Ny samhällsutvecklingschef är rekryterad!

Problem solvers are here

Rekrytering av ny chef för avdelningen är nu klar och det blir Öjvind Hatt. Han kommer att börja 1 mars, eventuellt tidigare, och jobbar nu som chef i Bromölla. Han ansvar i Bromölla bl.a. för bygg- och miljöfrågor och bostadsanpassningar och har universitetsutbildning inom historia, filosofi, biologi och geovetenskap samt en skogsmästarexamen.

För oss är det viktigt att vi alla som arbetar i Olofströms kommun vill bidra till att skapa ett bättre samhälle med individen i fokus genom ett bra bemötande, ständiga förbättringar och kvalitet. Som ledare arbetar vi kontinuerligt med värdegrundsarbete och skapar möjlighet för en hälsofrämjande arbetsplats. Vi tror att Öjvind Hatt kommer att tillföra oss en hel del med sin erfarenhet och kompetens och också att vi kommer att kunna erbjuda honom ett spännande jobb.

Öjvind Hatt ”Både som verksamhetschef och som medlem av kommunens ledningsgrupp har jag deltagit i arbetet med att implementera systemtänkande i organisationen. En organisationsprincip och ett arbetssätt som bäst kan beskrivas som Lean för offentliga sektorn – eller helt enkelt som strukturerat sunt förnuft. Att utifrån verksamhetens grundläggande uppdrag och med brukarna/medborgarna i centrum gallra bort allt onödigt, så de tillgängliga resurser kan användas på det sätt som ger störst nytta.
Ett exempel på vad systematiskt utvecklingsarbete och engagerade medarbetare kan åstadkomma är, att Bromölla sedan flera år tillbaka legat högt rankad i SKL’s enkät Insikt, där företagen betygsätter de kommunala myndigheternas service. De senaste två åren faktiskt i den absoluta toppen.”

Julkalender, skräck & digitalisering

Nu är det knappt en månad till jul och snart 1 december. Arbetet med ”Levande julkalender” är i full gång. Projektet initierades av kommunikationsenheten och synliggör delar av Olofströms kommuns kulturliv. Nu är 24 lucköppningar färdigplanerade. Många föreningar har engagerat sig i detta. Det blir ett roligt sätt att synliggöra kulturlivet i hela kommunen.

Nu i kväll genomförs årets sista fullmäktige, ett fullmäktige som beslutar budget för 2018. De olika partiernas förslag på satsningar finns att höra på webben eller senare att läsa i protokollet från fullmäktige. Protokollet kommer att justeras torsdag eftermiddag och kommer sedan att publiceras på nätet.

I vår övergripande verksamhet så kommer vi att satsa på digitalisering och teknik under 2018 och har under årets chefsdagar tillsammans i kommunkoncernen bl.a jobbat med underlag för handlingsplan. Jag har i budget för 2018 skrivit följande gällande den kommunövergripande verksamheten och arbetet.

”Vi har under 2016 och 2017 satsat på en hälsofrämjande arbetsplats och lagt en bra och stabil grund för det arbetet i förvaltningar och bolag gemensamt. 2018 och framåt kommer det arbetet att fortgår och håller redan nu på att bli en integrerad del av vårt arbetssätt tillsammans med värdegrundsarbetet. Det är ett arbete som inte kommer att avstanna, utan det ska helt enkelt ”sitta i väggarna”. Under de kommande två åren har vi dessutom fått drygt 3 800 tkr från Europeiska socialfonden vilket underlättar det fortsatta arbetet.

Viktigt är att positionera kommunen som en attraktiv arbetsplats, dels att kommuner generellt ska vara ett första val för många som utbildar sig och som söker jobb och dels att Olofström ska vara den kommun som personer gärna söker jobb i. Den arbetande delen av befolkningen kommer att minska i hela landet i förhållande till gruppen barn/unga och gruppen äldre. Parallellt med att vi arbetar med vår roll som arbetsgivare så arbetar vi hela tiden med att utveckla våra verksamheter, ständiga förbättringar och att tänka nytt. Utmaningen är inte bara att göra och tänka nytt utan faktiskt att också våga sluta göra saker.”

Även berättarkraft arbetar med tema och 2018 års tema är skräck.

När det gäller digitalisering så pågår fiberblåsning i området Lönnemåla – Kopparemåla – Lilla Ry – Skjutsmåla. All grävning är här klart och inkoppling kommer att påbörjas innan jul. Mycket resurser läggs på att färdigställa förläggning av elkablar i Ljusaryd och Håkantorpsområdet där sedan IP-Only kommer att leverera bredband.

Den 2 december firar Holjebadet 10 år med en mängd aktiviteter. Det kommer erbjuda lekar, tävlingar, PT i gymmet, hinderbana, Mermaid Fitness, Aqua Float och mycket mera. Många arrangemang och aktiviteter har ägt rum under hösten och äger rum. Förvaltningen har bland annat stött musikföreställningen ”Baka kom till Sverige på söndag, började jobba måndag” som är ett projekt från ”Sverige berättar”. Just detta projekt är bland annat inspirerat av berättelser om arbetskraftsinvandringen i Olofström, och då främst med fokus på arbetskraftsinvandring från Kroatien.

Kompetensutveckling, samsyn & gemensam målbild

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Veckan började med Kommunstyrelsen då flera av oss skulle på kvalitetsmässan i Göteborg.

På kommunstyrelsen togs förslag till budget för 2018, en budget som slutligen antas av fullmäktige den 27 november.

Till kvalitetsmässan var vi 36 personer som åkte, förtroendevalda, ledare och medarbetare som arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling från hela kommunkoncernen, förvaltningar, bolag och förbund.

Temat för året var Det nya Sverige.  Mässan startades 1989 och arrangörer är bl.a. fackförbund och SKL. Förra mässan var där 7500 besökare. I år var det ca 340 föreläsningar för offentlig verksamhet. Några bilder från de olika föreläsningarna ovan och under texten.

Vi har fått till oss mycket inspiration och lärt oss mycket inte främst av andra kommuner. Samtidigt så har vår arbetsmarknadsavdelning bidragit med sin kunskap till andra kommuner, från bidrag till självförsörjande, på ett seminarium på mässan.

Vi satsar mycket på utbildning och kompetensutveckling och vi gör det tillsammans i hela kommunkoncernen. Och varför gör vi det?

Utmaningen nu och än mer framöver är att de grupper som inte arbetar, de äldre och barn och unga, blir större i förhållande till de som arbetar. Vi kan därför inte klara att göra det vi gör idag på det sätt vi arbetar. Vi vill därför hela tiden genom ständig utveckling se till så att vi även i framtiden kan leverera bra välfärd och samtidigt också utveckla kvaliteten i våra verksamheter.

Vi är övertygade om att vi behöver arbeta tillsammans och ha gemensam målbild inom hela kommunkoncernen. Då är det viktigt att vi delar på erfarenheter, har dialoger och också tar del av samma information. Vi har under senaste året bl.a.  infört gemensamt resultat och utvecklingssamtalsmodell, ledarutbildning för att arbeta för en mer hälsosam arbetsmiljö inom ramen för Heja Hälsan 1.0 och vi håller nu på att arbeta fram lokal digital agenda för vår koncern och en gemensam handlingsplan kopplad till den. Lean är en filosofi som vi valt att arbeta med för att ständigt utveckla och förbättra våra verksamheter och vi har tillsammans i hela kommunkoncernen som ett led i vårt lean-arbete en gemensam värdegrund.

I oktober genomförde vi kommunkompassen där SKL kom ner till oss och gick igenom vår verksamhet, våra styrdokument och också intervjuade medarbetare och förtroendevalde  i kommunen.  Vi kommer att få resultatet i slutet av december sannolikt och därefter kommer vi att kunna använda resultatet för att på ett strukturerat sätt kunna arbeta vidare med vårt kvalitetsarbete.

Nu pågår medarbetarenkäten där det är viktigt att så många medarbetare som möjligt svarar för att vi ska kunna arbeta med rätt saker för att bli en än mer attraktiv arbetsgivare och också skapa en än mer hälsofrämjande arbetsmiljö. Allas tankar och svar räknas och svaren kommer att bidra till det fortsatta arbetet i var arbetsgrupp, då är det bra att veta vad som fungerar bra och vad var grupp ska vidareutveckla.

Senast från och med maj 2021 kommer alla medarbetare att erbjudas heltid. Det kommer dock inte vara så att allt händer i april 2021, utan tvärt om det händer en hel del redan nu. Arbetet med en Heltid som norm pågår i arbetsgrupper och i morgon på Kommuninfo kommer alla chefer att få en kortare genomgång av detta arbete.

 

 

 

 

 

 

På G

Blekinge ska för 2018 ta emot 81 kommunplaceringar. Länsstyrelsen fördelar därefter antalet mellan de fem blekingekommunerna. Olofström och Ronneby har även i år ett kommuntal på noll personer. Antalet beräknas med hänsyn till det antal nyanlända som kommunerna redan har.

Kompetensförsörjningsprojektet har gått in i fas två. Under fas ett leddes mötena av någon från kommunen i fas två leder projektdeltagarna själva mötena. Deltagarna turas om att förbereda och presentera något ämne av intresse på mötena. Tanken är att utveckla kompetenser genom att söka information, utvärdera, analysera och presentera den till nuvarande gruppen (kompetensförsörjningsprojekt deltagare) och vidare till respektive arbetsområde där dem jobbar.

På Kultur och fritidsförvaltningen fortsätter höstens finska inriktning med anledning av att Finland firar 100 år som självständiga med ”Makerspace – Hipp Himmeli” nu på tisdag, den 7 november, på Olofströms bibliotek kl. 17.00. Med inspiration från den finska slöjden skapas en takkrona av återbruk. Himmeli är ett gammalt finskt hantverk som fått en renässans i modern design. Detta görs i samverkan med föreningslivet.

Holjebadet fyller 10 år och ett speciellt program för detta håller på att arbetas fram. På Holjebadet söker vi dessutom ny verksamhetschef då Anne Asterhäll avslutar sin anställning hos oss. http://olofstrom.se/lediga-jobb

Överförmyndarhandläggare är anställd och börjar 13/11. Hon heter Inger Svensson och kommer senast från arbete som egen företagare men har dessförinnan arbetat bl.a. med alkoholhandläggning både på kommun och länsstyrelse.

Inbjudan har gått ut till årets 25-årsjubilarer. I år är det totalt 23 personer som jobbat i 25 år i kommunen.

Kommande upphandlingar

Kalkning av sjöar, vattendrag och våtmarker, Klienter – förnyad konkurrensutsättning, Livsmedel