Kommunkompassen & Resultat- och utvecklingssamtal

Rekrytering pågår av samhällsutvecklingschef och vi hoppas kunna vara klara senast i slutet av nästa vecka. Den 15 november kommer vår nya kommunikatör Leonard Eriksson att börja arbeta hos oss. Han kommer att arbeta med kommunens webbsida för att öka tillgänglighet både gällande själva informationen men också möjlighet för så många som möjligt att faktiskt ta del av informationen.  En viktig del i Leonards arbete är att utbilda och samordna kommunens webbredaktörer.

Vi har nu i veckan haft besök av SKL för att för första gången genomföra kommunkompassen. De har haft tillgång till våra styrdokument och vårt intranät Insidan. De har också sökt information via vår hemsida och om informationen inte varit tillgänglig där eller om den funnits men inte kunnat hittas efter ett visst antal sökningar så påverkar det vårt resultat. Under två heldagar har de genomfört gruppintervjuer med ett antal medarbetare och med förtroendevalda.

Även där vi har styrdokument eller arbetar med frågorna så har sedan intervjuer genomförts för att stämma av om vi känner till och arbetar enhetligt med frågorna i kommunen.

Kommunkompassen är en bra plattform att utgå i från i kvalitetsarbetet och när vi får resultatet kommer vi i ledningsgruppen och tillsammans med ordförandena att diskutera fram en prioritering för det fortsatta arbetet. All verksamhet vi har – har vi av ett enda syfte – att utveckla kommunen för att nu och i framtiden kunna leverera bra välfärd i en kommun där man vill bo, verka och eller besöka. För detta behövs vi alla – och alla bidrar och kommer att bidra i det fortsatta arbetet. Kommunkompassen innebär alltså inget extra arbete utan blir ett stöd för våra prioriteringar och bidrar med struktur i kvalitetsarbetet.

Vi har under chefsdagar arbetat med en gemensam grund för resultat- och utvecklingssamtal i kommunkoncernen. Det materialet är sedan kopplat till lönesättningen och här har även fackförbunden varit med och tagit fram grund för lönesättning.  Alla chefer i kommunen har fått samma utbildning i hur vi arbetar med resultat och utvecklingssamtal och hur lönesättning sker nu i början på hösten och tills den 31 december ska medarbetarsamtal vara genomförda. Det kan ske undantag vad gäller tiden men dessa görs i så fall i dialog med förvaltningschef och fack.

I dokumentet finns även frågor som inte ingår i själva resultat- och utvecklingssamtalet men som vi ändå väljer att ta upp i samband med samtalet. Det är dels bissyssla som även tidigare år tagits upp men nu en mer utförlig del. Tidigare har vi frågat om bisyssla men har dokumenterat detta på olika sätt inom olika verksamheter och beroende på om det är en bisyssla om den inverkar negativt på jobbet, är förtroendeskadlig eller konkurrerande eller om det är en tillåten bisyssla. Från och med i år genomförs denna del på samma sätt i hela kommunkoncernen.

En annan del är mångfald och kränkande särbehandling. Dessa frågor är en viktig del i vårt värdegrundsarbete och det är en dialog som ska vara ständigt pågående i våra verksamheter.  I samband med utvecklingssamtal finns ytterligare en möjlighet att ta upp dessa frågor med närmsta chef.  Som alltid, om man som medarbetare inte vill ta upp en fråga med sin närmaste chef så går man vidare till den chefens chef, kommunchef eller HR-chef.

Hållbarhet

Fullmäktige har kompletterat de tre övergripande målen med hållbarhet för 2016 – 2019 exempelvis Barnen i Centrum – hållbar uppväxtmiljö. Hållbarheten handlar både om miljö och om social hållbarhet. Hållbarhetstänket finns i alla verksamheter och det är tillsammans vi gör skillnad.

När det gäller luften i Olofström så mäts luftkvaliteten kontinuerligt och vi har fått resultatet för 2016 nu. Mätningarna pågår nu också och kommer att fortsätta under 2018. Värden för partiklar och kvävedioxid ligger stabilt och lågt. VOC ligger högre under den kallare delen av året, främsta orsaken är förbränning – både lokal vedeldning och luftströmmar från grannkommuner och andra länder.

Hållbar uppväxt handlar inte bara om skola och boende utan också om möjlighet till en meningsfull och trygg fritid. Växtverket erbjuder . Nu under oktober månad har vi haft ca 360 besökare i veckan och ca 75 % av dem kommer från högstadiet och ca 35 % är tjejer. Växtverket arbetar mycket med samverkan och har bl.a. samverkan internt med samtliga förvaltningar, ungdomsmottagningen, fritidsgårdar i grannkommuner, Jämshögs folkhögskola, nattvandrarna.

Växtverlet

Nu på lördag är det musikfest på Växtverket mellan 19.00 – 21.00.

musikdag

Idag på Personalutskottet redovisades resultatet av Heja Hälsan samt också en presentation av Heja Hälsan 2.0 som är ett EU-projekt. Båda projekten bygger på hållbarhet i arbetslivet. Nu pågår analysfasen där det bl.a. kommer att ske en kartläggning av kompetensbehovet, rekrytera 25 dialogcoacher där  medarbetare som en liten del i sitt ordinarie arbete kan arbeta med detta, och  en tidplan för genomförandefasen. Den 1 februari 2018 startar genomförande processen. Projektet avslutas under september 2019.

Heja hälsan 20171020

På G i kommunkoncernen

I förra veckan var jag, kommunstyrelsens ordförande och integrationssamordnare på residenset tillsammans med övriga kommuner, Arbetsförmedling, Migrationsverk, departementsekreterare, företrädare för företag och vår nya landshövding Sten Nordin. Mötet gällde integration och hur vi arbetar både i länet men också hur regeringen arbetar med nyanlända nu och framöver. Olofström har tillsammans med Ronneby ett stort mottagande vilket innebär att vi inte har något krav på kommunplacering (dvs att kommunen ska ta fram bostad mm åt ett antal personer). Det är dock bara en viss del av alla som kommer att bli kommunplacerade så övriga förväntas att själva ordna bostad med mera i någon kommun. Så även om vi både i år och förra året blev ”nollade” vad gäller att ta emot nyanlända så hade vi ändå en inflyttning av personer som valde Olofströms kommun.

Kompetensförsörjningsprojektet med nyanlända akademiker  har nu pågått ett halvår med nio deltagare. En deltagare slutade i dag och ska fortsätta plugga. En person arbetar vidare november ut och övriga ytterligare 6 månader.

Arbetet med budget påbörjas tidigt under året och i februari/mars så finns sammanställt tidigare ramar, kostnadsökningar samt eventuellt andra delar/verksameter som tillkommit. Därefter beslutas om budgetramar för var förvaltning på KS den 13 juni. Normalt är vi färdiga med grunden i budget inför sommaren Därefter brukar vi ha vissa delar som ligger utanför de budgetramar som var förvaltning har fått tilldelat. I år är vi dock i ett läge där det ser ut som att vi har stora delar utanför budgetramarna och här pågår nu jobb för att säkerställa hur mycket det är.

Delårsbokslutet visar på en prognos för kommunen på drygt 1 mkr och för kommunkoncernen på 27,9 mkr.

För att nå ut med olika typer av information i organisationen har vi nu återinfört kommuninfo där samtliga chefer, ekonomer och HR-specialister deltar. Stora delar handlar om ledarskap och arbetsgivarrollen. Men där tas också upp information som sedan var chef ska ta upp på arbetsplatsträffar.

Rekrytering pågår nu av samhällsutvecklingschef. När det gäller samhällsutvecklingschef så påbörjas intervjuerna nu i veckan.

Vi har genomfört intervjuer vad gäller kommunikatörer och erbjudit tjänsten till Leonard Eriksson som idag jobbar i Ronneby som kommunikatör med inriktning webb.

Mariell Rannebjer slutar nu idag den 10 oktober, för att börja arbeta i Karlskrona kommun.

Nya kommunkort har nu kommit som är uppdaterade med värdegrund. Korten utgör även medlemskap i Personalklubben och alla nyanställda ska få kort av sina chefer. Kort har dock varit slut en period så det finns en del som saknar kort och övriga har de gamla korten. Vi kommer därför att göra så att chefer kan skicka efter kort för hela arbetsgruppen och gärna passa på i samband med resultat och utvecklingssamtal att dela ut de nya korten.  I måndags körde vi igång med en introduktionsutbildning för nyanställda i kommunen och för de som inte har möjlighet då så kommer ytterligare ett tillfälle innan jul, den 4 december.

Det är många aktiviteter på gång och inom Individ och familjeomsorgen startar föräldrautbildningen COPE upp den 16 oktober där 30 föräldrar anmält sig.

Öppenvården startar ett café på tisdagar mellan 13.00 – 16.00.

Under oktober kommer Barn-och vuxenenheten byta lokal från Bellmansvägen till Bredgatan 28. I dessa lokaler, som är en lägenhet, kommer vi att ha många aktiviteter. Vi har umgänge, samtal med barn, observationer under utredning och samtal med vuxna som har behov av det. Genom att denna lägenheten ligger nära öppenvården blir det lättare att planera och utnyttja lokalerna i större utsträckning.

Installation av digitala larm på boenden i Jämshög ska göras under nästa vecka. Vi kommer att handla upp server- och nätverksutrustning och tjänster tillsammans med Ronneby, Karlshamn och Sölvesborg/Bromölla. Ett stort avtal som vi inte haft tillsammans tidigare. Stor volym ger förutsättningar till bra priser.