1:a mars 2018

Idag välkomnar vi  Öjvind Hatt som ny samhällsutvecklingschef i Olofströms kommun. Jag har verkligen sett fram emot denna dag även om det har varit både lärorikt och roligt att tillfälligt varit direkt chef över medarbetarna på samhällsutvecklings-avdelningen.

Förmiddagen inleddes med välfärdsrådet där bla effekterna av e-sportsprojektet, 2017 års trygghetsmätning och Länsstyrelsens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

E-sports profil på gymnasiet innebär extra fysisk träning, en timme teori och en del spel. Utvärdering har genomförts och deltagarna har svarat på ett antal frågor. Flertalet deltagare upplever att deras psykiska hälsa har förbättrats av att delta i E-sportsprogrammet. På frågan ”Vad tycker du om fysisk träning i e-sportsvalet? ”Lite overkil men det finns en anledning” ”Jag är inte riktigt förtjust i det som vi gör på fysen, men det gör inte så mycket eftersom det är bra för en”

Inom ramen för hemmasittar-arbetet är det nu 3 elever från gymnasiet och 2 från grundskolan som ingår.

Trygghetsmätning för 2017 och Olofström visade på mycket bra resultat. Mätningen har genomförts sedan 2006 om mäter situationen de senaste 12 månaderna. Kommunen är indelad i 3 områden och i vart område har 300 personer fått möjlighet att svara. 517 personer har besvarat enkäten i åldern 16 – 85 år.

Invånarna upplever inte något problem vad gäller nedskräpning och bostadsområden och särskilt positivt är att man inte heller känner sig otrygg ute sena kvällar och man avstår inte från att göra något kvällstid på grund av otrygghet.

Kost- och städchef Agneta Sundqvist kommer att gå i pension den 13 augusti 2018. I stort sett alltid när någon slutar ser vi över tjänsten och i de flesta fall justeras innehåll utifrån nya och framtida behov. När det gäller kost- och städchef har  jag även för avsikt att se över organisationen då det i verksamheten finns över 60 medarbetare som är direkt underställda kost- och städchefen. Syftet med att ha en verksamhet har varit att öka möjlighet till heltidstjänst genom att kunna erbjuda kombitjänster. Nu finns beslut för hela kommunen att heltid ska vara normen och att vi kommer att lösa detta delvis med hjälp av bemanningsenhet och ett system för schemaläggning. Så just syftet med en sammanhållen organisation för kost och städ är inte längre relevant i förhållande till det stora personalansvar som finns i den funktionen.

Under gårdagens förvaltningsövergripande ledningsgrupp beslutade vi bl.a. plan för det gemensamma lean-arbetet för 2018 samt att tillsammans med Arbetsförmedlingen, inom ramen för projektet Fatta Kompetensen, uppdra till den lokala arbetsgruppen att ta fram plan för att starta ett industrispår i samverkan med företag i kommunen. Målsättningen är att möta det kompetensbehov som finns hos företagen samtidigt som det underlättar för nyanlända att tidigare komma ut i arbete.

Just nu pågår arbete med att ta fram en digitaliseringsstrategi för Olofströms kommun, ett arbete som bygger på det material som hela koncernchefsgruppen tillsammans jobbat fram under chefsdagarna i november. Målsättningen är att den ska kunna antas av Kommunstyrelsen under april. Parallellt pågår också arbetet med handlingsplanen till strategin. Det pågår redan mycket arbete men vi behöver arbeta tydligare tillsammans för att även de små stegen ska göra stor skillnad.