Wow vilket toppenår för besöksnäringen – VisitBlekinge!

Styrelsemöte idag i vårt destinationsbolag VisitBlekinge. Jag är så imponerad av vad som hänt under det senaste året, av marknadsplanen och kommunikationsplanen för 2019 – uppbyggt efter olika teman var månad.

Det har verkligen varit ett toppenår för hela Blekinge vad gäller antal besöksnätter. Vi har ökat mest i Södra Sverige med nästan 5 % och Olofström har ökat med över 12 %! Sölvesborg hade den största ökningen i länet! Länets campingar erbjuder tillsammans 360 övernattningsmöjligheter året om i stugor utöver campingplatser för husvagn och tält. Camping Sydost har genomfört en omfattande marknadsföringsturné av länet på många olika platser.

Det finns så stora möjligheter nu och framöver att utveckla Blekinge som besöksmål. Genom att jobba tillsammans i länet och stärka vårt gemensamma varumärke, att skapa förutsättningar i form av infrastruktur vad gäller allt från vandrings- och cykelleder, ställplatser till utbyggnad av fiber på landsbygd och att i övrigt underlätta företagande.

Under året har programmet Fiskedestination spelat in fem program i Blekinge som kommer att sändas med början i mars 2019. Blekinge kommer verkligen att synas och redan nu är det dags att länets företag planerar och paketerar besöksmål för att möta upp inför tv-sändningarna. Visit kommer under samma period att ha en monter på fiskemässan i Jönköping där flera företag från Blekinge kommer att delta.

img_4582

Camping Sydost – syfte och mål med marknadsföringsturnén

Heja medarbetare!

Olofströms kommun kommer ofta högt i olika mätningar och rankningar. Det gör vi tack vare våra medarbetare som tillsammans skapar en bra verksamhet var dag! I kväll har vi firat ett härligt gäng som arbetat i kommunen i 25 år!

Vi firade med medaljer, trerättersmiddag på Jämshögs gästgiveri och ett presentkort/rekvisition där var och en själv får välja vad de vill ha för present.

Från socialförvaltningen Marie Nilsson, Bodil Håkansson, Annika Olofsson. Mari Håkansson och Ursula Hultman.

Från utbildningsförvaltningen Antonia Klep, Ann-Christin Svensson, Anna-Lena Danielsson, Nina Bengtsson, Madelene Jaskari, Marina Viberg och Anna-Jenni Bengtsson.

Många goda nyheter!

Många goda och glada nyheter i slutet av förra veckan.

Olofströms kommun beviljas bidrag med l 829 342 kronor i statsbidrag för bostadsbyggandet. 234 kommuner sökte stöd och samtliga har beviljats stöd.  Villkoren för att få stöd var att vi under 1 augusti 2017 till 31 juli 2018 skulle ha gett startbesked till minst en bostad och att vi har antagit riktlinjer för bostadsförsörjning samt innevarande eller föregående mandatperiod antagit eller aktualiserat översiktsplan. Det skulle också finnas minst en folkbokförd nyanländ invandrare som fått uppehållstillstånd. Under perioden fanns 179 folkbokförda nyanlända och startbesked lämnades för 45 bostäder i Olofström.

Regionen har fått beslut om att  beviljas samfinansiering till riksväg 27 i länstransportplanen vilket frigör medel till att fortsätta mötesseparering på riksväg 15 (som går från E22 och förbi Olofström). Ansökningen regionen lämnade i september har beviljats med 71 miljoner kronor. I länsplanen ligger 45 miljoner och med då ytterligare  71 miljoner blir det 116 miljoner kr till riksväg 15 från nästa planperiod 2022-2033.

Vi valdes också ut att delta i SKLs satsning på Modellkommuner där syftet är att deltagarna ska förbättra och utveckla sitt jämställdhetsarbete genom systematiska jämförelser med varandra. Kristianstad kommun som deltagit tidigare i projektet kommer att bli vår mentorer och bollplank. Syftet är att fler kommuner ska kunna erbjuda kvinnor och män en likvärdig service och att resurser ska fördelas jämställt till olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. Vi ser verkligen fram emot att både få delta och att få Kristianstad som mentor. Arbetet ska leda till konkreta och hållbara förbättringar i verksamheterna.

Dessutom kommer region Blekinge att lämna in en ansökan om att delta i SKL:s projekt Glokala Sverige  där samtliga kommuner kommer att delta i länet. Glokala Sverige är ett kommunikationsprojekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Agenda 2030 innebär att vi tillsammans med resten av världen har en gemensam riktning för den globala hållbarheten som bland mycket annat handlar om att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

 

Kommunassurans & förebyggande arbete

Idag är det ägarsamråd med Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB). Bolaget  startades i maj 2005 och hanterar sak- och ansvarsförsäkringar. Syftet var att kommunerna ville säkerställa sitt försäkringsskydd och skapa incitament hos delägarna att arbeta skadeförebyggande arbete. Sedan 2011 finns också en möjlighet för delägare att placera sina kommunförsäkringar direkt hos bolaget, utan att gå via LOU, en möjlighet som många redan utnyttjat. Blekingekommunerna blev delägare 2009.

Vid dagens ägarsamråd redovisades bla. prognos för 2018 som visar på ett betydligt högre resultat än budgeterat. Prognos för året är ca 15 mkr och budget var ca 1 mkr.

Ungefär 60 av 70 kommuner direktplacerar sina försäkringar. 17 kommuner av dessa tillkom nu inför 2018, nya ägare som tidigare var delägare i ett annat captive för småkommuner.  De direktplacerade med låga skadekostnader kommer att få återbäring på sina premier. Av Blekinges fem kommuner är fyra direktplacerade och kommer att få tillbaka återbäring med 7,7 %.

På ägarsamrådet presenterades en handbok som alla delägare kommer att få tillgång till digitalt. Tre kommuner kommer också väljas ut som pilotkommuner för att jobba systematiskt med det skadeförebyggande arbetet för att minska skadegörelse och bränder men också andra skador.  Det skulle kunna vara en möjlighet för Olofströms kommun och våra offentliga byggnader för att vara en del i det förebyggande arbetet. Målsättningen är att de kommuner som genomför egenkontrollen kan komma att få en lite lägre premier och ökar också möjligheten att få tillbaka.

 

 

 

Utbildningsplikt och digitalisering

De nyanlända som står särskilt långt från arbetsmarknaden och som saknar utbildning omfattas av utbildningsplikten. Utbildningsplikten införs successivt i kommunerna och innebär att vi ska genomföra ytterligare utbildningar för denna grupp. Vi får en ersättning för att genomföra uppdraget. Ersättningen är schablonberäknad vilket gör att vi slipper mycket administration och kostnader för att få ersättningen. Den är beräknad efter att bara en mindre del av de nyanlända omfattas av utbildningsplikten. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut då vi i Olofström för närvarande har drygt 30 % (54 personer) av samtliga som är i etableringen som omfattas av utbildningsplikten. Många av dem är analfabeter. Det innebär att förutsättningarna för att klara uppdraget inte är de lättaste. Ansvarig rektor Annika Appelros har trots utmaningarna på kort tid startat igång verksamheten och har också flera olika kurser igång redan. Otroligt imponerad både av den stora fokus på lösning och också förmåga att hitta många olika kompletterande lösningar, anpassade för var individ. De kurser som Annika bl.a. har igång är digitaliseringskurs, entreprenörskap, talstöd, måbra-kurs, och möjlighet till vård-SFI och många fler idéer finns för ytterligare dra igång utbildningar. Målsättningen är att personerna ska lära sig svenska så pass bra att de kan gå vidare till jobb eller till yrkesutbildning.

Landstinget och vårt kommunalförbund Region Blekinge blir från och med årsskiftet en region. Idag träffade vi den blivande chefen för den regionala digitaliseringesverksamheten Per Johansson, och två av de blivande medarbetarna Richard Svensson, bredbandskoordinator och Madeleine Larsson som är e-hälsostrateg. Vi kommer att ha fullt fokus på verksamhetsutveckling under 2019 och då är digitalisering och teknikutveckling en stor del. Ett regionalt digitaliseringsarbete kommer att gynna oss i hela regionen. Vi kommer under 2019 att skaffa en plattform för Mina sidor. Det hade varit otroligt kul om vi skulle kunna ha en gemensam plattform alla kommuner och regionen – det är samma invånare och det finns ingen anledning att vi ska sitta med olika plattformar med många olika inlogg. Önskeläget hade varit att alla myndigheter och kommuner hade samma plattform och att man som invånare inte behöver hålla reda på vilken myndighet som man ska söka olika tillstånd hos utan att det var samordnat. Vi kan dock inte påverka samtliga myndigheter men vi kan jobba för att underlätta i kommun/region och ett steg skulle kunna vara en gemensam plattform för regionen och Olofström.

Idag är det 10 dagar kvar för att söka tjänsten som ny förvaltningschef hos oss. Ser fram emot att få ta del av kandidaterna.

Nominering Årets Initiativ 2018 – Hälsa för chefer & Chefsdagarna

Så otroligt kul för Olofströms kommun som med projektet Heja Hälsan blev nominerade till Årets Initiativ 2019 Hälsa för chefer! Vi landade på en tredjeplats men kände oss som vinnare redan när vi blev uttagna till finalen och är så glada att vi blev nominerade!

Vi genomför årligen chefsdagar för kommunkoncernens alla ledare. Årets tema är verksamhetsutveckling och vi har lagt stor vikt vid arbete med lean och hur vi jobbar vidare med lean som metod. Niklas Modig gav oss många tankar och idéer under chefsdagarna.

Lean är en metod som behöver en miljö som ger förutsättningar för arbetet. Samma sak med den hälsofrämjande arbetsmiljön , det salutorgens ledarskapet och det salutorgens medarbetarskapet. Styrkan hämtar vi i vårt värdegrundsarbete och den hälsofrämjande arbetsmiljön stärker leanarbetet och tvärt om.

Inför chefsdagarna hade kommunkoncernens Lean-grupp regisserat och spelat in en egen kort film som på några minuter förmedlade vad lean är för oss i kommunkoncernen. Den filmen kommer att visas vid olika arbetsplatsträffar nu under hösten/vintern.

Så otroligt kul för Olofströms kommun som med projektet Heja Hälsan blev nominerade till Årets Initiativ 2019! Vi landade på en tredjeplats men kände oss som vinnare redan

I samband med ”Hälsa för chefer” igår så fick vi ta del av två föreläsningar. Den första föreläsningen handlade just om miljöns inverkan på vår val och beteenden. Kort sammanfattat så har viljan och motivationen inte så stor betydelse som vi gärna tror enligt den forskning som presenterades av Gunnel Ryner. För att vi ska fullfölja och lyckas med det som vi vill uppnå har miljön däremot en avgörande betydelse. Den miljö som påverkar är bl.a. vilka personer som finns i vår omgivning och hur  den fysiska miljön är gestaltat. 

Den andra föreläsningen handlade om  chefer som mobbades av medarbetare. Christina Björklund docent på Karolinska institutet presenterade sin forskning. En jämförelse hade gjorts mellan statliga, kommunala och privata arbetsgivare. Risken visade sig vara störst i statlig verksamhet och lägst i privat verksamhet. Det behöver absolut påminnas om att chefer självklart också är medarbetare och omfattas av arbetsmiljölagen och liknande.  
Varenda person som blir mobbad är en person för mycket oavsett om det är en medarbetare med eller utan chefsuppdrag. Målsättningen är att alla kommunkoncernens medarbetare är stolta och mår bra! Stolta över det egna uppdraget och var man själv bidrar med och också över vad andra bidrar med. Alla medarbetare, vilket även omfattar chefer, ska kunna få det stöd som behövs för att fungera bra. Dessutom har vi infört Omtankesamtal – som kan initieras både av chef och medarbetare – samt erbjuder inom projektet Heja Hälsan chefer coachning. En upphandling gällande grupputveckling och chefscoachning är också gjord som möjliggör externt stöd utöver det vi kan få från företagshälsovården.

Rekrytering av ny förvaltningschef för utbildningsförvaltningen är påbörjad och genomförs av rekryteringsföretaget Trust. Vi kommer också att påbörja rekrytera ny lokalvårdschef då nuvarande chef Ali Darouiche fått nytt arbete.

Idag har vi fått besked om anvisning av nyanlända för bosättning. För Blekinge län är det planerade mottagandet är 927 personer. Det är dock bara en liten del som omfattas av anvisning, 44 personer.  Då Olofström redan har så stort mottagande och många som bosatt sig själva i kommunen har vi även i år noll mottagande enligt avtalet. Olofström har i år, fram till och med sista september, tagit emot 77 nyanlända vilket motsvarar drygt en halv procent av invånarantalet. Under 2017 hade vi ett mottagande på 175 personer.

Just nu pågår arbete med att ta fram förslag på ett mer effektivt flyktingmottagande. Mottagandeutredningen har i  SOU 2018:22,  ”Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande” lämnat förslag på hur processen och arbetet ska genomföras framöver. Uppdraget lämnades av regeringen i slutet av 2015 och remisstiden för yttrande över betänkandet gick ut den 15 oktober i år. Förslaget innebär i huvudsak att asylsökanden bosätter sig på ett fåtal ankomstcentra, att beslut fattas snabbare om att bevilja asyl eller inte, att alla 290 kommuner delar på ansvaret för de som beviljats uppehållstillstånd, att möjligheten att egenbosätta sig begränsas och också kräver att personen kan klara sin försörjning och också att kommuner inte ska behöva lägga så mycket tid på att ansöka om pengar utan att ersättningen mer blir schablonberäknad.

Det händer fortfarande mycket på byggsidan både vad gäller kommunens fastigheter och Olofströmshus.

 • Garvargården – Pågående Installations, klinker och målningsarbete hus B2 entrébyggnad, installationsarbeten samt listning boenderum Hus C, Undertaksmontage, installationsarbeten hus F gemensamhetslokal.
  • Holjebäck – Planerad träff under oktober med byggentreprenör
  • Cura – Planerad start med markarbeten under V-46-47.
  • Brännis – Om-tillbyggnad förskolan, pågående utförande av besiktningspunkter.
  • Nordenbergsskolan – Inga anbud inkomna för ombyggnad av skolkök.
  • Läkehjälpen – Tony påbörjat ombyggnad.
  • Gränum skola – Uteklassrum, planerad start av markarbeten slutet oktober
  • Jämshögs skola – Ombyggnad av skolkök planerad till våren 2019.
  • Ekerydsskolan- Anbud inkommit för ombyggnad av förskola.
  • Brännargårdsskolan – Pågående renovering av takfot/fasad samt målning av fasad.
  • Högavång – Inväntar besked för ombyggnad av personalkök.
  • Högavång – Slutskede för ombyggnad av takfot, hemkunskapsbyggnad.
  • Vilboken – Inväntar besked om att påbörja projektering för tillbyggnad av skola.
  • Vilboken – Pågående arbete med underlag för ombyggnad av gymnastiksal.
  • Vilboksskolan – Pågående målning av fasad samt plåtbeslagning av fasad etapp 2 och 3
  • Kyrkhult skola- Kvarstående arbeten med fönsterfasad mot öster.