Mål, infopoints och kommunkompassen

Kvalitetsarbetet pågår med kommunkompassen som grund. Kommunkompassen genomfördes i oktober 2017 och efter återkoppling har följande prioriteringar gjorts i steg 1.

        Verksamhetsutveckling – och då fokus på digitalisering och teknikutveckling, samt fortsatt implementering av Lean. Här har strategi och handlingsplan tagits fram för teknikutveckling och digitalisering. Av handlingsplan framgår vad som ska göras under kommande åren. Tanken är att planen ska visualiseras i form av en enklare film nu under våren. När det gäller Lean – och arbetet med ständiga förbättringar – så har arbetet ökat i itensitet och en leangrupp bildats som stöd och inspiration för verksamheterna. 

        Strategi för internationellt arbete och handlingsplan – arbetet pågår med strategin.

        Strategi för social hållbarhet och handlingsplan – arbetet pågår med strategin.

        HR-strategi – strategin klar.

        Mål och styrmodell. Arbetet skulle påbörjas vid ny mandatperiod och startades upp med Verksamhetsdagen den 26 mars. Nu pågår arbetet med att konkretisera de övergripande målen och dessa kommer att tas upp vid ett utökat kommunstyrelse i slutet av maj. Målen och styrmodellen kommer sedan att antas i samband med budget november 2019.

En absolut viktig del i digitaliseringsarbetet är också att arbeta för att inte några hamnar utanför till följd av digitaliseringen. Både biblioteket och Komvux har uppdrag i det arbetet. Projektet Digitalisering och Matematik har varit en mycket lyckad satsning på Komvux. Det viktigaste och mest positiva är deltagarnas utveckling med att hantera och använda det digitala verktyget. Ett konkret ex är en deltagare som saknat digital kompetens och är helt utan skolbakgrund, som under sin tid på Hasselbacken utvecklat sina grundläggande förmågor i inloggning och dokumenthantering. Deltagaren hjälper dessutom kompisarna runt om sig och en lärare på SFI berättade hur roligt det är när alfaeleverna får känna sig kunniga.

I det inre arbetet på Komvux läggs tid på att skapa kortspår riktade särskilt mot de elever som har utbildningsplikt. Vi börjar med ett spår med grundläggande digital kompetens och ett mot service och bemötande. 

EU-valet den 26/5 närmar sig. Under maj kommer Mikael Dahl att arbeta helt som valsamordnare och under den perioden kommer Marianne Pitkänen att bemanna kommunens reception mer än idag.

Fem infopoints är utsedda och avtal skrivna; Halen, Harasjömåla, First hotel, Maxi och Gulf. Den 10/5 är det tänkt att infopointsen ska dra igång. Infopoints är komplement till den information som servicecenter ger till besökare. Vi kommer därmed inte ha utökade tider under sommaren på servicecenter. Fördelen är att infopointsen är tillgängliga under större del av dygnet och finns där besökarna finns.

Igår avtackade vi vd för Olofströmshus efter 15 år. Magnus ska njuta av att vara pensionär, fixa i trädgård och sköta hästar. Tack Magnus för allt du bidragit med.

Digitalisering, teknikutveckling & påskaktiviteter

Nu är det snart påsk – och påsklovsaktiviteter pågår för fullt.

Påsklovet är igång med en mängd aktiviteter https://olofstrom.se/a/heja-pasklov Planeringen inför sommarlovet är också i full gång och även i år kan barn/unga inkomma med önskemål om vilka aktiviteter som just de önskar sig https://olofstrom.se/a/heja-onskesommar

Arbetet med digitalisering och teknikutveckling är i full gång.

Påminner först av allt om nätverksstoppet ikväll. Hela nätet och alla system kommer att vara obrukbara mellan 18-20 ikväll. Det inkluderar mail, VPN, alla verksamhetssystem och Internet, allting helt enkelt.

Länken mellan våra två distributionspunkter i nätet kommer att bytas och vi går från 1 Gbit tll 10 Gbit och vi gör dessutom lösningen redundant, dvs vi kan leva vidare om en av de stora switcharna går ner. Nästa steg är att uppgradera även förbindelsen till de två stora skolorna till 10 Gbit.

Utbytet av det trådlösa nätet pågår för fullt. Vilboksskolan och Ridstallet har fått nya accesspunkter.

Även mailservern kommer att uppgraderas under nästa vecka till en senare version och mer information kommer på intranätet om detta.

När det gäller faxen har nu Regionen (tidigare Landstinget) och blekingekommunerna enats om en lösning och valt leverantör. Kostnaden är obetydlig men för Regionen innebär det en stor omställning i arbetssätt och en hel massa rutiner som ska ändras och utbildas i.

Den digitala handlingsplanen föredrogs i Kommunstyrelsen förra veckan och kommer att presenteras på Medvindsmässan.

Första dagen för Patrik Håkansson som förvaltningschef i Olofströms kommun! Grattis till oss i Olofström!

Idag har vi också haft ägarsamråd i Broby gällande vårt gemensamma, bolag SBVT, Skåne Blekinge Vattentjänst AB. Vi äger bolaget tillsammans med Bromölla, Osby och Östra Göinge. Bolaget driftar vatten och avloppsanläggningar. Vi fick samtidigt passa på och njuta av påskpyntet i Broby.

 Nu har månadsstatistiken för mars månad vad gäller arbetslösheten kommit. Även om antalet nya jobb är lägre i år jämfört med samma period förra året så är arbetslösheten i länet också lägre. I mars var 7032 personer inskrivna som arbetslösa i Blekinge vilket är 311 personer färre  (9,2 % jämfört med 9,7 %) än samma månad 2018. Ungdomsarbetslösheten fortsätter också att minska och har inte varit så låg sedan 2008 och man nu kan säga lågt om 13,4 % och 1125 personer. Samtidigt så är det otroligt glädjande varenda minskning i antal av arbetslösa och Navigator centrum gör en stor insats för de ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden liksom vårt regionala projekt Mind the gap. Nu i mars hade vi i Olofström 110 arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år. Förra året samma tidpunkt var det 111 ungdomar. Variationen är dock fler än en mellan könen där arbetslösheten bland tjejer däremot har ökat från 35 till 43 stycken medan det har skett en minskning av arbetslösheten hos killar från 76 stycken till 67. 

 

Skala upp

Idag har 70 personer från olika verksamheter deltagit i utbildningen/inspirationen från kostministeriet och skolmatensvänner, för att få unga att äta bättre och mer grönt i skola och förskola. Deltar gör kostchef, förskolechefer, pedagoger, lärare, elevhälso- och kostpersonal. Annika Unt, dietist och legend inom skolmat leder utbildningen.

Modellkommun & digitalisering

Idag var det kommunstyrelsen och en av redovisningarna handlar om kommunens arbete gällande digitalisering. Digitalisering är det övergripande fokus vi har inom kommunkoncernen för 2019 i vår verksamhetsutveckling. Handlingsplanen presenteras på Kommunstyrelsen och den kommer också att presenteras för allmänheten på årets Medvindsmässa – den 4 maj i centrum kl. 10 -14. Presentationen gjordes av IT-chef Fredrik Anderberg och IT-strateg Kent Lindh och så fritidschef Lorri Mortensen Mates på Lynk från Stockholm.

Jag tänkte också passa på att informera om arbetet i SKL-projektet Modellkommun. Målsättningen är att vi ska stärka vårt arbete med jämställdhetsintegrering. Kort innebär detta att jämställdhetsperspektivet ska införlivas i allt beslutsfattande på alla nivåer. Jämställdhet som fråga och som perspektiv ska vara en integrerad del i all verksamhet, inte ett sidospår som ligger på en eller ett fåtal personer. Vi ska erbjuda en rättvis och likvärdig service med samma kvalitet oavsett kön. 

Under gårdagen var vi i Kristianstad på vårt första möte tillsammans med våra mentorkommuner Kristianstad och Malmö. Malmö och Kristianstad delar med sig av hur de arbetat och arbetar och vi har möjlighet att ta till oss det som passar vår verksamhet. Det som har hänt är att vi har gått igenom statistik för olika delar av våra verksamheter och börjat titta på vad som är ojämlikt. Det vi har kunnat konstatera är att bl.a. unga flickor mår psykiskt sämre än unga killar på högstadiet. Däremot mår äldre män sämre än äldre kvinnor.  Vi kommer under våren att välja ut två områden som vi kommer att köra som pilotprojekt, vi kommer att skaffa rutiner för att vi i våra beslutsunderlag både får med barnperspektivet och jämställdhetsperspektivet och vi kommer framöver att i så stor utsträckning som möjligt redovisa resultat fördelat på män och kvinnor och i de fall det är möjligt icke binära (identifierar sig varken som man eller kvinna)

 

Bästa statsnät 2018 & tjänst som lärare/student!

Vi söker nu en blivande lärarstudent och lärare! Från och med hösten 2019 erbjuds en ny lärarutbildning på Högskolan i Kristianstad där möjligheten finns att integrera sina studier med arbete inom Olofströms kommun. Utbildningen är ett samarbete mellan elva kommuner och högskolan i Kristianstad.

Studierna är på 75 % och arbetet på 50 %, i praktiken innebär det att två dagar tillägnas studier och tre dagar undervisning.

Under studietiden (tio terminer) har de 100 % anställning i Olofströms kommun och anställningsavtalet förnyas varje år under förutsättning att studierna och arbetet fortlöper som de ska.

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen åk 4-6 med behörighet att undervisa i grundskolans årskurser 4–6 och i ämnena svenska, engelska, matematik samt biologi, fysik, kemi och teknik. Ansökan sker både till högskolan och kommunen, 15 mars till 15 april 2019.

Vi arbetar inom kommunkoncernen tillsammans med digitalisering och teknikutveckling – alla gör inte allt – men tillsammans förflyttar vi oss.

Samarbete stärker och ett samarbete som nu belönas är länssamarbetet IOT – internet of things där Olofströms kraft arbetar tillsammans med tre andra Blekingekommuner.

Motivering

Årets pristagare är fyra stadsnät som gjort sin svaghet till sin styrka. Genom att samverka inom IoT-området har pristagarna visat att även mindre kommuner kan ligga i framkant tack vare samverkan. De fyra stadsnäten har även samverkat med sina ägare för att ta fram IoT-lösningar som både innebär en besparing för verksamheterna samtidigt som invånarna ges högre service. På så sett har deras projekt blivit ett föredöme för stadsnät i Sverige. Priset som årets stadsnät tilldelas projektet IoT-Blekinge

Om vi lämnar uppkopplingen av saker till uppkoppling av människor via fiber så har vi en plan för utbyggnaden. Uppkommer det möjligheter som påverkar fiberutbyggnaden positivt tas dessa tillvara. En sådan möjlighet kan vara Trafikverkets avsikt att sätta upp hastighetskameror längs riksväg 15 då el ska dras fram. Det skulle då eventuellt kunna vara möjligt att dra fram fiber till ett antal kunder inom sträckan Vilshult-Skälmershult-Hunshult som låg planerade för utförande i ett senare skede.

Elnätombyggnad och därmed även rörförläggning för bredband pågår på följande ställen just nu. Byemåla ställverk del av linje 37, Byemåla- Isaksmåla, Björkefall samt Orsjövägen-gamla banvallen där det är både el, fiber och gatubelysning utbyggnad.

Vi är så medvetna om hur viktigt det är för alla att ha tillgång till en fungerande uppkoppling – i allt från tillgänglighet vad gäller bank, shopping och läkare till kontakt med familj och vänner. I kommunkoncernen arbetar vi med den digitala tillgängligheten både vad gäller infrastrukturen och kunskapen. Och det är så många andra som också arbetar med kunskapsspridning gällande tillgängligheten i allt från företag och organisationer till privatpersoner. Blev så inspirerad i morse när jag såg 92-åriga Ann-Marie Appelros instruktionsfilm om hur boka bord. Kolla gärna vid tillfälle in den på Angus burgets fb-sida.

 

Biblioteksplan & förberedelse för årets verksamhetsdag Målen i Centrum och EU-val

Idag presenterade bibliotekschef Anders Nylander och förvaltningschef Joanna Holden ny Biblioteksplan för Kommunstyrelsens Arbetsutskott. Planen bygger på vår gemensamma värdegrund och bibliotekets roll

”Digital utveckling ställer nya krav på inköp av t.ex. teknisk utrustning. Personalen behöver ny kompetens för att kunna tillgodose behoven. Biblioteket används i allt större utsträckning som gemensam mötesplats i samhället. Biblioteket är en plats som invånarna vänder sig till för vägledning och hjälp. Det är inte tillgången till medier som är den enda funktionen i biblioteksrummet. Vi möter alla slags människor på biblioteket. Behovet av både avskilda och lättillgängliga utrymmen växer. Detta är demokratiska frågor som biblioteket enligt lagen ska arbeta vidare med.”

”Biblioteket ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen. Med öppenhet och nytänkande arbetar vi modigt och engagerat vidare för ett bibliotek som värnar om kvalité och delaktighet.”

Planen handlar också om bibliotekets roll att tillgängliggöra information till alla både digital och fysisk – och också stötta enskilda att lära för att kunna ta del av den digitala utvecklingen. Biblioteket har också en viktig roll vadd gäller läs- och språkutveckling och arbetar tillsammans med bla BVC och logopeder.

Det är en omfattande plan med många åtgärder. En del av de punkter som tagits upp i planen för perioden 2019-2020 som områden att utveckla.

 •  litteraturprojektet kring Harry Martinson.
 •  Berättarkraft
 •  samarbete kring e-tjänster, såsom böcker, film och databaser
 •  RFID och självutlåning.
 •  Meröppet på alla folkbibliotek i kommunen.
 •  ge ett bredare digitalt utbud.
 •  utveckla utseendet och funktioner på webben.
 •  utveckla biblioteken som mötesplats i samverkan med lokalsamhället.
 •  införa nya metoder för att efterfråga besökarnas förväntningar på biblioteket.
 •  programverksamhet
 •  deltagandet i Nässelfrossa och Berättarkraft
 •  samarbete med Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs litteraturutvecklare
 •  utveckla möjligheten till att studera på biblioteken
 •  utveckla tidskriftshörnan på Olofströms bibliotek
 •  anpassa informationsdisken till en storlek som passar ett modernt bibliotek
 •  öka flexibiliteten i hur bibliotekens lokaler kan användas och ha generösa öppettider

Under eftermiddagen planerade jag tillsammans med Per Ekman på Tendensor och kvalitetsstrateg Adnan Samardzic nästa veckas verksamhetsdag Målen i Centrum – då vi ska påbörjar arbetet med de övergripande målen för perioden 2020 och framåt.

Valplaneringen inför EU-val 26/5 är nu igång på riktigt. I förra veckan var administrativ chef Anna-Karin Johansen och Mikael Dahl iväg på en valinformation på länsstyrelsen och på torsdag ska de tillsammans med valnämndens ordförande på en valutbildning som arrangeras av SKL

Inom turismen händer massor dels skrivs i dagarna ett avtal som gör att VisitBlekinge kommer att hantera Olofströms visitsida.  Vi arbetar också för att få igång ett antal infopoints inför denna sommaren. Infopoints är typ en turistbyrå men med lite mer begränsad information men som är öppna på platser och tider där besökarna är. På fredag ska vi ha möte med fem intressenter/företag som förhoppningsvis leder till fem lokala infopoints redan i sommar.

Jag vill också passa på att flagga upp för Vårmys på Holjebadet söndagen den 28 april klockan 16.30 med yoga, bastu, motionssim och mycket mera. Sista anmälan är den 21/4 och görs genom https://holjebadet.brponline.se/#/webcategories 

Digitalisering & Heja hälsan 2.0

Digitaliseringsgruppen var idag upp och presenterade den digitala handlingsplanen för övergripande ledningsgruppen – en plan med invånarfokus i centrum. Presentation av planen kommer också att ske bla på Kommuninfo och Kommunstyrelsen.

Den övergripande ledningsgruppen är också styrgrupp för Heja Hälsan 2.0 – ett projekt som verkligen stött och hjälpt oss i arbetet med en hälsofrämjande arbetsplats och attraktiv arbetsgivare. Idag arbetade vi i styrgruppen med implementeringen och vad vi kommer att låta bli en del av den ordinarie verksamheten i kommunen när projektet avslutas efter sommaren.

Kvällen avslutades på fullmäktige, ett kort möte där medborgarförslaget gällande ståbord stannade vid att förslaget ansågs besvarat utan något beslut om var skrivborden ska placeras – utan överlåter till nämnd eller förvaltning att hantera som verkställighetsärende.

Budgetarbetet 2020

OFM_SYMBOL_sv

Den 26 februari drog samtliga förvaltningar igång budgetarbete tillsammans på Budgetdagen i Jämshög. Vi valde att starta upp tillsammans med alla chefer i år för att få en gemensam bild av  det ekonomiska läget och också komma igång samtidigt.

Kultur och fritidsförvaltningen kommer att fortsätta budgetdiskussionen under nästa vecka i sin egen ledningsgrupp. Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott har hanterat investeringsbudget 2020 och är på väg till nämnden nu. På kommunledningsförvaltningen har samtliga verksamheter börjat titta över möjliga effektiviseringar och kostnader. Inom socialförvaltningen är arbetet i full gång och det som sker nu, under mars månad, är genomgång av interna behov  som lokalvård, matportioner, it-användare, telefon-användare osv. I slutet av månaden kommer även investeringsbehovet för 2020 att sammanställas för beslut i socialnämnden under april.
På utbildningsförvaltningen sker en genomgång av rutiner och också en extra kontroll inför budgetarbetet. Investeringsbehovet kommer att hanteras av utbildningsnämndens AU den 8 april och sedan på extra nämnd den 23 april.

Berättarkraft

 

Årets Berättarkraftsfestival är i full gång och pågår 2-9 mars. Festivalen invigdes den 2 mars med en bokmässa på Lokastallarna i Karlshamn. På scen mötte vi bland annat Thomas Bannerhed, som vid ett par tillfällen har varit vistelsestipendiat i Alltidhults skola och Helena von Zweigbergk. Vi hade också förmånen att få träffa en mängd lokala författare. I Olofström bjuds ett digert program under hela veckan och under lördagen den 9 mars gästas vi av bland annat Ebba Witt Brattström och Anders Roslund. Anders är just nu aktuell med en ny bok ”Tre timmar” och hans förra bok ”Tre sekunder” görs det just nu en Hollywood-filmatisering av som kommer ha premiär i början av hösten. Joel Kinnaman är en av skådespelarna. Programmet hittas här https://issuu.com/berattarkraft/docs/program_berattarkraft_2019_sista