Planering, genomförande & uppföljning

Denna vecka har jag och Sara Rudolfsson träffat utredningen för översyn av kostnadsutjämningen. Kostnadsutjämning sker mellan landests 290 kommuner där en del kommuner får betala till andra kommuner och tvärt om. De områden som jämförs är bl.a. skola, äldreomsorg, löner, kollektivtrafik och bebyggelsestruktur. Olofströms kommun är en av de kommuner i landet som betalar in mest per invånare till andra kommuner. Vi ligger på tio i topp listan tillsammans med bl.a. Lund och Umeå vilket inte känns förståbart. Det är inte självklart att skicka pengar från en kommun till en annan utan ett alternativ är att i stället hantera utjämningen enbart med statliga medel.  Men nu har vi en del som avser kostnader som ska utjämnas mellan kommuner och då behöver det systemet vara förståbart och uppfattas som logiskt. Utredningsuppdraget kommer att presenteras den 1 juni 2018 och vi hoppas då att delar i nuvarande utjämningssystem är justerade eller borttagna – och att det därefter också fattas beslut om detta.

Samtidigt som bokslut nu pågår för 2017, och vi jobbar i 2018 så är vi nu i verksamhetsplanering i 2019. Det prelimenära resultatet för kommunen är positivt. En förutsättning för att vi även i framtiden ska kunna ha en bra ekonomi är att vi hela tiden arbetar med ständiga förbättringar.  Och då handlar det inte bara om stora märkbara förändringar utan det handlar i väldigt stor utsträckning om engagerade medarbetare och de små men kontinuerliga förbättringarna och också om att våga låta bli att göra det vi gör och att kontinuerligt ompröva det vi gör och följa upp det vi har gjort för ett ständigt lärande.

Ekonomichef Karl Andrae har fått i uppdrag att leda och samordna vårt lean-arbete för att på så vis dels ge en överblickbar bild av vad som görs men också öka möjlighet till kollegialt ägande och på så sätt ytterligare förbättra vårt förbättrings- och utvecklingsarbete. Han har inlett arbetet med att kartlägga vad som görs och var. Presentationen kring undersökningen som gjordes i september förra året har lagts ut på Insidan och kommer att gås igenom på nästkommande Kommuninfo där kommunens alla chefer deltar. I presentationen finns även ett förslag kring hur vi ska arbeta med Lean under 2018 och framåt.

Olofströms kommun genomförde en organisationsförändring som trädde i kraft 2015-01-01 avseende bl.a överflyttning av vaktmästarorganisation till helägt fastighetsbolag samt också skötsel och underhåll av kommunens fastigheter. Sexton personer från kommunen som tidigare arbetat med dessa frågor gick över till en anställning i Olofströmshus. Avsikten med att flytta fastighetsskötseln var personalmässiga samordningsfördelar, lättare att rekrytera kompetent personal i en större organisation, öka kompetensen och med detta få ut mer resultat i form av underhåll samt skötsel per satsad krona. Vid beslut om övergång bestämdes att verksamheten skulle följas upp både vad gäller arbetsmiljö och organisation för vaktmästare samt för kostnader för kommunens lokaler. Den översynen genomförs av PWC och är inne i slutskedet.

Under de senaste 3 – 4 åren har vi arbetat för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, att våra medarbetare ska må bra på jobbet och känna att jobbet är meningsfullt. Det är ett arbete som kommer att leda till lägre sjukfrånvaro och en än bättre arbetsmiljö, men det är också ett arbete som det tar tid och kräver uthållighet för att kunna se resultat. Under förra året lades stor vikt vid rehabilitering och processer vid sjukskrivning. Det vi däremot redan nu kan se är att utbildning av ledare i kommunen har lett till att vi nu i större utsträckning köper in förebyggande tjänster från Feelgood, företagshälsovården, och att inköp av efterhjälpande tjänster har minskat från 1199 tkr 2016 till 974 tkr 2017. De förebyggande tjänsterna har ökat från 794 tkr till 1 094 tkr.

Avsätt gärna en stund idag med att tänka över vad som fungerade bra 2017 och fick du genomfört det du planerat? Blev resultatet av det du gjort det förväntade? Finns det något du lärdom att ta med sig in planering för 2019? Bra också att formulera för dig själv något som du verkligen vill prioritera under 2018 – och som du kommer att göra allt för att lyckas med. Att fokusera gör skillnad både i det lilla och det stora!  Med det önskar jag er alla en trevlig helg!

På g i kommunkoncernen – kof & kraftbolaget

I fredags hade vi möte med arbetsförmedlingen och diskuterade samarbetet framöver och den lokala överenskommelsen, satsningar på snabbspår och framtida utmaningar. Men också utvecklingen under de senaste åren då arbetslösheten verkligen minskat tack vare att företagen rekryterat.

Blekinge har haft den tredje bästa utvecklingen de senaste två åren. Sedan 2014 har Olofström haft den största minskningen vad gäller antalet arbetslösa. Under de senaste 6 åren har ungdomsarbetslöshetens i Olofström halverats och idag har vi ca 150 ungdomar 18-24 år som är arbetslösa.

Fortfarande högt vattenflöde i åarna. Detta läge kommer säkert att kvarstå under en längre tid då det är mycket vatten i sjösystem speciellt då i Immeln som är den stora sjön i systemet.

En medarbetare som arbetat länge på Kraftbolaget är Dan Orvegren. Han kommer att sluta nu den 1 feb efter 52 år på Olofströms Kraft AB! Han började den 6 september 1965 på Olofströms Kraft AB. Då var Olofströms Kraft beläget i Vita huset efter Viadukten vid gamla torget och ägdes då av Svensk stålpressning. Dan känner till väldigt mycket av vad som har hänt av utveckling av elnätet inom vårt område och den tekniska utveckling som varit. Byggmetoder då är inte detsamma som idag. Då grävdes det mycket för hand, stolpar sattes för hand och jobbet var betydligt tyngre än vad det är idag. Vill man veta något om Olofströms samhälles utveckling och då speciellt elnätets utveckling så har det alltid varit att fråga Dan. Han vet.

Ny verksamhetschef på Holjebadet är Bianca Gustafsson och hon började den 10 januari.

Planering inför Berättarkraftsveckan 2018 pågår. Berättarkraft är en litteratur- och berättarfestival som pågår under vecka 10 i hela länet. Årets tema är ”skräck” och programmet ligger på tryckeriet.

Under 2017 genomfördes en Levande julkalendern på initiativ av kommunikations-enheten och i samarbete med Kultur och fritid. Kalendern hade 1 232 besökare och var ett omtyckt, om än personalkrävande arrangemang.

2018!

Vision

Nytt år och nya tag! Just nu håller vi på med bokslutet från förra året, både i siffror och i verksamhet. När det gäller befolkningen så har vi ökat jämfört med 2017 och det exakta antalet får vi besked om under februari sannolikt. Vår vision är att vara en stolt och expansiv kommun med 14 000 invånare år 2025.  Just idag är vi 13 474 personer vilket är samma som förra veckan och 57 personer fler än för ett år sedan. Det positiva denna veckan är att vi ligger 3 plus på födelsenettot.

Idag har vi haft årets första arbetsutskott. Arbetsutskottet bereder ärenden till KS men fattar också beslut i vissa ärenden som exempelvis upphandling. AU fattades beslut om leverantör vad gäller kalkning av kommunens sjöar. I Olofström har kalkning av sjöar pågått i över 30 år. Under senare år har mängden kalk kraftigt kunnat minskas och exempelvis 2006 använde vi 1395 ton och nu planerar vi i år att använda 381 ton, alltså en rejäl minskning.

Byggnationer präglade 2017 och även 2018 kommer det att byggas, byggas om, byggas nytt och också skapa förutsättningar för ytterligare byggnationer genom exempelvis nya tomter.

Arbetet med övre strandplan pågår och vi har över 30 personer som står i kö för dessa tomter.  Ytterligare möjlighet till nya bostäder blir det när Gelo-möbler byggs om, och när kommunhuset i Jämshög lämnas till försäljning. Just nu pågår ändring av detalplanerna för båda områdena.

För Olofströmshus del så pågår ombyggnad av lokaler för tandläkarmottagning i fd Family House men också en hel del arbete i verksamhetslokaler. Nordenbergsskolans kök behöver byggas om handlingar upprättas för denna upphandling och ombyggnation. Denna vecka gjuts sulor för gemensamhetsdel och för entre på Garvaregården.

 

 

Från tomtförsäljning till landsbygdsutvecklingen är inte steget stort i Olofström. Annika Blissing arbetar med båda delar (och en hel del annat också). Under februari och mars så kommer Visit Blekinge tillsammans med Blekinges landsbygdsutvecklare att göra en ”On tour” hos besöksnäringen på landsbygden. Konceptet har körts tidigare av landsbygdsutvecklare, både med arbetsförmedlingen On tour, och Energi On Tour för landsbygdsföretag.  I Olofström blir det den 5 mars på kvällen.

Den nya kommunallagen innebär bl.a. en digital anslagstavla och att vi nu kommer att anslå mötesprotokoll digitalt på denna. Tavlan på http://olofstrom.se/anslagstavla  ersätter den befintliga tavlan i entrén och det kommer att placeras en dator i entrén framöver.