Medvindsmässan och servicecenter tillbaka igen!

medvindsmässan 2018

Nu börjar vi närma oss årets medvindsmässa & folkfest som blir lördagen den 5 maj kl 10–14. Årets tema är trygghet. I Olofströms kommun ska du känna dig trygg oavsett om du befinner dig hemma, i skolan, på jobbet eller utomhus. Bland annat kommer Andreas Glingfors att föreläsa om mobbning, mobilen och internet. Sista datum för bokning av plast och mässpaket för utställare är den 16 april.

Servicecenter öppnar igen idag på Folketshus på bottenplan. Öppettiderna för Servicecenter är inledningsvis

Måndagar: 10-12

Tisdagar: 13-15

Onsdagar: 10-12 och 13-15

Torsdagar: 13-15

Därutöver enbart bokade tider.

Fredag – personalklubb och personalutskott

Redan fredag igen. Det känns som tiden går fortare och fortare för vart år… Var dag blir härligt nog ljusare och dagarna känns i alla fall längre – även om veckorna upplevs som kortare. På PU idag så diskuterades mycket det hälsofrämjande arbetet och sjukfrånvaro. Glädjande i årets lönekartläggning är att gapet mellan män och kvinnor i lön har minskat och är 96,7 % jämfört med med föregående år som då var 94,2 % och snittet enligt SCB som är 87 %. Lönekartläggningen görs årligen och syftet är att säkerställa att samtliga medarbetare oavsett kön lönesätts utifrån likvärdiga faktorer och att löneskillnaderna ska vara sakliga.

Som medarbetare i Olofströms kommun så är du också medlem i en personalklubb som för några år sedan blev utsedd till Sveriges bästa! Vid var ny anställning så sitter medarbetare tillsammans med sin närmsta chef och går igenom dels förväntningarna på både ledare och medarbetare, vår värdegrund, våra mål och metod för att utveckla våra verksamheter. Detta finns sammanfattande i vårt medarbetarkort och vid undertecknande av detta så blir du också medlem i Personalklubben och har möjlighet att ta del av alla de erbjudande som klubben erbjuder.  Personalklubben är en ideell förening med syfte att verka för en ”kamratlig samvaro och förstärkning av samarbetet mellan medlemmar”. För att bli medlem ska du förutom att vara anställd av Olofströms kommun eller någon av våra bolag i minst 6 månader och på lägst 20 %.

När det gäller arbetslösheten så fick jag nu rapport från Arbetsförmedlingen för februari månad. Positivt inom samtliga kategorier jämfört med samma period förra året. Arbetslösheten har sjunkit från 12.2 % till 10.8 % vilket innebär en minskning från 765 personer till 680. Även ungdomar i åldern 18-24 år har minskningen skett från 18,3 till 15,9 % vilket i antal är en minskning från 145 personer till 118 stycken.

Olofströms kommun genomförde en organisationsförändring som trädde i kraft 2015-01-01 avseende bl.a överflyttning av vaktmästarorganisation till helägt fastighetsbolag samt också skötsel och underhåll av kommunens fastigheter. Sexton personer från kommunen som tidigare arbetat med dessa frågor gick över till en anställning i Olofströmshus. Avsikten med att flytta fastighetsskötseln var personalmässiga samordningsfördelar, lättare att rekrytera kompetent personal i en större organisation, öka kompetensen och med detta få ut mer resultat i form av underhåll samt skötsel per satsad krona. Vid beslut om övergång bestämdes att verksamheten skulle följas upp både vad gäller arbetsmiljö och organisation för vaktmästare samt för kostnader för kommunens lokaler.

Förslag till huvudavtal mellan kommunen och Olofströmshus finns framtaget och skickat till PWC som har med den då de sammanställer slutlig rapport. Slutlig rapport kommer att lämnas nu under kommande veckor.

Aktuella upphandlingar

Färsk frukt, potatis och grönsaker (gemensam upphandling som Karlshamn kommer att genomföra)

Fönsterputsning, 2018-06-01 (planerad avtalsstart)

Vårdsängar med tillbehör, 2018-09-01

Datum för utbildning till certifierade beställare under våren blir  2018-05-16 13.00-16.00 (2018-02-14 kl 13.00-16.00 genomfördes enligt plan) Anmälan görs till närmsta chef anmäler till inköpssamordnaren; Mikael Särnevång

Även datum för utbildning i Agresso för chefer och budgetansvariga under våren: 2018-04-06 10.30-12.00 samt 2018-04-17 14.30-16.00.

Önskesommar & lean

Efter genomförd kommunkompass så fick kommunstyrelsens ledamöter, samtliga ledare i Olofströms kommun, fackliga företrädare samt ytterligare ett antal personer en längre genomgång av både våra styrkor och också om de områden som vi skulle kunna utveckla. Under senaste SMART-mötet, där förvaltningschefer, VD:ar för hel- och delägda bolag, förbundschefer samt ordförandena ingår. Då påbörjade vi både prioriteringar av vilka områden som vi ska börja jobba med samt att vi också startade upp diskussioner om strategiarbetet. Ett område som vi prioriterar högt är social hållbarhet, både vad gäller arbete men också strategi för arbetet.

En viktig del i arbetet med social hållbarhet är att bidra till att alla människor inkluderas oavsett social status, utbildnings- och inkomstnivåer, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, identitet, ålder, funktionsnedsättning eller religion.

Under sommarlovet kommer vi att ha gratis aktiviteter för barn mellan 6-15 år och nu pågår arbetet med programmet för lovet. Alla barn har möjlighet att själva komma med förslag och önskemål om vilka aktiviteter som de önskar – Önskesommar. Önskemålen lämnas in, skrivna eller målade, på biblioteket eller skickas in på vår webbplats.

Vi har nu också tagit ett extra tag i lean-arbetet – med ständiga förbättringar. Karl Andrae, ekonomichef, har fått i uppdrag att samordna och driva arbetet framåt på ett mer strukturerat sätt. Han började under hösten med att ta reda på om och hur vi jobbar i olika delar av organisationen. Glädjande var det så mycket som pågår och är på gång. Genom att lyfta upp det som pågår så har vi också möjlighet att lära av varandra. Just nu jobbar Karl med att bl.a. se på möjlighet till kompetensutveckling för de som behöver och vill ha det samt att alla chefer kommer att få ut ett uppdrag.

Vi har i förvaltningschefsgruppen beslutat att det ska skapas en Leangrupp med representanter för samtliga förvaltningar och helägda bolag. Syftet är att gemensamt planera för utbildningar, bidra med goda exempel och eventuellt kunna stödja ledare med att träna sina enheter. Under året kommer vi att ha en stående punkt på Kommuninfo där något gott exempel presenteras var gång.

Några exempel som pågår just nu är inom omsorgen. Inom äldreomsorgen så påbörjas nu ett förbättringsprojekt på Brännargården. Målet är att få ner dygnsfastan under 11 timmar. Skogsbacken, dagverksamheten för demensdrabbade, arbetar med att förbättra kommunikationen med anhöriga. I samarbete med Damla Mol från kommunikationsavdelningen hoppas de att detta kan ge en kvalitetshöjning då anhöriga får en löpande information om de aktiviteter som skett under dagen.

 

1:a mars 2018

Idag välkomnar vi  Öjvind Hatt som ny samhällsutvecklingschef i Olofströms kommun. Jag har verkligen sett fram emot denna dag även om det har varit både lärorikt och roligt att tillfälligt varit direkt chef över medarbetarna på samhällsutvecklings-avdelningen.

Förmiddagen inleddes med välfärdsrådet där bla effekterna av e-sportsprojektet, 2017 års trygghetsmätning och Länsstyrelsens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

E-sports profil på gymnasiet innebär extra fysisk träning, en timme teori och en del spel. Utvärdering har genomförts och deltagarna har svarat på ett antal frågor. Flertalet deltagare upplever att deras psykiska hälsa har förbättrats av att delta i E-sportsprogrammet. På frågan ”Vad tycker du om fysisk träning i e-sportsvalet? ”Lite overkil men det finns en anledning” ”Jag är inte riktigt förtjust i det som vi gör på fysen, men det gör inte så mycket eftersom det är bra för en”

Inom ramen för hemmasittar-arbetet är det nu 3 elever från gymnasiet och 2 från grundskolan som ingår.

Trygghetsmätning för 2017 och Olofström visade på mycket bra resultat. Mätningen har genomförts sedan 2006 om mäter situationen de senaste 12 månaderna. Kommunen är indelad i 3 områden och i vart område har 300 personer fått möjlighet att svara. 517 personer har besvarat enkäten i åldern 16 – 85 år.

Invånarna upplever inte något problem vad gäller nedskräpning och bostadsområden och särskilt positivt är att man inte heller känner sig otrygg ute sena kvällar och man avstår inte från att göra något kvällstid på grund av otrygghet.

Kost- och städchef Agneta Sundqvist kommer att gå i pension den 13 augusti 2018. I stort sett alltid när någon slutar ser vi över tjänsten och i de flesta fall justeras innehåll utifrån nya och framtida behov. När det gäller kost- och städchef har  jag även för avsikt att se över organisationen då det i verksamheten finns över 60 medarbetare som är direkt underställda kost- och städchefen. Syftet med att ha en verksamhet har varit att öka möjlighet till heltidstjänst genom att kunna erbjuda kombitjänster. Nu finns beslut för hela kommunen att heltid ska vara normen och att vi kommer att lösa detta delvis med hjälp av bemanningsenhet och ett system för schemaläggning. Så just syftet med en sammanhållen organisation för kost och städ är inte längre relevant i förhållande till det stora personalansvar som finns i den funktionen.

Under gårdagens förvaltningsövergripande ledningsgrupp beslutade vi bl.a. plan för det gemensamma lean-arbetet för 2018 samt att tillsammans med Arbetsförmedlingen, inom ramen för projektet Fatta Kompetensen, uppdra till den lokala arbetsgruppen att ta fram plan för att starta ett industrispår i samverkan med företag i kommunen. Målsättningen är att möta det kompetensbehov som finns hos företagen samtidigt som det underlättar för nyanlända att tidigare komma ut i arbete.

Just nu pågår arbete med att ta fram en digitaliseringsstrategi för Olofströms kommun, ett arbete som bygger på det material som hela koncernchefsgruppen tillsammans jobbat fram under chefsdagarna i november. Målsättningen är att den ska kunna antas av Kommunstyrelsen under april. Parallellt pågår också arbetet med handlingsplanen till strategin. Det pågår redan mycket arbete men vi behöver arbeta tydligare tillsammans för att även de små stegen ska göra stor skillnad.