.  Linda Rehn som arbetar som praktiksamordnare kommer att arbeta som enhetschef inom daglig verksamhet.

Under veckan har Arbete och försörjningsstöd studiebesök från Vänersborg som vill höra mer om hur vi arbetar med ekonomiskt bistånd i Olofström.

Vi arbetar för att få fram en digital agenda/strategi för Olofströms kommun där vi dels får en bild av var vi är idag men framför allt var vi ska. Planen ska vara klar i god tid inför 2018 då vi kommer att ha fullt fokus på digitalisering. Vi har nu förvärvat aktier i Inera AB som vi äger tillsammans med SKL, landsting och andra kommuner i landet. Genom att vara delägare i bolaget kommer vi att kunna arbeta i en snabbare takt och tillsammans för att utveckla digitala plattformar och tjänster till nytta för medarbetare,  invånare och företagare. Bolaget har tidigare arbetat med landstingen och utvecklat tjänster för deras behov men nu har SKL Företag AB beslutat att ge Inera ett villkorat tillskott på tio miljoner kronor per år de kommande fem åren för at bygga upp en kompetens till nytta för kommunernas behov av tjänster. Även SKL som organisation kommer att arbeta med att underlätta digitaliseringen för kommunsektorn.

Var befinner sig Olofströms kommun idag när det gäller digitaliseringen. Generellt kan jag säga att vi befinner oss där genomsnittet av kommunsverige befinner sig. Vi bestämde för flera år sedan att vi inte ville genomföra en digitalisering på ytan där vi ger sken av att jobba digitalt utan att det vi gör gör vi på riktigt. Då bestämde vi att vi skulle införa ett digitalt dokument- och ärendesystem som möjliggjorde och underlättade en digitalisering och också livet efter att ärendet är avklarat – en digital arkivering. Dit har vi nu nått, vi har ett digitalt arkiv och behöver inte skriva ut handlingar för bevarande och vi har implementerat det nya dokument och ärendehanteringssystemet i hela kommunen.

Vi kommer under 2018 att lägga fokus på att arbeta med tjänster där den digitala tekniken medför ett mervärde för invånare och företagare och också för att underlätta kontakt och ärendehantering för de som exempelvis söker tillstånd och liknande. Betyder det att vi idag inte har några digitala tjänster? Nej absolut inte. Vi har idag flera tjänster som är digitala bl.a. allt från att låna böcker till att ändra schema etc inom barnomsorg (se nedan där grönt är bra, gult är på G och rött där har vi inte digitaliserat idag). Vi har tagit många steg runt om i organisationen och nu kommer dessa steg att utgöra den gemensamma plattformen för de kommande kliven framåt!

eblomlåda2

 

e-blomlåda