På G i kommunkoncernen – personalavdelning, socialförvaltning, budget, personaltidning & lean!

IMG_7346_OkNytt kopia

Intensivt budgetarbete pågår nu som alltid i maj. Skillnaden är detta år att vi började redan i december förra året och att vi hela tiden varit medvetna om att det inte finns några extra medel att fördela utan tvärt om – att vi måste prioritera bort av det vi gör och att vi behöver hitta andra sätt att göra det vi ska fortsätta göra för att kunna lägga en budget i balans. Kan vi lägga en budget där vi gör av med mer pengar än vi har? Kan vi lägga en budget där vi fördelar de pengar vi har men sedan inte hålla den? Nej det kan vi inte då resultatet i så fall skulle bli att vi åren efter måste lägga en budget med motsvarade plusresultat, alltså skulle det då krävas en än större besparing.

Just nu jobbar var förvaltning/nämnd med att se över sin egen verksamhet för att kunna vidta de åtgärder som krävs för att klara att lägga en budget. Ramarna för var förvaltning/nämnd tas av Kommunstyrelsen i juni och därefter kommer sedan var nämnd att lämna ett förslag på budget som slutligen tas av fullmäktige.

Något som också pågår intensivt är arbetet med lean, där tonvikten läggs på värderingar – och att jobba ut dem i organisationen. Nu pågår träning av koncernchefsgruppen samt ytterligare ett antal chefer. Parallellt med denna utbildning så ingår då att vi som går utbildningen genomför träning med våra medarbetare och i de fall dessa är chefer så tränar de vidare med sina medarbetare osv. Den värdegrund som vi beslutat och som ska jobbas igenom hela organisationen är då

  • Mod
  • Engagemang
  • Delaktighet
  • Kvalitet

Som jag nämnt tidigare finns som stöd i arbetet framtagit ett diskussionsunderlag för arbetsplatsträffar, ett material som ska stödja diskussionerna i vad värdegrunden betyder för den egna gruppen.

IMG_3103_2IMG_3101IMG_3093_2IMG_3096_2

Intervju av sökande till förvaltningschef på socialförvaltningen har genomförts och målsättningen är att Kommunstyrelsen ska kunna besluta om ny förvaltningschef i början av juni.

Inom socialförvaltningen så pågår fortfarande arbetet med semestervikarier även om det nu underlättar att sjukskrivningarna minskat. I veckan invigdes Ekdungen i Jämshög men mycket folk på plats. På övre plan är korttidsboende  och växelvårdsboende och på nedre  plan daglig verksamhet inom funktionsstöd.  Inom arbetsmarknadsvadelningen pågår nu arbetet med Navigatorcentrum (mötesplats för unga arbetslösa) som kommer att invigas i slutet av denna månad.

Personalavdelningen och projektledare Marie Wall jobbar strukturerat framåt med sjukfrånvaron/frisknärvaron. Sedan 1 april ska kommunens timanställda registrera sin tid i det digitala systemet Heroma men detta har inte haft fullt genomslag vilket innebär att många fortfarande sitter och fyller i manuellt och då innebär en del merjobb.

Förfrågningsunderlag för upphandling av företagshälsovård är nu klart och vi kommer att gå ut på upphandling med målsättning att nytt avtal ska kunna gälla från 1 oktober.

Det personalpolitiska programmet antogs på 90-talet och ska nu revideras och ett nytt vara klart för antagande under slutet av året.

Nytt nummer av kommunkoncernens personaltidning går nu på tryck och vi kan med spänning se fram emot ett nytt nummer av OK-Nytt under nästa vecka!

IMG_7346_OkNytt kopia