Mitt i sommaren

Även om det nu är mitt i sommaren är många verksamheter i full gång. Även befolkningsutvecklingen är på G. Sedan 1 januari har vi ökat med 67 personer och är nu 13 237 personer! Den senaste veckan har vi gått plus på födelse-, flytt- och invandringsnettot.

Vision

En ökad befolkning innebär också större behov och anpassningar av våra lokaler. Även här pågår nu en hel del arbete. Ombyggnationer pågår på flera skolor vilket innebär att förutom de som arbetar direkt med själva byggnationen så krävs omplaneringar inom lokalvården nu under semestern för att klara byggstädningarna.

I Kyrkhult så har ju bibilioteket flyttat ut från skolan och kommer att öppnas i den fristående byggnad som fram tills nu varit fritidshem. Nu pågår arbete för att fritidshem ska kunna öppna inne i skolan efter semestern.

Trafiklösningen på Brännaregårdskolan kommer inte att asfalteras utan bara grusas upp i år med anledning av att marken ute i kärret inte hade den bärighet som önskades så vi måste låta naturkrafterna ha sin gång, det vill säga att vi får låta uppfyllnaden sätta sig.

Nu har första markanvisningsavtal skrivits på de ”vanliga” villatomterna i anslutning till hästgårdarna i Jämshög. Det finns 4 tomter totalt i området förutom de 6 hästgårdarna.

Den 1 juni ändrades lagen om mottagande av asylsökande vilket innebar att de som fått beslut om avvisning eller utvisning inte längre har rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket. Även gränskontrollen förlängdes från den 8 juni till den 11 november 2016.

I slutet av juli genomfördes ytterligare skärpning vilket bl.a. innebar att huvudregeln blev tidsbegränsade uppehållstillstånd, inte permanenta, på 13 månader eller 3 år. De som får 3 år, dvs de som har flyktingstatus, kommer att ha rätt att återförenas med sin kärnfamilj men övriga kommer att ha mycket begränsad rätt till familjeåterförening. För de som ansöker om familjeåterförening ställs nu i många fall också krav på att personen har bostad och kan försörja sin familj.

Med färre asylsökande till Sverige så minskar behovet av boendeplatser vilket har inneburit att de 69 förtätningsplatser som infördes på anläggningen i Olofström nu har minskats efterhand och är borttagna.

Nu har vi många vikarier inne vilket möjliggör semestrar för våra ordinarie medarbetare. Om några veckor kommer nya förvaltningschefen Margareta Gabrielson att börja sin tjänst på Utbildningsförvaltningen. Ny HR-chef tillträder den 12 september. Administrativ chef Anna-Karin Johansen kommer snart att gå på föräldraledighet. Från och med 1 september så kommer Matilda Frigård därför att gå in som samordnare för avdelningen och kombinera det med funktionen som överförmyndarhandläggare.

Helen Isaksson på IT-avdelningen kommer att börja arbeta med liknande arbete men på annan plats i kommunkoncernen, hos OKTV.

Förhandlingar gällande kommunals avtal pågår och vi kommer att träffas igen nu under veckan. Vi räknar med att vara klara med nytt lokalt avtal under de närmaste två veckorna. Därefter kommer lönesamtalen att påbörjas inom kommunals områden. Ny lön kommer att gälla från och med 1 maj även om avtalet inte blir klart förrän i augusti.

 

Vision

På G i kommunkoncernen – årsbokslut och byggplaner

Nu är det första året med vår nya vision där målsättningen är att vi år 2025 ska vara 14000 invånare. Här krävs en kombination av vilja, uthållighet och strategi. Den 27 januari hade vi Kairos Future här i Olofström för en redovisning av den stora flytt och boendestudien. Kairos studie tillsammans med material från workshops den 27/1 kommer att utgöra grunden för vår strategi att nå vår vision. Material kommer att sammanställas under våren och en strategi arbetas fram.

En viktig fråga är boendet. Olofströmshus håller på att ta fram förslag till  enplans radhus på Bommareviken i det skissförslag som finns framme så innebär det 11 nya marklägenheter – 2 och 3 rummare – med sjöutsikt. Kostnadskalkyler och förslag med boendekostnader beräknas kunna sända ut nu under slutet av februari till de som är intresserade av lägenheterna.

Arbetet pågår med bokslutet även om det är i det sista nu. Redovisning av resultatet sker till AU i morgon och nästa vecka till Kommunstyrelsen. Vi har gjort ett bra resultat och också levererat en bra verksamhet. Det positiva resultatet underlättar framtida investeringar, investeringar som vi behöver göra i skolor och boenden bland annat.

En investering som redan är på G är Vilbokens förskola. Kickoff för vår nya förskola i Vilboken har nu ägt rum. Det var en samling med glada barn och pedagoger som kom gående till arbetsplatsen. Ett antal barn kom åkande med häst och vagn och hade sällskap av kommunstyrelsens ordförande Sara Rudolfsson och utbildningsnämndens ordförande Michael Henriksson.

Förutom investeringar i nya byggnader behöver vi också investera i befintliga byggnader samt underhålla dem. Efter en byggnadsteknisk undersökning av Vilboksskolan framkom att delar av fastigheten är fuktskadad och i behov av renovering. Beslut togs av Utbildningsnämnden om att påbörja renoveringen med en gång vilket också har gjorts. Samtidigt med övriga arbeten så kommer man också att passa på att tilläggsisolera och rusta upp lokalerna.

Socialförvaltningen lämnade ett negativt resultat men ett betydligt bättre resultat än det som befarades under hösten. Samtliga verksamheter inom socialförvaltningen har under andra halvåret arbetat mycket aktivt i sin strävan att nå budgeten.

Slutligt resultat för hela socialförvaltningen blev ett underskott  4,1 mkr. Tidigare prognoser under året pekade på betydligt större underskott.

Socialförvaltningen kommer att 2016 fokusera på arbetsmiljöfrågor tillsammans med de fackliga representanterna, parallellt med god kvalitet till kommuninvånarna och en budget i balans.

Välkommen till ett värdeskapande arbetsområde inom vård och omsorg – .Sommar-rekryteringarna har påbörjats i samtliga verksamheter inom socialförvaltningen.

Garvaregården i Kyrkhult fick 2015 motta Bravås hederspris för sitt goda förbättringsarbete, att öka självbestämmandet och inflytandet för våra äldre. Nu har detta ytterligare uppmärksammats på Äldreomsorgsbloggen och de har utsetts till ÅRETS BÄSTA 2015.

I samarbete med personalchefen och studie- och yrkesvägledare på Högavång så har kommunen haft speed-dejting för niondeklassarna på Navigatorcentrum. Det innebar att ungdomarna fick träffa 14 olika kommunala yrkeskategorier och bland annat fick de information om vilken utbildning som krävs, vad yrket innebär och hur läget på arbetsmarknaden ser ut. Några yrkesgrupper som de fick möta var: ekonom, sjuksköterska, kock, IT-tekniker, personlig assistent och kommunikatör. Det var ett uppskattat arrangemang som vi hoppas blir återkommande.

Ekonomiavdelningen har arbetat hårt med flytten av ekonomisystemet Agresso till Unit4. Vi har en del problem med att användare inte kan sina lösenord och inte får mail med dem. Vi arbetar med detta och anmäler dagligen problem till Unit4. Förhoppningsvis ska allt snart ha löst sig.

Pågående upphandlingar (när annonsering har skett)

Förband, kompression och gipsprodukter (Landstinget Blekinge), 2016-02-01 (planerad avtalsstart)

Kommande upphandlingar

Färskt kött och charkprodukter, 2016-05-01 (planerad avtalsstart)

Försäkringsmäklare (Ronneby), 2016-10-01, OHAB, OKAB, ONAB deltager

Inkontinensprodukter inkl. distribution och övriga tjänster (Landstinget Blekinge), 2016-10-01

Leasingbilar, 2016-07-01

Revisionstjänster, 2017-01-01

Telefoni som tjänst (Karlskrona), 2

 

På G i kommunkoncernen – socialförvaltning, turism och Näringslivsbolag

Team Gearing Up

Nu pågår arbetet med att rekrytera ny förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen. Samtidigt så har ny förvaltningschef, Camilla Munther, tillträtt på Socialförvaltningen. Camilla började den 9 september och har nu hunnit jobba en dryg vecka.

Flera it-projekt på Socialförvaltningen är på gång och planeras vara klara under hösten. Från och med oktober kommer alla avvikelser inom äldreomsorg och funktionsstöd (tex läkemedelsavvikelser, anmälan om missförhållanden, SoL-avvikelser) att rapporteras in digitalt i Procapita. Mobil hemsjukvård kommer under nov/dec. Det vill säga att man genom att ha en windowsplatta med sig ute hos patienterna kunna dokumentera direkt, samt få möjlighet att läsa sina journaler mobilt. Prator med SITHS-korts inlogg för hsl-personal, handläggare och enhetschefer kommer att vara klar under hösten. Samtliga Siths-kort kommer även att bytas ut under hösten. Inom kort kommer genomförandeplanerna inom äldreomsorg och funktionsstöd att finnas digitalt i Procapita.

Inom arbetsmarknadsenheten har man varit på Reglab och deltagit i arbetet med att hitta samarbetsformer mellan kommunerna och regionerna. Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling.

Höstens första omgång av Ung Möjlighet har dragit igång. Det är 14 ungdomar som är igång nu.

Föreläsning i ekonomismart hålls den 8-9/10 på Navigatorcentrum. Det vänder sig till ungdomar upp till 24 år. Är du intresserad eller vet någon annan som är, kan ni kontakta Cecilia Leanderson tel 932 28.

Individ och familjeomsorgen har annonserat om flera familjehem, jourfamiljehem etc främst åt ensamkommande flyktingbarn. Man har glädjande nog fått ett stort gensvar på detta.

Inom socialpsykatrin pågår ett länsövergripande arbete med att revidera samverkansavtalen mellan Kommun och landsting. De tre nuvarande avtalen för barn, vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och avtal för personer med riskbruk, missbruk-och beroendeproblematik ska göras till ett samlat avtal. Nuvarande avtal gäller året ut.

Inom äldreomsorgen håller man att rekrytera flera undersköterskor, samt personal som under 6 månader ska arbeta med hanteringen av trygghetslarmen i hela kommunen.

Projektledaren för det sociala investeringsprojektet Trygghemgång har nu kommit i gång i projektet.

Kommunledningsförvaltningen har inte tillsatt tjänsten som turism- och besökssamordnare på grund av besparingar. Vi jobbar dock efter att hitta alternativa lösningar genom samverkan med Folkets hus, Näringslivsbolaget och det regionala bolaget Visit Blekinge.

Näringslivsbolaget kommer att arbeta mer med turismföretagen framöver och har nu genomfört en del företagsbesök hos kommersiellt inriktade turismföretag – och fler kommer att genomföras nu under hösten.

Den sista lediga industrilokalen är nu uthyrd till företaget Tetrafix.

Näringslivsbolaget planerar ett utbildningspaket för företagsföreningens medlemmar tillsammans med Lunds universitet och företagarföreningens styrelse.

ONABs nya logga

På G i kommunkoncernen – Utbildningsförvaltningen, Kommunledning och Kultur- och fritidsförvaltningen

Hejaolofström

Sommaren är här och i morgon går vi in i juli. Det känns som tiden går fortare och fortare och just i natt så stämmer det, vi blir av med en sekund. Det försvinner en sekund här och där för att vi ska bibehålla ljus på dagtid och mörker på nätterna. Å andra sidan får vi en extra dag vart fjärde år.

Vi annonserar nu efter en ny medarbetare på IT-avdelningen och går för första gången ut med annons på både svenska och engelska. Vi är alla medvetna om att det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att komma ut i arbete. När det inte är nödvändigt att kunna uttrycka sig på svenska i tal och skrift utan att det inledningsvis fungerar lika bra på engelska så vill vi tydligt visa och ge möjligheten även för icke svensktalande att söka tjänster. Det finns idag inte ett språkkrav gällande svenskan för arbeten inom kommunen utan kraven beror på tjänsten. Den formella utbildningen och eller spetskompetens inom aktuellt yrke kan vara betydligt viktigare. Dock begränsar vi möjligheten att söka genom att våra annonser är på svenska och om man inte kan läsa annonsen så innebär det indirekt att vi bara kommer att få svensktalande sökande. Ju fler kompetenta sökande för våra tjänster desto bättre för Olofströms kommun.

Let's play something

Skolorna har slutat sedan några veckor. När eleverna gått på sommarlov genomfördes en ”Lärmässa” för alla lärare. Dagen börjades med en kortare gemensam samling där terminens resultat visades. Både vad gäller elevenkät, betygsresultat och resultaten på de Nationella proven redovisades positiva resultat överlag. 15 stationer fanns med på mässan vilka presenterades av lärare från olika skolor. Matematik, språkutveckling, digitala ”lärmedel”, programmering, appar, e-twining var några av de workshops/föreläsningar som erbjöds. En mycket uppskattad dag enligt de flesta.

Årets resultat visade att för de nationella proven årskurs 3 i matte och svenska förbättrats med 6 %. Betygspoängen för årskurs 6 var 222 poäng , 1 poäng mindre än år 2014.

Genomsnittliga betygspoängen för årskurs 9 på Högavång var 203 poäng (2014) och 210 (2015) Betygspoängen i snitt Nordenberg 13.5 (2014) till 14.1 (2015)

Andel med gymnasieexamen 86.4% (2014) till 91.4% (2015)

En klart positiv utveckling och visar att en bra skola blir bättre!

Nässelfrossan är nu över för denna gång. Trots vädret var många av programmen är helt fullbokade.

Det första gänget feriearbetare som föreningar tar del av är på plats och har hälsats välkomna. Diskussion pågår om ett lämpligt upplägg för hur/var/när årets kulturpris ska dela ut.

Båtplatser för Näset kommer att börja hyras ut nu i sommar. Syftet med beslutet att anlägga bryggan 2014 var att öka attraktionsvärdet för kommunens tomter på Näset och minska risken för olämpliga och otillåtna bryggor i Halen. Målsättningen är att överlåta bryggan till en samfällighet framöver.

Samhällsutvecklings-avdelningen svarar för allt från detaljplane-, informations- och kommunikations-, kvalitets- och utredningsarbete till miljö-, folkhälso-, integrations-, och EU-stödsarbete. Från och med 1 juli kommer den Tekniska avdelningen att vara en del av samhällsutvecklingsavdelningen vilket innebär att även bl.a. krissamordning, kollektivtrafik, exploateringar, park- och skog samt jakt kommer att tillföras avdelningen.

Detaljplanen för Forneboda kommer att antas vilket innebär att det nu blir möjligt att utveckla området till ett spännande besöksmål. När det gäller integrationsarbete har vi sökt projektstöd från § 37 A medel med 200 tkr för Mötesplats Olofström för att ytterligare förbättra och underlätta integration.

Vi upphandlar just nu färskt bröd och konditorivaror, förband, kompression och gipsprodukter samt företagshälsovård.

Hejaolofström

På G i kommunkoncernen – Kraftbolaget, Miljöförbundet & Kommunledningen

Team Gearing Up

Dagen har handlat mycket om utveckling både i organisationen och i kommunen. Första mötet handlade om kompetensutveckling av medarbetare inom kommunkoncernen och de möjligheter som finns att söka projektmedel för detta. Den 15 juli kommer det att utlysas EU-medel möjliga att söka för kompetensutveckling och ansökan ska vara inne senast den 15 september. Två koncernövergripande områden som vi bl.a har för avsikt att söka pengar för är det fortsatta Lean-arbetet och fortsatt digitalisering. Utöver detta så kommer var förvaltning att identifiera verksamhetsspecifika utbildningsbehov och om möjligt också söka pengar för detta. Tanken är att var förvaltning inför augustimötet har en klar bild av inom vilka områden vi behöver utbilda och att vi då också kan skriva fram våra ansökningar. Våra medarbetare är den viktigaste resursen vi har och just möjligheten till kompetensutveckling är betydande för både den enskilde medarbetarens och för kommunens utveckling.

På dagens andra möte diskuterade vi bredbandsutbyggnad. Vi vill ha en utbyggnad där alla är med men de nya reglerna för ansökningar gör att vi inte kan gå in med några offentliga medel vare sig från kommunen eller Kraftbolaget. Däremot samarbetar vi i möjligaste mån med samläggning av el och fiber vilket sänker kostnaderna för föreningarna. Vi har planer för en utbyggnad av kommunens nät och vi hoppas tillsammans med föreningarna att nå över det nationella målet som innebär möjlighet för minst 90 % av hushållen att ansluta till en hastighet av minst 100 Mbit. Under sommaren kommer vi också att jobba om bredbandsstrategin för antagande under hösten.

OKAB arbetar också med förslag om en enhetlig tariffstruktur för hur man ska debitera elnätsavgifterna är på gång. Energieffektiviseringsdirektivet kräver vissa förändring och kunder som vill kunna påverka sina elnätsavgifter får en möjlighet. En ny tariff kommer förmodligen att utformas så att det blir en

 • grundavgift /mån
 • Effektavgift/mån
 • Överföringsavgift

Idag betalar alla en säkringsavgift + en överföringsavgift men tanken är framöver att kunden genom att minska toppbelastningen ska kunna påverka priset.

Kommunens nya kommunikatör Damla Mol började jobba hos oss i måndags. Hon har tidigare gjort praktik hos oss under sin utbildning. Även kommunens nya kvalitetsstrateg Adnan Samardizic har gjort praktik hos oss på kommunledningen nu under våren. Och med Daniel Ottosson, ny teknisk samordnare – offentlig miljö, har vi på kort tid fått tre nya bra medarbetare som kommer att tillföra oss mycket.

Miljöförbundet har genomfört tillsyn på skolorna under perioden februari till april. Tillsynen är gjord i enlighet med folkhälsomyndighetens projekt om inomhusmiljöer i skolor och avser städning och ventilation. Förbundet ska ha in skriftliga rutiner senast den 15 juli både vad gäller städning men också service och underhåll av ventilationssystem.

Flera projekt pågår nu vad gäller vägar och asfaltering i kommunen. Bland annat så har Idrottsvägen och vissa anslutningar försetts med ny toppbeläggning. Idrottsväges övergångsställe vid Toffelvägen är nu ansluten till idrottsfälet vid Jem & Fix. Korsningen med Sturevägen är flyttad som en trafiksäkerhetsåtgärd. Teknisk chef håller också på med åtgärder för att kunna åtgärda viadukten till Volvo där den befintliga konstruktionen snarast måste bytas ut.

Administrativa avdelningen har anordnat Pul-utbildning för anställda.  Totalt var 37 personer från samtliga förvaltningar och lärde sig mer om hur vi får hantera personuppgifter. Det har även utbildats ett personuppgiftsombud på varje förvaltning. Testperiod av dokumenthanteringssystemet Ephorte fortsätter.

Under perioden den 3-19/6 kommer Ann-Christine Mattsson att bemanna kommunens växel.

På G i kommunkoncernen – personalavdelning, socialförvaltning, budget, personaltidning & lean!

IMG_7346_OkNytt kopia

Intensivt budgetarbete pågår nu som alltid i maj. Skillnaden är detta år att vi började redan i december förra året och att vi hela tiden varit medvetna om att det inte finns några extra medel att fördela utan tvärt om – att vi måste prioritera bort av det vi gör och att vi behöver hitta andra sätt att göra det vi ska fortsätta göra för att kunna lägga en budget i balans. Kan vi lägga en budget där vi gör av med mer pengar än vi har? Kan vi lägga en budget där vi fördelar de pengar vi har men sedan inte hålla den? Nej det kan vi inte då resultatet i så fall skulle bli att vi åren efter måste lägga en budget med motsvarade plusresultat, alltså skulle det då krävas en än större besparing.

Just nu jobbar var förvaltning/nämnd med att se över sin egen verksamhet för att kunna vidta de åtgärder som krävs för att klara att lägga en budget. Ramarna för var förvaltning/nämnd tas av Kommunstyrelsen i juni och därefter kommer sedan var nämnd att lämna ett förslag på budget som slutligen tas av fullmäktige.

Något som också pågår intensivt är arbetet med lean, där tonvikten läggs på värderingar – och att jobba ut dem i organisationen. Nu pågår träning av koncernchefsgruppen samt ytterligare ett antal chefer. Parallellt med denna utbildning så ingår då att vi som går utbildningen genomför träning med våra medarbetare och i de fall dessa är chefer så tränar de vidare med sina medarbetare osv. Den värdegrund som vi beslutat och som ska jobbas igenom hela organisationen är då

 • Mod
 • Engagemang
 • Delaktighet
 • Kvalitet

Som jag nämnt tidigare finns som stöd i arbetet framtagit ett diskussionsunderlag för arbetsplatsträffar, ett material som ska stödja diskussionerna i vad värdegrunden betyder för den egna gruppen.

IMG_3103_2IMG_3101IMG_3093_2IMG_3096_2

Intervju av sökande till förvaltningschef på socialförvaltningen har genomförts och målsättningen är att Kommunstyrelsen ska kunna besluta om ny förvaltningschef i början av juni.

Inom socialförvaltningen så pågår fortfarande arbetet med semestervikarier även om det nu underlättar att sjukskrivningarna minskat. I veckan invigdes Ekdungen i Jämshög men mycket folk på plats. På övre plan är korttidsboende  och växelvårdsboende och på nedre  plan daglig verksamhet inom funktionsstöd.  Inom arbetsmarknadsvadelningen pågår nu arbetet med Navigatorcentrum (mötesplats för unga arbetslösa) som kommer att invigas i slutet av denna månad.

Personalavdelningen och projektledare Marie Wall jobbar strukturerat framåt med sjukfrånvaron/frisknärvaron. Sedan 1 april ska kommunens timanställda registrera sin tid i det digitala systemet Heroma men detta har inte haft fullt genomslag vilket innebär att många fortfarande sitter och fyller i manuellt och då innebär en del merjobb.

Förfrågningsunderlag för upphandling av företagshälsovård är nu klart och vi kommer att gå ut på upphandling med målsättning att nytt avtal ska kunna gälla från 1 oktober.

Det personalpolitiska programmet antogs på 90-talet och ska nu revideras och ett nytt vara klart för antagande under slutet av året.

Nytt nummer av kommunkoncernens personaltidning går nu på tryck och vi kan med spänning se fram emot ett nytt nummer av OK-Nytt under nästa vecka!

IMG_7346_OkNytt kopia

 

På G i kommunkoncernen – Näringslivsbolaget & Utbildningsförvaltningen

ÄlmhultÄlmhult 2

Det finns många sätt att utveckla och för att inte behöva uppfinna hjulet och dessutom göra allt själv så är två säkra kort samverkan och omvärldsbevakning. Idag har vi (KS ordförande, vice ordförande, teknisk chef, näringslivschef och utvecklingschef) varit i Älmhults kommun. Älmhult liknar Olofström på flera sätt och det finns flera frågor som vi har ett gemensamt intresse i och många områden där vi kan lära av varandra.

Det går bra för Olofströms just nu. Huspriserna fortsätter uppåt, Volvo, Shilo och Safeman nyanställer. Näringslivsboaget arbetar med att ta fram en ansökan som handlar om kompetensutveckling av medarbetare i befintliga företag. En tvådagars konferens för företagen planeras i oktober även en del seminare kommer att genomföras, arbetet är i full gång. Ett presentationsmaterial rent allmänt om kommunens näringsliv håller på att plockas fram. Materialet skall vara klart slutet på maj. En road show för att presentera TechTank för teknikföretagen i och runt Olofström planläggs och skall komma igång innan sommaren.

Även kommunens tomter säljs och nu står ”Hästgårdarna” på tur, flera intressenter och vi räknar med att VA och gata i det nya området ska vara klart innan årsskiftet.

Utbildningsförvaltningen har fortsatt med projektet Poolarna, som vi kallar de 70%-iga visstidsanställda en månad till.  Poolarna är utgångsplacerade på våra förskolor efter principen större förskola=fler pooplare. Att utbildningsförvaltningen förlängde ytterligare en månad var för att få ihop tillräckligt underlag för en djupare analys av insatsen. Det vi skall klargöra är : Kostaden i förhållande till hur vi löst frågan tidigare, Orsaken att vikarie behövs, Finns det skillnader mellan olika förskolor, och i så fall varför. Utifrån svaren skall vi ta fram ett bättre koncept för att lösa vikariefrågan, främst då under den perioden dec –  mars/april kommande år.

Också för våra skolor går det bra! Enligt Öppna jämförelser så visar Olofströms kommun på det bästa elevresultatet i länet. Öppna jämförelser finns publicerade på SKL:s hemsida. Syftet med jämförelserna är att vi kommuner ska lära av varandra, bli bättre och mer effektiva och invånarna ska kunna se hur det ser ut i den egna kommunen och jämföra med andra kommuner. (öppna jämförelser görs inom olika områden bla. skola och socialtjänst.

Utbildningsförvaltningen deltar även i Skapande skola som är Kulturrådets satsning på Kultur i skolan. Två syften finns, dels öka kulturutbytet för skoleleverna och dels få in fler kulturutövare i skolans värld. Vi har i år ett koncept där vi huvudsakligen kommer att använda Vanås slott´s utbud. Här finns en stor variation av bra programpunkter för alla årskurser. Vi skall komplettera med författarbesök-skrivande och även filmskapande/nätet. Planering pågår.

Learning is fun

På G i kommunkoncernen – socialförvaltningen & Kultur- och fritidsförvaltningen

Team Gearing Up

Idag påbörjar den utökade koncernchefsgruppen andra delen i Lean-utbildningen för att leda med Lean. Första delen handlade mycket om värdegrundsarbete. Värdegrundsarbetet är definitivt inta avklarat utan bara påbörjat och något som vi måste arbeta kontinuerligt med i hela kommunen. Till stöd för det arbetet finns framtaget arbetsmaterial att använda vid arbetsplatsträffar. Utöver den utökade koncernchefsgruppen kommer ytterligare en grupp med chefer att påbörja samma utbildning nu, dock inte idag.

Under hösten 2014 blev köerna långa till platser på särskilt boende, en kö som nu minskat rejält tack vare Ekdungen i Jämshög. Ombyggnationen av Garvaregården i Kyrkhult i år kommer också att ge ytterligare platser.

Socialförvaltningen har  i dagarna öppnat vårt nya korttidsboende inom äldreomsorgen, Ekdungen i Jämshög. Härigenom har vi också fått till 14 nya gruppboendeplatser på Brännaregårdens äldreboende. Dessa är redan erbjudna de som står i kö för särskilt boende. I vissa fall har man redan flyttat in också. Hemtjänsten gruppen i Olofström håller på att delas och en ny chef är på väg in. Även en ny chef är på väg in i verksamheten i Jämshög då en av cheferna valt att byta arbete inom kommunen.

Även daglig verksamhet håller på att flytta från Jägaregatan till Ekdungen i Jämshög. Funktionsstöd utökar sina boendeplatser på Ekerydsplan från 6 platser till 9 platser.  Även inom funktionsstöd sker rekrytering av chef inom personlig assistans då en chef valt att gå till annat arbete.

Arbetsmarknadsenheten arbetar på i flera olika projekt mot ungdomsarbetslösheten. Under april månad kommer Navigatorcenter att öppnas.

Arbete med att få ner de höga sjukskrivningstalen pågår samt genomgång av ekonomin för att få en budget i balans. Inom äldreomsorgen och funktionsstöd genomlyses verksamhetens kostnader i projektet Kostnad Per Brukare.

Kultur- och fritidsförvaltningen förbereder inför Valborg, 6 juni, midsommar, medvindsmässa och nässelfrossa. Turnéläggningen för höstens teater i skolan är i full gång.  Arbete pågår inför mottagande av årets Vistelsestipendier som ju kommer under sommaren och där ankomst- och avfärd sker på söndagar. Många saknar egen bil, så lite pussel för att få ihop detta med semestrar et cetera.

Förvaltningen har också påbörjat arbetet med att se över och uppdatera kulturplan och fritidspolitisktprogram samt att se över rutiner för vår konst (inköp, gallring, tillgänglighet et cetera.) Angående skyltning i Ebbamåla bruk vill Karlshamn ta ett större helhetsgrepp och skynda långsamt. Nytt möte inbokat i slutet av april.

För Växtverket är situationen utmanande och igår testades för första gången ungdomsgård på övervåningen och allaktivitetshus på nedre plan.

 0015878r

På G i kommunkoncernen – näringslivsutveckling – satsningar och besparingar

OFM_SYMBOL_sv

Arbetet med en budget i balans betyder inte bara att arbeta med kostnaderna utan också med intäkterna och även det arbetet måste balanseras. Vi ser över de kostnader vi har, vad vi gör och varför – finns det andra sätt att uppnå det vi vill, är det en efterfrågan på det vi gör eller har efterfrågan förändrats? Samtidigt så behöver vi också fortsätta satsa på bl.a. näringslivsutveckling och boendemiljön. Antalet invånare i Olofström har under mycket lång tid följt tillgången på arbetstillfällen i kommunen. Att Olofström då valt att satsa på just teknikföretag inom ramen för det övergripande målet Jobb till 1000 beror på att ett arbetstillfälle inom tillverkningsindustri ger ytterligare i genomsnitt 2-3 andra arbetstillfällen. När det gäller just teknik så är det inom det området Olofström har en unik kompetens, många företag med hög spetskompetens och IUC med forskning och utveckling.

Teknikföretag och kommunen kraftsamlar genom Techtank

Under de senaste åren har flera företagssamarbeten inom bland annat affärs- och kompetensutveckling pågått genom näringslivssatsningen Jobb till 1000 i Olofströms kommun. Företagen är nu redo att tillsammans med kommunen och andra samhällsaktörer ta samarbetet inom tekniksektorn ett steg vidare genom att bilda ett nytt klusterinitiativ – Techtank – som välkomnar teknikföretag från hela Blekinge och närliggande regioner. Techtank drivs ifrån Olofströms Näringsliv (ONAB) där man just nu jobbar intensivt med att skriva klart en större EU-ansökan för att säkra finansieringen för tre år framåt. Anders Borgehed som leder arbetet med Techtank får frågan varför ett initiativ som detta behövs?

– Med en gemensam agenda ökar vi möjligheterna att möta omvärldens krav. Tillsammans kan vi nå nya marknader, attrahera kompetens, driva teknikutveckling, och lättare nå ut med våra budskap. Målet är att vi genom samarbete kan stärka både medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft, och förhoppningsvis också generera fler jobb.

Lansering av Techtank pågår för fullt. Den 27 mars lanseras Techtank genom en stor kick-off på Folkets Hus i Olofström. På programmet står både information, inspiration och goda exempel från flera av de företag och organisationer som står bakom Techtank. Man hoppas på bred uppslutning till kick-offen för att få fler teknikföretag i regionen att bli intresserad av att gå med i Techtank.

techtank_logo_RGB

Fakta Techtank:

 • Nybildat klusterinitiativ för teknikföretag.
 • Arbetar inom fyra verksamhetsområden: klusterutveckling & marknadsföring, affärsutveckling & tillväxt, teknikutveckling & innovation, kompetensutveckling- & försörjning.
 • Har initierats av kommunens strategiråd för utveckling av tekniksektorn med representanter från: EBP, IUC Olofström, Safeman, Shiloh, Stans & Press, Tre D Mekaniska, Volvo Cars, Wugang Tailored Blanks, ÅF, Blekinge Business Incubator, Blekinge Tekniska Högskola, Netport Science Park, Tech Network, Olofströms kommun, Olofströms Näringsliv.
 • Syftar till att öka medlemsföretagens och därmed också regionens konkurrenskraft.
 • Har siktet inställt på att etablera Techtank som ett internationellt erkänt klusterinitiativ.
 • Drivs ifrån Olofströms Näringsliv.
 • Finansieras av deltagande företag, Olofströms kommun samt Region Blekinge.
 • Mer information finns på www.techtank.se.

techtank_logo_RGB

På G i kommunkoncernen – Kommunledning, Utbildning & Kultur- och fritid

TAAARTA

Idag har vi verkligen kunnat känna att våren är på väg. Trots att jag missade att sätta igång motorvärmaren så var det inga rutor att skrapa, det är ljust tidigare och längre och blommor tittar fram i rabatten. Osäker på vad de heter men gula och tjocka är de och lyser som små solar.

Även om det är ett tag till sommaren och än längre till hösten så pågår redan planering för hösten när det gäller skolan. Vikariehantering och rekrytering tar mycket tid inom flera verksamheter och det är inte alltid möjligt att hitta vikarier. Utbildningsförvaltningen har inlett ett projekt som innebär att vi anställt ett ca: 10st tjänster á 70-75%  under en månad . Syftet är att binda upp personal, undvika jakten på vikarier och skapa en mer hållbar arbetssituation.  Rekrytering efter ny rektor på Jämshög/Gränum fortsätter.

Joanna Holden har nu arbetat för Olofströms kommun i drygt en månad som förvaltningschef för Kultur- och fritid. Det är många områden som hon fått hoppa rakt in i, allt från Budget i balans till implementeringen av Lean utöver det mer nämndspecifika uppdraget. Även om det givetvis är en fördel att känna sin verksamhet och budget så finns det också fördelar med att som i Joannas fall vara ny, att inte ha förutfattade meningar och att inte tänka att vi brukar göra på detta sättet eller vi har alltid gjort så här. I synnerhet nu när vi befinner oss i ett läge när vi mer tidigare måste tänka annorlunda och nytt.

Vi kan nu använda det öppna nätet hejaolofström på Himmelsberget, i biblioteket och i simhallen. Tanken är att det ska kunna användas för surfing för våra besökare men inte att konkurera med befintliga leverantörer. Det är därför inte möjligt att ladda ner filmer och liknande och går inte heller att använda efter 19.00 på kvällar.

Arbetet med överflyttning av fastighetsförvaltningen till Olofströmshus fortsätter med avstämningsmöte månadsvis.Meningen är att det ska finnas hyreskontrakt med de verksamheter som har kommunägda fastigheter. Övriga har redan. Detta ska vara klar 1/5.

Budgetarbetet pågår med att framställa ramfördelningsunderlaget. Parallellt med detta pågår arbetet med budget i balans. Återstår att se hur mycket av detta vi kan räkna hem redan 2016. Att vi löser detta på sikt är självklart. Arbete med övergång till nytt anläggningsregister pågår också och kommer att uppgraderas under våren.

På HR-avdelningen deltog vi förra veckan i Framtidsmässan som anordnades på piren i Karlshamn. Framtidsmässan riktar sig till gymnasieungdomar och innebär att vi ska visa upp oss som arbetsgivare samt inte minst vilka yrken som finns i vår verksamhet. På plats var Robert, socialsekreterare, Anna-Karin, förskollärare och ungdomarna Elias och Martina från ung analys. Vi bjöd på godis i rosa tröjor och vi hade anordnat en tävling som gick ut på att para ihop personer med rätt yrke, vinsten var biobiljett. Förhoppningsvis söker många av ungdomarna sommarjobb hos oss!

Föreberedelserna för att få in de timanställda i Heroma pågår för fullt vilket bl a innebär att vi kommer anordna utbildningar under mars månad för de timanställda samt chefer. Fr o m april räknar vi med att i princip slippa T3:orna d.v.s. papperslistorna och istället hantera alla arbetspass digitalt.

Medarbetarenkäten har genomförts under februari och redovisning kommer att ske framöver, redan nu kan vi konstatera att resultatet är mer positivt än förra mätningen i december 2013.

På måndag 9 mars börjar vår projektanställda sitt arbete med sjukfrånvaro och rehab.

Förslag till ny kostpolicy och handlingsplaner kommer att redovisas till Kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdag. Agneta Sundkvist, kost- och städchef, och Jens Stjernkvist, koststrateg, kommer också att redovisa olika alternativ för att öka användandet av ekologiska varor.

På administrativa avdelningen pågår införandet av dokumenthanteringssystemet för fullt. Andra handläggargruppen har varit inne på utbildning och fler grupper är planerade. Vi har i dagarna också haft första testutbildningen för nämndsadministrationsdelen. Tanken är att hela arbetet från tjänsteskrivelse till protokoll (frånräknat justering) ska ske i systemet. I arbetet med nämndsadministrationen så ser vi också över protokollsmallen som kommer att se annorlunda ut framöver.

Vi har också färdat den klassificeringsstruktur som vi arbetat med tillsammans med ett stort antal kommuner i främst Blekinge, Kronberg och Skåne. Olofström tjuvstartade lite och har därför blivit pilotkommun på området. Nu har vi alltså frångått vår gamla diarieplan helt och använder klassificeringsstrukturen som utgår från processer istället för verksamheter.

Hejaolofström