Verksamhetsutveckling, rutiner och kvalitetssystem

Vi håller nu på med budgetarbetet, eller ja det är väl egentligen ständigt pågående arbete. Det är inte pengarna som är det intressanta utan vad vi gör med dem. Samtidigt som vi lägger en budget för den verksamhet som vi driver behöver vi hela tiden fundera på hur vi skulle kunna göra annorlunda. Även om vi inte alltid tänker på det så utvecklas verksamheterna hela tiden, det finns ingen verksamhet som ser exakt likadan ut idag som den gjorde för två år sedan. Även om man gör som man alltid har gjort så blir faktiskt inte resultatet detsamma. I bland är man rädd att förändra med motiveringen att ”det fungerar ju så bra nu” eller ”varför ändra på ett vinnande koncept?” För att få samma resultat hela tiden så räcker det inte att göra som man alltid gjort då omvärlden hela tiden förändras och därmed påverkas resultatet eller synen på resultatet.

En förändring betyder i många fall en förbättring men det är inte alltid fallet. För att öka möjligheterna till förbättring och också medvetet driva förändringarna dit vi vill så behöver vi hela tiden ha siktet inställt på vad som är viktigt, ha tydliga rutiner, kvalitetssystem och gemensamma spelregler. Det kan låta motstridigt att säga att rutiner och spelregler är viktiga för att ge utrymme till utveckling. Men det är först genom att undvika ad hoc lösningar och också riskera att fatta olika beslut i liknande ärenden som vi undviker mycket fel och slipper lägga tid på att rätta. Det är också först då som vi medvetet kan arbeta med förbättringar och inte bara förändringar. Lean är den metod som vi i Olofström valt för att jobba med ständiga förbättringar. Under det senaste året har vi lagt mycket tid på värdegrundsarbetet men vi kommer nu att lägga tid på att lyfta fram det kvalitetsarbetet som drivs inom olika verksamheter och också ge stöd i det fortsatta lean-arbetet. Karl Andrae som är ekonomichef och också min ställföreträdare kommer att leda och samordna Lean-arbetet. Han kommer att starta med att ge en helhetsbild för var vi befinner oss i detta arbete då det skiljer mellan olika verksamheter nu under kommande veckor. Samtliga chefer kommer på fredagens Kommuninfo att få en kort sammanfattning av arbetet den närmaste tiden.

Arbetslösheten sjunker och det ser bra ut, i synnerhet för personer som är födda i Sverige. Däremot är det fortfarande tufft för utrikes födda. Sysselsättning är viktigt både för den enskilda men också för samhället. Vi har en hög målsättning vad gäller integration och sysselsättning och har därför valt att både se över hur vi arbetar idag, vad som kan göras bättre och vad vi behöver göra i framtiden. Utredning kommer att påbörjas under slutet på denna månad och vid årsskiftet är målsättningen att ha en plan för hur vi de kommande åren ska jobba med hela kedjan från det att våra unga slutar gymnasiet till att de är i arbete. De verksamheter som kommer ingå i uppdraget är bland annat arbetsmarknadsenheten inklusive Navigatorcenter, Servicecenter, arbetet med den kommunala aktivitetsansvaret, samverkan med arbetsförmedlingen och Komvux med SFI.

Just nu pågår på Navigatorcentrum ett arbete med det kommunala aktivitetssvaret. Det handlar om att få de ungdomar som inte slutfört sina högstadie/gymnasiestudier att återuppta studierna och få sin examen. Förra veckan fick vi tre ungdomar att börja på folkhögsskolan och slutföra sina högstadiestudier för att sedan kunna fortsätta med gymnasiet.

Ung Möjlighet startade upp en ny grupp denna vecka och det var tio ungdomar som påbörjade den.

På Navigatorcentrum är det drop-in varje dag mellan 10-14 och förra veckan var det tio ungdomar som kom in och fick råd och stöd i sitt jobbsökande.

Under oktober månad startar vi en mottagningsstation vid miljöstationen. Där kan privatpersoner välja att skänka saker som sedan går vidare till Återbruket för försäljning. Det är ett projekt i samverkan med VMAB och syftet är att minska sopberget och öka återvinningen.

Förutom att vi själva följer upp och utvärdar vårt arbete så sker också tillsyn och utvärdering av bland annat Arbetsmiljöverket. Förra veckan genomförde de tillsyn på följande enheter inom äldreomsorgen. Hemtjänsten Västra, nattpatrull, hemtjänst Norra samt Garvaregården är de enheter som granskas. De tittar på hur det ser ut med sjukfrånvaron, avvikelser, arbetsskador och hur vi arbetar med, bland annat, risk-och sårbarhetsanalyser. De kommer sedan att lämna en rapport där de skriver  vad vi ska jobba vidare med för att ytterligare förbättra kvalitén i de olika delarna.

Planering för uppstart av om- och tillbyggnaden på Garvaregården i Kyrkhult är nu igång. Tanken är att det ska ske i olika etapper där etapp ett är det nya aktivitetshuset, entrén till denna, samt utbyggnaden med 10 nya lägenheter. I etapp två kommer ombyggnad av nuvarande servicelägenheter i glasgången och i etapp tre de nya personalutrymmena, En del omflyttningar kommer att göras för att det ska bli så smidigt som möjligt. Det kommer att bli en något stökig men mycket spännande tid då vi får se hur den nya Garvaregården växer fram.

Funktionsstöd har tillsammans med bemanningsenheten genomfört utvärdering i syfte att göra tillsättning av vikarier än mer effektiv. Utvärderingen blir ett led i kvalitetsarbetet, exempelvis hur vi kan arbeta ännu bättre med introduktion av nya medarbetare.

Socialnämnden har antagit ett ledningssystem kvalitet. Nästa steg är att påbörja de olika arbetsprocesserna. Syftet med ledningssystem för kvalitetsarbete är att skapa en grundläggande ordning och reda i verksamheten, att kvalitetsarbetet är dokumenterat på ett strukturerat sätt och att det dokumenterade kvalitetsarbetet följs och utvecklas.  Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet genom att genomföra riskanalyser, egenkontroller, ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s