Aktuellt nu

 

 

I kväll är det dags för fullmäktige, ett fullmäktige där 2017 års årsredovisning kommer att godkännas. Kommunen visar ett positivt resultat med 4,9 mkr vilket motsvarar 0,6 % av skatter och generella statsbidrag. På kvällens dagordning finns också förslag på skatteväxling inför 2019 då Blekinge blir en region.

Nu närmar sig BUL, Blekinges unga lyfter, sitt slut. Navigator Centrum har träffat 396 ungdomar, 364 av dem är avslutade med mycket bra resultat. Av dem har 231 gått till arbete, 60 till studier och en grupp på 73 till övrigt (flytt, graviditet, tillbaka till AF mm.).

 

Under projektet har flera olika aktiviteter genomförts: rekryterare för en dag (där man får vara rekryterare för en dag) studiebesök ute på företag, arbetsmarknadskunskap, motivationsföreläsningar, jobbat mycket med självkänsla, självbild och vikten av att ta ansvar för sitt eget liv och sin egen framtid! Vi har anordnat mässor, stora evenemang för hela Blekinge vi har åkt till de andra kommunerna och varit med på deras Navigatorcentrum, genom detta har ungdomarna skapat nya kontakter och nätverk för att själva kunna skapa sin framtid. Det som genomsyrar vår verksamhet är hälsotänket ”Man behöver må bra för att det ska gå bra!! Spelar ingen roll vad du har för CV/PB om du inte klarar av att jobba dina 8 timmar.

Inom äldreomsorgen så arbetar vår fritidskonsulent Helena Oinas Wihlborg med aktiviteter för våra seniorer. Antalet aktiviteter har successivt utökat dessa då dessa är  efterfrågade och fyller en viktig funktion. Många av aktiviteterna som rör våra seniorer som bor i ordinärt boende har utförts i centrala Olofström. Meningen är att även föra ut detta till Kyrkhult och Jämshög. Helena kommer att börja med bingopromenader i Jämshög och sittgympa i Kyrkhult. Dessa aktiviteter kommer att starta nu i vår. Helena kommer också att förmedla underlag till aktiviteter in till våra boenden så att alla våra seniorer kan ta del av detta. Rekrytering pågår också av en anhörigkonsulent för att kunna ge bättre stöd till anhöriga.  Projekt nattkamera – har börjat med ett pilotarbete på Jemsegården.

Arbetet med GDPR fortsätter i en jämn takt och min uppfattning är att vi kommer att klara det på ett bra sätt. Utbildningar genomförs kontinuerligt av administrativ chef och IT-chef och stöd kommer att kunna ges både nu och också framöver från administrativ chef.

Digitalisering av introduktionsutbildning har påbörjats. Tanken är att var medarbetare kan få en introduktion som dels bygger på en generell grund och dels är anpassad till den verksamhet där medarbetaren kommer att arbeta. Det gör det också möjligt att dela upp utbildningen vid några tillfällen samt att gå tillbaka och titta igen. Vi kommer dock att ha en kortare träff med nya medarbetare ett par gånger om året då vi tycker att det är viktigt att alla medarbetare får träffa hela eller i alla fall delar av koncernchefsgruppen vid något tillfälle.

medvindsmässan 2018

 

Rekrytering, kompetensutvecklingsprojekt och GDPR

Agneta Sundkvist, chef kost och lokalvård, kommer att gå i pension till sommaren. Vi ser kontinuerligt över våra verksamheter och när vi ska göra ny rekrytering så är det sällan vi rekryterar samma profil eller till exakt samma arbetsuppgifter. Jag tror det är bra att börja med hur det ser ut idag, vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra.  Hur ser det ut för verksamheten framöver, vilka krav och utmaningar finns- kompetensmässigt och resursmässigt, vad vill och eller behöver vi jobba med. Vad kommer att krävas för att nå dit?

När vi beslutade att lägga samman de båda verksamheterna under en chef från och med 1 januari 2015 så var det bl.a. för att ge möjlighet att erbjuda heltidstjänster genom kombination av arbete inom de olika verksamheterna.  Nu finns beslut om heltid som norm för alla medarbetare inom Olofströms kommun och vi har också bemanningsenheten som kommer att jobba med att möjliggöra detta, och då blir den möjligheten än större än att vi ”bara” kombinerar inom dessa två verksamheter.  Igår genomfördes en risk och konsekvensanalys med skyddsombuden och från och med 1 augusti så kommer det att vara två verksamheter. Tjänsten som koststrateg slås samman med den halva chefstjänsten som legat mot kosten. Strategi och verksamhetsutveckling ligger i ledaruppdraget och genom att avlasta för exempelvis vikariehanteringen så är min uppfattning att det kommer att bli bra. När det gäller lokalvård så kommer vi att gå ut och rekrytera en chef för den verksamheten.

Vi söker också röstmottagare till valet den 9/9. Vid intresse så skicka din ansökan till valnamnden@olofstrom.se

Rekrytering pågår av receptionist/administratör och just nu är det 89 sökande till tjänsten.

Vi söker också hållbarhetsstrateg, en tjänst som ersätter den tidigare integrationssamordnaren. Vi tar ett bredare grepp inom ramen för social hållbarhet. Här ingår integration, folkhälsa, brottsförebyggande, jämlikhet och inkludering.  Ju bättre vi blir på att skapa förutsättningar vad gäller allt från samhällsplanering till att skapa möjligheter till att ta tillvara på allas möjligheter.

I förgår avslutades kompetensförsörjningsprojektet som då pågått i 12 månader. Många av deltagarna har fått förlängning i någon form. Målsättningen var att ge nyanlända möjlighet till arbetslivserfarenhet inom områden som skulle kunna vara aktuella för dem även i framtiden, att kunna kompetensutvecklas inom området och eller läsa ytterligare svenska samt utveckla språket i jobbsammanhang. Utvärdering kommer att ske och ställning tas till hur vi jobbar framöver, vad som behöver utvecklas och vad vi ska ta tillvara.

Aktuellt inom alla verksamheter i koncernen är GDPR och den hantering av personuppgifter som sker. Det är inte unikt för offentlig myndighet då samma regler gäller även för alla privata och börsnoterade företag.  Dock har vi en stor verksamhet med en mängd olika hantering av personuppgifter. Var nämnd och styrelse är personuppgiftsansvarig och har eller kommer att utse dataskyddsombud. Administrativ chef och IT-chef har hållit i utbildningar och kommer att hålla i utbildningar även framöver, samt ge stöd och råd främst till dataskyddsombuden. Den 25 maj träder förordningen i kraft.