På G i kommunkoncernen v.7

OFM_SYMBOL_sv

Kommunens förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen Joanna Holden började i förra veckan och var med om nya nämndens första möte i går.

Förvaltningschefen för Socialförvaltningen, Thomas Svensson, kommer att gå vidare till ny tjänst i Emmaboda kommun redan den 1 mars 2015. Under rekryteringsprocessen kommer en tillförordnad chef att utses. Detta sker vid Kommunstyrelsens sammanträde den 24 februari. Upphandling av konsult för rekrytering pågår nu.

Ansökningstiden för Teknisk chef har gått ut och vi kommer att påbörja genomgång av ansökningar under nästa vecka. Nuvarande chef Sven Olofsson vill lämna chefsuppdraget och i stället fokusera på projekt, vägar och markanvändning. Parkchef Per Jönsson kommer att gå ner till halvtid under våren och gå i pension till sommaren.

Under våren kommer handläggare och chefer att arbeta direkt i dokumenthanteringssystemet som ett led i digitaliseringen och som också på sikt ska öka tillgängligheten för allmänhet till kommunens diarium. Detta innebär utbildningsinsatser från Administrativa avdelningen för hela kommunen. Även Samhällsutvecklingsavdelningen kommer att utbilda under våren, men då webbskribenter. Detta för att hemsidan ska ha informativ och aktuell information från alla förvaltningar.

De rosa laddstolparna är på plats och inkopplade – en finns nedanför Himmelsberget mitt emot Sparbanken.

Vi tittar hela tiden efter möjlighet till samordning genom avtal, förbund, nämnder eller bolag. Som ett led i detta kommer nu IT-avdelningen att sköta Olofströmshus lokala IT-support.

Näringslivsbolaget informerar nyanlända om vad de kan hjälpa till med när det gäller att starta företag och vad som krävs för att starta eget.

Kundtjänst har jobbat mycket den sista tiden med att konventera över data från vårt gamla debiteringssystem till det nya. Första fakturan kommer att skickas ut i mars månad från detta.

Trots att Kraftbolaget har grävt ner stora delar av elledningarna så blev det ändå så i senaste stormen att träd föll över ledning som inte vad nedgrävd. Per-Ola Svensson, VD för Kraftbolaget ” Och finns det en luftledning så kan man ge sig tusan på att det skall falla träd på den.  Det var runt 400 fastigheter som blev utan ström i mer än 12 timmar vilket är gränsen för när man skall få ersättning. Däremot hade alla fastigheter fått tillbaka strömmen inom 24 timmar.”

OFM_SYMBOL_sv

På G i kommunkoncernen – i bolag & förbund

Olofströms mål

Det händer mycket i hela kommunkoncernen men vi fortsätter alla att fokuserar på våra tre övergripande mål, Barnen i Centrum, Nära till Allt och Jobb till 1000. Fick dessutom en extra påminnelse om våra mål för en stund sedan, i ovanstående teckning. Teckningen ingår i Karlssons gubbar och är gjord av Stefan Karlsson.

För Räddningstjänsten Västra Blekinge pågår nu ett intensivt arbete med att få olika rekryteringar på plats. Till vissa tjänster finns det många sökande att välja mellan, men när det gäller deltidsbrandmännen är det problem. Vi söker särskilt deltidsbrandmän i Svängsta och Mjällby. Då inställelsetiden är kort vid larm krävs det att man både jobbar och bor nära stationerna.

En ny brandingenjör började efter årsskiftet, Simon Älgne, och håller nu på att introduceras. Han kommer att vara klar att ha beredskap som Räddningschef i Beredskap från tidig sommar.

Efter olyckan med en brandman i Olofström vid en utryckning kommer Räddningstjänsten nu att se över sina rutiner bland annat vad gäller när och hur avstängning vid olycka sker.

Näringslivsbolaget arbetar nu på att skriva fram en EU-ansökan avseende ett industriellt klusterinitiativ. Från och med första januari har Näringslivsbolaget en ny logga – en logga som förstärker helheten.

ONABs nya logga

Olofströmshus är också i behov av att rekrytera, två fastighetsskötare och en trädgårdsmästare som bland annat ska lyfta projektet ECO Living ytterligare. Bolaget har dessutom ökat antalet anställda genom överflyttningen av driften av de kommunägda fastigheterna. Det är nu ca 50 personer anställda i Olofströmshus.

Holjeskolan kommer fortsatt att ägas av Olofströms kommun. Det kommer att bli en ombyggnation av fastigheten för Särskilt boende. Även fasad och tak kommer att förändras.

Även särskilt boende i Kyrkhult kommer att utökas med 8 nya platser under året.

Just nu pågår ombyggnad av Ekdungen i Jämshög, där totalt 14 rum kommer att fördelas på tio kortisplatser och fyra växelvårdsrum. Även arbetsmarknads verksamhet på Jägargatan kommer att flyttas till Ekdungen. Tanken är att de kommer att sköta en stor del av trädgården samt den djurhållning som kommer att finnas på Ekdungen. Lokalerna på Jägargatan är därmed möjliga att bygga om till bostadslägenheter.

Kraftbolagets vindkraftverk skadades vid senaste stormen och står fortfarande still i väntan på reparation. Testkörningen av den ombyggda vattenkraftstationen, Långgölamåla, testkörs nu i februari och kommer att invigas fram åt våren.

I förra veckan kopplade rosa snabladdstolpar in i Olofström på olika ställen. Bland annat finns en rosa stolpe utanför kommunhuset. Per-Ola Svensson, VD på Kraftbolaget, utreder på uppdrag av Kommunfullmäktige förutsättningarna för att etablera en snabbladdstation för elbilar.

IMG_7346_OkNytt kopia

 

På G i kommunkoncernen – Näringslivsbolaget & Kommunledningsförvaltningen

OFM_SYMBOL_sv

Olofströms näringsliv AB har i uppdrag av Olofströms kommun att arbeta med kommunens mål  ”Jobb till Tusen”. Olofströms Näringsliv kommer att arbeta inom fyra huvudsakliga verksamhetsområden under 2015. Företagsservice, företagsutveckling, handelsutveckling och fastighetsförvaltning av lokaler med målet att skapa ett attraktivt Olofström genom ett bra företagsklimat och nya arbetstillfällen. De flesta företagare kommer någon gång i kontakt med kommunen eller andra myndigheter i samband med sin näringsverksamhet. Det kan gälla bygglov, markköp, tillstånd etc. Olofströms Näringsliv AB skall vara företagens väg in i kommunen.

Fullmäktige beslutade 2012 om 3 övergripande mål för Olofströms kommun där ett av målen är Jobb till 1000. Målet innebär att företagsklimatet ska vara bra och det ska vara enkelt för företagen att komma i kontakt med kommunen. Alla företag ska uppleva att de i kontakt med kommunen får bra service och vägledning. Vid tillståndshandläggning ska processen vara effektiv och förutsägbar. Dessutom ska arbetsmarknaden inom teknikbranschen breddas och spetskompetensen som finns inom produktion och formning ska utvecklas. Antalet arbetstillfälle ska under perioden 2012 – 2015 öka med 200 nya jobb och 2 nya medelstora företag ska ha etablerat sig i kommunen. Vi ska också förbättra vår placering i Svenskt näringslivs ranking i den del som avser attityd och service.

På Kommunledningens Samhällsutvecklingsavdelning har nu webbansvarige Bengt-Ove gått i pension. Carolina som är ny webbansvarig kommuner under januari och februari att informera om hur nytt arbetssätt och rutiner ska göra vår webb så bra som möjligt. Vi ligger i startgroparna för en ny webb, arbetet börjar under januari månad och kommer att fortgå under våren 2015.

Processen med att anställa en Integrationssamordnare pågår, arbete framöver med att hitta och skapa samarbetsytor mellan förvaltningar och myndigheter kommer bli en stor utmaning men samtidigt mycket intressant.

Kost och städavdelningen jobbar med den nya organisationen och ser också över möjligheter till kombinationstjänster framöver samt arbetar med en kost- och en städpolicy. Kostpolicyn är ute på remiss till Utbildningsnämnden och Socialnämnden nu.

Ekonomiavdelningen har lagt in samtligas budget i ekonomisystemet och arbetar nu med att dessa också ska vara periodiserade inom några dagar. Och som alltid i januari så pågår arbetet med årsbokslutet och resultatet för  2014.

OFM_SYMBOL_sv

 

 

 

 

 

 

På G i kommunkoncernen – förbund & bolag

OFM_SYMBOL_sv

Det byggs idag inte mycket i Blekinge men däremot märks det i alla fall att det är mycket på gång och mycket som planeras att byggas både av kommunen men också av andra i Olofström. Nyligen sålde vi mark till Säljfast som kommer att bygga för nya etableringar på flygfältet. Kommunen planerar för byggnation av ny förskola, särskilda boende men också för fler lägenheter. Vi behöver också planera för och komma igång med att ta fram industrimark. Det känns bra och spännande inför 2015.

Även om investeringar är viktiga och nödvändiga så hade vi inte haft någon verksamhet utan medarbetare. Också här händer det en del i våra kommunala bolag och förbund, rekryteringar, nyanställningar och nya medarbetare vid verksamhetsövergångar.

Enkät är utskickad till Näringslivsbolagets kunder om hur de upplever Olofströms Näringslivsbolag som hyresvärd. Bolaget har själva nya lokaler sedan i somras, lokalers om officiellt invigdes i förra veckan med glögg-mingel. Inför årets sista strategiråd den 22 december jobbas det nu intensivt med att färdigställa ett förslag till klusterinitiativ inom teknik.

Projektet Stolt Företagare som drivits av företagarföreningen i Olofström har nu avslutats där kommunen genom Näringslivsbolaget varit medarrangör.

Olofströmshus har nu startat arbetet med den nya fastighet i Jämshög, Ekdungen. Byggnationen kommer att pågå i fastigheten tills Socialförvaltningen välkomnas som ny hyresgäst i mars månad.

Det börjar närma sig 2015 då Olofströmshus kommer att välkomna nya medarbetare från Olofströms kommun. Planering och information pågår för fullt för att övergången skall bli så smidig som möjligt.

Räddningstjänsten är inne i en intensiv rekryteringsfas. Intervjuer pågår med sökande brandingenjörer, styrkeledare deltid samt styrkeledare heltid. Rekrytering av deltidsbrandmän pågår, hittills 46 sökande. Rekrytering pågår även av timvikarier heltidsbrandmän, drifttekniker samt vaktmästare. De två sista är visstidsanställningar.

Även på Kraftbolaget pågår rekrytering. Målsättningen är att förbättra kommunikation med kunderna samt att öka marknadsföring av kabel tv. Under januari månad kommer en person att anställas för att arbeta 100 % med kommunikation och marknadsföring och då bl.a. via hemsida, sociala medier, fysiska möten och samtal.

OFM_SYMBOL_sv

25-års jubilarer i Olofströms kommun

Head_advent2 kopia

Tiden går otroligt fort och vi är redan framme vid andra advent! Inte många veckor kvar av 2014 vilket leder till eftertanke. Att tiden går fort märktes särskilt igår kväll. Då fick 27 personer i Olofströms kommun medalj, av fullmäktiges ordförande Kjell-Åke Karlsson, för att bidragit till en bra kommunal verksamhet under 25 års tid! Utöver medalj fick samtliga guldklocka eller valfri gåva. Under kvällen reste vi igenom de senaste 25 åren via frågesport om när olika händelser inträffat. Kan bara konstatera att det som kändes som att det inträffade igår ofta ligger många år tillbaka i tiden.

Igår fick alla dessa medarbetare samt en förtroendevald medalj:

Förtroendevald, Anita Skarphagen

Kommunledningsförvaltningen, Mikael Särnevång,

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Maria Ingemansson

Socialförvaltningen, Inger Svensson, Solveig Carlsson, Ulla Saar, Karin Jönsson, Christina Nilsson, Ulrika Rydkvist, Ann-Charlotte Karlsson, Riitta Arvola, Pernilla Andersson, Mai Söderlund, Veronika Alsterberg, Susanne Olsson

Utbildningsförvaltningen, Stefan Pettersson, Ann-Catrin Fransson, Irene Olsson, Birgitta Arvola, Katarina Jösok, Marina Jaskari, Marie Karlsson, Marija Marinovic, Marie Karas, Ingegerd Svensson, Charlotte Fristedt, Liselotte Holmberg.

IMG_1389IMG_1387IMG_1377_2IMG_1378IMG_1375_2IMG_1384IMG_1383IMG_1381

IMG_1384IMG_1382

hedersuppvaktning2< hedersuppvaktning1

På G i kommunkoncernen – Utblildningsförvaltningen & Socialförvaltningen

Dexter_word_head

Olofströms kommun har minst fallskador bland äldre i hela landet. För snart åtta år sedan startade ett projekt inom, socialförvaltningen, äldreområdet i kommunen för att förhindra fallskador. Risker för fall identifierades och åtgärdades. Idag ser vi resultatet.

Arbetet med att förhindra och förebygga fallskador, näringsbrist, dålig munhälsa och trycksår fortsätter. Projektledaren Eva Sunesson har arbetat under delar av år 2014 i projektet ”Senior alert” Arbetet har bestått i att först utbilda personal i riskbedömning och för att fortsätta arbetet med att registrera identifierade fallrisker och ta fram individuella åtgärder för att undanröja riskerna. Arbetet leder till att öka välmående hos de äldre och det leder också till att minska bördan inom både hemtjänst och särskilt boende.

Utbildningsförvaltningen provar nu SMS tjänst för att hitta vikarier. Gruppsms går ut till de på en fastställd lista med ett jobberbjudande. Förste som svarar får jobbet och meddelande till de övriga går ut och talar om att jobbet ät tillsatt.

Vi kommer nu att öppna upp Vilshult skola under januari 2015 för en förberedelse klass ca: 10 elever i första skedet. Vi kommer också att öppna en SFI-avdelning i Vilshults skola p.g.a. den stora tillströmningen av elever.

Dexter_word_head

På G i kommunkoncernen – Näringslivsbolaget & Kraftbolaget

OFM_SYMBOL_sv

Intresset är stort för hur Blekinges företag kan dra nytta av Kinas utveckling. Landshövdingen har nyligen genomfört ett seminarium om Kina där även företag från Olofström närvarade liksom Näringslivsbolaget.

Arbetet med Förenkla helt enkelt fortsätter inom Blekinge, ett arbete med syfte att förenkla för företag. Olofströms kommun har exempelvis infört en tjänstegaranti som ger rätt till bygglov inom 7 dagar.

Utbildningsföretaget Humanus utvecklar sin verksamhet i Olofström och hyr ytterligare lokaler av Näringslivsbolaget. Projektet Stolt företagare fortsätter och senaste veckorna har företagsbesök skett hos Mixi Print och Altövik.

Även fortsättningsvis kommer fokus att vara inom industrisektorn i projektet Jobb till 1000 och Näringslivsbolaget har under veckan genomfört frukostmöte i sina nya lokaler på Vällaregatan 30 tillsammans med Odette Sweden och Fordonskomponentgruppen Sverige (FKG). Ämnet är ”utvecklingstendenser inom fordonsindustrins försörjningskedja”.

Arbetet med Lean har nu påbörjats i Näringslivsbolaget. Avvikelse tavla är beställd och skall förhoppningsvis sättas upp i veckan.

 Skärmavbild 2014-08-22 kl. 17.16.46

Styrelsen för Olofströms Kraft med tillhörande bolag antog budgeten för 2015. Investeringsnivåerna blir för kommande år

  • Bredband   6 miljoner
  • Olofströms Kraft Nät AB  18 miljoner
  • Olofströms Energiservice 5,0 miljoner
  • VA verksamheten  23,8 miljoner
  • Fjärrvärme  7,0 miljoner
  • Olofströms Kabel TV 1,5 miljoner

Prishöjningar fjärrvärme blir 2,5 %, för elnät  2,5 % samt för VA 5,0 %.

När det gäller investeringar för 2014 så pågår följande för Kraftbolaget.

Pelletspanna – Arbetena med att sätta upp den nya pelletspannan pågår. Fundamenten för silos, skorsten och panna är färdig. Dessa delar kommer under vecka 47 att börjas montera. Driftstart ligger fortfarande på veckan innan jul om behov finns. Just nu är det alldeles för varmt för att sälja värme.

Vattenkraftstationen Långgölsmåla – Ombyggnaden av stationen flyter på enligt projekterat. Nästa vecka kommer turbin och generator på plats. Start av anläggningen beräknas fortfarande till vecka 4 år 2015.

Elnätet – Ombyggnaderna av elnätet sker för närvarande där fiberföreningarna Byarna över sjöarna och Fågleboda föreningen bygger ut sitt bredbandsnät. Gamla luftledningar ersätts med jordkabel.

OFM_SYMBOL_sv

På G i kommunkoncernen – ordförande, ekonomiavdelningen & aktuella upphandlingar

Boy with a blank billboard

Fullmäktige beslutade igår om nya ledamöter i bolag, förbund och nämnder. Nämnder och styrelser som har samma ordförande som innan valet är;

Kommunfullmäktige – Kjell-Åke Karlsson

Kommunstyrelsen, Näringslivsbolaget – Sara Rudolfsson

Socialnämnden, Kraftbolaget – Mirre Milurovic

Kultur & Fritidsnämnden – Patrik Sjöstedt

Olofströmshus – Kaj Joelsson

Byggnadsnämnden – Pirjo Veteli

Nya ordförande blir det i Utbildningsnämnden med Michael Henriksson, Miljöförbundet med Sonja Lundh samt i Revisionen med Ivan Todorov. Kjell- Åke kommer dessutom att bli vice ordförande i Kommunstyrelsen från och med 1 januari.

På ekonomiavdelningen har vi under 4 veckor en praktikant som heter Rebecca Englesson och började i måndags. Rebeccas bakgrund är att hon är färdig civilekonom där hon gick ut från BTH efter vårterminen.

I övrigt pågår arbete med verksamhetsövergången till Olofströmshus där det är en mängd praktiska detaljer som ska fungera såsom telefoner, bilar, fakturor som ska gå rätt, rutiner för hur rapporter ska gå från O-hus till kommunen vid investeringar osv.

Budgeten är nu tagen i Kommunfullmäktige och det som återstår är att ekonomiavdelningen ska få in respektive nämnds budget per budgetsradsnivå för att  se till att ekonomisystemet uppdateras med dessa siffror innan årsskiftet.

Pågående upphandlingar (när annonsering har skett)

Maskindiskmedel inkl. service (Sölvesborg), 2015-01-01

Måltidstjänster, 2015-02-04

Pensionsadministration, 2015-01-01

Sjukvårdsmaterial (Ronneby), 2014-02-01

Tolkförmedlingstjänster (Ronneby), 2015-02-01

Programvaror och tjänster (kontorsstöd, grundläggande IT, informationsförsörjning och systemutveckling) (Kammarkollegiet)

Kommande upphandlingar

Fönsterputsning, 2015-06-01

Företagshälsovård, 2015-07-01

Kalkning av sjöar, vattendrag och våtmarker, 2015-03-01

Mediaservice, 2015-07-01 (Ronneby)

Vacciner inom skolhälsovården (Landstinget Blekinge)

Verkstadstjänster, OHAB, ONAB deltar

Helhetslösning för IT-kommunikation (Kammarkollegiet)

Webborder för IT-kommunikationsprodukter utan tjänst (Kammarkollegiet)

Giving the answers

På G i kommunkoncernen – Socialförvaltningen & ny film av BTH-studenter

heja olofström Renates

Vi arbetar hela tiden med att utveckla verksamheten, oss själva och kommunen. Ett sätt är att jämföra oss med andra kommuner, att lära av andra och att dela med oss av egen kunskap och erfarenhet.

Socialförvaltningen har under en längre tid arbetat aktivt med att erbjuda sysselsättning i stället för försörjningsstöd. Öppna Jämförelser” (Socialstyrelsens statistik) har nyligen presenterat resultat när det gäller försörjningsstöd. Olofströms kommun är bäst i landet avseende andelen personer som får ett mycket långvarigt utbetalt försörjningsstöd. Resultatet visar genomgående att Olofström är den bästa kommunen i Blekinge avseende samtliga mått.

Kommunstyrelsen har beslutat att det skall genomföras en genomgående översyn av hela kommunens ekonomi. Utvecklingen inom äldreomsorgen leder till stora kostnadsökningar som inte ryms inom budgetramarna. Syftet med översynen är att få en budget i balans år 2016. Socialförvaltningens ledningsgrupp ser fram emot översynen och kommer att föreslå socialnämnden att förvaltningen går med i SKL-projektet ” Kostnad Per Brukare (KPB). I projektet jämförs kommunens kostnader per brukare med många andra kommuners kostnader. Deltagande i projektet ger även möjligheter att göra prognoser över de kommande årens behov.

Vem är Olofström – BTH studenter har återgett i film den bild de fått av Olofström. Följ gärna länken och se filmen, varar 3 minuter. https://www.youtube.com/watch?v=_G8qNPtpbXE&feature=share

Filmen Olofström

På G i kommunkoncernen – Kommunledningen

1008693_881774701833264_5688038254322248303_o

Idag startade idétävlingen för den sk. brända tomten. Alla är välkomna att delta i tävlingen och tävlar gör du genom att illustrera din idé. Illustrationerna kommer sedan att ställas ut på Visit Olofström.

Ekonomiavdelningen arbetar nu tillsammans med de kommunala bolagen med att genomföra komponentavskrivningar för kommunkoncernens fastigheter. Komponentavskrivning innebär att byggnader delas in i olika delar med olika avskrivningstid vilket i sin tur påverkar driftbudgeten. Ekonomiavdelningen kommer att ha en praktikant, Rebecca Englesson, från den 24 november. Hon har läst ekonomlinjen och kommer att göra minst 4 veckors praktik på förvaltningen.

IT-avdelningen har ansvarat för att kartlägga mobiltäckningen i kommunen. Undersökningen finns nu redovisad på Täckningskollen. Gå gärna in där och se hur täckningen är där du bor, och vilken leverantör som har bäst täckning just där.

http://tackningskollen.se/olofstrom/

Personalavdelningen har sedan den 3 november en ny medarbetare, Jimmy Mösenbacher, som är systemansvarig för personalsystemet Heroma. Avdelningen arbetar också med att ta fram strategi för att jobba med sjukfrånvaron och stöttar vid verksamhetsövergång till Näringslivsbolaget för medarbetare inom Jobb till 1000. Personalavdelningen ser nu över checklista för introduktion men håller också på att ta fram en checklista för när en medarbetare slutar sin anställning.

Den 1 december får vi dessutom två nya medarbetare, Jens Stjernkvist – koststrateg, och Karolina Ekberg – webbansvarig. Vi håller också på att rekrytera en kvalitetsstrateg och en integrationssamordnare till Samhällsutveckling.

Administrativa avdelningen samordnar introduktionsutbildningar för både förtroendevalda och nyanställda, samt har nu fokus på implementeringen av nytt dokument- och ärendehanteringsprogram. Nästa introduktionsutbildning för  nyanställda är redan onsdagen den 26 november.

Av förvaltningens 7 avdelningar så är det Samhällsutveckling, Teknisk avd och Kost- och städservice som har fått störst förändringar i uppdragen och där arbete med övergång av medarbetare och uppdrag fortfarande pågår. Målsättningen är att vi innan årsskiftet i grova drag ska vara klara.

1008693_881774701833264_5688038254322248303_o