Tisdag den 28 oktober

Igår var första gången som det nya fullmäktige sammanträdde. Första mötet börjar med att ordförande och första och andra vice ordförande väljs. Den som sitter ordförande tills det valet är genomfört är ålderspresidenten, dvs den som suttit sammanlagt längst i fullmäktige. Hos oss var det Lars-Göran Karlsson, tidigare ordförande på Kraftbolaget, som är ålderspresident.

Ordförande för fullmäktige är oförändrat Kjell-Åke Karlsson, S, och första vice Anita Skarphagen, S, och andre vice Gert Hoff, M. Det betyder att fullmäktiges presidium är det samma som innan valet.

Det nya fullmäktige fick börjas sitt första möte med delårsbokslutet vilket innebär en redovisning av dels vad som hänt under året fram till och med augusti men också en prognos på hur hela året kommer att gå.

Det som gick mindre bra var tekniken, ingen bild på kanonen vid redovisning, ingen bild på bordet som visade kamera läget och ingen bild på webbsändningen första halvtimmen. Trots det var det flera som följde fullmäktige på webben, men såg något gjorde de inte. Nästa fullmäktige ska dock kunna följas via webben – och då är det budget för 2015 som ska behandlas liksom val till nämnder, styrelser och förbund samt flera andra ärenden.

Arbetet med organisationsförändringen pågår parallellt med all övrig verksamhet. I eftermiddag och kväll arbetar kost och städ tillsammans för att lägga grunden till en bra gemensam verksamhet från och med 1 januari 2015. Det sägs att ljudvolymen vid grupparbete är ett index för trivsel och kreativitet. Efter att ha avlyssnat ljudnivån kan jag säga att det kommer att hända mycket framöver på den nya Kost- och städserviceavdelningen.

IMG_0308-1.JPG

IMG_0316.JPG

IMG_0312-2.JPG

IMG_0310-1.JPG

IMG_0313-2.JPG

IMG_0314-0.JPG

IMG_0305-0.JPG

Rekryteringsläget – koststrateg & förvaltningschef för Kultur och fritid.

Denna vecka har gått otroligt fort!

Jag var in som tf. förvaltningschef på Kultur – och fritid en kort period i avvaktan på annan lösning under rekryteringsfasen. Från och med i onsdags så har i stället fritidschef Stefan Mårtensson gått in som tf. Det är alltid spännande med att få extra insyn i olika verksamheter men jag uppskattar verkligen att Stefan tar detta ansvar fram till vi avslutat den pågående rekryteringsprocessen av ny förvaltningschef.

En rekrytering som nu är avslutad är koststrategen. Från och med årsskiftet kommer kostverksamheten att vara en del av kost- och städserviceavdelningen på Kommunledningsförvaltningen. Nuvarande kostchef Britt Kilsäter kommer att gå i pension vid årsskiftet. Jens Stjernkvist tillträder tjänsten som koststrateg den 1 december 2014. Jens är bl.a. känd för att ha drivit verksamhet på Eriksbergs Natur och vilt och Jämshögs gästgiveri.

mat

SMART-möte!

Business collage

Idag har vi haft SMART-möte vilket innebär att samtliga ordförande för kommun med förbund och helägda bolag samlas tillsammans med förvaltnings-, förbundschefer och VD:ar. SMART står för strategi, mål, ansvar, resultat och tillit. Fokus på dagens möte var på investeringar.

En viktig parameter vid investeringar är befolkningsutvecklingen, den påverkar behov, ekonomi och investeringsutrymme. Vi är nu så nära 13000-strecket nu, idag är vi 12 977 invånare!

När beslut togs om organisationsförändring i våras bestämdes samtidigt att vi inte skulle föra över fastigheter från kommunen till Olofströms hus. Nu behöver vi bestämma hur vi gör framöver med nya byggnader. Vem ska äga nya skolor och äldreboende? Under dagens möte tittade vi på ägandet ur skattehänseende och sammanfattningsvis så har det ingen betydelse när det gäller skolor. När det gäller boende inom äldreomsorgen är det en fördel om det är kommunen som äger. Ägandet har inget att göra med förvaltningen av fastigheterna som kommer att skötas av Olofströms hus från och med årsskiftet. Vi kommer att titta vidare på ägandet men foten måste sättas ner inom de närmaste månaderna.

Vi kommer också att bestämma hur processen ska se ut för investeringar framöver, vem som initierar, vilket underlag som ska finnas med etc. Främst handlar det om fastigheter för kommunens verksamheter men här bör vi också titta på förbunden och bolagens investeringar. Förbundens investeringar påverkar inte kommunens investeringsutrymme men däremot i driftbudget. När det gäller bolagen påverkar det inte kommunens driftbudget men däremot investeringsutrymmet.

Utöver detta så har vi dessutom att förhålla oss till komponentavskrivningar för fastigheter och då ska samtliga fastigheter hanteras på samma sätt inom en koncern. Detta ska vara genomfört till årsbokslutet vilket innebär ett rejält arbete främst för ekonomerna.

Samtliga redogjorde för behov av investeringar, där det inte fanns någon skiljaktig uppfattning av behovet. Det som kan diskuteras är hur behovet kan lösas och vad det kommer att kosta.

Särskilt positivt, förutom invånarantalet, var då också att vi kunde öka ramutrymmet från majprognosen med ca 6,5 mkr tack vare invånarantal och under året inlösta pensioner!

Business collage

Flytt av fastighets- och vaktmästarorganisationen samt rekrytering av ny förvaltningschef

Life values

I måndags flyttade medarbetarna på vaktmästeri och fastighet ut från kommunhuset och över till Olofströms hus. Flytten lämnade ett tomrum både efter dem som personer men också deras tomma arbetsrum. Även på parkeringen utanför kommunhuset märks skillnad. Samtidigt så har dessa medarbetarna inte flyttat långt bort. Jag tror också att det är bra att verkställa beslut så snart det är möjligt. Perioden mellan beslut och verkställighet skapar lätt ett vakuum med plats för oro och ovisshet, man vet vad man har men man vet inte hur det blir. All organisationsförändring tar energi men jag är övertygad om att vi på sikt kan behålla en hög kompetens och blir mindre sårbara när vi samordnar kompetensen inom organisationen och det är flera som arbetar med samma eller liknande uppgifter. Från och med denna vecka så har vi samordnat vår kompetens inom fastighetsdrift till Olofströms hus.

Rekryteringen av ny förvaltningschef för Kultur- och fritid pågår. Rekryteringsföretaget har nu gjort en gallring av de sökande och överlämnat fyra förslag. I morgon kommer vi att påbörja intervjuerna av aktuella sökande.

Life values

Augusti…

Augusti – Vissa månader är lite bättre än andra. Augusti är en sådan månad, en månad då man känner att man har gott om tid kvar av året att genomföra det man tänkt, det är fortfarande ljust både på morgnar och kvällar, energi-nivån är hög och det känns bra att ta tag i saker både på arbete och hemma. Många är nu tillbaka på arbetsplatserna igen och det märks! De flesta känner nog att de i år fått så mycket sol och värme som de önskar. En del tycker till och med att det har varit för mycket av om inte solen så i alla fall värmen. För mig finns det två tydliga tecken på att sommaren är över, det är när nämndssammanträden startar upp igen och skolorna börjar. I dag hade vi säsongens första Arbetsutskott och nästa vecka börjar skolan.

Det kommer att bli en intensiv höst både med verkställigheten av organisationsförändringarna vad gäller sammanläggning av Samhällsbyggnadsförvaltning med Kommunledningsförvaltning, överflyttning av Kostverksamhet till Kommunledningsförvaltning, överflyttning av näringslivsprojekt från Kommunledning till Näringslivsbolaget samt verksamhetsövergång av fastighet och vaktmästarorganisation till Olofströmshus. Förändringarna ska vara genomförda senast den 31 december i år men de flesta medarbetare har eller kommer att flytta över till sina nya chefer och grupper nu efter sommaren. Förändringarna genomförs efter hand som det är lämpligt och möjligt och vid olika tidpunkter. Förutom den organisatoriska förändringen innebär det också byte av arbetsplats för många medarbetare.

Näringslivsbolaget har tillsammans med projektledare i Jobb till 1000 flyttat till Vällaregatan och finns från och med nu i augusti i samma byggnad som Komvux och IUC. (IUC/OSAS är ett bolag som arbetar med bla. forskning och utveckling – där kommunen och Volvo är de största aktieägarna) Även studiecentrum finns i samma byggnad.

Elisabeth Johnsson, förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen, går i pension under oktober. Rekrytering av hennes efterträdare pågår och annons kommer att komma ut i lokaltidning till helgen. Annonsering kommer även att ske i tidningen Dagens Samhälle.

OFM_SYMBOL_sv

Nya chefer i koncernchefsgruppen

Det kommer att bli flera förändringar i koncernchefsgruppen nu under det närmaste halvåret då det blir fyra nya chefer som kommer att ingå i gruppen.
Jörgen Nilsson, VD för Olofströms kraft, har gått i pension. Han efterträds den 1 juli av Per-Ola Svensson. Per-Ola är idag teknisk chef i bolaget och har arbetat tillsammans med Jörgen under många år.
Olofström har tillsammans med Karlshamn och Sölvesborg två förbund, Räddningstjänsten Västra Blekinge och Miljöförbundet Västra Blekinge. Miljöförbundet har sedan en månad tillbaka ny förbundschef. Han heter Jan Moberg och har tidigare arbetat i Ronneby kommun som förvaltningschef på Miljö- och byggnadsförvaltningen. Räddningstjänsten har också rekryterat ny förbundschef, Kenneth Jensen. Han arbetar för närvarande i Skövde kommun som VA-chef och kommer att tillträda sin tjänst den 1 oktober.
Dessutom har rekrytering påbörjats av ny förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen. Elisabeth Jonsson som idag är förvaltningschef kommer att gå i pension den 1 oktober. Tjänsten är en kombinerad förvaltningschefstjänst och kulturchefstjänst.

Hejaolofström

Målgruppsstyrd organisation

Vi har precis påbörjat en översyn av de verksamheter som finns inom Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Uppdraget har lämnats av Kommunstyrelsen och med inriktning;
1. Barn & Unga
2. Arbete & Utbildning
3. Vård & Omsorg
Uppdraget och målet är väldigt öppet och initiativet till översynen kommer från verksamheterna. Det finns inget som säger att vi inte ska göra samma sak efter översynen som innan, men det finns inte heller något som säger att vi inte ska förändra. Verksamheten är idag mycket bra men kan vi bli bättre?

Det finns en risk med att inte förändra då det sker förändringar i omvärlden, förändringar som kan innebära att det som är bra idag kanske inte är det imorgon. Att förändra och ständigt förbättra förutsätter inte en organisationsförändring. Skulle däremot en förändring i organisation underlätta utvecklingsarbetet så ska man inte heller avstå av bekvämlighetsskäl.

Utredningarna genomförs av verksamheterna själva och då inklusive skyddsombud. För arbetsgrupp ett Barn & Unga ansvarar Utbildningschef Lars-Olof, för Arbete & Utbildning svarar Arbetsmarknadschef Helen Hagegren och för den tredje gruppen Vård & Omsorg svarar Socialchef Thomas Svensson. Vi kommer att träffas tillsammans med fackliga representanter i september för att stämma av respektive arbetsgrupps arbete och förbereda en första rapport till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det finns många frågor och funderingar, vilken grupp bör exempelvis missbruksvård ingå i, insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade?

Enlig tidplanen ska vi ha ett färdigt förslag att presentera för Arbetsutskottet i början av 2015.

OFM_SYMBOL_sv