På G i kommunkoncernen – personalavdelning, socialförvaltning, budget, personaltidning & lean!

IMG_7346_OkNytt kopia

Intensivt budgetarbete pågår nu som alltid i maj. Skillnaden är detta år att vi började redan i december förra året och att vi hela tiden varit medvetna om att det inte finns några extra medel att fördela utan tvärt om – att vi måste prioritera bort av det vi gör och att vi behöver hitta andra sätt att göra det vi ska fortsätta göra för att kunna lägga en budget i balans. Kan vi lägga en budget där vi gör av med mer pengar än vi har? Kan vi lägga en budget där vi fördelar de pengar vi har men sedan inte hålla den? Nej det kan vi inte då resultatet i så fall skulle bli att vi åren efter måste lägga en budget med motsvarade plusresultat, alltså skulle det då krävas en än större besparing.

Just nu jobbar var förvaltning/nämnd med att se över sin egen verksamhet för att kunna vidta de åtgärder som krävs för att klara att lägga en budget. Ramarna för var förvaltning/nämnd tas av Kommunstyrelsen i juni och därefter kommer sedan var nämnd att lämna ett förslag på budget som slutligen tas av fullmäktige.

Något som också pågår intensivt är arbetet med lean, där tonvikten läggs på värderingar – och att jobba ut dem i organisationen. Nu pågår träning av koncernchefsgruppen samt ytterligare ett antal chefer. Parallellt med denna utbildning så ingår då att vi som går utbildningen genomför träning med våra medarbetare och i de fall dessa är chefer så tränar de vidare med sina medarbetare osv. Den värdegrund som vi beslutat och som ska jobbas igenom hela organisationen är då

 • Mod
 • Engagemang
 • Delaktighet
 • Kvalitet

Som jag nämnt tidigare finns som stöd i arbetet framtagit ett diskussionsunderlag för arbetsplatsträffar, ett material som ska stödja diskussionerna i vad värdegrunden betyder för den egna gruppen.

IMG_3103_2IMG_3101IMG_3093_2IMG_3096_2

Intervju av sökande till förvaltningschef på socialförvaltningen har genomförts och målsättningen är att Kommunstyrelsen ska kunna besluta om ny förvaltningschef i början av juni.

Inom socialförvaltningen så pågår fortfarande arbetet med semestervikarier även om det nu underlättar att sjukskrivningarna minskat. I veckan invigdes Ekdungen i Jämshög men mycket folk på plats. På övre plan är korttidsboende  och växelvårdsboende och på nedre  plan daglig verksamhet inom funktionsstöd.  Inom arbetsmarknadsvadelningen pågår nu arbetet med Navigatorcentrum (mötesplats för unga arbetslösa) som kommer att invigas i slutet av denna månad.

Personalavdelningen och projektledare Marie Wall jobbar strukturerat framåt med sjukfrånvaron/frisknärvaron. Sedan 1 april ska kommunens timanställda registrera sin tid i det digitala systemet Heroma men detta har inte haft fullt genomslag vilket innebär att många fortfarande sitter och fyller i manuellt och då innebär en del merjobb.

Förfrågningsunderlag för upphandling av företagshälsovård är nu klart och vi kommer att gå ut på upphandling med målsättning att nytt avtal ska kunna gälla från 1 oktober.

Det personalpolitiska programmet antogs på 90-talet och ska nu revideras och ett nytt vara klart för antagande under slutet av året.

Nytt nummer av kommunkoncernens personaltidning går nu på tryck och vi kan med spänning se fram emot ett nytt nummer av OK-Nytt under nästa vecka!

IMG_7346_OkNytt kopia

 

På G i kommunkoncernen – budget & Lean

I tisdags träffade samtliga förvaltningschefer styrgruppen för Budget i balans. Styrgruppen består förutom av Kommunstyrelsens arbetsutskott också av samtliga gruppledare. I tisdags var också alla nämndsordförande inbjudna. Tillsammans ska vi spara drygt 18 miljoner kronor. Samtliga förvaltningar arbetar med förslag på åtgärder för att genomföra besparingarna. Budgetramarna för respektive förvaltning tas i början av juni.

Det är fortfarande många sjukskrivna i kommunen och Utbildningsförvaltningen förlänger projektet med pooltjänst i ytterligare en månad för att därefter kunna göra en utvärdering.

Löneöversynen är genomförd och målsättningen är att de nya lönerna ska betalas ut nu redan i april.

Planeringen med det fortsatta arbetet med Lean pågår. På Himmelsberget bl.a. fungerar de korta möten med lean-tavlor sedan i höstas. En gång i veckan träffas representanter från de olika avdelningarna för att lyfta förbättringsområden på de digitala tavlorna samt antingen att åtgärda direkt, eller vid kommande tillfälle. Behöver frågan lösas av chefer så lyft frågan vidare till ”chefstavlan”. Exempel på vad som varit upp på tavlan och åtgärdats är allt från Rutiner för samrådsmöte vid detaljplan till bokning skyltning av sammanträdesrum.

 leantavla1Leantavla2

På G i kommunkoncernen – näringslivsutveckling – satsningar och besparingar

OFM_SYMBOL_sv

Arbetet med en budget i balans betyder inte bara att arbeta med kostnaderna utan också med intäkterna och även det arbetet måste balanseras. Vi ser över de kostnader vi har, vad vi gör och varför – finns det andra sätt att uppnå det vi vill, är det en efterfrågan på det vi gör eller har efterfrågan förändrats? Samtidigt så behöver vi också fortsätta satsa på bl.a. näringslivsutveckling och boendemiljön. Antalet invånare i Olofström har under mycket lång tid följt tillgången på arbetstillfällen i kommunen. Att Olofström då valt att satsa på just teknikföretag inom ramen för det övergripande målet Jobb till 1000 beror på att ett arbetstillfälle inom tillverkningsindustri ger ytterligare i genomsnitt 2-3 andra arbetstillfällen. När det gäller just teknik så är det inom det området Olofström har en unik kompetens, många företag med hög spetskompetens och IUC med forskning och utveckling.

Teknikföretag och kommunen kraftsamlar genom Techtank

Under de senaste åren har flera företagssamarbeten inom bland annat affärs- och kompetensutveckling pågått genom näringslivssatsningen Jobb till 1000 i Olofströms kommun. Företagen är nu redo att tillsammans med kommunen och andra samhällsaktörer ta samarbetet inom tekniksektorn ett steg vidare genom att bilda ett nytt klusterinitiativ – Techtank – som välkomnar teknikföretag från hela Blekinge och närliggande regioner. Techtank drivs ifrån Olofströms Näringsliv (ONAB) där man just nu jobbar intensivt med att skriva klart en större EU-ansökan för att säkra finansieringen för tre år framåt. Anders Borgehed som leder arbetet med Techtank får frågan varför ett initiativ som detta behövs?

– Med en gemensam agenda ökar vi möjligheterna att möta omvärldens krav. Tillsammans kan vi nå nya marknader, attrahera kompetens, driva teknikutveckling, och lättare nå ut med våra budskap. Målet är att vi genom samarbete kan stärka både medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft, och förhoppningsvis också generera fler jobb.

Lansering av Techtank pågår för fullt. Den 27 mars lanseras Techtank genom en stor kick-off på Folkets Hus i Olofström. På programmet står både information, inspiration och goda exempel från flera av de företag och organisationer som står bakom Techtank. Man hoppas på bred uppslutning till kick-offen för att få fler teknikföretag i regionen att bli intresserad av att gå med i Techtank.

techtank_logo_RGB

Fakta Techtank:

 • Nybildat klusterinitiativ för teknikföretag.
 • Arbetar inom fyra verksamhetsområden: klusterutveckling & marknadsföring, affärsutveckling & tillväxt, teknikutveckling & innovation, kompetensutveckling- & försörjning.
 • Har initierats av kommunens strategiråd för utveckling av tekniksektorn med representanter från: EBP, IUC Olofström, Safeman, Shiloh, Stans & Press, Tre D Mekaniska, Volvo Cars, Wugang Tailored Blanks, ÅF, Blekinge Business Incubator, Blekinge Tekniska Högskola, Netport Science Park, Tech Network, Olofströms kommun, Olofströms Näringsliv.
 • Syftar till att öka medlemsföretagens och därmed också regionens konkurrenskraft.
 • Har siktet inställt på att etablera Techtank som ett internationellt erkänt klusterinitiativ.
 • Drivs ifrån Olofströms Näringsliv.
 • Finansieras av deltagande företag, Olofströms kommun samt Region Blekinge.
 • Mer information finns på www.techtank.se.

techtank_logo_RGB

Budget i balans – nuläge den 25 februari 2015

Samtliga chefer som fått ut brev med information om det pågående arbetet Budget i Balans har nu besvarat den medföljande enkäten. Enkätsvaren kommer att sammanställas och redovisas för styrgruppen den 10 mars. Styrgruppen består av Kommunstyrelsens Arbetsutskott kompletterat med samtliga gruppledare.

Gruppen har redan haft ett möte den 10 februari där de informerades om det pågående arbetet. Vid nästa tillfälle i mars så kommer en redovisning att ske av det pågående arbetet centralt och inom olika förvaltningar och utifrån detta kommer en diskussion att genomföras.

Enligt den senaste skatteprognosen så hamnar vi på ett negativt resultat på 5 mkr 2016 redan innan kostnaderna för de nya platserna i särskilt boende och korttidsboende är medräknade. Samma gäller för i år där nya skatteprognosen visar knappt 3 mkr sämre än budget för 2015 och dessutom tillkommer då stora delar av de kostnaderna för särskilt boende och korttidsplatser redan i år, kostnader som inte finns med i budget.