På G


Denna vecka har präglats av samverkan med andra kommuner, myndigheter och organisationer i olika sammanhang och i olika verksamheter.
Under tisdagens Kommunstyrelse så presenterade Region Blekinge processen för framtagande av den Regionala utvecklingsstrategin, RUSen. I arbetet med den regionala utvecklingen så kommer alla som vill ha möjlighet att vara med och komma in med synpunkter  genom möjlighet att delta i medborgardialoger. Dessa är planerade till att ske runt maj månad i år. Finns det områden där vi som kommun vill genomföra medborgardialog nu under våren så finns möjlighet för oss att samordna dialogerna med regionen. Kontakta gärna mig i så fall.

Tillsammans med Osby, Bromölla och Östra Göinge har vi bolaget Skåne Blekinge Vattentjänst AB, SBVT. Vi hade ägarsamråd i Olofström i onsdags där vi bl.a. diskuterade olika frågor och kommer under våren att tillsammans med bolagets styrelse diskutera en gemensam strategi för arbetet.

Igår träffades vi i länet utifrån ”Intention gällande bostadsbyggande i Blekinge” som undertecknats av samtliga kommunstyrelseordförande i länet och länsstyrelsen. Målsättningen med gårdagens möte var bl.a. att skapa en gemensam bild av byggklara tomter i länet, diskussion av hur vi skulle kunna underlätta nybyggnation av en- och flerfamiljshus i länet och nya detaljplaner. Igår beslutades att länets kommunstyrelseordförande och kommunchefer skulle utgöra Byggråd och att Länsstyrelsen skulle bjudas in till kommande möte.

På dagens Krissamverkan Blekinge på Länsstyrelsen redovisades bl.a.

  • hur vi samarbetar mellan Räddningstjänsterna i landet vid skogsbränder. Förutom att reglera vem som i första hand stöttar vem så även vad gäller begrepp och standardiseringar för att underlätta samverkan, samt även internationellt, och med MSB och försvaret.
  • Höga vattenflöden i bl.a våra åar, där det konstateras att trots de höga flödena så har detta inte påverkat grundvattennivån positivt.
  • Karlskronas arbete med nödvattenplan
  • Coronavirus där smittskyddsläkaren redogör för världsläget. 94 fall i Sverige idag men ingen okänd smittspridning i Sverige. Riskerna vid insjuknande är ungefär detsamma som vid influensa gällande sjukhusvård mm.

Det finns möjlighet för alla att gå in och önska e-tjänster som ni vill att vi som kommun erbjuder. I veckan har ett tiotal medarbetare genomgått utbildning för att kunna bygga e-tjänster.

Löneprocessen är igång innan nya löner kommer att meddelas medarbetare så kommer en avstämning att göras dels av HR och dels med fackförbunden.

Bemanningsenheten har flyttat upp till kommunhuset. Från och med nu kommer alla besök hos bemanningen vara bokade. Drogtestning och intervjuer kommer i första hand att ske i det lilla kontoret  näst längt in hos HR, men Bemanningen kommer också att ha behov av att använda Gränum i större utsträckning.

Under nästa vecka påbörjas intervju av ny VD för Olofströms hus.

Philemond Nordström på It kommer att sluta och rekryteringen av  ersättare är på gång. Ansökningstiden har precis gått ut och vi hade totalt 44 sökande till tjänsten. Fyra personer kommer att kallas på intervju så snart som möjligt. Glädjande med många sökanden och dessutom många med rätt kompetens och erfarenhet.

Jag avslutar med att informera och flagga upp för pågående upphandlingar samt kommande.

Pågående upphandlingar (när annonsering har skett)

Mediaservice (Ronneby), 2020-02-01 (planerad avtalsstart), överprövad

Persontransporter, 2020-07-01, överprövad

Välfärdssystem SÄBO, 2020-09-01

Kommande upphandlingar

Färskt kött och charkprodukter

Företagshälsovård

Verkstadstjänster, OHAB, OKAB, ONAB, SBVT deltager

Nu hoppas jag på en helg utan regn med mycket sol – och att ni alla har möjlighet att vara ute i alla fall en stund och njuta av ett D-vitamintillskott!

KF, årets resultat 2019, Medvindsmässa & Äventyret Halen!

På dagens KSAU så redovisades resultatet för 2019 som är ett plus med 22,9 mkr.

Under gårdagens fullmäktige antogs VA-verksamhetsområden för Olofström. Taxa för enskilda vid vård utanför hemmet infördes och en justering gjordes i Taxor och avgifter för 2020 gällande definition av psykiatrisk diagnos. Planen innebär i prinicp en anpassning efter hur det verkligen ser ut. I övrigt hanterades bl.a.  interpellation gällande Heltid som norm, motioner gällande användandet av huvudduk i skola och förskola, slumpvis drogkontroll av anställda och om kompletterande trygghetslarm. När det gäller motionen avseende slumpvisa drogtest så återremitterades ärendet för ytterligare information i ärendet genom en minoritetsåterremiss. En minoritetsåterremiss innebär att minst en tredjedel av ledamöterna röstar för en återremiss.

Medvindsmässan ersätts nu med Äventyret Halen!I

Kommunkoncernen arrangerar två evenemang per år, ett på våren och ett på hösten. Målsättning med dessa evenemang är att skapa möte och delaktighet. Vi jobbar efter våra tre övergripande mål Barnen i Centrum, Nära till Allt och Jobb till 1000.

Nu på våren kommer vi i stället för Medvindsmässa att genomföra Äventyret Halen där alla är välkomna, ung som gammal. Äventyret Halen kommer att äga rum den 2 maj.

Medvindsmässan genomfördes första gången 2009 och hade då ett tydligt tema med boende- energi- och teknik. Detta tema följde sedan med i ett antal år framöver. 2014 ändrades dagen till att vara ett arrangemang mer för hela familjen med mat, musik och kultur mm. 2016 hade Medvindsmässan ett uppehåll och ett Barnkalas genomfördes istället på Storlekplatsen. Därefter har Medvindsmässan genomförts 2017-2019.

Intresset för mässan har minskat efterhand, både från utställare och besökare. Det har varit trögt att attrahera både företag och föreningar att ställa upp och det har blivit färre och färre besökare på Medvindsmässan. 2019 var det endast en handfull företag som ställde ut, därutöver banker, energibolag och kommunens egna förvaltningar. Ett 20-tal föreningar (inkl. räddningstjänst, ambulans och politiska föreningar) deltog. Flera av dem deltog även sedan på Äventyret Halen.

Äventyret Halen – Arrangemanget genomfördes första gången 2019 och drog då många föreningar och besökare, varav flera kom från andra håll i södra Sverige. Dagen kan utvecklas ytterligare och känns som ett nytt och fräscht koncept. Särskilt med anledning av att Olofström blev årets Friluftskommun i Sverige 2019. Med detta evenemang stärker vi kommunen och dess aktörers plats som outdoordestination. Så från och med i år så kommer vi att ersätta Medvindsmässan med Äventyret Halen!

Skördedagen – Fortsätter att genomföras i centrum enligt tidigare koncept. Dagen har ett tydligt tema och syfte och är välbesökt både av utställare och besökare. Det är en folkfest för hela familjen.

TFÖ 2020 & vad som förväntas av dig vid exempelvis längre strömavbrott?

Under onsdagen och torsdagen så har jag varit på totalförsvarsutbildning, TFÖ 2020.  Vad är då totalförsvaret? Det består av det civila och militära försvaret tillsammans och är den verksamhet som behövs ifall det skulle bli krig. Det är Försvarsmakten som är den statliga myndighet som ansvarar för det militära försvaret. Här ingår även Hemvärnet.

Olofströms kommun är en del av det civila försvaret tillsammans med alla andra kommuner, regioner, statliga myndigheter, företag, frivilligorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer och trossamfund. Vårt uppdrag att skydda befolkningen och viktiga samhällsfunktioner vid krigsfara vilket bl.a. innebär att trygga försörjning av mat, vatten och energi.

Ansvaret för oss själva har vi i första hand själva och det förväntas att vi alla kan klara oss under en kortare period oberoende av exempelvis ett längre elavbrott eller annat. MSB har på sin sida 7 tips som vi alla behöver fundera igenom, inte om två år – utan just nu. Har du koll på vad som förväntas av dig? Och i så fall finns det något ytterligare du behöver göra för att klara dig?

7 tips före krisen från MSB

1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera kriser.

2) Håll dig informerad. Se till att du har en batteridriven radio hemma – och extra batterier. Butikernas lager av batterier tar snabbt slut när det blir ett längre elavbrott.

3) Gör en enkel handlingsplan för ditt hushåll i händelse av kris. Utgå från situationer som skulle kunna inträffa där du bor.

4) Se till att du har tillgång till alternativa ljuskällor. Säkrast är batteridrivna lampor.

5) Det är viktigt att du kan hålla dig varm. Ha till exempel varma filtar, liggunderlag, sockor och mössor hemma.

6) Försök att ha vatten och mat hemma för en veckas behov. Se till att du regelbundet omsätter maten, annars blir den för gammal.

7) Håller du dig i bra fysisk och mental form ökar du dina chanser att klara en kris.

I Olofström är Civilförsvarsförbundet och FRG mycket aktiva och vi håller nu på att ta fram ett nytt avtal för vårt samarbete. De gör en stor insats i Olofström och vill du själv vara en del av deras arbete så kontakta gärna Christina Jönsson på FRG i Olofström olofstromscff@oktv.se  Där kan du också få tips om vad du kan behöva för att klara dig själv under en kortare period.

När det gäller TFÖ 2020 så kommer övningarna att fortsätta under året. För mig var detta andra övningen i år som genomfördes. I vår organisation så kommer vi att fortsätta vårt arbete med att förbereda oss stärka oss för att klara vårt uppdrag.

På G igen!

Det har blivit en längre paus i bloggandet för min del. Vi alla översköljs av en mängd information 24:7, mejl, inlägg på sociala media, nyhetsbrev, veckobrev mm och någon stans där i flödet så landade jag i att det egentligen var obehövligt med denna information också.

Längre tillbaka så var det många som tyckte att de inte fick tillräckligt med information och att det borde vara någon som informerat dem, att inte veta var hela tiden någon annans fel eller i vart fall var orsaken brist på information. Nu har alla så mycket information, och delger allt till alla, väljer ”svara alla” på massutskick, lägger kopior till så stor grupp som möjligt för att inte behöva lägga tid på att fundera över om någon är missad. Ingen vågar sig på att framföra att de inte fått information för innerst inne så vet vi att vi skulle kunna ha fått det via något mejl som vi fått en kopia av för 3 månader sedan….

Trots all info så har flera saknat mina inlägg så just för att det finns så mycket info så kommer jag nu att återuppta bloggandet igen, lyfta fram sådant som jag tänker är bra för oss i kommunkoncernen att veta och också lite om vad som är på g eller vad jag själv gör.

Jag börjar nu årets första blogg med tre saker som jag tycker är extremt roliga denna veckan!

  1. Det senaste årets deltagande i SKRs projekt Modellkommun avslutas i dag och i morgon med en resultatkonferens i Jönköping. Projektet handlar om att jämställhetsintegrera all vår service, våra tjänster, samhällsplanering, föreningsstöd mm till kommuninvånare. Själv har jag tyvärr inte möjlighet att delta i slutkonferensen men på plats kommer vår vice kommunstyrelseordförande Sandra Danielsson och social hållbarhetsstrateg Alina Ejder.
  2. Invånarantalet har minskat sedan första januari 2019 men befolkningsutvecklingen är försiktigt positiv nu från årsskiftet. Särskilt kul är det att födelsenettot är på plus 5 och att inflyttningen är på plus 11. Det är enbart flytt till och från utlandet som vi har en minskning då det är fler som flyttat ut ur landet än från utlandet till Olofström. Idag är vi 13 439 personer, 13 fler än vid årsskiftet.
  3. Vi publicerade vår e-tjänsteplattform i går, den 3 februari 2020! Här finns nu möjlighet för alla att vara med och utveckla plattformen! Vill du så loggar du in på Mina Sidor och där kan du då bl.a. ange vad du skulle vilja ha för e-tjänst som inte finns där idag. Vi behöver verkligen allas hjälp för vi vill ha tjänster där som är till nytta.

Augusti-start

Nu har det varit ett långt uppehåll i bloggandet – men nu har de flesta återvänt från semestrar, skolorna börjat och vädret liknar lika ofta höst som sommar. Jag tycker att det är härligt när allt drar igång igen med full energi.

Det händer en hel del även under sommaren så klart. Först och främst så har vi välkomnat Morgan Bengtsson som ny kommunstyrelseordförande och kommunalråd  och Sandra Danielsson som vice ordförande i Kommunstyrelsen.

Verkligen lyckat blev sommararrrangemanget Brygghäng. Fantastisk publik, skön musik och tursamt väder lockade storpublik till vår nya brygga och Aniaraparken. De  5 onsdagskvällarna i juli blev en mötesplats för alla åldrar, och besökare kom ”från när och fjärran”. Totalt kom 1300 besökare och flera önskemål och tips och önskemål om artister för ev.  framtida Brygghäng har redan inkommit.

Arbetet med digitalisering och teknikutveckling i kommunen pågår också för fullt och nu under hösten påbörjar vi  installation av teknik för ”Mer-öppet” på våra filialbibliotek. Det innebär att biblioteken kommer att ha öppet utan personal på plats. Besökarna öppnar själva dörren med hjälp av sitt lånekort och sköter sina ärenden på egen hand med hjälp av självutlåningsstationer. De ordinarie bemannade öppettiderna kommer vara desamma som tidigare, men öppettider utan personal kommer att öka tillgängligheten till biblioteken från 7 timmar i veckan till 50 timmar i veckan.

Ni som trodde att faxen var avskaffad för länge sedan har hitintills haft fel. Den lever kvar trots många diskussioner och beslut om avveckling hos kommuner och regioner. Men nu så kommer det verkligen att hända! Tillsammans med de andra Blekingekommunerna och regionen kommer vi att avveckla samtliga faxar inom omsorgen i höst. Mer information kommer att komma innan genomförandet.

Även byggen har varit i full gång under sommaren, så spännande att se de nya bostäderna växa fram mitt i centrum! Även Riksväg 15 börjar nu synbart framträda i sin nya form. Energi i form av el säkras också. Projektet med att ersätta den gamla 50 kV luftburna kablarna med nya från ställverket Pilen till Brostugan fortsätter. Schaktningen beräknas vara klar till vecka 36 då skarvningar och avslut av kablar kommer att påbörjas. Detta projekt beräknas hålla på under hela hösten men skall vara klart i sin helhet innan vintern. Projektet är viktigt för vår leveranssäkerhet. VD Per-Ola Svensson bjuder här på en liten anekdot om varför vår mottagningsstation fick namnet Pilen.
” Stationen fick namnet Pilen, i alla fall som jag fått det återberättat för mig, från en tidigare anställd. Börje Olofsson tidigare anställd här (numera avliden) var på en kurs, i hur man ritar och konstruerar ställverk. Han gjorde då ett utkast på hur stationen skulle se ut som ett examensarbete. Då när han satt och gjorde detta och skulle komma på ett namn så satt han och skruvade på sin ring på fingret. Denna ring hade han fått i samband med utbildningen. I ringen stod det då datum för utbildningen och även då en blixt som en pil.”
Ja så kan det vara, vissa idéer tänker man över länge innan de landar och andra kommer som en blixt från klar himmel.

Jag avslutar dagens blogg men ytterligare en rolig händelse! FRG, Frivillig Resursgrupp, i Olofström med Christina Jönsson är nominerade till Årets Trygghetsskapare. Så otroligt kul. De gör så mycket både som stöd för oss i kommunorganisationen och också direkt till invånare. Nu håller vi tummar och tår. Läs gärna mer här https://

/2019/08/22/de-nominerade-till-arets-trygghetsskapare/

 

Growth concept

Sommarlov, aktiviteter och yrkeshögskoleutbildningar

Just nu omges vi av vackra bilder på blivande studenter både på sociala medier och i tidningar och skolavslutningarna avlöser varandra. Kommunerna har en otroligt viktig roll både som utbildare och för att skapa möjlighet för alla. Alla ungdomar i Olofström får vid något tillfälle möjlighet till ett sommarjobb via Arbetsmarknadsenheten och Växtverket har aktiviteter under sommaren som är öppna för alla. Aktiv Sommar erbjuder ett gäng ungdomar aktivitet och jobb under del av sommaren.

Komvux ger även vuxna möjlighet till utbildning dels på gymnasienivå men också på Yrkeshögskolenivå. Komvux har nu haft avslutning för Yrkeshögskolans automation- och robotingenjörer. Utbildningen leder till arbete och på avslutningsdagen hade sjutton av arton studerande fått arbete inom branschen. På Komvux har 19 undersköterskor avslutat vård- och omsorgsutbildningen och samtliga gick ut till arbete inom vården. Otroligt bra jobbat både från skolan och från eleverna! Många blivande elever har sökt till utbildningarna som startar i augusti, just nu ca 200 sökande.

Gränslöst är ett samarbete mellan Olofström, Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg/Bromölla och Tingsryd. Genom Gränslöst har vi gemensamma statsbidrag och i juni gör vi en halvårsavstämning för att se hur vi ligger till i förhållande till de bidrag vi fått. Vi kan redan nu konstatera att vi använt hela statsbidraget för hälso- och sjukvård medan vi inte använt bidraget till lärlingar. Förhoppningen är att vi framöver ska kunna jobba även med lärlingar.

Nu drar snart Nässelfrossa igång men det händer en hel del även innan och efter Nässelfrossa. Arrangemang finns samlade för hela sommaren i arrangemangskalendern.

Själv började jag morgonen med styrgruppsmöte för projektet Digitala Blekinge. Projektägare är Region Blekinge och projektet är indelat i tre spår – infrastruktur, digitalisering och kunskapshöjande. Tanken är att den utställning Smarta samhället som funnits i Kristianstad ska flyttas över till Blekinge. Gå gärna in och läs mer på hemsidan https://www.smartasamhallet.se/

Kollektivtrafik & Växtverket o

På Kreativum idag hade vi dialogmöte tillsammans med SWECO där vi diskuterade länets utveckling och prioriteringar. En del som lyftes upp som positivt var kollektivtrafiken och hur den utvecklats under åren – mer miljövänlig, wi-fi på bussarna och avgångar synkade med tågtrafik, Öresundsbron som möjliggjort och underlättat tågtrafik ut i Europa. Samtidigt så har Regionstyrelsen idag fattat beslut om att ge ungdomar möjlighet att åka gratis kollektivtrafik även denna sommar. Det ger både alla ungdomar samma möjlighet att resa runt i länet oberoende av ekonomi och ger också erfarenhet och vana av kolektivtrafikåkande.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7236824

Något som också har gett möjlighet är de paragraf 37 medel vi fått från Länsstyrelsen. Avslutar bloggen inför helgen med en rapport från Elvin Jakus chef för vår ungdomsgård Växtverket.

Projektet 37A ung integration är i sin slutfas. Det är helt otroligt vad lite pengar kan göra. Tack vare projektet har vi fått nya besökare, till och med på vissa aktiviteter har vi haft 20 % nyanlända tjejer. I vanliga fall ser man nästan inte dessa tjejer på fritiden varken på fritidsgården eller föreningslivet jätteskoj.

Vi har ungdomar som har provat på nya aktiviteter och fått nya intressen. Ungdomar som aldrig hade haft råd har nu kunnat följa med på aktiviteter både tacksamma ungdomar och föräldrar. Nästan alla aktiviteter vi har gjort har varit fulla och ungdomar har lärt känna nya ungdomar. Så en pott aktivitets budget och lov budget hade varit bra och haft i framtiden, dessa pengar hade kommunen fått tillbaka alla ggr på längre sikt. Vissa har skött sig otroligt bra både i skolan och på fritidsgården för dem har inte velat ha en konsekvens att inte få följa med och dem har tagit ansvar.

 Mjölktältet är ett fantastisk arrangemang som fångar upp alla åldrar från små barn till pensionärer. Första året jag var med om mjölktältet var 2017 och då hade vi nästan enbart ungdomar där. Nu är tältet nästan fullt hela tiden av olika åldrar. Vi hörde att det hade varit många slagsmål i år på Holje marknad, men inget på mjölktältet eller i dess närhet. Slagsmålen orsakades mestadels av ungdomar från andra kommuner varav en kommun som inte arbetar främjande och det vill jag inte se i denna kommunen. Mjölktältet har blivit populärt och andra kommuner har bjudit in oss till deras festivaler och tillställningar, men vi har sagt nej det tar mycket tid och resurser så det räcker med en gång om året och vi älskar det. I år är det ett godkänt IQ projekt. Här hjälper C.a 100 ungdomar med att resa och plocka ihop tältet samt gör milkeshake. Belöningen är att vi har öppet en kväll enbart för dem som hjälpt till och då gör vi en tre rätters middag tillsammans. Delaktighet och känna sig nyttig är viktigt bland ungdomar.

Vi har en visstidsanställning annons  ute just nu och den varar bara året ut och vilka fina ansökningar vi har fått in hithills: Lärare, magisterexamen, doktorsavhandling, fritidspedagoger, fritidsledare, dramapedagog, folkhälsopedagog, Skådesspelare, kriminalinspektör, en allsvensk spelare inom sin  idrott, beteendevetare, konsult, terapeut mm. Det känns verkligen som att Vi har marknadsfört Växtverket på ett bra sätt runt om i södra Sverige. Jag har föreläst på några platser senast Karlskrona och vi har studiebesök från olika platser, förra veckan från Ängelholm. Alla är imponerande av det främjande arbetet vi gör och våra tankar om framtiden. Det känns som vi har fått ut det bra i Olofström också bland kommunanställda och andra vuxna boende i kommunen samt föreningslivet, men jag är osäker om vi har nått ut till politikerna. Jag har talat inför politiker, men aldrig fått chansen om det främjande arbetet, men jag hoppas det har nått ut till dem. När jag kom till Växtverket så hade dem en vikarie och inte många som kompententa som sökte arbete i första rundan, så det har hänt massor på den fronten.

Önskar er alla en härlig nationaldag – och påminner om det som verkligen alltid är viktigt – vår värdegrund!

Övre Strandplan, servicepunktprojekt

I Kyrkhult är arbetet i full gång med Servicepunktprojektet. Lokalen finns redan i samma hus som Rönås Skog och kommer att bli en träffpunkt för föreningar och allmänhet.

Matlust och Växtkraft är en gårdsbutiksrunda den 14-15 september i Blekinge län. Välkomna redan nu att hämta en karta över gårdsbutiker i Blekinge, eftersom gårdsbutikerna nu har öppet för säsongen.

Övre Strandplan – tomtförsäljning

8 småhustomter (av totalt 20) och 1 lägenhetstomt är redan bokade på Övre Strandplan. De första husen är beställda av sina köpare och det blir spännande att följa byggnadsprocessen uppe vid Halen.  En visning för allmänheten, husföretag och press kommer att ske innan semestrarna drar igång på allvar. Mer information kommer på hemsidan!

Social hållbarhetsstrateg

Sanna Sommén kommer tyvärr att sluta hos oss i höst då hon kommer att börja hos Länsstyrelsen. Innan hon slutar kommer förslag till strategi för social hållbarhet att presenteras för Kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Sanna även i framtiden och önskar så klart henne all lycka till.

Måndag med näringslivsfrukost och ägarsamråd

Korta veckor nu både denna och nästa vecka – och långa kvällar – så mycket tid att njuta av naturen.

Började morgonen med företagsfrukost tillsammans med Svenskt Näringsliv. Företagare, förtroendevalda och tjänstepersoner diskuterade de olika områden som ingår i rankingen – och hur vi kan arbeta vidare tillsammans för att förbättra företagsklimatet. I år så kom vi på andra plats i Blekinge och nu jobbar vi framåt för att förbättra oss ytterligare. De områden som vi kommer att lägga mer fokus på när det gäller företagsklimatet är mer dialog och information om tillstånd, regelförändringar och upphandlingar, samverkan skola näringsliv – entreprenörskap, samt digitalisering.  

Under eftermiddagen hade vi ägarsamråd i Osby tillsammans med övriga tre ägare för SBVT (Skåne Blekinge Vattentjänst). Jag tycker att vi i Olofström är bra på att samverka med många på olika sätt, vi har gemensamma bolag, nämnd, förbund och olika nätverk.  SBVT äger vi tillsammans med Bromölla, Osby och Östra Göinge – och det bolaget sköter vårt VA-nät och bistår med strategisk kompetens och också att vi har vårt dricksvatten från Bromölla. Vi har flera andra bolag som vi äger tillsammans med andra kommuner bl.a. Kommunassurans AB där vi har våra försäkringar, Inera som jobbar med kommuner och regionsers digitalisering, Visit Blekinge och Väst Blekinge Miljö.  

Sol, semestervikariat och KRAV-märkning

Härligt väder, solen skiner och det regn som kom i förgår gör att valborg går att fira med en eld för de som vill. Vi andra kan värma oss i solen.  Med solen så kommer också tankarna på semestern. Statistik från besöksnäringen från förra året visade på ökning både vad gäller kanotuthyrning och camping! Kanotcentralen i Olofström redovisar 13 550 kanotdygn för år 2018 mot 10 905 året innan. En uppgång med hela 24,25%! Halens camping redovisar 45 000 gästnätter för 2018 vilket är en ungefärlig ökning om 12%. Som näringslivschefen brukar säga ”DET GÅR BRA FÖR OLOFSTRÖM!”

Redan nu i april är Bemanningsenheten i princip klar med semester-vikarietillsättningen för Olofströms kommun! De har genomfört över 100 intervjuer de senaste två månaderna.

I fredags deltog kostchef Joakim Nilsson och två andra kostchefer från Blekinge i en analysdag med Länsstyresen kring krissamverkan med fokus på hur vi tar fram planer och jobbar vidare med att säkra livsmedelsförsörjningen vid kris. Vid en kris så har vi alla ett ansvar för att klara oss själva i första hand. Vi är dock otroligt sårbara och beroende av en säker elförsörjning och i den stund som vi inte längre har tillgång till el påverkas vi direkt. SVT sände tidigare en serie, en form av experiment, där en grupp personer deltog. En av grupperna bodde i ett modernt nybyggt hus och den andra gruppen på en mindre och äldre gård. Serien finns tillgänglig på SVTplay – se gärna hela eller del av den vid tillfälle. https://www.svt.se/nedslackt-land/

Kostchefen har fokuserat på att förbättra måltidsservice egenkontrollsprogram och deras åtgärdsplan godkänd efter ”bäst-före” problemen de haft med den kylda maten. Miljöförbundet har nu godkänt både åtgärder och kontroller.  Förra veckan genomfördes extern revision på KRAV certifieringen. Blankt papper! Och vi är fortsatt 1 av 18 kommuner med KRAV-certifierade kök.

Önskar er alla en härlig Valborg!